Giáo án Ngữ văn 6

A. Mục tiêu cần đạt:

1. Kiến thức: Giúp học sinh:

- Hiểu được định nghĩa sơ lược về truyền thuyết.

- Hiểu nội dung, ý nghĩa của truyện truyền thuyết: Con Rồng cháu Tiên.

- Chỉ ra và hiểu được ý nghĩa của những chi tiết tưởng tượng, kì ảo của truyện.

- Kể lại được truyện.

2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng đọc, tìm hiểu truyện, kể truyện.

3. Thái độ:Giáo dục học sinh tự hàovề nguồn gốc cao quý của dântộc, giáo dục tinh thần yêu nước, đoàn kết dân tộc.

 

B. Chuẩn bị của thầy và trò:

- Thầy: Bài soạn, sách giáo khoa, sách giáo viên, tranh.

- Trò : Sách giáo khoa, vở bài tập.

C. Kiểm tra bài cũ:

- Kiểm tra sách, vở học sinh.

 

doc167 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Ngày: 04/03/2014 | Lượt xem: 871 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Ngữ văn 6, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 1 BAØI 1: Vaên baûn : CON RỒNG CHÁU TIÊN Tieát 1 (Truyeàn thuyeát) Ngaøy 5 / 9 / 2006 A. Muïc tieâu caàn ñaït: 1. Kieán thöùc: Giuùp hoïc sinh: - Hieåu ñöôïc ñònh nghóa sô löôïc veà truyeàn thuyeát. - Hieåu noäi dung, yù nghóa cuûa truyeän truyeàn thuyeát: Con Roàng chaùu Tieân. - Chæ ra vaø hieåu ñöôïc yù nghóa cuûa nhöõng chi tieát töôûng töôïng, kì aûo cuûa truyeän. - Keå laïi ñöôïc truyeän. 2. Kyõ naêng: Reøn kyõ naêng ñoïc, tìm hieåu truyeän, keå truyeän. 3. Thaùi ñoä:Giaùo duïc hoïc sinh töï haøoveà nguoàn goác cao quyù cuûa daântoäc, giaùo duïc tinh thaàn yeâu nöôùc, ñoaøn keát daân toäc. B. Chuaån bò cuûa thaày vaø troø: - Thaày: Baøi soaïn, saùch giaùo khoa, saùch giaùo vieân, tranh. - Troø : Saùch giaùo khoa, vôû baøi taäp. C. Kieåm tra baøi cuõ: - Kieåm tra saùch, vôû hoïc sinh. D. Baøi môùi : Vaøo baøi: Truyeàn thuyeát laø loaïi truyeän nhö theá naøo? Truyeàn thuyeát con Roàng chaùu Tieân giuùp ta hieåu ñöôïc ñieàu gì veà daân toäc, baøi hoïc hoâm nay seõ giuùp ta hieåu roõ hôn ñieàu ñoù NOÂI DUNG HOAÏT ÑOÂNG CUÛA THAÀY HOAÏT ÑOÂNG CUAÛ TROØ I. Ñoïc, tìm hieåu chuù thích: 1 - Ñoïc ; 2 - Chuù thích ˜ sgk/ 7 II. Tìm hieåu vaên baûn. 1. Truyeän keå veà Laïc Long Quaân thuoäc noøi Roàng keát duyeân cuøng AÂu Cô thuoäc doøng Tieân, sinh ra boïc tröùng, nôû traêm con. 2. Laïc Long Quaân vaø AÂu Cô ñeàu coù nhöõng neùt tính chaát kyø laï, lôùn lao vaø ñeïp ñeõ: - Coù nguoàn goác cao quyù: thuoäc noøi Roàng, doøng Tieân - Laïc Long Quaân coù taøi naêng vaø söùc khoeû phi thöôøng; AÂu Cô “xinh ñeïp tuyeät traàn” - Coù coâng vôùi daân: “Dieät tröø yeâu quaùi, daïy daân troàng troït, chaên nuoâi” 3. YÙ nghóa