Giáo án Ngữ văn 12 - Tiết 30, 31 - Làm văn: Bài viết số 3

A. PHẦN CHUẨN BỊ

I. YÊU CẦU BÀI DẠY

1. Giúp HS: - Củng cố, khắc sâu kiến thức VH về ''Truyện và kí'', thấy được những sáng tạo độc đáo của NAQ trong thiên truyện ngắn này. Đặc biệt là tình huống độc đáo, hấp dẫn .

- Củng cố KN kiểu bài PTTP.

- RLKN phân tích, đánh giá.

2. GDHS : tính cẩn thận, tư duy.

II. CHUẨN BỊ

- GV: Ra đề, đáp án, biểu điểm.

- HS : Ôn kiến thức, chuẩn bị viết văn.

B. PHẦN THỂ HIỆN TRÊN LỚP

I. Ổn định tổ chức lớp

II. Đề kiểm tra

1. Phần trắc nghiệm

Khoanh tròn vào câu trả lời đúng.

Câu 1: Một số TP của NAQ ra đời vào những năm 20 của thế kỉ XX, có nội dung bao trùm là tố cáo bản chất tay sai của bè lũ PK bán nước và bản chất lừa bịp của bọn thực dân cướp nước. Chúng được sáng tạo theo thể loại:

a. Thơ.

b. Văn nghị luận.

c. Truyện- kí.

d. Kịch.

Câu 2: Truyện ngắn ''Vi hành'' của NAQ được sáng tác vào năm:

a. 1922

b. 1923

c. 1924

 

doc3 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Ngày: 28/02/2014 | Lượt xem: 760 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Ngữ văn 12 - Tiết 30, 31 - Làm văn: Bài viết số 3, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: TiÕt 30, 31 - Lµm v¨n: Bµi ViÕt Sè 3 A. PhÇn chuÈn bÞ I. Yªu cÇu bµi d¹y 1. Gióp HS: - Cñng cè, kh¾c s©u kiÕn thøc VH vÒ ''TruyÖn vµ kÝ'', thÊy ®­îc nh÷ng s¸ng t¹o ®éc ®¸o cña NAQ trong thiªn truyÖn ng¾n nµy. §Æc biÖt lµ t×nh huèng ®éc ®¸o, hÊp dÉn . - Cñng cè KN kiÓu bµi PTTP. - RLKN ph©n tÝch, ®¸nh gi¸. 2. GDHS : tÝnh cÈn thËn, t­ duy. II. ChuÈn bÞ - GV: Ra ®Ò, ®¸p ¸n, biÓu ®iÓm. - HS : «n kiÕn thøc, chuÈn bÞ viÕt v¨n. B. PhÇn thÓ hiÖn trªn líp I. æn ®Þnh tæ chøc líp II. §Ò kiÓm tra 1. PhÇn tr¾c nghiÖm Khoanh trßn vµo c©u tr¶ lêi ®óng. C©u 1: Mét sè TP cña NAQ ra ®êi vµo nh÷ng n¨m 20 cña thÕ kØ XX, cã néi dung bao trïm lµ tè c¸o b¶n chÊt tay sai cña bÌ lò PK b¸n n­íc vµ b¶n chÊt lõa bÞp cña bän thùc d©n c­íp n­íc. Chóng ®­îc s¸ng t¹o theo thÓ lo¹i: a. Th¬. b. V¨n nghÞ luËn. c. TruyÖn- kÝ. d. KÞch. C©u 2: TruyÖn ng¾n ''Vi hµnh'' cña NAQ ®­îc s¸ng t¸c vµo n¨m: a. 1922 b. 1923 c. 1924 2. PhÇn tù luËn : Ph©n tÝch t×nh huèng truyÖn trong t¸c phÈm ''Vi hµnh'' cña NAQ. III. §¸p ¸n- biÓu ®iÓm: 1. §¸p ¸n: * C©u hái tr¾c nghiÖm: - C©u1: c. TruyÖn - kÝ - C©u2: a. 1922. * Lµm v¨n: 1. Yªu cÇu chung: - §Ò bµi yªu cÇu PT 1 khÝa c¹nh NT c¬ b¶n t¹o nªn g.trÞ NT cña ''Vi hµnh'': NTXD t×nh huèng truyÖn. - Khi PT cÇn chó ý ®Õn môc ®Ých cña ng viÕt: V¹ch trÇn b¶n chÊt hÌn nh¸t cña K§ vµ chÕ giÔu TDP th× bµi viÕt míi lµm râ tÝnh s¾c s¶o trong t­ duy nghÖ thuËt cña nhµ v¨n. 2. Yªu cÇu cô thÓ: Bµi viÕt cÇn ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu sau: - Sù nhÇm lÉn thø nhÊt: Sù nhÇm lÉn cña ®«i trai g¸i. + T.gi¶ t¹o nªn t×nh huèng: M×nh lµ ng VN bÞ nhËn nhÇm lµ Hoµng ®Õ An Nam. + §iÒu quan träng h¬n lµ lêi bµn luËn cña ®«i trai g¸i. + HiÖu qu¶ NT: . Mét tªn hÒ kh«ng h¬n kh«ng kÐm. . Thø ®å cæ k× qu¸i, rÎ tiÒn. . Vi hµnh 1 c¸ch mê ¸m. - Sù nhÇm lÉn cña chÝnh quyÒn P. + NhÇm lÉn ®­îc më réng + ''Vi hµnh'' 1 mòi tªn tróng 2 ®Ých: . Kh«ng chØ chÕ giÔu, h¹ bÖ vua K§. . C­êi nh¹o thùc d©n. -> Víi sù nhÇm lÉn cã tÝnh t¨ng cÊp, NAQ ®· dùng lªn 1 s©n khÊu hµi kÞch b»ng ng«n tõ ®Ó ®¶ kÝch quan thÇy thùc d©n P', con rèi K§. -> T×nh huèng nhÇm lÉn ®­îc kÕt hîp víi hÖ thèng lêi v¨n mØa mai ®· t¹o nªn nh÷ng tiÕng c­êi ch©m biÕm s¾c s¶o. 2. BiÓu ®iÓm: a. Tr¾c nghiÖm: 3 ®iÓm. b. Tù luËn: 7 ®iÓm. - §iÓm 7: §¸p øng ®­îc tÊt c¶ nh÷ng yªu cÇu trªn, kh«ng m¾c qu¸ 3 lçi diÔn ®¹t - §iÓm5: C¬ b¶n nh­ ®¸p ¸n- cßn m¾c vµi lçi vÒ diÔn ®¹t. - §iÓm 3: Néi dung c¬ b¶n nh­ ®¸p ¸n, song cßn m¾c lçi diÔn ®¹t, kh«ng cã dÉn chøng. - §iÓm 1: Bµi s¬ sµi, hoÆc sai kiÓu bµi. - §iÓm 0: Kh«ng lµm bµi. * H­íng dÉn h/s häc bµi: 1. Bµi cò: LËp dµn bµi. 2. Bµi míi: So¹n '' §Êt n­íc''- N§T.

File đính kèm:

  • docTiet 30 -31 Bai viet so 3.doc