Giáo án Ngữ văn 12 - Người lái đò sông đà của Nguyễn Tuân

A KẾT QUẢ CẦN ĐẠT : giúp Hs:

· Cảm nhận được Sông Đà, nói rộng ra, vùng Tây bắc có vẻ đẹp hùng vĩ, thơ mộng nhưng rất dữ dội, khắc nghiệt. Những người lao động gắn bó với con sông, với những thế lực tực dân phong kiến đen tối để tồn tại và chiến thắng.

· Cảm nhận những nét đặc sắc chủ yếu trong nghệ thuật tuỳ bút của NT: Trí tưởng tượng phong phú, vốn từ dồi dào biến hoá, câu văn đa dạng nhiều tầng, nhiều lớp và giàu hình nảh, cách ví von so sánh độc đáo, vốn tri thức uyên bác.

B. DỤNG CỤ VÀ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

Sách giáo khoa, giáo án, sách giáo viên

C. PHƯƠNG PHÁP : NÊU VẤN ĐỀ- GỢI TÌM- QUY NẠP.

D. TRỌNG TÂM:

· Thiên nhiên Sông Đà hung bạo và trữ tình

· Người lái đò tài hoa nghệ sĩ

· Nthuật: tạo dấu ấn tài hoa uyên bác.

E. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP :

1. On định tổ chức lớp

2. kiểm tra kiến thức bài cũ :

Nêu tiểu sử và đặc điểm về con người Nguyễn Tuân ?

3.Bài mới :

 

