Giáo án Ngữ văn 12 - Tuần 28 năm 2008

 

BÌNH LUẬN XÃ HỘI

A.MỤC TIÊU BÀI HỌC

* Nắm được và vận dụng kĩ năng làm bài văn nghị luận xã hội

B. PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN

- S GK, SGV, Thiết kế bài học .

C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Kiểm tra bài cũ

2. Giới thiệu bài mới

 

doc3 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Ngày: 28/02/2014 | Lượt xem: 809 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Ngữ văn 12 - Tuần 28 năm 2008, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bình luận xã hội A.mục tiêu bài học * Nắm được và vận dụng kĩ năng làm bài văn nghị luận xã hội B. phương tiện thực hiện - S GK, SGV, Thiết kế bài học . C. tiến trình dạy học 1. Kiểm tra bài cũ 2. Giới thiệu bài mới Phương pháp Nội dung chính GV: Cho H/S cần đọc phần1 trong phần I. GVH: Thế nào là bình luận xã hội ?Nó đòi hỏi những yêu cầu gì? GVH: Cách làm bài bình luận trải qua mấy bước ? GV: Cho HS đọc 03 bài viết, phân tổ theo bài. Trả lời câu hỏi SGK Hướng dân HS tìm hiểu từng phần ? GV: Cho HS đọc SGK và làm nốt bài tập ở nhà. I. khái niệm về bình luận xã hội 1. Yêu cầu về bài bình luận xã hội * Khái niệm: Bình luận XH là bài nghị luận bàn về các vấn đề trong XH: quyền lợi và nghĩa vụ công dân; nâng cao dân trí, nạn tham nhũng, những vấn đề khác… * Bình luận XH thường gặp dưới dạng xã luận, bình luận tren các báo và tạp chí… * Bài bình luận XH đòi hỏi phải thể hiện sự hiểu biết rõ ràng về vấn đề XH được xét vấn đè phân tích, đánh giá thuýet phục tong mặt đề nghị thái độ đối xử và biện pháp giải quyết. 2. Các chủ đề bình luận A, Bình luận chính trị B, Bình luận vấn đề XH C, Bình luận về vấn đề tư tưởng, văn hoá. II. cách làm bài bình luận xã hội 1, Cách giới thiệu trình bày giải thích rõ vấn đề được bình luận 2. Phân tích các mặt đúng sai, lợi, hại của vấn đề XH được xét. 3. Phân tích nguyên nhân và dự báo hậu quả. 4. Kết bài. III. luyện tập 1, Cách triển khai một đề bài thành bài viết trọn vẹn. * Đoạn 1: Xác định ai là thầy * Đoạn 2: Vai trò của thầy * Đoạn 3: Phê phán hiện tượng coi nhẹ việc học thầy * Đoạn 4: Khẳng định ý nghĩa của việc học thầy 2, Bài “ Phát huy tinh thần KH” MĐ: Giải thích thế nào là đầu óc KH, ý thức KH có ý nghĩa gì ? Đoạn 2: Trình bày ý kiến đầu óc KH phải đi đôi với phương pháp khoa học. Đoạn 3: ý thức KH phải luôn luôn đổi mới suy nghĩ và kiểm nghiệm trong thực tế. Đoạn 4: Nói về thái độ KH khi có ý thức bất đồng Đoạn 5: Nói làm CM phải có ý thức KH để đẩy mạnh sản xuất, hàn gắn vết thương chiến tranh. Thư gửi mẹ A.mục tiêu bài học 1.Qua baứi thụ thaỏy ủửụùc tỡnh caỷm yeõu thửụng, quyự troùng ủaởc bieọt cuỷa Exinhin vụựi meù. Thaỏy ủửụùc ủoõi neựt veà thieõn nhieõn laứng queõ Nga. 2.Hieồu ủửụùc nhửừng neựt cụ baỷn veà cuoọc ủụứi cuỷa Exinhin qua phaàn giụựi thieọu vaứ lụứi leừ cuỷa baứi thụ. B. phương tiện thực hiện - S GK, SGV, Thiết kế bài học . C. tiến trình dạy học 1. Kiểm tra bài cũ: Trỡnh baứy yự nghúa nhan ủeà “Thuoỏc” vaứ tử tửụỷng chớnh cuỷa LT theồ hieọn trong taực phaồm? 