Giáo án Ngữ văn 12 - Tiết 71: Đọc văn chiếc thuyền ngoài xa - Nguyễn Minh Châu

I- Mục tiêu cần đạt: Giúp HS:

1. Kiến thức

- Hiểu được quan niệm của nhà văn về mối quan hệ giữa cuộc đời và nghệ thuật, về cách nhìn đời và nhìn người trong cuộc sống.

- Thấy được những nét đặc sắc nghệ thuật của tác phẩm và bước đầu nhận diện được một số đặc trưng cơ bản của văn xuôi Việt Nam sau năm 1975.

- Hiểu được bi kịch của người phụ nữ sinh đẻ nhiều, không kế hoạch.

2. Kĩ năng

- Nâng cao kĩ năng đọc- hiểu truyện ngắn hiện đại.

- Rèn luyện kĩ năng tự đọc, tự học một cách chủ động, sáng tạo.

3. Thái độ

- Có cái nhìn nhận đa chiều và sâu sắc về cuộc sống và con người. Có quan niệm đúng đắn về nghệ thuật chân chính.

- Đồng cảm chia sẻ với người phụ nữ, có ý thức phê phán tình trạng sinh đẻ không kế hoạch

II- Chuẩn bị của GV và HS

1.GV: Bài soạn, câu hỏi gợi mở, phiếu học tập, tranh minh họa.

2.HS: Vở soạn, bảng phụ.

III- Tiến trình bài dạy

1. Kiểm tra bài cũ: (Kết hợp với bài mới)

2. Bài mới:

 

