Giáo án Ngữ văn 12 - Tuần 8 năm 2007

A. MỤC TIÊU BÀI HỌC

Trang bị cho HS kiến thức về lập luận: các yếu tố hợp lập luận, các phương pháp luận chứng, các kiểu lỗi thường gặp trong lập luận.

Trên cơ sở các kiến thức đã nêu, giúp học sinh hình thành kĩ năng lập luận.

B. PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN

- SGK,SGV, Thiết kế bài học.

C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Kiểm tra bài cũ.

2. Giới thiệu bài mới.

 

doc5 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Ngày: 27/02/2014 | Lượt xem: 678 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Ngữ văn 12 - Tuần 8 năm 2007, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
lËp luËn trong v¨n nghÞ luËn a. môc tiªu bµi häc Trang bÞ cho HS kiÕn thøc vÒ lËp luËn: c¸c yÕu tè hîp lËp luËn, c¸c ph­¬ng ph¸p luËn chøng, c¸c kiÓu lçi th­êng gÆp trong lËp luËn. Trªn c¬ së c¸c kiÕn thøc ®· nªu, gióp häc sinh h×nh thµnh kÜ n¨ng lËp luËn. b. ph­¬ng tiÖn thùc hiÖn - SGK,SGV, ThiÕt kÕ bµi häc. C. tiÕn tr×nh d¹y häc 1. KiÓm tra bµi cò. 2. Giíi thiÖu bµi míi. Ph­¬ng ph¸p Néi dung cÇn ®¹t GVH: Anh (chÞ) h·y cho biÕt lËp luËn lµ g×? GVH: Anh (chÞ)h·y cho biÕt lËp luËn cã nh÷ng yÕu tè nh­ thÕ nµo? Nªu râ yÕu tè thø nhÊt? VH: Anh (chÞ)h·y cho biÕt luËn cø lµ g×? Cã mÊy lo¹i? Cho biÕt yªu cÇu cña luËn cø? Mèi quan hÖ luËn ®iÓm, luËn cø? GVH: Anh (chÞ) h·y cho biÕt thÕ nµo lµ luËn chøng? Yªu cÇu cña luËn chøng? GVH: Anh (chÞ)h·y cho biÕt cã mÊy c¸ch luËn chøng? Nªu râ 3 c¸ch ®Çu? GVH: Anh (chÞ)h·y cho biÕt lËp luËn trong VNL cã nh÷ng kiÓu lçi nh­ thÕ nµo? VD? GV: giao bµi; HS ch÷a bµi. GV nhËn xÐt, ®iÒu chØnh. I. LËp luËn vµ c¸c yÕu tè cña lËp luËn 1, Kh¸i niÖm lËp luËn: VNL -> lËp ý + ®Þnh ra ®­îc nh÷ng ®iÒu kh¸i qu¸t cÇn nãi §Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò -> lËp luËn LËp luËn lµ: dÉn chøng + lÝ lÏ 2, C¸c yÕu tè cña lËp luËn: a, LuËn ®iÓm: * Kh¸i niÖm: LuËn ®iÓm lµ ý kiÕn x¸c ®Þnh cña ng­êi viÕt vÒ vÊn ®Ò ®­îc ®Æt ra * Yªu cÇu: + Mét bµi v¨n NL cã luËn ®iÓm lín + nhá. Chóng liªn kÕt víi nhau ®Ó thuyÕt minh cho luËn ®iÓm lín cña toµn bµi. + C¸c luËn ®iÓm lín nhá cña bµi NL ®Òu