Giáo án Ngữ văn 12 - Tiết 42 Giảng văn: Mùa lạc (Nguyễn Khải)

1. Giúp HS:

- Thấy được sức mạnh và vẻ đẹp của sự chân thành quan tâm đến HP con người.

-Cảm nhận số phận éo le bất hạnh những nét t.cách nổi bật, những khát vọng mạnh mẽ chân chính của nữ nh.vật chính (Đào) và sự biến đổi số phận diễn ra trong môi trường tốt đẹp, có tính nhân đạo

-Thấy được những nét đắc sắc trong NT viết truyện ngắn NK: phân tích tâm lí nh.vật, kể chuyện, ngôn ngữ.

-RLKN phân tích.

2. GD HS lòng yêu CNXH.

II. Chuẩn bị:

-Thầy: SGK, SGV, PTBG V12, Học tốt v12.

-Trò: SGK, soạn, đọc tác phẩm.

B. Phần thể hiện trên lớp:

* ổn định tổ chức lớp:

I. Kiểm tra bài cũ: 5'

? Xác định câu trả lời đúng:

Khổ thơ 2,3,4 nhà thơ diễn tả:

a. Ân tượng chung về các pho tượng.

b. Nét độc đáo của từng bức tượng

c. Cả 2 điều trên.

Em thích h.ảnh nào, hãy phân tích.

Đáp án:+ Đúng câu b

+Tuỳ HS lựa chọn, đảm bảo NT, ND.

 

doc5 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Ngày: 28/02/2014 | Lượt xem: 818 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Ngữ văn 12 - Tiết 42 Giảng văn: Mùa lạc (Nguyễn Khải), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: TiÕt 42: Gi¶ng v¨n: Mïa l¹c ( NguyÔn Kh¶i ). A. PhÇn chuÈn bÞ: I. Yªu cÇu bµi d¹y: 1. Gióp HS: - ThÊy ®­îc søc m¹nh vµ vÎ ®Ñp cña sù ch©n thµnh quan t©m ®Õn HP con ng­êi. -C¶m nhËn sè phËn Ðo le bÊt h¹nh nh÷ng nÐt t.c¸ch næi bËt, nh÷ng kh¸t väng m¹nh mÏ ch©n chÝnh cña n÷ nh.vËt chÝnh (§µo) vµ sù biÕn ®æi sè phËn diÔn ra trong m«i tr­êng tèt ®Ñp, cã tÝnh nh©n ®¹o -ThÊy ®­îc nh÷ng nÐt ®¾c s¾c trong NT viÕt truyÖn ng¾n NK: ph©n tÝch t©m lÝ nh.vËt, kÓ chuyÖn, ng«n ng÷.... -RLKN ph©n tÝch. 2. GD HS lßng yªu CNXH. II. ChuÈn bÞ: -ThÇy: SGK, SGV, PTBG V12, Häc tèt v12. -Trß: SGK, so¹n, ®äc t¸c phÈm. B. PhÇn thÓ hiÖn trªn líp: * æn ®Þnh tæ chøc líp: I. KiÓm tra bµi cò: 5' ? X¸c ®Þnh c©u tr¶ lêi ®óng: Khæ th¬ 2,3,4 nhµ th¬ diÔn t¶: a. ¢n t­îng chung vÒ c¸c pho t­îng. b. NÐt ®éc ®¸o cña tõng bøc t­îng c. C¶ 2 ®iÒu trªn. Em thÝch h.¶nh nµo, h·y ph©n tÝch. §¸p ¸n:+ §óng c©u b +Tuú HS lùa chän, ®¶m b¶o NT, ND. II. Bµi míi: * Lêi vµo bµi ( 1'): Víi ®Ò tµi XD c.sèng míi, con ng míi( 55-64) thu hót bao v¨n sÜ, nhiÒu nhµ v¨n ®· cho ra m¾t b¹n ®äc nh÷ng TP cã gi¸ trÞ. Trong ®ã, NK ®em ®Õn cho b¹n ®äc 1 kh«ng gian míi l¹, víi nh÷ng con ng còng thËt míi, g©y Ên t­îng khã quªn. TP''Mïa l¹c'' lµ 1 truyÖn ng¾n nh­ thÕ.... I. Nh÷ng vÊn ®Ò chung:8' ? Nªu nh÷ng hiÓu biÕt cña em vÒ t¸c gi¶ NK? ? §Æc ®iÓm v¨n phong? ? H·y ch biÕt h.c¶nh s¸ng t¸c vµ vÞ trÝ TP? 1.T¸c gi¶: SGK. - NK thuéc thÕ hÖ nhµ v¨n tr­ëng thµnh trong k.c chèng P', tµi n¨ng VH h×nh thµnh tõ thùc tiÔn CM, tõ c.sèng cña ng chiÕn sÜ. - Ngßi bót cña NK lu«n b¸m s¸t ®êi sèng CM. Lu«n x«ng x¸o t×m kiÕm, ph¸t hiÖn nh÷ng vÊn ®Ò cã ý nghÜa XH, ®¹o ®øc ®Æt ra trong qu¸ tr×nh vËn ®éng cña c.sèng. Lu«n t×m tßi, ®æi míi c¸ch viÕt, ®æi míi NT cña m×nh. - XD nh©n vËt- ph©n tÝch t©m lÝ, ®i s©u vµo nh÷ng biÓu hiÖn vµ sù vËn ®éng t­ t­ëng cña con ng. Nh©n vËt ®­îc kh¸m ph¸ chñ yÕu ë khÝa c¹nh cña ®êi sèng tinh thÇn. N.vËt th­êng cã ng«n ng÷ s¾c s¶o, ham tranh luËn, ®èi tho¹i, giái biÖn luËn. 2. Hoµn c¶nh s¸ng t¸c: - 1960 in trong tËp tr.ng¾n cïng tªn. TP thuéc ®Ò tµi XD c.sèng míi, con ng míi. - TËp truyÖn ng¾n''Mïa l¹c'' cña NK cã nh÷ng t×m tßi vµ nh÷ng ®ãng gãp riªng cã gi¸ trÞ. +§i s©u