doc4 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Ngày: 22/02/2014 | Lượt xem: 709 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Ngữ văn 12 - Tiết 71: Đọc văn chiếc thuyền ngoài xa - Nguyễn Minh Châu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy d¹y:……………Líp12C2.SÜ sè…………V¾ng……………………………… …………….Líp12C3.SÜ sè…………V¾ng……………………………… …………….Líp12C4.SÜ sè…………V¾ng……………………………… …………….Líp12C5.SÜ sè…………V¾ng……………………………… …………….Líp12C6.SÜ sè…………V¾ng……………………………… …………….Líp12C7.SÜ sè…………V¾ng……………………………… TiÕt 71: §äc v¨n ChiÕc thuyÒn ngoµi xa - NguyÔn Minh Ch©u - I- Môc tiªu cÇn ®¹t: Gióp HS: 1. KiÕn thøc - HiÓu ®­îc quan niÖm cña nhµ v¨n vÒ mèi quan hÖ gi÷a cuéc ®êi vµ nghÖ thuËt, vÒ c¸ch nh×n ®êi vµ nh×n ng­êi trong cuéc sèng. - ThÊy ®­îc nh÷ng nÐt ®Æc s¾c nghÖ thuËt cña t¸c phÈm vµ b­íc ®Çu nhËn diÖn ®­îc mét sè ®Æc tr­ng c¬ b¶n cña v¨n xu«i ViÖt Nam sau n¨m 1975. - HiÓu ®­îc bi kÞch cña ng­êi phô n÷ sinh ®Î nhiÒu, kh«ng kÕ ho¹ch. 2. KÜ n¨ng - N©ng cao kÜ n¨ng ®äc- hiÓu truyÖn ng¾n hiÖn ®¹i. - RÌn luyÖn kÜ n¨ng tù ®äc, tù häc mét c¸ch chñ ®éng, s¸ng t¹o. 3. Th¸i ®é - Cã c¸i nh×n nhËn ®a chiÒu vµ s©u s¾c vÒ cuéc sèng vµ con ng­êi. Cã quan niÖm ®óng ®¾n vÒ nghÖ thuËt ch©n chÝnh. - §ång c¶m chia sÎ víi ng­êi phô n÷, cã ý thøc phª ph¸n t×nh tr¹ng sinh ®Î kh«ng kÕ ho¹ch II- ChuÈn bÞ cña GV vµ HS 1. GV: Bµi so¹n, c©u hái gîi më, phiÕu häc tËp, tranh minh häa. 2. HS: Vë so¹n, b¶ng phô. III- TiÕn tr×nh bµi d¹y 1. KiÓm tra bµi cò: (KÕt hîp víi bµi míi) 2. Bµi míi: Ho¹t ®éng d¹y häc cña thÇy vµ trß KiÕn thøc c¬ b¶n * H§1: Ng­êi ®µn bµ hµng chµi ( 13 phót) - Th¶o luËn nhãm , thêi gian 5 phót: - CH: Nªu c¶m nhËn, suy nghÜ, ®¸nh gi¸ vÒ ng­êi ®µn bµ hµng chµi? - C¸c nhãm cö ®¹i diÖn tr×nh bµy , c¸c nhãm kh¸c bæ sung vµ thèng nhÊt ý kiÕn. - GV nhËn xÐt, ph©n tÝch vµ chuÈn kiÕn thøc. - GV: Qua ®©y cµng lµm râ h¬n vÒ bµi häc nµo mµ c¸c em ®· häc ë tiÕt tr­íc? - GV chuyÓn ý * H§2: Ng­êi ®µn «ng( 15 phót) - GV : Nªu nh÷ng nÐt tiªu biÓu vÒ ngo¹i h×nh ng­êi ®µn «ng? LÊy dÉn chøng? - GV: Nh÷ng chi tiÕt vÒ ngo¹i h×nh nãi lªn ®iÒu g×? - HS suy nghÜ vµ t×m dÉn chøng tr¶ lêi - GV: Trong c©u chuyÖn kÓ ë tßa ¸n huyÖn, ng­êi ®µn bµ ®· nãi nh÷ng g× vÒ ng­êi chång vò phu cña m×nh? - GV ph©n tÝch + b×nh. - GV: Theo ng­êi ®µn bµ do ®©u ng­êi chång bµ trë nªn nh­ vËy? - CÇn ph¶i kÕ ho¹ch hãa gia ®×nh, chèng n¹n b¹o hµnh trong gia ®×nh. - GV: Th¸i ®é cña ng­êi ®µn bµ hµng chµi víi ng­êi chång vò phu? - GV: C¸ch nh×n ®ã cã g× kh¸c so víi §Èu, Phïng, Ph¸c? Th¸i ®é cña hä víi ng­êi ®µn «ng vò phu? - GV më réng liªn hÖ víi mét sè t¸c phÈm cña Nam Cao ®Ó lµm næi bËt gi¸ trÞ nh©n ®¹o cña t¸c phÈm? - GV: Tõ c¸i nh×n cña ng­êi ®µn bµ hµng chµi, §Èu, Phïng vµ th»ng bÐ Ph¸c nhµ v¨n muèn göi ®Õn chóng ta th«ng ®iÖpg×? - GV gäi 1 HS ®äc l¹i ®o¹n v¨n cuèi. Mçi khi ng¾m bøc ¶nh ®­îc chän, ng­êi nghÖ sÜ nhiÕp ¶nh ®Òu nh×n thÊy nh÷ng g× d»ng sau bøc ¶nh? Theo em nh÷ng h×nh ¶nh Êy t­îng tr­ng cho ®iÒu g×? - GV: VËy NguyÔn Minh Ch©u muèn ph¸t biÓu ®iÒu g× vÒ mèi quan hÖ gi÷a nghÖ thuËt vµ cuéc ®êi? - GV chuyÓn ý * H§3: NghÖ thuËt ( 5 phót) - GV : VÒ nghÖ thuËt truyÖn ng¾n , “ ChiÕc thuyÒn ngoµi xa” cã nh÷ng ®Æc s¾c g×? LÊy dÉn chøng? - HS tr¶ lêi - GV nhËn xÐt , ph©n tÝch vµ chèt ý - GV cho HS ghi nhí SGK * H§6: LuyÖn tËp ( 5 phót) CH: Qua t¸c phÈm“ ChiÕc thuyÒn ngoµi xa”, em h·y rót ra ý nghÜa v¨n b¶n? - GV gäi 1 ®Õn 2 HS tr×nh bµy ý