2. Giới thiệu bài mới Phương pháp Nội dung chính GVH: ẹoõi neựt veà tieồu sửỷ nhaứ thụ? GVH: Nhửừng aỷnh hửụỷng chớng ủeỏn phong caựch saựng taực cuỷa Exinin? GVH: Hoaứn caỷnh saựng taực vaứ chuỷ ủeà chớnh cuỷa baứi thụ? GVH: Phaàn thửự nhaỏt coự noọi dung chớnh gỡ ? Theo em, hai caõu thụ ủaàu Exinin ủaừ theồ hieọn tỡnh caỷm gỡ? GVH: Nhaọn xeựt veà lụứi caàu chuực cuỷa taực giaỷ ủoỏi vụựi ngửụứi meù? Qua ủoự, em thaỏy tỡnh caỷm cuỷa nhaứ thụ daứnh cho ngửụứi meù ntn? GVH: Noọi dung chớnh ụỷ phaàn tieỏp theo? Hỡnh aỷnh ngửụứi meù ủửụùc taực giaỷ khaộc hoaù nhử theỏ naứo? GVH: Tửứ ủoự, nhaứ thụ ủaừ coự lụứi an uỷi gỡ daứnh cho meù? GVH: Beõn caùnh nieàm khao khaựt ủửụùc veà beõn meù, nhaứ thụ coứn naởng trúu taõm sửù gỡ? Taùi sao nhaứ thụ coự nhửừng tỡnh caỷm nhử day dửựt, xoựt xa? GVH: Trong noói buoàn, tuyeọt voùng, hỡnh aỷnh ngửụứi meù ủaừ hieọn leõn ntn trong maột nhaứ thụ? GVH: Lụứi cuoỏi thử, Exinin daứnh cho meù mỡnh nhửừng tỡnh caỷm gỡ? I. Vaứi neựt veà taực giaỷ vaứ taực phaồm. 1.Taực giaỷ: - Exinin (1895-1925) sinh trong gia ủỡnh noõng daõn laứng queõ Riadan, oõng soỏng nhieàu vụựi gia ủỡnh baứ ngoaùi. Con ngửụứi vaứ thụ ca oõng chũu aỷnh hửụỷng lụựn oõng baứ mỡnh. -16 tuoồi Exinin baột ủaàu laứm thụ vaứ nhanh choựng noồi tieỏng. -Sau CMT10 oõng hoaứn toaứn ủửựng veà phớa CM nhửng chửa hieồu heỏt CMVS neõn coứn tử tửụỷng hoang mang. Tuy nhieõn, oõng yeõu queõ hửụng say ủaộm. Giai ủoaùn cuoỏi ủụứi, nhaứ thụ laõm vaứo khuỷng hoaỷng tinh thaàn traàm troùng vaứ maỏt luực 30 tuoồi. 2.Taực phaồm -Tỡnh yeõu queõ hửụng ủaỏt nửụực laứ caỷm hửựng chuỷ ủaùo trong thụ Exinin. Õng yeõu thieõn nhieõn Nga, con ngửụứi Nga vaứ ngoõn ngửừ daõn toọc mỡnh. Thụ tỡnh E hoàn nhieõn, trinh baùch. -Baứi thụ ra ủụứi naờm 1924, gia ủoaùn cuoỏi ủụứi cuỷa Exinin. II.Phaõn tớch. 1.Lụứi hoỷi thaờm, caàu chuực ủaởc bieọt daứnh cho meù. -Hai caàu ủaàu laứ lụứi hoỷi thaờm nhửng cuừng heự mụỷ ủieàu baỏt thửụứng: dửụứng nhử taực giaỷ ủaừ dửù caỷm nhửừng ủieàu caờng thaỳng. -Lụứi caàu chuực cuỷa con vụựi meù: “Aựnh saựng …cuỷa meù”. +Caõu thụ gụùi hỡnh aỷnh maựi nhaứ bỡnh dũ ủaộm mỡnh trong aựng saựng lung linh cuỷa buoồi hoaứng hoõn->moọt theỏ giụựi eõm aỷ, thanh bỡnh. +Ngửụứi con caàu chuực meù vaứ thụứi gian tuoồi thụ mỡnh maừi maừi bỡnh yeõn. Lụứi hoỷi thaờm, caàu chuực ủaàu