vµo nh÷nh vÊn ®Ò lèi sèng, vÒ ®¹o ®øc, vÒ MQH gi÷a con ng trong XH míi. +Trung t©m chó ý lµ sè phËnc on ng -> nhÊn m¹nh vµo t×nh h÷u ¸i giai cÊp, vµo kh¶ n¨ng v­¬n lªn vµ qu¸ tr×nh thay ®æi sé phËn cña nh÷ng con ng nµy. => TP cã vÞ trÝ vµ søc sèng ®Õn ngµy nay.... II. Ph©n tÝch: ? C¶m nhËn chung cña em vÒ truyÖn ''Mïa l¹c''? ? §äc ®.v¨n ®Çu... suy nghÜ cña em vÒ thiªn nhiªn? ? T. nhiªn qua ngßi bót cña NK cßn ®­îc miªu t¶ NTN? Tr 136 ? Nh÷ng chi tiÕt Êy gîi em suy nghÜ g×? ? C©u v¨n ''mïa xu©n...'' h·y x¸c ®Þnh thêi gian? ? Sù sèng, sù håi sinh ®­îc biÓu hiÖn qua nh÷ng chi tiÕt nµo? ? Thiªn nhiªn ®­îc håi sinh, theo em lµ do ®©u? ? NX cña em vÒ nh©n vËt §µo? ? §äc ®o¹n v¨n.... §µo ®­îc giíi thiÖu NTN? ? Cô thÓ §µo ®­îc miªu t¶ NTN qua ngo¹i h×nh? §Æt c¹nh Hu©n lµm næi bËt sù thiÖt thßi cña §µo. ? Dông ý cña nhµ v¨n khi miªu t¶ §µo? - TruyÖn nghiªng vÒ t©m lÝ. - Theo §ç Kim Håi''.. c¶m høng bao trïm..'' th× theo t«i, ®ã ph¶i lµ c¶m høng vÒ sù håi sinh, 1 sù håi sinh lín lao. Håi sinh cña thiªn nhiªn; cña con ng -> T©m huyÕt nhÊt cña t.gi¶ ®­îc dån nhiÒu h¬n cho viÖc biÓu hiÖn sù håi sinh ®ang diÔn ra ë miÒn s©u th¼m cña câi lßng ng­êi. 1. Bøc tranh thiªn nhiªn:15' - TruyÖn ng¾n më ®Çu = b·i trång l¹c ®ang mïa thu hoach trªn trËn ®Þa ph¸o binh n¨m x­a, b·i trång l¹c mªnh m«ng'' tõ khu.. gi¸p b×a rõng'' -> Bøc tranh thiªn nhiªn ®Ñp, hïng vÜ. -Th. nhiªn håi sinh. NghÖ thuËt t­¬ng ph¶n: +X­a: Mïa xu©n n¨m ngo¸i... . M¶nh ®Êt kh« c»n, hoang vu chØ cã sù chÕt chãc. . Ngîp lªn 1 rõng c©y chã ®Î, d©y thÐp gai. M×n, vá ®¹i b¸c.. hè bom, giao th«ng hµo. . R¶i r¸c nh÷ng ®o¹n x­¬ng ... => Thiªn nhiªn x¬ x¸c , thiÕu sù sèng bëi sù huû diÖt cña chiÕn tranh. + Nay: mïa xu©n n¨m nay: Håi sinh. Thêi gian ®­îc x¸c ®Þnh, ng¾n-> Thay ®æi lín trªn m¶nh ®Êt nh­ thÕ th× bÊt cø 1 biÓu hiÖn b×nh th­êng nµo cña sù sèng còng trë nªn v« ngÇn quý gi¸. -BiÓu hiÖn: .Mµu xanh thÉm cña ®ç, ng«, l¹c. ...... .... non cña l¸ m¹ ...... ®á t­¬i cña ít chÝn.. ....... vµng öng cña ®u ®ñ. . TiÕng ngçng... . Bãng.. tiÕng c­êi the thÐ, tiÕng thñ thØ,... tiÕng trÎ con khãc. -> 1 bøc tranh th.nhiªn ®Ëm mµu s¾c cña sù t­¬i tèt, ph¸t triÓn.-> c.sèng con ng ®­îc gîi t¶= nh÷ng h.