Giáo án ngữ văn 12 - Tiết 60 + 61: làm văn viết bài số 5

A. Phần chuẩn bị:

I.Yêu cầu:

1. Giúp HS: - Hệ thống hoá kiến thức đã học về VH, p.pháp làm văn

- Vận dụng kiến thức VH trả lời đúng, đủ câu hỏi trắc

nghiệm

- Vận dụng tốt hành văn để giải quyết đề bài

- RLKN tổng hợp, phân tích.

2. GD HS tính chủ động, sáng tạo trong bài viết

II. Chuẩn bị:

- GV: Ra đề, giáo án.

- HS : Ôn luyện, giấy kiểm tra.

B. Phần trên lớp:

I. Ổn định tổ chức: Sĩ số

12A1: ; 12A2 :

II. Đề bài:

A. Phần trắc nghiệm:

Khoanh tròn vào câu trả lời đúng

Câu 1:*Tuỳ bút người .Đà,được NT sáng tác vào

a, Năm 1958

b, Năm 1960

c, Năm 1965

*Tuỳ bút “Người lái đò sông Đà”được in trong .gồm bài tuỳ bút và.bài thơ phác thảo .

Câu 2: “Thơ trữ tình chính trị mang đậm tính sử thi, cảm hứng chủ đạo là lãng mạn, có giọng điệu riêng, giọng tâm tình ngọt ngào, nghệ thuật thơ giàu tính DT”

Đó là đặc điểm p/c nghệ thuật của:

a, Nguyễn Khoa Điềm

b, Tố Hữu

c, Hồ Chí Minh

Lưu ý : H/S khoanh tròn vào ô trống cho là câu trả lời đúng

Điền tiếp các TN thích hợp vào dấu (.) trong câu 1

 

