Giáo án Ngữ văn 12 - Dọc văn: Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học

A.Mục tiêu bài học:

1.Kiến thức: Các thao tác trong văn nghị luận về một ý kiến bàn về văn học.

2.Kĩ năng : - Có kĩ năng làm bài văn nghị luận về một ý kiến đối với văn học .

3.Thái độ : Ý thức sử dụng bài học vào viết tốt bài văn nghị luận về một ý kiến đối với văn học .

B.Trọng tâm và Phương pháp:

I.Trọng tâm:

-Kỹ năng suy luận để nhận rõ ý kiến đó đúng-sai-đúng 1 phần ,có giá trị như thế nào với cuộc sống

II.Phương pháp: Luyện tập,thảo luận nhóm,diễn giảng

C.Chuẩn bị:

1.Công việc chính:

@.Giáo viên: SGK,SGV,GA,Tài liệu: Các bài văn hay 12

@.Học sinh: Học bài cũ,Chuẩn bị bài mới:thực hiện các bài tập SGK

2.Nội dung tích hợp: Nghị luận về một bài thơ,đoạn thơ

D.Tiến trình:

1.On định ,sỉ số:

2.Bài cũ:

 

doc2 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Ngày: 25/02/2014 | Lượt xem: 1130 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Ngữ văn 12 - Dọc văn: Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn ,Tieát Ngaøy soaïn 24.8 Ngaøy daïy:29.8.08, Gv: Traàn Coâng Haân,Yersin Đà Lạt Ñoïc vaên: Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học A.Muïc tieâu baøi hoïc: 1.Kieán thöùc: Caùc thao taùc trong vaên nghò luaän veà moät yù kieán baøn veà vaên hoïc. 2.Kó naêng : - Coù kó naêng laøm baøi vaên nghò luaän veà moät yù kieán ñoái vôùi vaên hoïc . 3.Thaùi ñoä : YÙ thöùc söû duïng baøi hoïc vaøo vieát toát baøi vaên nghò luaän veà moät yù kieán ñoái vôùi vaên hoïc . B.Troïng taâm vaø Phöông phaùp: I.Troïng taâm: -Kyõ naêng suy luaän ñeå nhaän roõ yù kieán ñoù ñuùng-sai-ñuùng 1 phaàn…,coù giaù trò nhö theá naøo vôùi cuoäc soáng… II.Phöông phaùp: Luyeän taäp,thaûo luaän nhoùm,dieãn giaûng C.Chuaån bò: 1.Coâng vieäc chính: @.Giaùo vieân: SGK,SGV,GA,Taøi lieäu: Caùc baøi vaên hay 12 @.Hoïc sinh: Hoïc baøi cuõ,Chuaån bò baøi môùi:thöïc hieän caùc baøi taäp SGK 2.Noäi dung tích hôïp: Nghò luaän veà moät baøi thô,ñoaïn thô D.Tieán trình: 1.Oån ñònh ,sæ soá: 2.Baøi cuõ: 3.Baøi môùi: Moät kieåu baøi nghò luaän thöôøng gaëp trong caùc kì thi(Ñaëc bieät laø kì thi hoïc sinh gioûi) Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh Noäi dung caàn ñaït * Hoaït ñoäng 1 : HS ñoïc 2 ñeà luyeän taäp * Hoaït ñoäng 2 : Höôùng daãn HS luyeän taäp . #GV;ghi ñeà leân baûng @HS ghi ñeà,ñoïc ñeà! @Caùc nhoùm tham khaûo höôùng daãn cuûa SGK vaø thaûo luaän tìm hieåu ñeà 1?? Höôùng daãn cho HS trao ñoåi thaûo luaän . Döïa vaøo ngöõ caûnh ñeå tìm hieåu nghóa töø -Xaùc ñònh ND cuûa yù kieán? @Caùc nhoùm trình baøy #GV:Nhaän xeùt choát:kó naêng tìm hieåu ñeà!