ph¶i chÝnh x¸c. b, LuËn cø: * Kh¸i niÖm: LuËn cø lµ c¸c lÝ lÏ, tµi liÖu mµ ng­êi viÕt ®­a ra dïng lµm c¬ sá thuyÕt minh cho luËn ®iÓm. C¸c lo¹i: thùc tÕ ®êi sèng hoÆc VH -> dÉn chøng + lÝ lÏ. VD: T13 * Yªu cÇu: luËn cø ph¶i ch©n thùc, x¸c ®¸ng, toµn diÖn + Mèi quan hÖ luËn ®iÓm, luËn cø: kh¨ng khÝt, chÆt chÏ c, LuËn chøng: * Kh¸i niÖm: LuËn chøng lµ sù phèi hîp tæ chøc c¸c lÝ lÏ vµ dÉn chøng ®Ó thuyÕt minh cho luËn ®iÓm. VD: T14 * Yªu cÇu: + LuËn chøng ph¶i chÆt chÏ + DÉn chøng ph¶i ®­îc ph©n tÝch, gi¶ thÝch th× míi cã gi¸ trÞ chøng minh + LuËn chøng ph¶i tr¸nh cùc ®oan, 1 chiÒu II. Mét sè c¸ch luËn chøng 1, DiÔn dÞch: Tõ 1 ch©n lÝ chung, qui luËt chung -> c¸c hÖ luËn, c¸c biÓu hiÖn cô thÓ. VD: T15 2, Qui n¹p: chøng cí cô thÓ -> nhËn ®Þnh tæng qu¸t. VD: T16 3, Phèi hîp diÔn dÞch – qui n¹p (tæng ph©n hîp). VD: T16 4, Nªu ph¶n ®Ò: VD: T17 5, So s¸nh: + So s¸nh t­¬ng ®ång. VD: T17 + So s¸nh t­¬ng ph¶n. VD: T18 6, Ph©n tÝch nh©n qu¶ VD: T18,T19 7, VÊn ®¸p VD: T19 III. Mét sè kiÓu lçi vÒ lËp luËn 1, LuËn ®iÓm kh«ng râ rµng VD: T20 2, LuËn cø kh«ng chuÈn x¸c, kh«ng ®¸ng tin cËy VD: T20 3, LuËn chøng thiÕu l«gÝc + LËp luËn cã m©u thuÉn + LËp luËn kh«ng nhÊt qu¸n + LËp luËn kh«ng ®ñ lÝ do IV.LuyÖn tËp: Bµi 1 (22) C¸ch luËn chøng trong ®o¹n v¨n: a, So s¸nh t­¬ng ®ång b, VÊn ®¸p c, So s¸nh t­¬ng ph¶n d, Quy n¹p e, Nªu ph¶n ®Ò D. Cñng cè & H­íng dÉn häc bµi LËp luËn trong VNL: + 3 yÕu tè + 7 c¸ch luËn chøng + 3 kiÓu lçi 1, Häc kÜ lÝ thuyÕt. BT: 2,3 (23) 2, Häc bµi TN§L. So¹n: T©y TiÕn QD T©y tiÕn A. Môc tiªu vµ bµi häc Phong c¸ch anh hïng, tinh thÇn yªu n­íc cña c¸c chiÕn sÜ T©y TiÕn kh«ng sên lßng tr­íc khã kh¨n gian khæ. Hä ph¬i phíi l¹c quan, s½n sµng hi sinh v× lÝ t­ëng. VÎ ®Ñp hoang vu, k× thó, hÊp dÉn cña phong c¶nh ¨n khíp víi t©m hån l·ng m¹n, anh hïng cña c¸c chiÕn sÜ T©y TiÕn. B. Ph­¬ng tiÖn thùc hiÖn SGK, SGV. ThiÕt kÕ bµi häc. C. TiÕn tr×nh d¹y häc KiÓm tra bµi cò : Ph©n tÝch phÇn gi¶i quyÕt vÊn ®Ò cña b¶n TN§L ? Giíi thiÖu bµi míi. Ph­¬ng ph¸p Néi dung cÇn ®¹t GV: Gäi HS ®äc tiÓu dÉn SGK Tr 75 GVH: Anh (chÞ)h·y cho biÕt nh÷ng nÐt ®¸ng chó ý vÒ t¸c gi¶? GVH: Anh (chÞ)h·y cho biÕt