truyeän: - Truyeän nhaèm giaûi thích nguoàn goác cao quyù cuûa daân toäc Vieät Nam. - Theå hieän loøng yeâu nöôùc, nguyeän voïng ñoaøn keát thoáng nhaát caùc daân toäc treân ñaát nöôùc. * Ghi nhôù: SGK/8 III. Luyeän taäp: 1. Keå teân caùc truyeän khaùc 2. Keå dieãn caûm truyeän: “Con Roàng, chaùu Tieân”. Hoaït ñoäng 1: - Giaùo vieân phaân truyeän laøm 3 ñoaïn, goïi 3 hoïc sinh ñoïc + Ñoaïn 1: Töø ñaàu... Long Trang + Ñoaïn 2: Tieáp theo ... leân ñöôøng + Ñoaïn 3: Phaàn coøn laïi -Goïi hoïc sinh nhaän xeùt caùch ñoïc cuûa ba baïn. - Cho hoïc sinh tìm hieåu chuù thích + Goïi hoïc sinh ñoïc chuù thích ˜ --> Giaùo vieân choát laïi 3 yù chính cuûa truyeàn thuyeát. + Goïi hoïc sinh giaûi thích caùc chuù thích (1); (2); (3); (5); (7) Hoaït ñoäng 2: - Truyeän keå veà nhöõng ai? Keå veà vieäc gì? + Goïi hoïc sinh toùm laïi truyeän “Töø ñaàu...Long Trang” - Nhöõng chi tieát naøo theå hieän tính chaát kyø laï, lôùn lao, ñeïp ñeõ veà nguoàn goác, hình daïng cuûa Laïc Long Quaân vaø AÂu Cô? (Gôïi yù: Nguoàn goác, hình daïng? Neáp sinh hoaït? Taøi naêng? Tính caùch?) + Goïi hoïc sinh toùm taét : “ Baáy giôø... khoeû nhö thaàn” - Cuoäc hoân nhaân cuûa Laïc Long Quaân vaø AÂu Cô coù gì kyø laï? - Chuyeän sinh nôû cuûa AÂu Cô coù gì ñaëc bieät? - Qua phaân tích em hieåu theá naøo laø chi tieát töôûng töôïng kyø aûo? - Vai troø cuûa caùc chi tieát naøy trong truyeän? - Theo em truyeän “Con Roàng Chaùu Tieân” coù yù nghóa nhö theá naøo? --> Giaùo vieân goïi theâm caùc em khaùc trình baøy. + Goïi hoïc sinh ñoïc ghi nhôù Hoaït ñoäng 3 Hoïc sinh ñoïc Nhaän xeùt Hoïc sinh trình baøy theo sgk YÙù kieán caù nhaân Thaûo luaän nhoùm, cöû ñaïi dieän trình baøy.. Hoïc sinh toùm taét YÙ kieán caù nhaâ Thaûo luaän nhoùm theo baøn,cöû ñaïi dieän traû lôøi. Xung phong trình baøy. E. Höôùng daãn töï hoïc: a) Baøi vöøa hoïc: b)Baøi saép hoïc: - Ñoïc keå dieãn caûm truyeän. _Tìm hieåu baøi:”Baùnh chöng , baùnh giaày” -Naém ñöôïc yù nghóa truyeän, caùc chi tieát kyø aûo,  thuoäc ghi nhôù ,ñònh nghiaõ truyeàn thuyeát. G.Boå sung Tiết 2 Höôùng daãn ñoïc theâm : BAÙNH CHÖNG, BAÙNH GIAÀY Ngaøy : 5 / 9 / 2006 (Truyeàn thuyeát) A. Muïc tieâu caàn ñaït: Kieán thöùc: Giuùp hoïc sinh: - Ñoïc dieãn caûm truyeän. - Hieåu ñöôïc nguoàn goác cuûa baùnh chöng, baùnh giaày laø hai thöù baùnh quan troïng trong dòp Teát. - Qua caùch giaûi thích taùc giaû daân gian muoán ñeàà cao saûn phaåm noâng nghieäp, ñeà cao ngheà troàng troït, chaên nuoâi vaø mô öôùc coù moät ñaáng minh quaân thoâng minh giöõ cho daân aám no, ñaát nöôùc thaùi bình. 2. Kyõ naêng: Reøn kyõ naêng ñoïc , tìm hieåu yù nghóa cuûa truyeän, kyõ naêng töï hoïc. 3. Thaùi ñoä: Giaùo duïc hoïc sinh loøng töï haøo veà trí tueä, vaên hoùa cuûa daân toäc. B. Chuaån bò cuûa thaày vaø troø: - Thaày: Baøi soaïn, tranh. - Troø : BaØi chuaån bò . C. Kieåm tra baøi cuõ: - Keå toùm taét truyeän “ Con Roàng chaùu Tieân” - Neâu yù nghiaõ cuûa truyeän. - Cho bieát truyeàn thuyeát laø gì ? D. Baøi môùi: - Vaøo baøi: Baùnh chöng, baùnh giaày laø moät thöù höông vò khoâng theå thieáu trong ngaøy Teát. Nguoàn goác cuûa hai thöù baùnh naøy coù töø ñaâu seõ tìm hieåu qua baøi hoïc hoâm nay. NOÄI DUNG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ I. Ñoïc, tìm hieåu chuù thích: - Ñoïc -Chuù thích ˜/SGK/7 II. Tìm hieåu vaên baûn. 1. Vua Huøng choïn ngöôøi noái ngoâi khi ñaõ veà giaø. 2. Lang Lieâu ñöôïc thaàn maùch baûo laøm hai thöù baùnh chöng, baùnh giaày töø gaïo neáp, laøm vöøa yù Vua vaø ñöôïc truyeàn ngoâi. 3. YÙ nghóa truyeän: * (Hoïc ghi nhôù: SGK/12) III. Luyeän taäp: Hoïc sinh trình baøy Hoaït ñoäng 1: - Giaùo vieân ñoïc maãu 1 ñoaïn -> goïi HS ñoïc -> nhaän xeùt. - Yeâu caàu hoïc sinh keå toùm taét truyeän (ghi ñieåm) - Goïi HS traû lôøi caùc chuù thích (1,2,3,4,7,8,9,12) Hoaït ñoäng 2: - Vua Huøng choïn ngöôøi noái ngoâi trong hoaøn caûnh naøo? - Hình thöùc truyeàn ngoâi nhö theá naøo? - Caùc con trai coù ñoaùn ñöôïc yù Vua cha khoâng? Vì sao? - Vì sao trong caùc con trai cuûa Vua chæ coù Lang Lieâu laø ñöôïc thaàn giuùp ñôõ? Thaàn giuùp baèng caùch naøo? - Theo em Lang Lieâu laø ngöôøi nhö theá naøo? - Vì sao hai thöù baùnh cuûa Lang Lieâu laïi ñöôïc Vua cha choïn ñeå teá Trôøi Ñaát vaø Tieân Vöông? Vì sao Lang Lieâu ñöôïc choïn noái ngoâi Vua? - Neâu yù nghóa cuûa truyeàn thuyeát baùnh chöng, baùnh giaày? + Goïi HS ñoïc ghi nhôù Hoaït ñoäng 3: - Trao ñoåi yù kieán: YÙ nghóa phong tuïc laøm baùnh chöng, baùnh giaày ngaøy Teát? - Ñoïc truyeän naøy em thích nhaát chi tieát naøo? Vì sao? - Nhìn tranh keå laïi truyeän? -> giaùo vieân ghi ñieåm hoïc sinh trình baøy. - Hoïc sinh ñoïc - Caù nhaân töï toùm taét. - Döïa vaøo SGK traû lôøi. - Thaûo luaän toå caùc caâu hoûi -> cöû ñaïi dieän trình baøy. -> hoïc sinh khaùc nhaän xeùt, boå sung - Trình baøy yù kieán caù nhaân - Ñoïc - Trao ñoåi yù kieán theo nhoùm. - YÙ kieán caù nhaân -Hoïc sinh trình baøy E. Höôùng daãn töï hoïc: G.Boå sung : a) Baøi vöøa hoïc: - Thuoäc yù nghóa truyeän. - Laøm baøi taäp 2/12 b) Baøi saép hoïc: Soaïn baøi: Töø vaø caáu taïo cuûa töø TV. + Tuø laø gì? + Töø ñôn vaø töø phöùc -- ----&&------- Tieát 