Giáo án Ngữ văn 12 - Tiết 77: đọc văn Thuốc - Lỗ Tấn

I- Mục tiêu cần đạt: Giúp HS

1. Kiến thức

- Hiểu được thái độ của Lỗ tấn trước thực trạng mê muội của người dân Trung Hoa trước Cách mạng Tân Hợi 1911 cũng như mong mỏi của tác giả về sự thức tỉnh của họ .

- Nắm được đặc sắc cơ bản của truyện ngắn Lỗ Tấn: cô đọng, súc tích, giàu tính biểu tượng.

2. Kĩ năng

- Đọc hiểu văn bản theo đặc trưng thể loại văn bản tự sự, truyện dịch.

3. Thái độ

- Có thái độ phê phán quyết liệt lối sống u mê tăm tối.

II- Chuẩn bị của GV và HS

1.GV: Bài soạn

2.HS: Vở soạn, bảng phụ.

III- Tiến trình bài dạy

1. Kiểm tra bài cũ: (5 phút)

CH: Trình bày ý nghĩa nhan đề tác phẩm “ Thuốc” của Lỗ Tấn?

 

doc2 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Ngày: 22/02/2014 | Lượt xem: 1064 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Ngữ văn 12 - Tiết 77: đọc văn Thuốc - Lỗ Tấn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy d¹y:……………Líp12C2.SÜ sè…………V¾ng……………………………… …………….Líp12C3.SÜ sè…………V¾ng……………………………… …………….Líp12C4.SÜ sè…………V¾ng……………………………… …………….Líp12C5.SÜ sè…………V¾ng……………………………… …………….Líp12C6.SÜ sè…………V¾ng……………………………… …………….Líp12C7.SÜ sè…………V¾ng……………………………… TiÕt 77: §äc v¨n Thuèc - Lç tÊn - I- Môc tiªu cÇn ®¹t: Gióp HS 1. KiÕn thøc - HiÓu ®­îc th¸i ®é cña Lç tÊn tr­íc thùc tr¹ng mª muéi cña ng­êi d©n Trung Hoa tr­íc C¸ch m¹ng T©n Hîi 1911 còng nh­ mong mái cña t¸c gi¶ vÒ sù thøc tØnh cña hä . - N¾m ®­îc ®Æc s¾c c¬ b¶n cña truyÖn ng¾n Lç TÊn: c« ®äng, sóc tÝch, giµu tÝnh biÓu t­îng. 2. KÜ n¨ng - §äc hiÓu v¨n b¶n theo ®Æc tr­ng thÓ lo¹i v¨n b¶n tù sù, truyÖn dÞch. 3. Th¸i ®é - Cã th¸i ®é phª ph¸n quyÕt liÖt lèi sèng u mª t¨m tèi. II- ChuÈn bÞ cña GV vµ HS 1. GV: Bµi so¹n 2. HS: Vë so¹n, b¶ng phô. III- TiÕn tr×nh bµi d¹y 1. KiÓm tra bµi cò: (5 phót) CH: Trình bày ý nghĩa nhan đề tác phẩm “ Thuốc” của Lỗ Tấn? 2. Bµi míi: Ho¹t ®éng d¹y häc cña GV vµ HS KiÕn thøc c¬ b¶n * H§1: H×nh ¶nh con ®­êng mßn(15 phót) - GV: H×nh ¶nh con ®­êng mßn hiÖn lªn nh­ thÕ nµo? T¹i sao t¸c gi¶ l¹i nãi ®Õn sù ph©n biÖt? - GV cho HS ho¹t ®éng theo nhãm. - Thêi gian: 5 phót - NhiÖm vô: H×nh ¶nh con ®­êng mßn ®­îc nh¾c ®Õn nhiÒu lÇn