doc3 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Ngày: 25/02/2014 | Lượt xem: 1363 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Ngữ văn 12 - Người lái đò sông đà của Nguyễn Tuân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KHOÁI Tieỏt 57,58,59 KHOÁI Tuaàn: 20 NGệễỉI LAÙI ẹOỉ SOÂNG ẹAỉ Nguyeón Tuaõn A KEÁT QUAÛ CAÀN ẹAẽT : giuựp Hs: Caỷm nhaọn ủửụùc Soõng ẹaứ, noựi roọng ra, vuứng Taõy baộc coự veỷ ủeùp huứng vú, thụ moọng nhửng raỏt dửừ doọi, khaộc nghieọt. Nhửừng ngửụứi lao ủoọng gaộn boự vụựi con soõng, vụựi nhửừng theỏ lửùc tửùc daõn phong kieỏn ủen toỏi ủeồ toàn taùi vaứ chieỏn thaộng. Caỷm nhaọn nhửừng neựt ủaởc saộc chuỷ yeỏu trong ngheọ thuaọt tuyứ buựt cuỷa NT: Trớ tửụỷng tửụùng phong phuự, voỏn tửứ doài daứo bieỏn hoaự, caõu vaờn ủa daùng nhieàu taàng, nhieàu lụựp vaứ giaứu hỡnh naỷh, caựch vớ von so saựnh ủoọc ủaựo, voỏn tri thửực uyeõn baực. B. DUẽNG CUẽ VAỉ ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC : Saựch giaựo khoa, giaựo aựn, saựch giaựo vieõn C. PHệễNG PHAÙP : NEÂU VAÁN ẹEÀ- GễẽI TèM- QUY NAẽP. D. TROẽNG TAÂM: Thieõn nhieõn Soõng ẹaứ hung baùo vaứ trửừ tỡnh Ngửụứi laựi ủoứ taứi hoa ngheọ sú Nthuaọt: taùo daỏu aỏn taứi hoa uyeõn baực. E. TIEÁN TRèNH LEÂN LễÙP : Oồn ủũnh toồ chửực lụựp kieồm tra kieỏn thửực baứi cuừ : Neõu tieồu sửỷ vaứ ủaởc ủieồm veà con ngửụứi Nguyeón Tuaõn ? 3.Baứi mụựi : HOAẽT ẹOÄNG THAÀY TROỉ NOÄI DUNG LệU BAÛNG Hoaùt ủoọng 1: GV goùi HS neõu xuaỏt xửự tp. Sau ủoự tửù ghi trong Sgk. HD: Trớch tửứ taọp Tuyứ Buựt Soõng ẹaứ NXB Vaờn hoùc 1960, taực phaồm coự teõn laứ Soõng ẹaứ. 1982, khi cho in laùi , taực giaỷ coự sửỷa ủoồi vaứ ủoồi teõn laứ NLẹSẹ HS ủaừ ủoùc taực phaồm ụỷ nhaứ, GV gụùi yự cho HS toựm taột tp. Hoaùt ủoọng 2 : ?. Taực giaỷ ủaừ phaựt hieọn ra nhửừng ủaởc ủieồm chuỷ yeỏu naứo cuỷa Sẹ? Sẹ hung baùo vaứ trửừ tỡnh. ?. Em haừy tỡm nhửừng chi tieỏt mieõu taỷ neựt hung baùo cuỷa Sẹ ? Hửụựng daón: Sẹ coự quaừng heùp giửừa 2 bụứ ủaự dửùng ủửựng, thaứnh saõu, toỏi vaứ laùnh. Sẹ coự 73 caựi thaực nửụực hung dửừ”nửụực xoõ ủaự, ủaự xoõ soựng, soựng xoõ gioự, cuoàn cuoọn loàng gioự ghuứ gheứ suoỏt caỷ naờm nhử saỹn saứng quaọt ngửừa nhửừng con thuyeàn ủi qua. Thaực ủaự Sẹ baứy thaùch traọn, chaởn ủaựnh tieõu dieọt con ngửụứi “Hỡnh nhử Sẹ giao vieọc cho moói hoứn . Mụựi thaỏy raống noự baứy thaùch traọn treõn soõng … ủoứi aờn ủửựt con thuyeàn “ Caựi huựt nửụực treõn soõng cuừng cửùc kỡ nguy hieồm ủ/v con ngửụứi. Soõng ẹaứ coự dieọn maùo vaứ taõm ủũa nhử keỷ thuứ soỏ moọt cuỷa con ngửụứi, hung haừn, xaỷo quyeọt, nham hieồm, ủoọc aực. ?. Em haừy cho bieỏt Soõng ẹaứ trửừ tỡnh theồ hieọn qua nhửừng chi tieỏt naứo? HD: NTuaõn nhỡn ẹ nhử moọt thieỏu nửừ kieàu dieóm “Nhử moọt aựng toực