kiÕn - GV cñng cè chèt l¹i kiÕn thøc. - GV; NÕu lµ ch¸nh ¸n §Èu, em cã chÊp nhËn nh÷ng lÝ do mµ ng­êi phô n÷ vïng biÓn Êy ®­a ra kh«ng? Theo em cÇn ph¶i lµm nh÷ng g× ®Ó chÊm døt n¹n b¹o hµnh trong gia ®×nh hµng chµi Êy nãi riªng vµ trong ®êi sèng nãi chung? b. C¸c nh©n vËt trong c©u chuyÖn: * Ng­êi ®µn bµ hµng chµi: - VÎ bÒ ngoµi: + Ngo¹i h×nh: tr¹c ngoµi 40, th« kÖch, mÆt rç, khu«n mÆt mÖt mái t¸i ng¾t, quÇn ¸o r¸ch r­íi b¹c phÕch -> G©y Ên t­îng vÒ mét cuéc ®êi lam lò, nhäc nh»n + Cuéc sèng: cïng chång b­¬n tr¶i trªn biÓn ®Ó nu«i con, th­êng xuyªn bÞ chång ®¸nh ®Ëp hµnh h¹ "ba ngµy mét trËn nhÑ, n¨m ngµy mét trËn nÆng". -> Cam chÞu, ®¸ng th­¬ng. -T©m hån bªn trong: + Giµu lßng vÞ tha, ®øc hi sinh + BiÕt ch¾t chiu h¹nh phóc ®êi th­êng. + KÝn ®¸o, s©u s¾c, thÊu hiÓu lÏ ®êi. -> Cuéc ®êi, con ng­êi ®Çy nghÞch lÝ, kh«ng xu«i chiÒu-> ph¶i nh×n nhËn con ng­êi trong tõng hoµn c¶nh cô thÓ. * Ng­êi ®µn «ng vò phu: - Ngo¹i h×nh: + L­ng réng vµ cong nh­ mét chiÕc thuyÒn. + M¸i tãc tæ qu¹. +Ch©n ®i ch÷ b¸t, b­íc tõng b­íc ch¾c ch¾n. + Hµng l«ng mµy ch¸y n¾ng. + Hai con m¾t ®éc d÷. -> Cuéc sèng ®ãi nghÌo, lam lò ®· h»n in lªn d¸ng vÎ kh¾c khæ cña ng­êi ®µn «ng. - B¶n chÊt: + Côc tÝnh nh­ng hiÒn lµnh. + X­a kh«ng bao giê ®¸nh ®Ëp vî - Nguyªn nh©n: + NghÌo tóng, trèn lÝnh, + Gi¸ nh­ c¸i thuyÒn réng thªm 1 chót, qu¸ nhiÒu con + Kh«ng biÕt uèng r­îu Ng­êi ®µn bµ hµng chµi N¹n nh©n cña hoµn c¶nh -> hoµn c¶nh lµm thay ®æi b¶n chÊt con ng­êi. §¸ng c¶m th«ng chia sÎ Ng­êi Chång vò phu N¹n nh©n Lªn ¸n ®Êu tranh Ng­êi ®µn «ng vò phu §Èu cña Phïng Thñ ph¹m g©y ®au khæ hoµn c¶nh Ph¸c => §õng nh×n cuéc ®êi, con ng­êi mét c¸ch ®¬n gi¶n, ph¶i ®¸nh gi¸ con ng­êi, sù vËt hiÖn t­îng trong mèi quan hÖ ®a diÖn, nhiÒu chiÒu. 3. TÊm ¶nh ®­îc chän trong “ bé lÞch n¨m Êy”. - TÊm ¶nh ®­îc chän: ¶nh ®en tr¾ng + Nh×n thÊy “ mµu hång hång cña ¸nh s­¬ng mai”-> lµ chÊt th¬ cña cuéc sèng, lµ vÎ ®Ñp l·ng m¹n cña cuéc ®êi, lµ biÓu t­îng cña nghÖ thuËt. + “ Ng­êi ®µn bµ Êy ®ang b­íc ra khái b­íc ¶nh”-> lµ hiÖn th©n cña nh÷ng lam lò, khèn khã, lµ sù thËt cuéc ®êi. => NghÖ thuËt ch©n chÝnh kh«ng bao giêi t¸ch rêi, tho¸t li cuéc ®êi. NghÖ thuËt chÝnh lµ cuéc ®êi vµ ph¶i v× cuéc ®êi. 4. §Æc s¾c nghÖ thuËt: - T×nh huèng truyÖn ®éc ®¸o, cã ý nghÜa kh¸m ph¸, ph¸t hiÖn vÒ ®êi sèng. - T¸c gi¶ lùa chän ng«i kÓ, ®iÓm nh×n thÝch hîp, lµm cho c©u chuyÖn trë nªn gÇn gòi, ch©n thùc vµ cã søc thuyÕt phôc. - Ng«n ng÷ nh©n vËt sinh ®éng, phï hîp víi tÝnh c¸ch. Lêi v¨n gi¶n dÞ mµ s©u s¾c, ®a nghÜa. *. Ghi nhí : SGK IV. LuyÖn tËp: 1. Bµi 1: - T¸c phÈm thÓ hiÖn nh÷ng chiªm nghiÖm s©u s¾c cña nhµ v¨n vÒ cuéc ®êi vµ nghÖ thuËt: nghÖ thuËt chÝnh lµ cuéc ®êi vµ ph¶i v× cuéc ®êi; ng­êi nghÖ sÜ cÇn ph¶i nh×n nhËn c/s vµ con ng­êi mét c¸ch toµn diÖn, s©u s¾c. - Nã cßn rung lªn håi chu«ng c¶nh tØnh b¸o ®éng vÒ t×nh tr¹ng b¹o lùc gia ®×nh vµ hËu qu¶ kh«ng l­êng cña nã. 2. Bµi 2: HS ph¸t biÓu tù do theo ý kiÕn riªng 3. Cñng cè: 1 phót - Qua c©u chuyÖn cña ng­êi ®µn bµ hµng chµi ®· gióp chóng ta cã c¸i nh×n vÒ cuéc sèng ®a d¹ng , nhiÒu chiÒu h¬n . - ThÇy ®­îc tµi n¨ng cña NguyÔn Minh Ch©u trong viÖc x©y dùng kÕt cÊu truyÖn. 4. H­íng dÉn häc ë nhµ 1 phót - C¶m nhËn cña anh, chÞ vÒ nh©n vËt ng­êi ®µn bµ hµng chµi trong t¸c phÈm? - T×m ®äc trän vÑn t¸c phÈm. - Häc bµi cò vµ chuÈn bÞ bµi TV “ Thùc hµnh vÒ hµm ý”

File đính kèm:

  • doctiet 71- chiec thuyen ngoai xa.doc