trong t¸c phÈm, cã ý nghÜa g×? =>®¹i diÖn c¸c nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶ th¶o luËn . - Gi¸o viªn chuÈn x¸c kiÕn thøc . * H§2: (12phót) - GV: C©u hái cña bµ mÑ h¹ Du ë cuèi truyÖn cã ý nghÜa g×? - GV: Nã ®­îc ®Æt ë cuèi truyÖn cã t¸c dông g×? * H§4: 5 phót - GV: T¸c phÈm ®¹t ®­îc gi¸ trÞ nghÖ thuËt g×? 2.2. H×nh ¶nh con ®­êng mßn. - Con ®­êng mßn: chia ranh giíi nghÜa ®Þa thµnh 2 phÇn râ rÖt. + Bªn ph¶i: mé cña ng­êi chÕt nghÌo, chÕt bÖnh + Bªn tr¸i: mé ng­êi chÕt tï, chÕt chÐm. -> Nh©n d©n Trung Quèc l¹c hËu, ngu muéi hä coi lµm c¸ch m¹ng lµ giÆc, lµ tr¸i ®¹o. - H/¶ con ®­êng mßn ®­îc nh¾c ®Õn nhiÒu lÇn nh­ mét sù ¸m ¶nh vÒ lèi sèng u mª cña ng­êi d©n ®­¬ng thêi. + Kh«ng hÒ cã sù ph©n biÖt gi÷a nh÷ng ng­êi lµm c¸ch m¹ng hi sinh v× ®Êt n­íc víi nh÷ng kÎ trém c¾p, giÕt ng­êi. + Sè ng­êi bÞ chÕt chÐm, chÕt tï còng nhiÒu nh­ sè ng­êi bÞ chÕt v× nghÌo ®ãi.-> gîi lªn thùc tr¹ng Xh võa ®en tèi võa tµn b¹o cña ®Êt n­íc Trung Hoa. + Kh«ng ®¬n thuÇn lµ ranh giíi tù nhiªn mµ cßn lµ ranh giíi v« h×nh cña lßng ng­êi cña nh÷ng ®Þnh kiÕn x· héi. 2.3. H×nh ¶nh vßng hoa trªn mé H¹ Du: - H×nh ¶nh vßng hoa: hoa tr¾ng, hoa hång chªn lÉn, hoa kh«ng nhiÒu, kh«ng ®Ñp, xÕp ngay ng¾n, chØnh tÒ. - C©u hái cña bµ mÑ H¹ Du: “ ThÕ nµy lµ thÕ nµo?” khi nh×n thÊy trªn mé con m×nh cã mét vßng hoa -> gîi nhiÒu day døt, b¨n kho¨n. + C©u hái lµ sù bÕ t¾c l¹ lÉm cña bµ mÑ khi ngay c¶ bµ còng kh«ng hiÓu ý nghÜa viÖc lµm cña con trai. C©u hái b©ng qu¬ cã chót g× b¨n kho¨n ®au khæ, tù tr¸ch. + C©u hái ®­îc ®Æt ë cuèi truyÖn khi mäi chuyÖn ®· l¾ng xuèng t¸c gi¶ muèn ng­êi ®äc suy ngÉm ®Ó hiÓu ý nghÜa cña c¸i chÕt kia. §ång thêi nhµ v¨n còng muèn göi g¾m sù day døt vÒ mèi quan hÖ g¾n bã gi÷a quÇn chóng vµ c¸ch m¹ng. 2.4. NghÖ thuËt: - Cèt truyÖn ®¬n gi¶n nh­ng rÊt s©u s¾c. - Lùa chän nh÷ng t×nh tiÕt ®éc ®¸o. - Ng«n tõ ®a nghÜa. 3. Cñng cè: - C¸i nh×n phª ph¸n cña t¸c gi¶ tr­íc sù u mª l¹c hËu cña ngêi d©n Trung Quèc . - T×m ph­¬ng thuèc ch÷a bÖnh tinh thÇn cho nh©n d©n . 4. H­íng dÉn häc bµi: - Häc bµ vµ chuÈn bÞ bµi míi “ RÌn luyÖn kÜ n¨ng më bµi , kÕt bµi trong v¨n nghÞ luËn”.

File đính kèm:

  • docTiet 77- Thuoc.doc