¶nh. chi tiÕt th¹t gi¶n dÞ ®êi th­êng-> c¶m gi¸c h¹nh phóc cña con ng­êi. -> Sù håi sinh cña th.nhiªn chÝnh lµ do c.sèng sinh ho¹t cña con ng trªn n«ng tr­êng §.Biªn thËt cô thÓ, sinh ®éng gîi c¶m. Nã ®­îc c¶m nhËn = m¾t nh×n, = lÝ t­ëng => lµm nªn 1 gi¸ trÞ riªng cña TP. Nh­ng sù håi sinh ®­îc nãi ®Õn nhiÒu nhÊt vÉn lµ sù håi sinh cña t©m hån con ng 2. Nh©n vËt §µo: - Lµ nh©n vËt chÝnh cña truyÖn - T.gi¶ thÓ hiÖn ý t­ëng cña m×nh, thÓ hiÖn chñ ®Ò cña TP. - §µo hiÖn lªn qua lêi t¶ chø kh«ng ph¶i lêi kÓ ( kh¸c nh©n vËt MÞ ) ng ®äc nh­ thÊy, nh­ nh×n nh©n vËt §µo víi nh÷ng ®­êng nÐt ®Çy Ên t­îng. * Ngo¹i h×nh, tÝnh c¸ch, ng«n ng÷: - Ngo¹i h×nh: Mét ng phô n÷ Ýt duyªn. . Kh«ng cã nÐt hÊp dÉn cña ng phô n÷. . Hai con m¾t hÑp dµi.. gß m¸ ®Çy tµn nhan . Hµm r¨ng khÓnh.. khu«mn mÆt thiÕu nÐt hoµ hîp. - D¸ng nÐt th« vông: th©n ng så sÒ; D¸ng thÊp lïn; CÆp ch©n ng¾n. -> Ngay tõ ®Çu truyÖn, bøc ch©n dung §µo ®· ®­îc c¸ tÝnh ho¸ theo bót ph¸p hiÖn thùc ( tù nã vèn thÕ ), mét bøc ch©n dung lÊp l¸nh chÊt ®êi vµ kháe V¨n ch­¬ng th­êng dµnh cho n÷ chÝnh diÖn 1 ­u ®·i vÒ nhan s¾c. Tõ c« KiÒu''...'' ®Õn c¸i duyªn rÊt ®ång quª cña chÞ DËu. Tõ 1 c« MÞ nh­ b«ng hoa ban to¶ s¾c n¬i s¬n c­íc ®Õn 1 chÞ Sø kiªn c­êng... XD nh©n vËt §µo, NK ®· hÐ më cho ta thÊy ®©y lµ nh©n vËt cã sè phËn vµ tÝnh c¸ch kh«ng = lÆng su«n sÎ. ? TÝnh c¸ch nh.vËt ®­îc kh¾c ho¹ NTN? ? Ng«n ng÷ cña §µo cã g× ®Æc biÖt? -TÝnh c¸ch : (tr 129) . 1 ng ­a ®ïa cît . Cã ý chÝ lµm viÖc kh«ng chÞu thua kÐm ai- trong lao ®éng th¸ch thøc víi Hu©n) . Cã kh¶ n¨ng lµm th¬ , thËm chÝ lµm th¬ hay . Ham tranh luËn. -> §ã lµ vÎ ®Ñp riªng( gÆp 1 lÇn th× nhí m·i): Sù kiªn nghÞ, qu¶ c¶m vµ c¶ kiªu h·nh trong lèi sèng. §µo thuéc nh©n vËt b­íng bØnh, 1 lo¹i tÝnh c¸ch giµu néi lùc. - Ng«n ng÷ : . S¾c s¶o . Chua ch¸t- biÖt tµi sö dông ca dao tôc ng÷. ChÝnh c¸i biÖt tµi nãi n¨ng ®ã ®· t¹o nªn ng«n ng÷ cña nh.vËt hÕt søc ®Æc s¾c ®¸ng chó ý. KhÈu khÝ biÕn ®æi linh ho¹t vµ cã tÝnh rÊt râ. §»ng sau c¸i ngoa ng«n' Huª th¬m...'' kia lµ biÕt bao thæn thøc xãt xa vµ c¶ kh¸t väng kh¼ng ®Þnh m×nh, kh«ng chÞu gôc ng·. Nh­ thÕ, nh÷ng nÐt thiÕu hôt c¶ §µo ë ngo¹i h×nh, kh«ng chÞu lÐp vÕ mµ l¹i chøa kh¶ n¨ng th¸ch thøc, ®em ®Õn cho nh.vËt 1 c¸i duyªn kiÓu kh¸c quyÕt liÖt h¬n mµ còng trÇn thÕ h¬n * Cñng cè: 3’ ? T¹i sao c©u chuyÖn vÒ §µo l¹i b¾t ®Çu tõ b·i trång vµ thu ho¹ch l¹c cña n«ng tr­êng §B. §¸p: M¹ch ngÇm cña t¸c phÈm lµ c¶m høng håi sinh. B·i l¹c trong mïa thu ho¹ch còng lµ dông ý nghÖ thuËt cña NKh¶i III. HD häc vµ lµm bµi: 2’ 1. Bµi cò: - N¾m ch¾c ND bµi häc. - §äc l¹i VB. 2. Bµi míi: - So¹n phÇn cßn l¹i.

File đính kèm:

  • docTiet 42 Mua Lac.doc
Giáo án liên quan