3 Ngaøy soaïn TÖØ VAØ CAÁU TAÏO CUÛA TÖØ TIEÁNG VIEÄT A. Muïc tieâu caàn ñaït: 1. Kieán thöùc: Giuùp hoïc sinh hieåu ñöôïc töø laø gì? Caùc kieåu caáu taïo töø? 2. Kyõ naêng : Reøn kyõ naêng nhaän bieát tieáng, töø, bieát phaân bieät caùc loaïi töø vaø ñaët caâu. 3. Thaùi ñoä : Duøng töø, ñaët caâu chính xaùc. B. Chuaån bò cuûa thaày vaø troø: - Thaày: Baøi soaïn, baûng phuï. - Troø : Baøi hoïc, vôû baøi taäp. C. Kieåm tra baøi cuõ: - Kieåm tra vôû baøi taäp cuûa hoïc sinh. D. Baøi môùi: - Vaøo baøi: ÔÛ baäc tieåu hoïc ta ñaõ hoïc veà töø, ñeå hieåu roõ hôn töø laø gì? Töø coù caáu taïo nhö theá naøo? Baøi hoïc hoâm nay seõ giuùp ta hieåu roõ veà ñieàu ñoù. NOÄI DUNG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ I. TÖØ LAØ GÌ? *Ghi nhôù: SGK/13 II.TÖØ ÑÔN VAØ TÖØ PHÖÙC: * Sô ñoà caáu taïo TÖØ TÖØ ÑÔN TÖ ØPHÖÙC TÖØ GHEÙP TÖØ LAÙY * Ghi nhôù: SGK/14 III. Luyeän taäp: 1. a. Töø: nguoàn goác con chaùu --> töø gheùp b. Töø ñoàng nghóa vôùi nguoàn goác: coäi nguoàn, goác gaùc, goác reã c. Töø gheùp chæ quan heä thaân thuoäc: coâ dì, chuù baùc, anh chò, chuù chaùu... 2. Saép xeáp: - Theo giôùi tính (nam, nöõ): oâng baø, cha meï, anh chò... - Theo baäc (treân, döôùi): Baùc chaùu, oâng chaùu, cha con,... 3. Ñieàn töø: - Caùch cheá bieán baùnh: Baùnh raùn, baùnh nöôùng, baùnh traùng, baùnh haáp,... - Chaát lieäu laøm baùnh: Baùnh neáp, baùnh teû, baùnh saén, baùnh ñaäu xanh,... - Tính chaát cuûa baùnh: Baùnh deûo, baùnh phoàng,... - Hình daùng cuûa baùnh: baùnh tai heo, baùnh tai vaït,... 4. Töø “thuùt thít” mieâu taû tieáng khoùc - Töø laùy khaùc: Nöùc nôû, suït suøi, röng röùc, hu hu,... 5. Thi tìm töø laùy: Hoïc sinh trình baøy. Hoaït ñoäng 1: +Goïi hoïc sinh ñoïc baøi taäp 1/13 - Laäp danh saùch caùc tieáng vaø caùc töø trong caâu vaên. - Qua ñoù em hieåu tieáng vaø töø coù gì khaùc nhau? - Gôïi yù: + Moãi loaïi ñôn vò ñöôïc duøng laøm gì? + Khi naøo moät tieáng ñöôïc coi laø moät töø? - Vaäy töø laø gì? + Goïi hoïc sinh ñoïc ghi nhôù/SGK/13 Hoaït ñoäng 2: Treo baûng phuï ghi baøi taäp 1/13 --> Hoïc sinh ñoïc - Ñieàn caùc töø trong caâu vaên vaøo baûng phaân loaïi? - Döïa vaøo baûng phaân loaïi haõy cho bieát: töø chia laøm maáy loaïi? Haõy phaân bieät söï khaùc nhua giöõa töø ñôn vaø töø phöùc? - Caáu taïo cuûa töø gheùp vaø töø laùy coù gì gioáng nhau vaø khaùc nhau? --> Goïi hoïc sinh nhaéc laïi ñaëc ñieåm cuûa töø, ñôn vò caáu taïo töø. --> Veõ sô ñoà leân baûng - Nhìn leân sô ñoà haõy cho bieát töø chia laøm maáy loaïi? Neâu caáu taïo cuûa töøng loaïi töø? + Goïi hoïc sinh ñoïc