Giáo án Ngữ văn 12 - Tiết 5 - 6: Làm văn bài viết số 1 (nghị luận xã hội)

I. Mục tiêu bài học:

1.Kiến thức: Giúp học sinh

- Thông qua bài kiểm tra số 1 đánh giá phân loại học sinh. Trên cơ sở đó giáo viên có biện pháp điều chỉnh phương pháp giảng dạy cho phù hợp với đối tượng học sinh.

- Áp dụng những kiến thức lý thuyết về kiểu bài nghị luận xã hội đã học vào làm bài kiểm tra.

2.Kĩ năng:

- Rèn kỹ năng viết văn nghị luận xã hội, phân tích đề và lập dàn ý, tìm dẫn chứng.

3.Thái độ:

- Qua bài viết rút ra bài học kinh nghiệm và có ý thức bồi dưỡng thêm năng lực viết văn nghị luận .

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:

a. Chuẩn bị của giáo viên: Bài viết của học sinh, đáp án, đề bài số 6.

b. Chuẩn bị của học sinh: lỗi trong bài viết.

III.Tiến trình bài dạy:

 

doc3 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Ngày: 22/02/2014 | Lượt xem: 931 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Ngữ văn 12 - Tiết 5 - 6: Làm văn bài viết số 1 (nghị luận xã hội), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TiÕt 5- 6: Lµm v¨n Bµi viÕt sè 1 ( NghÞ luËn x· héi) Ngµy so¹n: 20/08/2010 Ngµy d¹y:…………….Líp12C2.SÜ sè…………V¾ng………………………………… …………….Líp12C3.SÜ sè…………V¾ng………………………………… …………….Líp12C4.SÜ sè…………V¾ng………………………………… …………….Líp12C6.SÜ sè…………V¾ng………………………………… …………….Líp12C7.SÜ sè…………V¾ng………………………………… …………….Líp12C8.SÜ sè…………V¾ng………………………………… I. Môc tiªu bµi häc: 1.KiÕn thøc: Gióp häc sinh - Th«ng qua bµi kiÓm tra sè 1 ®¸nh gi¸ ph©n lo¹i häc sinh. Trªn c¬ së ®ã gi¸o viªn cã biÖn ph¸p ®iÒu chØnh ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y cho phï hîp víi ®èi t­îng häc sinh. - ¸p dông nh÷ng kiÕn thøc lý thuyÕt vÒ kiÓu bµi nghÞ luËn x· héi ®· häc vµo lµm bµi kiÓm tra. 2.KÜ n¨ng: - rÌn kü n¨ng viÕt v¨n nghÞ luËn x· héi, ph©n tÝch ®Ò vµ lËp dµn ý, t×m dÉn chøng. 3.Th¸i ®é: - Qua bµi viÕt rót ra bµi häc kinh nghiÖm vµ cã ý thøc båi d­ìng thªm n¨ng lùc viÕt v¨n nghÞ luËn . II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh: a. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: Bµi viÕt cña häc sinh, ®¸p ¸n, ®Ò bµi sè 6. b. ChuÈn bÞ cña häc sinh: lçi trong bµi viÕt. III.TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1. Ma trËn ®Ò: M§ C§ NhËn biÕt Th«ng hiÓu VËn dông tæng TNKQ TNTL TNKQ TNTL TNKQ TNTL Tuyªn ng«n §éc lËp 1 2 ® 1 2® NghÞ luËn x· héi 1 8® 1 8® Tæng 1 2 ® 1 8® 2 10® 2. Ra ®Ò kiÓm tra A. §Ò bµi: C©u 1: ( 2 ®iÓm) Tr×nh bµy quan ®iÓm s¸ng t¸c v¨n häc nghÖ thuËt cña Hå ChÝ Minh? C©u 2: ( 8 ®iÓm)“ Bµn vÒ phÐp häc”, NguyÔn ThiÕp viÕt: “ Ngäc kh«ng mµi kh«ng thµnh ®å vËt, ng­êi kh«ng häc kh«ng biÕt râ ®¹o”. Anh, chÞ hiÓu thÕ nµo vÒ c©u nãi Êy? Tõ ®ã x¸c ®Þnh môc ®Ých , th¸i ®é häc tËp cho m×nh. B. §¸p ¸n: C©u 1: - V¨n nghÖ lµ vò khÝ chiÕn ®Êu lîi h¹i phông sù cho sù nghiÖp c¸ch m¹ng. Nhµ v¨n còng ph¶i cã tinh thÇn xung phong nh­ ng­êi chiÕn sÜ ngoµi mÆt trËn. - V¨n häc ph¶i cã tÝnh ch©n thËt vµ tÝnh d©n téc, tÝnh s¸ng t¹o. - S¸ng t¸c v¨n ch­¬ng ph¶i xuÊt ph¸t tõ môc ®Ých, ®èi t­îng tiÕp nhËn ®Ó quyÕt ®Þnh néi dung, h×nh thøc cña t¸c phÈm. (Ng­êi lu«n ®Æt c©u hái: ViÕt cho ai?; -ViÕt ®Ó lµm g×? ;ViÕt c¸i g×?;ViÕt nh­ thÕ nµo? C©u 2: * Më bµi: - Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ vai trß vµ tÇm quan träng cña häc trong cuéc ®êi mçi ng­êi. - TrÝch dÉn c©u nãi cña NguyÔn ThiÕp. * Th©n bµi: - V× sao NguyÔn ThiÕp l¹i nãi: + “ Ngäc kh«ng mµi kh«ng thµnh ®ß vËt” + “ Ng­êi kh«ng häc, kh«ng biÕt râ ®¹o” -> Ngäc kh«ng mµi kh«ng cã gi¸ trÞ, ng­êi kh«ng häc th× kÐm hiÓu biÕt vµ kh«ng thÓ lµm ®­îc nh÷ng ®iÒu lín lao. - Häc ®­îc hiÓu nh­ thÕ nµo cho ®óng? + Häc lµ c¾p s¸ch ®Õn tr­êng cã thÇy d¹y. + Ngoµi häc thÇy cßn häc ë b¹n, häc s¸ch vë, häc ngoµi tr­êng ®êi, häc bÊt cø ai giái h¬n m×nh. + Cã nh÷ng ng­êi häc Ýt hoÆc tù häc mµ thµnh tµi… -> Häc b»ng nhiÒu c¸ch. - TÇm quan träng cña viÖc häc. + Häc rÊt quan träng ®èi víi ®êi sèng cña mçi con ng­êi + Trong thêi ®¹i c«ng nghÖ, khoa häc… kh«ng häc lµm sao tiÕp thu ®­îc khoa häc hiÖn ®¹i. + Kiªn tr× häc..t¹o cho trÝ ãc cña m×nh ph¸t triÓn, th«ng minh, s¸ng l¸ng còng gièng nh­ ngäc kia ®­îc mµi ®­îc giòa sÏ thµnh ®å vËt quý, cã Ých. + Häc kh«ng chØ mang l¹i lîi Ých cho b¶n th©n, gia ®×nh m×nh mµ cßn gãp phÇn x©y dùng ®Êt n­íc. - X¸c ®Þnh môc ®Ých, th¸i ®é häc tËp cña b¶n th©n. * KÕt luËn: - TrÝch dÉn c©u nãi cña NguyÔn Tr·i: “ Nªn thî nªn thÇy nhê cã häc/ No ¨n Êm mÆc bëi hay lµm”, “ Trªn b­íc ®­êng thµnh c«ng kh«ng cã vÕt ch©n cña ng­êi l­êi biÕng”.( Lç TÊn). - Kh¼ng ®Þnh l¹i c©u nãi cña NguyÔn ThiÕp. C. BiÓu ®iÓm: C©u 1: 2 ®iÓm: §ñ ý, tr×nh bµy s¹ch sÏ, m¹ch l¹c 1 ®iÓm: Tr×nh bµy ®­îc 1/2 sè ý, diÔn ®¹t ch­a l­u lo¸t 0 ®iÓm: Bá tr¾ng phÇn nµy C©u 2: 7- 8 ®iÓm: §ñ ý, tr×nh bµy khoa häc, ph©n tÝch s©u cã c¶m xóc, dÉn chøng thuyÕt phôc, diÔn ®¹t tèt, ®óng chÝnh t¶, bµi viÕt cã sù s¸ng t¹o. 5 - 6 ®iÓm: §ñ ý, dÉn chøng ®­a ra ph©n tÝch ch­a s©u, cßn m¾c lçi chÝnh t¶, m¾c lçi diÔn ®¹t Ýt . 3 - 4 ®iÓm: Tr×nh bµy 2/3 sè ý, diÔn ®¹t ch­a l­u lo¸t, m¾c nhiÒu lçi chÝnh t¶. 1 - 2 ®iÓm: c¸c ý ®­a ra ch­a ®óng víi yªu cÇu cña ®Ò bµi, diÔn ®¹t yÕu, m¾c lçi chÝnh t¶. 0 ®iÓm: Bá tr¾ng phÇn nµy. III. Thu bµi: IV. H­íng dÉn tù häc: - §äc vµ s­u tÇm ®Üa thu tiÕng B¸c Hå ®äc b¶n “Tuyªn ng«n §éc lËp” - So¹n bµi theo phÇn h­íng dÉn häc bµi: “Tuyªn ng«n §éc lËp” – phÇn t¸c phÈm.

File đính kèm:

  • docTiet 5- 6 Bai viet.doc