bµi th¬ ra ®êi trong hoµn c¶nh nµo? GV: gäi HS ®äc diÔn c¶m bµi th¬. GVH: Anh (chÞ)h·y cho biÕt bµi cã mÊy ®o¹n? Nªu nÐt chÝnh cña tõng ®o¹n? GVH: Anh (chÞ)h·y cho biÕt hai c©u ®Çu biÓu hiÖn ®iÒu g×? Theo em tõ nµo lµ tõ ®Æc s¾c? GVH: Tr­íc hÕt t¸c gi¶ nhí ®Õn Sµi Khao, M­êng L¸t, cho biÕt ®Æc ®iÓm cña nh÷ng vïng ®Êt nµy, ý nghÜa cña viÖc sö dông tªn nh÷ng ®Þa danh ? GVH: Anh (chÞ)h·y cho biÕt con ®­êng cu¶ ng­êi lÝnh T©y TiÕn ®­îc kh¾c ho¹ nh­ thÕ nµo? NhËn xÐt tõ ng÷, h×nh ¶nh, biÖn ph¸p tu t GVH:T¸c gi¶ tiÕp tôc ph¸c ho¹ nh÷ng ®Æc ®iÓm g× n÷a cña nói rõng T©y B¾c? GVH: Anh (chÞ)h·y cho biÕt hai c©u kÕt thóc ®o¹n 1 cho em c¶m nhËn ®­îc ®iÒu g×? GVH: Anh (chÞ)h·y cho biÕt 4 c©u ®Çu ®o¹n 2, t¸c gi¶ t¸i hiÖn ®ªm liªn hoan cña nh÷ng ng­êi lÝnh T©y TiÕn nh­ thÕ nµo? PT h×nh ¶nh, tõ ng÷? GVH: Anh (chÞ)h·y cho biÕt 4 c©u cuèi ®o¹n 2, t¸c gi¶ gîi l¹i nh÷ng c¶nh g×? GVH: Anh (chÞ)h·y cho biÕt t¸c gi¶ kh¾c ho¹ h×nh d¸ng cña ng­êi lÝnh T©y TiÕn nh­ thÕ nµo? GVH: Anh (chÞ)h·y cho biÕt t©m hån cña nh÷ng ng­êi lÝnh T©y TiÕn? GVH: Anh (chÞ)h·y cho biÕt t¸c gi¶ nãi ®Õn sù hi sinh cña ng­êi lÝnh T©y TiÕn nh­ng kh«ng hÒ bi th­¬ng, v× sao? GVH: Anh (chÞ)h·y cho biÕt bèn c©u kÕt thóc bµi th¬ biÓu hiÖn ®iÒu g×? GVH: Anh (chÞ)h·y cho biÕt nh÷ng nÐt NT ®Æc s¾c cña c¶ bµi th¬ ? Néi dung bao trïm cña c¶ bµi? I. GIíI THIÖU CHUNG 1, T¸c gi¶ (1921-1988) HSTL&PB: + Quang Dòng häc ®Õn bËc trung häc ë Hµ Néi. Sau c¸ch m¹ng th¸ng , «ng tham gia qu©n ®éi råi c«ng tac ë nhµ xuÊt b¶n VH. + Quang Dòng lµ 1 nghÖ sÜ nhiÒu tµi n¨ng: lµm th¬, viÕt v¨n, vÏ tranh, lµm nh¹c. Nh­ng tr­íc hÕt «ng lµ 1 nhµ th¬ trung hËu, yªu tha thiÕt quª h­¬ng ®Êt n­íc m×nh. Trong th¬ cã h×nh ¶nh 1 c¸i t«i hµo hoa thanh lÞch, giµu chÊt l·ng m¹n. + Nh÷ng t¸c phÈm tiªu biÓu: T.75 2, Bµi th¬: a, Hoµn c¶nh ra ®êi: T©y TiÕn lµ 1 ®¬n vÞ qu©n ®éi thµnh lËp ®Çu n¨m 1947... Quang Dòng lµ ®¹i ®éi tr­ëng ë ®ã. Cuèi n¨m 1948 QD chuyÓn sang ®¬n vÞ kh¸c -> viÕt bµi T©y TiÕn b, Bè côc: 4 ®o¹n + Nçi nhí vÒ 1 miÒn ®Êt d÷ déi g¾n liÒn víi qu·ng ®êi chiÕn ®Êu gian khæ (tõ c©u 1 ®Õn 14) + Nh÷ng kØ niÖm cña ®êi chiÕn sÜ (tõ 15 ®Õn 22) + H×nh ¶nh ®oµn qu©n T©y