ghi nhôù/14 Hoaït ñoäng 3: + Ñoïc baøi taäp 1: - Thaûo luaän nhoùm vaø ñöa yù kieán 3 caâu hoûi sgk - Neâu quy taéc saép xeáp caùc tieáng trong töø gheùp chæ quan heä thaân thuoäc? + Ñoïc baøi taäp 3 - Gheùp caùc tieáng vaøo coâng thöùc baùnh + x theo baûng - Goïi hoïc sinh khacù trình baøy - Hai toå thi --> Nhaän xeùt --> Ghi ñieåm - Hoïc sinh trình baøy baøi cuûa mình. -YÙ kieán caù nhaân. -YÙ kieán caù nhaân -Hoïc sinh ñoïc - Ñoïc. -Trao ñoåi cuøng baïn. - Hoïc sinh trình baøy yù kieán caù nhaân. -Thaûo luaän - YÙ kieán khaùc - Thaûo luaän --> ñöa keát quaû - YÙ kieán caù nhaân. - Töøng toå thi vôùi nhau E. Höôùng daãn töï hoïc: G.Boå sung : a) Baøi vöøa hoïc: - Naém kieán thöùc veà töø, caáu taïo cuûa töø TV - Taäp ñaët caâu vôùi caùc töø tìm ñöôïc b) Baøi saép hoïc: - Chuaån bò baøi: Giao tieáp, vaên baûn vaø phöông thöùc bieåu ñaït (Heä thoáng caâu hoûi SGK/16,17) GIAO TIEÁP VAÊN BAÛN VAØ PHÖÔNG THÖÙC BIEÅU ÑAÏT Tieát 4 Ngaøy A. Muïc tieâu caàn ñaït: 1. Kieán thöùc: - Huy ñoäng kieán thöùc veà caùc loaïi vaên baûn maø hoïc sinh ñaõ bieát. - Hình thaønh sô boä caùc khaùi nieäm: vaên baûn, muïc ñích giao tieáp, phöông thöùc bieåu ñaït. 2. Kyõ naêng: Reøn kyõ naêng nhaän bieát, phaân tích, toång hôïp. 3. Thaùi ñoä: Hoïc sinh bieát söû duïng caùc phöông thöùc bieåu ñaït phuø hôïp vôùi muïc ñích giao tieáp B. Chuaån bò cuûa thaày vaø troø: - Thaày: Baøi soaïn, giaáy roâ-ki keõ baûng phaân loaïi. - Troø : BaØi hoïc, vôû baøi taäp. C. Kieåm tra baøi cuõ: - Kieåm tra söï chuaån bò baøi cuûa hoïc sinh. D. Baøi môùi: - Vaøo baøi: Trong cuoäc soáng haøng ngaøy chuùng ta thöôøng giao tieáp vôùi moïi ngöôøi ñeå trao ñoåi taâm tö, tình caûm cho nhau. Moãi muïc ñích giao tieáp ñeàu caàn coù moät phöông thöùc bieåu ñaït phuø hôïp. Vaäy giao tieáp, vaên baûn vaø phöông thöùc bieåu ñaït laø gì ta seõ tìm hieåu qua baøi hoïc hoâm nay. NOÄI DUNG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ I. Tìm hieåu chung veàvaên baûn vaø phöông thöùc bieåu ñaït 1) Vaên baûn vaø muïc ñích giao tieáp: - Khi caàn bieåu ñaït tö töôûng, tình caûm, nguyeän voïng ta noùi hoaëc vieát --> giao tieáp. - Muoán bieåu ñaït tö töôûng, tình caûm troïn veïn, ñaày ñuû ta phaûi taïo laäp vaên baûn. * Ghi nhôù: 1,2 / SGK/17 2)Kieåu vaên baûn vaø phöông thöùc bieåu ñaït cuûa vaên baûn: - Keû baûng phaân loaïi : sgk/ 16 * Ghi nhôù : sgk/17 II. Luyeän taäp: 1. Phöông thöùc bieåu ñaït a. Töï söï b. Mieâu taû. d. Bieåu caûm. c. Nghò luaän ñ. Thuyeát minh 2. Truyeàn thuyeát “Con Roàng Chaùu Tieân” thuoäc vaên baûn töï söï Vì truyeän