doc3 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Ngày: 28/02/2014 | Lượt xem: 814 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án ngữ văn 12 - Tiết 60 + 61: làm văn viết bài số 5, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy gi¶ng: Ngµy so¹n: TiÕt 60+ 61: Lµm v¨n ViÕt Bµi sè 5 A. PhÇn chuÈn bÞ: I.Yªu cÇu: 1. Gióp HS: - HÖ thèng ho¸ kiÕn thøc ®· häc vÒ VH, p.ph¸p lµm v¨n - VËn dông kiÕn thøc VH tr¶ lêi ®óng, ®ñ c©u hái tr¾c nghiÖm - VËn dông tèt hµnh v¨n ®Ó gi¶i quyÕt ®Ò bµi - RLKN tæng hîp, ph©n tÝch.. 2. GD HS tÝnh chñ ®éng, s¸ng t¹o trong bµi viÕt II. ChuÈn bÞ: - GV: Ra ®Ò, gi¸o ¸n. - HS : ¤n luyÖn, giÊy kiÓm tra. B. PhÇn trªn líp: I. æn ®Þnh tæ chøc: SÜ sè 12A1: ; 12A2 : II. §Ò bµi: A. PhÇn tr¾c nghiÖm: Khoanh trßn vµo c©u tr¶ lêi ®óng C©u 1:*Tuú bót ‘ng­êi ...§µ’,®­îc NT s¸ng t¸c vµo a, N¨m 1958 b, N¨m 1960 c, N¨m 1965 *Tuú bót “Ng­êi l¸i ®ß s«ng §µ”®­îc in trong ...gåm… bµi tuú bót vµ...bµi th¬ ph¸c th¶o . C©u 2: “Th¬ tr÷ t×nh chÝnh trÞ mang ®Ëm tÝnh sö thi, c¶m høng chñ ®¹o lµ l·ng m¹n, cã giäng ®iÖu riªng, giäng t©m t×nh ngät ngµo, nghÖ thuËt th¬ giµu tÝnh DT” §ã lµ ®Æc ®iÓm p/c nghÖ thuËt cña: a, NguyÔn Khoa §iÒm b, Tè H÷u c, Hå ChÝ Minh L­u ý : H/S khoanh trßn vµo « trèng cho lµ c©u tr¶ lêi ®óng §iÒn tiÕp c¸c TN thÝch hîp vµo dÊu (...) trong c©u 1 B. PhÇn tù luËn: Cã ý kiÕn cho r»ng: NguyÔn Tu©n ®Õn víi S.§µ “lµ ®i t×m chÊt vµng m­êi” . Em hiÓu c©u nãi ®ã NTN? H·y ph©n tÝch n.v ng­êi l¸i ®ß S.§µ ®Ó lµm s¸ng tá nhËn ®Þnh trªn. III:§¸p ¸n -BiÓu ®iÓm 1.§¸p ¸n : PhÇn A:3®’ - C©u 1: §óng c©u (a) 1958 , ®iÒn: Tuú bót s.§µ 15 bµi tïy bót 1 bµi th¬ - C©u 2: §óng (b) Tè H÷u PhÇn B:(7®’) a, Y/c chung : H/S ph¶i :- Gi¶i thÝch ®­îc nhËn ®Þnh: §i t×m chÊt vµng m­êi ->NguyÔn Tu©n ®Õn víi ‘S.§µ’ lµ ®i t×m chÊt vµng th× ë ®©y ®· t×m ®­îc chÊt vµng 10 ë con ng­êi L§ n¬i ®©y (sù ca ngîi, toµn vÑn, kh©m phôc...vÒ con ng­êi L§ trong c«ng cuéc XD c/s míi - chinh phôc thiªn nhiªn - ChØ ra c¸c ®Æc ®iÓm n.v- ngo¹i h×nh ,tÝnh c¸ch ,lßng yªu nghÒ ,th¹o nghÒ ->søc m¹nh phi th­êng cña con ng­êi trong trËn chiÕn míi :chinh phôc thiªn nhiªn b,Cô thÓ: *Gi¶i thÝch: - chÊt vµng 10 ->ph¶i ®i t×m kiÕm *Ph©n tÝch n.v : Lµm næi bËt c¸c ®Æc ®iÓm sau (p/chÊt) - Ngo¹i h×nh: qu¾c th­íc...tuæi cao-> nhanh nhÑn, ®Çy søc vãc. - VÎ ®Ñp t©m hån (lµm nªn “chÊt vµng 10” quÝ hiÕm) +TÝnh c¸ch m¹nh mÏ, kiªn c­êng (kh«ng sî khã kh¨n gian khæ ;v­ît qua cöa tö, cöa sinh nh­ mét c«ng viÖc b×nh th­êng. +V­ît th¸c nh­ 1 vÞ chØ huy: QuyÕt ®o¸n, dòng m·nh ®Çy kiªu h·nh. + 1 ng­êi L§ v« danh nh­ bao ng­êi L§ kh¸c -> cã søc kh¸i qu¸t. - VÎ ®Ñp cña con ng­êi chinh phôc ®­îc thiªn nhiªn ... (LÊy dÉn chøng ®Ó p/t) => ChÊt vµng 10 lµ quÝ, lµ hiÕm nh­ng l¹i kh«ng khã kiÕm t×m, bëi hä Èn hiÖn ngay trong nh÷ng con ng­êi L/§ h¨ng say hÕt m×nh v× c«ng viÖc, v× sù nghiÖp chung ...(liªn hÖ) 2. BiÓu ®iÓm : §iÓm 7: ND : §¶m b¶o nh­ ®¸p ¸n . HT : §óng kiÓu bµi, bè côc râ rµng , lêi v¨n cã c¶m xóc , kh«ng m¾c lçi. §iÓm 5: ND : §¶m b¶o nh­ ®¸p ¸n HT : §óng kiÓu bµi ,bè côc râ rµng , lêi v¨n Ýt m­ît mµ , cã m¾c 1sè lçi nhá §iÓm 3: ND : Cßn thiÕu ,song néi dung ®· triÓn khai s©u s¾c HT : Bè côc râ ,diÔn ®¹t cã ý ,cßn m¾c lçi §iÓm 0: Kh«ng lµm bµi *HD häc lµm bµi: ChuÈn bÞ bµi “§Êt n­íc”(trÝch...) –NK§ + §äc ®o¹n trÝch + Tr¶ lêi c©u hái trong SGK

File đính kèm:

  • docTiet 61-62.doc
Giáo án liên quan