TiÕn (23 ®Õn 30) + Lêi thÒ thiªng liªng cña ng­êi chiÕn sÜ (cßn l¹i) II. NéI DUNG CHÝNH 1, Nói rõng T©y B¾c vµ cuéc hµnh tr×nh gian khæ. HSTL&PB: S«ng M·... T©y TiÕn ¬i! -> 1 tiÕng gäi tha thiÕt ®Õn nao lßng (xuÊt ph¸t tõ nçi nhí ®¬n vÞ cò trµo d©ng, kh«ng k×m nÐn næi cña t¸c gi¶) Nhí T©y TiÕn -> Nhí vÒ rõng nói -> nhí ch¬i v¬i -> Tõ chÝnh x¸c, gîi c¶m *C©u 3 -> 14: T¸c gi¶ nhí l¹i nh÷ng chÆng ®­êng hµnh qu©n cña ®oµn qu©n T©y TiÕn: Sµi Khao, M­êng L¸t: s­¬ng lÊp, ®ªm héi=> Nh÷ng vïng cã nhiÒu s­¬ng bao phñ. S­¬ng mï che lÊp ®oµn chiÕn sÜ ®ang hµnh qu©n v­ît dèc, lµng b¶n còng bÞ bao phñ trong s­¬ng l¹nh. Dèc lªn... m­a xa kh¬i 4 c©u ®Æc s¾c: T¸c gi¶ dïng thñ ph¸p ®èi lËp, nh÷ng tõ l¸y t¹o h×nh, h×nh ¶nh nh©n ho¸ t¸o b¹o, c©u 4 toµn thanh b»ng cho thÊy ®­îc sù hiÓm trë, d÷ déi, hoang vu, heo hót cu¶ nói rõng T¸c gi¶ dïng bót ph¸p HT, LM kÕt hîp tµi n¨ng héi ho¹. Anh b¹n d·i dÇu... bá quªn ®êi -> Ng­êi lÝnh hi sinh thËt thanh th¶n, tho¶i m¸i. §©y lµ h×nh ¶nh ch©n thùc, tù nhiªn, khã cã thÓ quªn ®­îc. + C¶nh nói rõng T©y B¾c: ChiÒu chiÒu... cäp trªu ng­êi T¸c gi¶ tiÕp tôc ph¸c ho¹ vÎ hoang d¹i, d÷ déi, chøa nhiÒu bÝ mËt ghª gím cña nói rõng TB qua bót ph¸p LM. Nã kh«ng chØ ®­îc më ra theo chiÒu kh«ng gian mµ cßn ®­îc kh¸m ph¸ ë c¸i chiÒu thêi gian, lu«n lu«n lµ mèi ®e do¹ khñng khiÕp ®èi víi con ng­êi. + C¶nh b¶n lµng: Nhí «i... th¬m nÕp x«i Hai c©u ®ét ngét më ra 1 thÕ giíi kh¸c h¼n. Quang Dòng nhí l¹i kØ niÖm ªm dÞu, Êm ¸p t×nh ng­êi. + Sù s¸ng t¹o tõ: Mai Ch©u mïa em.. Hai c©u kÕt thóc ®o¹n 1 t¹o t©m thÕ cho ng­êi ®äc b­íc sang ®o¹n 2. 2, Nh÷ng kØ niÖm cña ®êi chiÕn sÜ. * 4 c©u ®Çu: KØ niÖm 1 ®ªm liªn hoan v¨n nghÖ: + C©u 1: C¶nh doanh tr¹i t­ng bõng, nhén nhÞp trong ¸nh s¸ng lung linh cña löa ®uèc khi ®ªm v¨n nghÖ b¾t ®Çu + Ba c©u cßn l¹i: Nh÷ng c« g¸i T©y B¾c (còng cã thÓ lµ bé ®éi ®ãng gi¶) bÊt ngê hiÖn ra trong nh÷ng bé xiªm ¸o léng lÉy võa e thÑn võa t×nh tø trong 1 vò ®iÖu ®Ëm mµu s¾c xø l¹ lµm c¸c chµng trai T©y TiÕn rÊt ng¹c nhiªn, thÝch thó (K×a em) + Nh÷ng chµng trai T©y TiÕn say mª trong tiÕng nh¹c t©m hån trµn ®Çy ý th¬, m¬ t­ëng ®Õn ngµy mai t­¬i vui ë thñ ®« n­íc Lµo. * 