keå ngöôøi, keå vieäc, keå haønh ñoäng theo moät dieãn bieán nhaát ñònh. Hoaït ñoäng 1: + Ñoïc caâu hoûi 1/a - Trong ñôøi soáng khi coù moät tö töôûng, tình caûm, nguyeän voïng... caàn bieåu ñaït cho moïi ngöôøi hieåu em laøm caùch naøo? - Khi muoán bieåu ñaït tö töôûng, tình caûm, nguyeän voïng aáy moät caùch troïn veïn, ñaày ñuû ta phaûi laøm sao?. + Goïi hoïc sinh ñoïc caâu ca dao. - Thaûo luaän vaø neâu yù kieán, nhaän xeùt veà caâu ca dao theo caâu hoûi gôïi yù saùch giaùo khoa? --> Töø ñoù em hieåu vaên baûn laø gì? - Lôøi phaùt bieåu cuûa thaày hieäu tröôûng trong leã khai giaûng naêm hoïc môùi coù phaûi laø vaên baûn khoâng? Vì sao? - Böùc thö em vieát cho baïn beø, ngöôøi thaân coù phaûi laø vaên baûn khoâng? - Nhöõng ñôn töø, baøi thô, truyeän coå tích coù phaûi laø vaên baûn khoâng? Haõy keå theâm caùc vaên baûn maø em bieát? + Goïi hoïc sinh ñoïc ghi nhôù 1,2/ sgk/17 Hoaït ñoäng 2: + Giaùo vieân treo baûng phuï keû baûng phaân loaïi SGK/16 - Döïa vaøo baûng phaân loaïi em haõy cho bieát coù maáy kieåu vaên baûn, phöông thöùc bieåu ñaït? - Moãi kieåu vaên baûn, phöông thöùc bieåu ñaït öùng vôùi nhöõng muïc ñích giao tieáp naøo? - Moãi kieåu vaên baûn haõy cho vaøi ví duï? + Goïi hoïc sinh ñoïc ghi nhôù (3)/17/SGK Hoaït ñoäng 3: + Goïi hoïc sinh ñoïc baøi taäp 1 - Xaùc ñònh phöông thöùc bieåu ñaït trong töøng vaên baûn? Giaûi thích muïc ñích giao tieáp cuûa töøng vaên baûn? + Ñoïc baøi taäp 2 - Truyeàn thuyeát “Con Roàng Chaùu Tieân” thuoäc kieåu vaên baûn naøo? Vì sao em bieát? - Ñoïc - YÙ kieán caù nhaân - Thaûo luaän --> Cöû ñaïi dieän nhoùm trình baøy _YÙ kieán caù nhaân - YÙ kieán caù nhaân. -Ñoïc - Trình baøy theo töøng nhoùm - YÙ kieán caù nhaân. - Trao ñoåi --> Trình baøy caù nhaân. E. Höôùng daãn töï hoïc: a) Baøi vöøa hoïc: - Naém vöõng caùc kieán thöùc: giao tieáp, vaên baûn, caùc phöông thöùc bieåu ñaït vaø muïc ñích giao tieáp. b) Baøi saép hoïc: Chuaån bò baøi “Thaùnh Gioùng” + Toùm taét truyeän + Tìm hieåu yù nghóa truyeän. G. Boå sung: Tuần 2 BAØI 2: Vaên baûn: THAÙNH GIOÙNG Tiết 5 (Truyeàn thuyeát) Ngaøy A. Muïc tieâu caàn ñaït: 1. Kieán thöùc: - Giuùp hoïc sinh hieåu ñöôïc Thaùnh Gioùng laø moät truyeàn thuyeát lòch söû, ca ngôïi ngöôøi anh huøng laøng Gioùng coù coâng ñaùnh giaëc ngoaïi xaâm cöùu nöôùc - Truyeän phaûn aùnh khaùt voïng vaø öôùc mô cuûa nhaân daân veà söùc maïnh kì dieäu lôùn lao trong vieäc choáng giaëc ngoaïi xaâm baûo veä ñaát nöôùc. 2. Kyõ naêng: Reøn kyõ naêng ñoïc, keå truyeän. 