tieõn theồ hieọn sửù lo laộng chaõn thaứnh vaứ ửụực muoỏn cao ủeùp cuỷa con vụựi meù. 2.Taõm sửù, tỡnh caỷm cuỷa con vaứ hỡnh aỷnh ngửụứi meù. - Hai khoồ 3 vaứ 4 theồ hieọn noói lo cuỷa con trửụực h/aỷnh meù “Aõu lo quaự ủoói vỡ con”. +Hỡnh aỷnh meù ủửụùc taọp trung khaộc hoùa “luoõn daùo bửụực…”. “Khoaực…..cuừ naựt” theồ hieọn baứ meù ngheứo ủau khoồ boàn choàn lo laộng cho soỏ phaọn cuỷa con, luoõn dửù caỷm nhửừng ủieàu khoõng maựy maộn seừ ủeỏn vụựi con. Ngửụứi meù thửụng con chaõn thaứnh, saõu saộc. +Caõu thụ “Coự keỷ naứo…tim con” truyeàn moọt caỷm giaực nhoựi buoỏt, ủaõm tim con nhửng laứm nhoựi ủau tim meù. -Thaỏu hieồu nhửừng aõu lo cuỷa meù, ngửụứi con an uỷi: “Meù thaõn …thaỏy meù” vaứ khaỳng ủũnh “Con vaón…nhử xửa” roài hửựa heùn “Con seừ veà… naỷy loọc”. +An uỷi ủoọng vieõn meù baống lụứi dũu daứng “Meù thaõn yeõu…”. Baống sửù baứy toỷ khaựt khao ủửụùc veà beõn meù, theồ hieọn sửù chaõn thaứnh xuực ủoọng kheựo leựo cuỷa ủửựa con yeõu meù. +Lụứi caàu xin cuỷa ngửụứi con heự loọ cuoọc ủụứi ủaày noói buoàn ủau trúu naởng maứ anh coỏ daỏu meù. - Ngửụứi con caàu xin meù “Chổ coự ủieàu…laứm chi” +ẹieọp tửứ ủửứng nhử toõ ủaọm sửù day dửựt, chua xoựt cay ủaộng ủang traứn ngaọp loứng con. +Caõu thụ “ẹửứng goùi… veà trửụực” vaứ “Vụựi caựi cuừ…laứm chi” gụùi khung caỷnh vụứi vụùi cuỷa thửùc taùi vaứ quaự khửự. Quaự khửự yeõn bỡnh, thửùc taùi beỏ taộc, ủau khoồ neõn sửù trụỷ veà cuỷa anh laứ ủieàu khoõng theồ. Trong taõm sửù cuỷa ngửụứi con chửựa ủửùng nieàm tuyeọt voùng. - Trong tuyeọt voùng, hỡnh aỷnh ngửụứi meù toaỷ saựng trong taõm khaỷm con “Chổ meù laứ nieàm vui, aựnh saựng dieọu kỡ, Chổ mỡnh meù giuựp ủụứi con roọng bửụực” +Cuùm tửứ “chổ meù laứ chổ mỡnh meù” ủửụùc laựy laùi->sửù duy nhaỏt, sửù tuyeọt ủoỏi cuỷa meù trong taõm hoàn con. Meù laứ taỏt caỷ. +Aựnh saựng dieọu kỡ: aựnh saựng cuỷa tỡnh yeõu thửụng cao ủeùp, voõ bụứ cuỷa meù. Aựnh saựng aỏy toaỷ saựng vúnh cửỷu trong taõm trớ vaứ cuoọc ủụứi con. *Qua lụứi an uỷi vaứ taõm sửù cuỷa con, hỡnh tửụùng meù hieọn leõn tuyeọt ủeùp vụựi tỡnh thửụng con khoõng gỡ so saựnh noồi. 3.Lụứi chuực cuoỏi thử. -Khoồ thụ 9 laựy laùi khoồ thụ 2 taùo neõn keỏt caỏu ủaàu, cuoỏi tửụng ửựng vaứ gaàn guừi vụựi thụ ca daõn gian. -Trong khoồ 9 taực giaỷ duứng nhieàu tửứ ngửừ, kieồu caõu caàu khieỏn baứy toỷ saõu saộc loứng kớnh yeõu meù vaứ tha thieỏt ửụực mong meù luoõn ủửụùc bỡnh yeõn. III. Toồng keỏt 1.Baứi thụ theồ hieọn saõu saộc tỡnh yeõu thửụng, quựy troùng meù cuỷa nhaứ thụ. Qua ủoự khaộc hoùa hỡnh aỷnh ủeùp veà ngửụứi meù Nga. 2.Baứi thụ duứng nhieàu tửứ ngửừ, hỡnh aỷnh coự sửực gụùi caỷm, gioùng thụ trửừ tỡnh, saõu laộng

File đính kèm:

  • docTuan 28.doc