(giaûi thích töø,khaùi nieäm!! @HS tham khaûo höôùng daãn cuûa SGK vaø laäp daøn yù ñeà 1 Caùc TP hoïc töø 9à 12(ví duï:Taùt nöôùc ñaàu ñình,Taám Caùm,Nam quoác sôn haø,Tuyeân ngoân Ñoäc laäp… Höôùng daãn cho HS tìm yù thaân baøi(luaän ñieåm,luaän cöù) @Caùc hoïc oäp daøn yù #GV:Nhaän xeùt choát:kó naêng laäp daøn yù nghò luaän veà yù kieán baøn veà vaên hoïc söû @Caùc nhoùm tham khaûo höôùng daãn cuûa SGK vaø thaûo luaän tìm hieåu ñeà 2?? Höôùng daãn cho HS trao ñoåi thaûo luaän . @Caùc nhoùm trình baøy #GV:Nhaän xeùt choát:kó naêng tìm hieåu ñeà!(giaûi thích hình aûnh trong caâu noùi!! @HS tham khaûo höôùng daãn cuûa SGK vaø laäp daøn yù ñeà 2 Höôùng daãn cho HS tìm yù thaân baøi . @Caùc sinh noäp daøn yù #GV:Nhaän xeùt choát:kó naêng laäp daøn y nghò luaän veà lí luaän vaên hoïc! @Tìm ñieå khaùc nhau veà nghò luaän baøi thô vaø nghò luaän ñoaïn thô vaø nghò luaän veá yù kieán baøn veà vaên hoïc? @HS ñoïc ghi nhôù! (gải thích,ý nghĩa,tác dụng của ý kiến với đời sống văn học) HS vaän duïng kieán thöùc phaàn I,II vaøo thöïc hieän baøi taäp beân(Laäp daøn yù ñeà 1) Ñeà 2(seõ thöïc hieän sau khi hoïc baøi Toá Höõu) I. Ñeà baøi Ñeà 1: Nhaø nghieân cöùu Ñaëng Thai Mai cho raèng: “Nhìn chung vaên hoïc Vieät Nam phong phuù ,ña daïng;nhöng neáu caàn xaùc ñònh moät doøng chuû löu,moät doøng chính,quaùn thoâng kim coå,thì ñoù laø vaên hoïc yeâu nöôùc.”Haõy trình baøy suy nghó cuûa anh,chò veà yù kieán treân. Ñeà 2: Baøn veà ñoïc saùch,nhaát laø ñoïc caùc taùc phaåm vaên hoïc lôùn,ngöôøi xöa noùi: “Tuoåi treû ñoïc saùch nhö nhìn traêng qua caùi keõ,lôùn tuoåi ñoïc saùch nhö ngaém traêng ngoaøi saân,tuoåi giaø ñoïc saùch nhö thöôûng traêng treân ñaøi.”(Laâm Ngöõ Ñöôøng) Anh,chò hieåu yù kieán treân nhö theá naøo? II.Tìm hieåu ñeà,Laäp daøn yù 1. Ñeà 1 a.Tìm hieåu ñeà -Giaûi nghóa cuïm töø,töøàphong phuù,ña daïng:nhieàu taùc phaåm,nhieàu theå loaïi vaên hoïc;chuû löu:doøng chính cuûa vaên hoïc;Quaùn thoâng kim coå:Suoát töø xöa ñeán nay -Noäi dung yù kieán(Luaän ñeà):Töø xöa ñeán nay trong söï phong phuù ña daïng cuûa vaên hoïc Vieät Nam,doøng vaên hoïc yeâu nöôùc laø doøng chính xuyeân suoát. b.Laäp daøn yù *Môû baøi -Giôùi thieäu chung -Trích daãn caâu noùi cuûa Ñaëng Thai Mai vaø giaûi thích noäi dung cuûa caâu noùi *Thaân baøi -Luaän ñieåm 1:Vaên hoïc Vieät Nam raát phong phuù vaø ña daïng +Luaän cöù: tpTröõ tình+töï söï+…(Vaên hoïc daân gian+Trung ñaïi+hieän ñaïi) +Luận điểm 2: Doøng vaên hoïc yeâu