3. Thaùi ñoä: Giaùo duïc loøng töï haøo veà truyeàn thoáng anh huøng trong lòch söû choáng giaëc ngoaïi xaâm cuûa daân toäc. B. Chuaån bò cuûa thaày vaø troø: - Thaày: Baøi soaïn, tranh. - Troø : Baøi taäp chuaån bò tröôùc. C. Kieåm tra baøi cuõ: - Toùm taét truyeän “Baùnh chöng baùnh giaày”. - Neâu yù nghóa cuûa truyeän. D. Baøi môùi: - Vaøo baøi: Ñaùnh giaëc cöùu nöôùc laø moät truyeàn thoáng quyù baùu cuûa daân toäc ta töø nghìn xöa tôùi nay. Thaùnh Gioùng laø truyeàn thuyeát theå hieän raát tieâu bieåu vaø ñoäc ñaùo chuû ñeà naøy. Baøi hoïc hoâm nay seõ giuùp ta laøm roõ hôn ñieàu ñoù. NOÄI DUNG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ I. Ñoïc, tìm hieåu chuù thích: II. Tìm hieåu vaên baûn : 1. Söï ra ñôøi kì laï vaø lôùn leân khaùc thöôøng cuûa Gioùng: a. Ra ñôøi kì laï: Baø meï ra ñoàng öôùm vaøo veát chaân to, thuï thai, möôøi hai thaùng sinh ra Gioùng. b. Söï lôùn leân khaùc thöôøng: - Leân ba maø khoâng bieát noùi, bieát ñi, bieát cöôøi. - Nghe söù giaû rao, Gioùng caát tieáng noùi xin ñi ñaùnh giaëc, lôùn nhanh nhö thoåi. 2. Thaùnh Gioùng ra traän ñaùnh giaëc: - Vöôn vai bieán thaønh traùng só - Maëc aùo giaùp, caàm roi saét nhaûy leân ngöïa. - Roi saét gaõy, nhoå tre quaät vaøo giaëc. - Ñaùnh giaëc xong, bay leân trôøi 3. YÙ nghóa hình töôïng Thaùnh Gioùng: * Ghi nhôù: SGK/23 III. Luyeän taäp: 1. 3 em traû lôøi 2. Hoäi thi TT trong nhaø tröôøng mang teân HKPÑ, vì: - Laø hoäi thi theå thao daønh cho tuoåi thieáu nieân. - Muïc ñích cuûa Hoäi thi laø khoeû ñeå hoïc toát, lao ñoäng toát goùp phaàn baûo veä vaø xaây döïng ñaát nöôùc Hoaït ñoäng 1: - Chia truyeän laøm 4 ñoaïn + Ñoaïn 1: Töø ñaàu... naèm ñaáy. + Ñoaïn 2: Tieáp theo ... cöùu nöôùc + Ñoaïn 3: Tieáp theo... leân trôøi + Ñoaïn 4: Phaàn coøn laïi - Giaùo vieân ñoïc 1 ñoaïn --> Goïi 3 em ñoïc --> nhaän xeùt caùch ñoïc + Goïi hoïc sinh toùm taét truyeän --> ghi ñieåm - Hoïc sinh tìm hieåu moät soá chuù thích khoù Hoaït ñoäng 2: - Truyeän Thaùnh Gioùng coù nhöõng nhaân vaät naøo? Ai laø nhaân vaät chính thöùc cuûa truyeän? Nhaân vaät chính ñöôïc xaây döïng baèng nhöõng chi tieát nhö theá naøo? - Haõy tìm vaø lieät keâ nhöõng chi tieát töôûng töôïng kì aûo vaø giaøu yù nghóa veà nhaân vaät Thaùnh Gioùng? - Thaùnh Gioùng ra traän ñaùnh giaëc nhö theá naøo? - Neâu caûm nghó cuûa em veà Gioùng Hoaït ñoäng 3: + Hoïc sinh ñoïc caâu hoûi 2/ sgk/22,23 - Tìm hieåu yù nghóa caùc chi tieát neâu trong caâu hoûi 2/SGK - Vì sao ñaùnh giaëc xong Gioùng laïi bay leân trôøi? chi tieát naøy noùi leân ñöôïc gì veà phaåm chaát cuûa ngöôøi anh huøng? - Haõy neâu yù nghóa cuûa hình töôïng Thaùnh