Giáo án Ngữ văn 12 - Tiết 44 làm văn: Trả bài số 3

A. Phần chuẩn bị:

I. Yêu cầu bài dạy:

1. Qua tiết trả bài, giúp HS:

- Nhận thấy ưu, khuyết điểm trong bài viết của mình về câu hỏi trắc nghiệm cũng như câu hỏi tự luận.

-Nắm được những ý phải triển khai trong bài tự luận.

-RLKN làm văn nghị luận.

2.GD HS tính chủ động, học hỏi.

II. Chuẩn bị:

-Thầy: chấm, trả bài ghi điểm, lỗi sai của HS.

-Trò: vở ghi, Lập dàn ý.

B. Phần trên lớp:

* ổn định tổ chức:

I. Kiểm tra bài cũ: không.

II. Bài mới:

Nội dung:

I. ĐỀ BÀI- TÌM HIỂU ĐỀ:

? Em hãy đọc lại đề bài số3 1. Đề bài: đã thể hiện ở tiết ra đề -30,31.

2. Tìm hiểu đề:

-Thể loại:

-Nội dung:

-Dẫn chứng:

Yêu cầu chung , cụ thể - đã thể hiện ở tiết ra đề.

 

doc3 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Ngày: 28/02/2014 | Lượt xem: 775 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Ngữ văn 12 - Tiết 44 làm văn: Trả bài số 3, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: TiÕt 44: Lµm v¨n: Tr¶ bµi sè 3. A. PhÇn chuÈn bÞ: I. Yªu cÇu bµi d¹y: 1. Qua tiÕt tr¶ bµi, gióp HS: - NhËn thÊy ­u, khuyÕt ®iÓm trong bµi viÕt cña m×nh vÒ c©u hái tr¾c nghiÖm còng nh­ c©u hái tù luËn. -N¾m ®­îc nh÷ng ý ph¶i triÓn khai trong bµi tù luËn. -RLKN lµm v¨n nghÞ luËn. 2.GD HS tÝnh chñ ®éng, häc hái... II. ChuÈn bÞ: -ThÇy: chÊm, tr¶ bµi ghi ®iÓm, lçi sai cña HS. -Trß: vë ghi, LËp dµn ý. B. PhÇn trªn líp: * æn ®Þnh tæ chøc: I. KiÓm tra bµi cò: kh«ng. II. Bµi míi: Néi dung: I. §Ò bµi- T×m hiÓu ®Ò: ? Em h·y ®äc l¹i ®Ò bµi sè3 1. §Ò bµi: ®· thÓ hiÖn ë tiÕt ra ®Ò -30,31. 2. T×m hiÓu ®Ò: -ThÓ lo¹i: -Néi dung: -DÉn chøng: Yªu cÇu chung , cô thÓ - ®· thÓ hiÖn ë tiÕt ra ®Ò. II.NhËn xÐt chung: 1.¦u ®iÓm: * Bµi tù luËn: - X¸c ®Þnh ®­îc kiÓu bµi. - Tá ra n¾m ®­îc ND t¸c phÈm. - BiÕt huy ®éng kiÕn thøc - Bè côc râ rµng, ®Çy ®ñ. - DiÔn ®¹t t­¬ng ®èi l­u lo¸t. *C©u hái tr¾c nghiÖm: - X¸c ®Þnh ®óng - N¾m ®­îc kiÕn thøc. 2. Nh­îc: - 1 sè ch­a hiÓu ®Ò- viÕt lan man. - 1 sè bµi s¬ sµi, kh«ng cã dÉn chøng - ViÕt c©u ch­a chuÈn. - Dïng tõ sai nghÜa - 1 sè ch­a x¸c ®Þnh ®óng kiÓu bµi. III. Tr¶ bµi, kÕt qu¶: Líp §iÓm 8 6,7 5 d­íi5 12A1 12A2 IV. Ch÷a lçi: Hai lçi c¬ b¶n: viÕt c©u vµ dïng tõ. 1. §Çu tiªn lµ Ng­êi nhÇm víi ®«i trai g¸i ng P... ->§Çu tiªn ®«i trai g¸i ng P nhÇm... 2. T¹o t×nh huèng s¸ng t¹o vµ ®éc ®¸o cña NAQ -> T¹o t×nh huèng nhÇm lÉn lµ s¸ng t¹o ®éc ®¸o cña.... 3. T¸c gi¶ t¹o t×nh huèng nhÇm lÉn gi÷a m×nh víi K§ -> T¸c gi¶ t¹o t×nh huèng nhÇm lÉn ®ã lµ ®«i trai g¸i... 4. Sù nhÇm lÉn lµ ®¸ng lo -> BÞa ®Æt, hµi h­íc, s¸ng t¹o ®éc ®¸o... 5. T¸c gi¶ ®· tè c¸o bän thùc d©n b¸n n­íc-> c­íp n­íc. 6. K§ hiÖn lªn qua h×nh d¸ng nh­ 1 c«ng chóa -> K§ hiÖn lªn nh­ 1 tªn hÒ lè l¨ng... 7. ... kh«ng hÒ v« ý -> v« lÝ. 8......1 mÉu mÑ-> §· mÑ th× th«i mÉu. 9. ... TÇm nghi· s©u cay -> ý nghÜa s©u cay. 10. ....K§ ®i vi hµnh mµ ph¶i ®i ch¬i mét c¸ch lÐn lót. Bá tõ ph¶i thªm - lµ...... - thùc ra lµ. V/ Gîi ý lµm bµi ? Nªn më bµi nh­ thÕ nµo? 1/ Më bµi. - Sù kiÖn K§ sang Ph¸p. - Môc ®Ých cña t¸c gi¶ viÕt " vi hµnh" -> t×nh huèng truyÖn: NhÇm lÉn vµ hiÖu qu¶ nhÇm lÉn. 2. Th©n bµi: ( Nh­ ®¸p ¸n). 3. KÕt bµi: - Kh¼ng ®Þnh gi¸ trÞ... cña t×nh huèng truyÖn. - Kh¼ng ®Þnh gi¸ trÞ cña TP -> Tµi n¨ng cña TG. III. H­íng dÉn häc vµ lµm bµi tËp: 1. Bµi cò: -Nh÷ng bµi v¨n ch­a ®¹t yªu cÇu, c¸c em vÒ nhµ viÕt l¹i. -Nh÷ng nh­îc ®iÓm cña bµi nµy , cÇn kh¾c phôc. 2. Bµi míi: -¤n tËp KT VH, chuÈn bÞ KT häc kú.

File đính kèm:

  • docTiet 44 Tra bai so 3.doc
Giáo án liên quan