nöôùc laø doøng chính xuyeân suoát. Luaän cöù:Ña soá TP+Caùc taùc phaåm lôùn ñeàu theå hieän noäi dung yeâu nöôùc(Nam quoác sôn haø,Hòch töôùng só,Bình Ngoâ ñaïi caùo,Vaên teá nghóa só Caàn Giuoäc,Tuyeân ngoân Ñoäc laäp,Vieät Baéc,Taây Tieán,Ñaá nöôùc… +Luaän ñieåm: Lí giaûi nguyeân nhaân Doøng vaên hoïc yeâu nöôùc laø doøng chính xuyeân suoát. Luaän cöù: .Lòch söû döïng nöôùc,giöõ nöôùc choáng ngoaïi xaâm .Vaên hoïc phuïc vuï khaùng chieán.. +Luaän ñieåm 4:Ñaùnh giaù luaän ñeà *Keát baøi -Khaúng ñònh yù kieán cuûa ÑTM -Caûm nghó cuûa baûn thaân veà Truyeàn thoáng yeâu nöôùc cuûa daân toäc 2.Ñeà 2 a.Tìm hieåu ñeà - Tuoåi treû ñoïc saùch nhö nhìn traêng qua caùi keõ: ..thaáy trong phaïm vi nhoû heïp -Lôùn tuoåi ñoïc saùch nhö ngaém traêng ngoaøi saân:Theo thôøi gian,kinh nghieäm,voán soáng nhieàu thì taàm nhìn ñöôïc môû roäng -Tuoåi giaø ñoïc saùch nhö thöôûng traêng treân ñaøi:Caøng nhieàu voán soáng,voán vaên hoùa,kinh ngieäm ñoïc saùch seõ hieåu saâu roäng hôn -Luaän ñeà: Caøng lôùn tuoåi,voán soáng,voán vaên hoùa vaø kinh nghieäm…thì ñoïc saùch caøng hieäu quaû b.Daøn yù *Môû baøi:SGK *Thaân baøi -Luaän ñieåm 1:Giaûi thích noäi dung caâu noùi -Luaän ñieåm 2:Chứng minh câu nói(luận cứ: Ý kiến cảm nhận Truyện Kiều,Tấm Cám… -Luaän ñieåm 3:Làm sao để có cách đọc sách hiệu quả -Luận điểm 4:Đánh giá câu nói *Keát baøi -Khaúng ñònh luận đề -Cảm nhận và áp dụng vấn đề về đọc hiểu các tác phẩm văn trong CT lớp 12 II.Ghi nhôù -SGK III.Luyeän taäp Câu 1 Trình bày suy nghĩ của anh,chị đối với ý kiến của nhà văn Thạch Lam: “Văn chương là một thứ khí giới thanh cao và đắc lực mà chúng ta có,để vừa tố cáo và thay đổi một thế giới giả dối và tàn ác ,vừa làm cho lòng người thêm trong sạch và phong phú hơn”. Câu 2 Bàn về thơ Tố Hữu,nhà phê bình Hoài Thanh viết: “Thái độ toàn tâm toàn ý vì cách mạng là nguyên nhân chính đưa đến sự thành công của thơ anh”.Hãy bày tỏ ý kiến của anh chị về nhận xét trên 4.Cuûng coá : Caùch laøm baøi vaên nghò luaän veà moät yù kieán ñoái vôùi vaên hoïc(chuù troïng giaûi thích nghóa caùc töø,cuïm töø,khaùi nieäm,hình aûnh trong yù kieán .Daøn yù) 5.Daën doø : Hoaøn thaønh caùc phaàn coøn laïi . Chuaån bò baøi :Em bieát gì veà nhaø thô Toá Höõu? @.Caâu hoûi kieåm tra: @Em laøm gì khi tìm hieåu ñeà cuûa baøi vaên nghò luaän veà moät yù kieán ñoái vôùi vaên hoïc? @Kó naêng laäp heä thoáng luaän ñieåm baøi vaên nghò luaän veà moät yù kieán ñoái vôùi vaên hoïc? D.Ruùt kinh nghieäm:

File đính kèm:

  • docNghi luan ve mot y kien ban ve van hoc.doc
Giáo án liên quan