4 c©u cuèi: Nhí l¹i kØ niÖm 1 cuéc v­ît n­íc lò T¸c gi¶ h×nh dung ra c¶nh Ch©u Méc trong 1 chiÒu ®Çy s­¬ng khãi. S«ng n­íc bÕn bê lÆng tê, hoang d¹i nh­ thêi tiÒn sö. ë dßng s«ng næi bËt lªn d¸ng h×nh mÒm m¹i, uyÓn chuyÓn cña 1 c« g¸i Th¸i trªn chiÕc thuyÒn ®éc méc. Vµ nh­ hoµ hîp víi con ng­êi nh÷ng b«ng hoa rõng còng ®ong ®­a lµm duyªn trªn dßng n­íc lò. Ngßi bót tµi hoa cña QD kh«ng t¶ mµ chØ gîi. VËy mµ c¶nh thiªn nhiªn xø së nh­ cã hån. 3, H×nh ¶nh ng­êi lÝnh T©y TiÕn + H×nh d¸ng: kh«ng mäc tãc, xanh mµu l¸, d÷ oai hïm -> k× dÞ, kh¸c th­êng nh­ng ch©n thùc, oai phong, ®Ëm mµu søc l·ng m¹n. + T©m hån: M¾t trõng... d¸ng kiÒu th¬m Nh÷ng ng­êi lÝnh T©y TiÕn ®Çy khã kh¨n, thö th¸ch nh­ng vÉn cã nh÷ng giÊc méng, giÊc m¬ rÊt ®Ñp: + Méng tiªu diÖt qu©n thï b¶o vÖ biªn c­¬ng + M¬ vÒ Hµ Néi ®Çy kØ niÖm cã ng­êi th©n, ng­êi yªu -> ChÊt hµo hoa, l·ng m¹n + Sù hi sinh: R¶i r¸c... ®éc hµnh T¸c gi¶ nãi ®Õn sù hi sinh cña ng­êi lÝnh T©y TiÕn nh­ng kh«ng hÒ thÊy bi th­¬ng, ¶m ®¹m v× t¸c gi¶ ®· dïng nh÷ng tõ H¸n ViÖt cæ kÝnh trang träng, dïng c¸ch nãi gi¶m MÆt kh¸c c¸i bi th­¬ng Êy bÞ mê ®i tr­íc lÝ t­ëng quªn m×nh, x¶ th©n v× tæ quèc cña ng­êi lÝnh T©y TiÕn C¸i bi th­¬ng Êy cßn bÞ ¸t h¼n ®i trong tiÕng gÇm thÐt d÷ déi cña dßng s«ng M·. 4, Lêi thÒ thiªng liªng. + T« ®Ëm kh«ng khÝ chung cña c¸i thêi T©y TiÕn, tinh thÇn chung cña nh÷ng ng­êi lÝnh T©y TiÕn: ®· ®i lµ kh«ng ­íc hÑn ngµy trë vÒ, ®· ®i lµ quyÕt t©m tíi ®Ých, kh«ng vÊn v­¬ng chuyÖn riªng t­ + NhÞp th¬ chËm, giäng th¬ buån nh­ng c¸i linh hån cña ®o¹n th¬ th× vÉn to¸t lªn vÎ hµo hïng III. Cñng cè & H­íng dÉn häc bµi 1, GTNT: + Bµi th¬ viÕt theo c¶m høng l·ng m¹n, sö thi mµ vÉn giµu chÊt hiÖn thùc. + Th¬ cã c¶ nh¹c, c¶ ho¹, ng«n tõ chän läc, gîi c¶m, kh¾c ho¹ h×nh ¶nh thiªn nhiªn còng nh­ con ng­êi thËt râ nÐt, tiªu biÓu. 2, GTND: + Bµi th¬ biÓu hiÖn c¶m xóc rÊt ch©n thµnh cña Quang Dòng vÒ 1 thêi m¬ méng, hµo hïng mµ ®Çy gian khæ, khèc liÖt. §ã lµ thêi cña nh÷ng ng­êi lÝnh T©y TiÕn oai phong, dòng c¶m. 3, DÆn dß: * Häc thuéc vµ PT ®o¹n 2, 3 vµ 4 * B×nh gi¶ng ®o¹n 3 * So¹n Bªn kia s«ng §uèng-Hoµng CÇm.

File đính kèm:

  • doctuan 8.doc