trửừ tỡnh, ủaàu toực, chaõn toực aồn hieọn trong maõy trụứi TBaộc, bung nụỷ hoa ban hoa gaùo thaựng hai,…” NT nhỡn Sẹ ủaàm aỏm nhử gaởp laùi “coỏ nhaõn”Sẹ thaọt ủeùp vaứ cuừng thaọt neõn thụ “Muứa xuaõn, doứng soõng xanh maứu ngoùc bớch chửự khoõng phaỷi xanh maứu xanh canh heỏn …” Caỷnh ven soõng laởng lụứ, caõy xanh tửụi, hửụu nai nhụừn nhụ treõn nhửừng ủoài xanh ủaóm sửụng ủeõm. ?. Qua nhửng neựt tớnh caựch ủoỏi laọp nhử theỏ cuỷa Sẹ em coự nhaọn xeựt nhử theỏ naứo ? HD: Soõng ẹaứ nhử moọt bửực tranh thuyỷ maởc tuyeọt ủeùp taùo sửù tửụng phaỷn cuỷa 2 neựt tớnh caựch nhử sửù ủeàn buứ xửựng ủaựng cuỷa Sẹ cho ủụứi, cho ngửụứ. Noự laứ coõng trỡnh kieỏn truực tuyeọt vụứi cuỷa taùo hoaự, vửứa huứng vú vửứa thụ moọng , taùo neõn chaỏt men say cho sửù soỏng con ngửụứi. Hoaùt ủoọng 2: GV chuyeồn yự: Trong bửực tranh thieõn nhieõn raỏt gụùi nhử theỏ loàng loọng hieọn leõn moọt chaõn dung ủaày chaỏt haỏp daón : ngửụứi laựi ủoứ . ?. Em haừy cho bieỏt taực giaỷ ủaởc bieọt chuự yự khaộc hoaù tử theỏ vaứ tớnh caựch cuỷa nhaõn vaọt naứy nhử theỏ naứo? ẹũnh hửụựng: Tử theỏ hieõn ngang, ung dung, tửù tin. Tớnh caựch gan daù, linh hoaùt, duừng caỷm. GV hửụựng daón hoùc sinh phaõn tớch “moọt quaừng thuyỷ chieỏn ụỷ maởt traọn soõng ẹaứ” Ngoứi buựt cuỷa NT nhử maựy Camera, nhửừng trửụứng ủoaùn phim hoài hụùp, caờng thaỳng, ủaày kũch tớnh veà 3 laàn phaự voứng vaõy cuỷa thaùch traọn, thuyỷ traọn. Nhửừng chi tieỏt veà 3 laàn naứy bieỏn hoaự, khoõng laởp laùi nhau. NT sửỷ duùng nhieàu ngoõn ngửừ quaõn sửù raỏt thớch hụùp vụựi hoaứn caỷnh, tỡnh theỏ (moọt cuoọc giaựp laự caứ, ủaựnh khuyựp quaọt vu hoài, choùc thuỷng tuyeỏn hai, nhửừng boong ke chỡm vaứ phaựo ủaứi noồi, quy luaọt phuùc kớch, … ) Ngửụứi laựi ủoứ raỏt bỡnh tổnh xửỷ lớ caực tỡnh huoỏng nguy hieồm nhử moọt vieõn tửụựng gioỷi trửụực traọn ủoà baựt quaựi vụựi voõ soỏ soỏ quaõn tửụựng thuứ ủũch, nham hieồm, quaựi aực. Caựi cheỏt tửụỷng nhử keà beõn nhửng sau khi vửụùt thaực laùi ung dung “ ủoỏt lửỷa trong hang ủaự, nửụựng oỏng cụm lam,… Chụỷ ủoứ laứ moọt ngheọ thuaọt cao cửụứng. “tai laựi ra hoa” nhử naộm chaộc quy luaọt khaộc nghieọt , chổ caàn moọt chuựt thieỏu bỡnh tổnh, loaự maột, lụừ tai thỡ phaỷi traỷ baống caỷ caựi sinh meọnh cuỷa mỡnh . ?. Nhử vaọy em coự keỏt luùaõn gỡ veà ngửụứi laựi ủoứ ? Õng chụỷ ủoứ chổ laứ moọt noõng daõn bỡnh thửụứng nhửng phaỷi raỏt ngheọ sú vaứ duừng caỷm. Qua ủoự em coự nhaọn xeựt theõm ủiaàu gỡ? Chuỷ nghúa anh huứng naốm ngay trong cuoọc soỏng cuỷa nhaõn daõn, haứng ngaứy phaỷi vaọt loọn vỡ mieỏng cụm manh aựo. Con ngửụứi lao ủoọng bỡnh thửụứng cuừng caàn coự trớ duừng taứi ba. Cuoọc ủụứi cuỷa ngửụứi laựi ủoứ voõ danh laứ moọt thieõn anh huứng ca, laứ caỷ moọt pho tửụùng tuyeọt vụứi. Gv hửụựng daón HS tửù ghi phaàn toồng keỏt. I.Xuaỏt xửự : Sgk II.. Phaõn tớch: Hỡnh aỷnh con Soõng ẹaứ: “ Soõng ẹaứ vửứa hung baùo vửứa trửừ tỡnh” . a. Tớnh hung baùo: Thieõn nhieõn voõ tri voõ giaực trong caỷm quan ủaày mú thuaọt vaứ trớ tửụỷng tửụùng phong phuự cuỷa NT ủaừ trụỷ thaứnh nhửừng sinh theồ voõ cuứng soỏng ủoọng coự ủuỷ tớnh caựch nhử con ngửụứi. b. Tớnh trửừ tỡnh: Dửụựi ủoõi maột thaồm mú cuỷa NT, Soõng ẹaứ ủaày chaỏt thụ, gụùi nhụự nhửừng caõu thụ ẹửụứng coồ kớnh, gụùi nhụự nhửừng caõu thụ trửừ tỡnh ủaốm thaộm cuỷa Taỷn ẹaứ: “ daỷi Sẹ boùt nửụực leõnh beõnh,. Bao nhieõu caỷnh baỏy nhieõu tỡnh”. * Sụ keỏt: Soõng ẹaứ nhử moọt bửực tranh thuyỷ maởc tuyeọt ủeùp, vửứa huứng vú vửứa thụ moọng 2.Hỡnh aỷnh ngửụứi laựi ủoứ soõngẹaứ: Tử theỏ hieõn ngang, ung dung, tửù tin. Tớnh caựch gan daù, linh hoaùt, duừng caỷm. Ngửụứi laựi ủoứ vửứa laứ ngửụứi anh huứng chieỏn traọn vửứa laứ ngheọ sú taứi hoa. Thieõn nhieõn laứ moọt saỷn phaồm ngheọ thuaọt voõ giaự , lao ủoọng saựng taùo cuừng laứ moọt gheọ thuaọt voõ giaự 3. Phong caựch Nthuaọt ủoọc ủaựo: - NT mieõu taỷ baống loỏi so saựnh vớ von, baống nhửừng lieõn tửụỷng taùc ngang ủaày baỏt ngụứ thuự vũ (Caỷm huựưng ủaởc bieọt ủ/vthieõn nhieõn) - Sửù uyeõn baực cuỷa moọt trớ tuùeõ vaứ taàm hieồu bieỏt saõu saộc ủoỏi tửụùng ủửụùc ủeà caởp veà nhieàu maởt Vhoùc ngheọ thuaọt, ủũa lớ, lũch sửỷ, khaỷo coồ, khớ tửụùng thuyỷ vaờn. - NT nhỡn con ngửụứi ụỷ phửụng dieọn taứi hoa ngheọ sú.(chaỏt taứi hoa taứi tửỷ, veỷ ủeùp vaứ sửù giaứu coự cuỷa caõu vaờn) III. Toồng keỏt: Baứi kớ cung caỏp nhieàu ủieàu boồ ớch veà ủũa lớ, lũch sửỷ cuỷa Sẹ, lũch sửỷ cuoọc khaựng chieỏn cuỷa nhaõn daõn Taõy Baộc, caực taứi nguyeõn thieõn nhieõn . ẹoự cuừng chớnh laứ bieồu hũeõn cuỷa tớnh daõn toọc trong saựng taực cuỷa NT. F. CUÛNG COÁ : Trong tp naứy caựi toõi cuỷa nhaứ vaờn NT ủaừ coự ủieàu kieọn boọc loọ trửùc tieỏp , ủoự laứ tỡnh caỷm gaộn boự say meõ vụựi cuoọc ủụứi thửụứng vaứ vụựi ủoàng baứo cuỷa mỡnh. Tỡnh caỷm rieõngc cuỷa nhaứ vaờn laùi ủoàng ủieọu vụựi tỡnh caỷm chung cuỷa ủoõng ủaỷo nhaõn daõn thụứi kỡ naứy ụỷ mieàn Baộc. Haừy bỡnh giaỷng ủoaùn trớch sau ủaõy rớch NLẹSẹ : “ Thuyeàn toõi troõi treõn soõng ẹaứ . … daõy coồ ủieồn treõn doứng treõn” G.CHUAÅN Bề ễÛ NHAỉ: Naộm noọi dung baứi giaỷng . Thuoọc loứng moọt soỏ ủoaùn vaờn tieõu bieồu Soaùn : chửừa loói laọp luaọn triong vaờn nghũ luaọn. Traỷ lụứi caõu hoỷi hửụựng daón hoùc baứi SGK -Toựm taột taực phaồm, giaự trũ bieồu tửụùng cuỷa caõy xaứ nu - Moỏi lieõn heọ giửừa caõy xaứ nu vụựi daõn laứng Xoõman. - Tỡm hieồu veà cuoọc ủụứi cuỷa Tnuự. H. RUÙT KINH NGHIEÄM : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

File đính kèm:

  • docnguoi lai do song da .doc