Gioùng? - Truyeän coù nhöõng yeáu toá ñaëc saéc veà ngheä thuaät? + Goïi hoïc sinh ñoïc ghi nhôù /23 Hoaït ñoäng4 : * Truyeàn thuyeát thöôøng lieân quan ñeán söï thaät lòch söû. Theo em truyeän Thaùnh Gioùng coù lieân quan ñeán söï thaät lòch söû naøo? --> Ghi ñieåm. * Cho hoïc sinh xem tranh --> Keå töøng ñoaïn truyeän theo tranh? + Ñoïc baøi taäp 1 --> Hoïc sinh traû lôøi töï do - Hoïc sinh ñoïc, hoïc sinh khaùc nhaän xeùt. - Hoïc sinh keå toùm taét. - Trình baøy caù nhaân. - Thaûo luaän toå --> cöû ñaïi dieän trình baøy. - YÙ kieán caù nhaân - Thaûo luaän. Thaûo luaän - Hoïc sinh trình baøy yù kieán caù nhaân. - Caù nhaân keå. E. Höôùng daãn töï hoïc: a) Baøi vöøa hoïc: G.Boå sung: - Toùm taét truyeän - Naém vöõng yù nghóa hình töôïng Thaùnh Gioùng b) Baøi saép hoïc: -Soaïn baøi: Töøø möôïn Tiết 6 TÖØ MÖÔÏN Ngaøy A. Muïc tieâu caàn ñaït: 1. Kieán thöùc: Giuùp hoïc sinh hieåu theá naøo laø töø möôïn? Nguyeân taéc söû duïng töø möôïn? 2. Kyõ naêng : Reøn kyõ naêng xaùc ñònh vaø söû duïng töø möôïn. 3. Thaùi ñoä : Giaùo duïc hoïc sinh söû duïng töø möôïn moät caùch hôïp lyù trong noùi vaø vieát. B. Chuaån bò cuûa thaày vaø troø: - Thaày: Baøi soaïn, baûng phuï. - Troø : Baøi hoïc, vôû baøi taäp. C. Kieåm tra baøi cuõ: - Cho bieát töø laø gì? Caâu vaên: “Thaày daïy daân ... baùnh giaày”.(VB: Con Roàng chaùu Tieân) - Haõy trình baøy sô ñoà caáu taïo cuûa töø tieáng Vieät? D. Baøi môùi: - Vaøo baøi: Trong quaù trình giao löu vaên hoùa giöõa caùc nöôùc ta coù theå vay möôïn ngoân ngöõ cuûa nöôùc khaùc ñeå laøm giaøu cho tieáng cuûa nöôùc mình nhaèm dieãn ñaït ñaày ñuû, chính xaùc hôn nhöõng suy nghó cuûa con ngöôøi. Nhöõng töø vay möôïn cuûa nöôùc khaùc ta goïi laø töø möôïn. NOÄI DUNG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ I. Töø thuaàn Vieät vaø töø möôïn: Baøi taäp: 1. Töø: tröôïng, traùng só: tieáng Haùn 2. Töø möôïn: - Tieáng Haùn: Söù giaû, giang sôn gang... - Ngoân ngöõ AÁn – AÂu: Ra-ñi-oâ; In-tô-neùt - Töø ñöôïc Vieät hoùa: ti vi, xaø phoøng, mít-tinh, ga, bôm... * Ghi nhôù: Sgk/25 IINguyeân taéc cuûa töø möôïn: *Ghi nhôø: Sgk/25 III. Luyeän taäp: 1. Töø möôïn a. Voâ cuøng ,ngaïc nhieân, töï nhieân , töø Haùn Vieät. b. Gia nhaân --> Töø Haùn Vieät c. Pop, Mai-Côn, Giaéc- Xôn, In-tô-neùt --> Tieáng Anh. 2. Nghóa caùc töø taïo töø Haùn Vieät a. Khaùn giaû (ngöôøi xem) + Khaùn: xem; giaû: ngöôøi Ñoäc giaû: (ngöôøi ñoïc) + Ñoäc: ñoïc; giaû: ngöôøi Thính giaû(ngöôøi nghe) + Thính: nghe; giaû: ngöôøi. b. Yeáu ñieåm (ñieåm quan troïng) + Yeáu: quan troïng + Ñieåm: ñieåm Yeáu löôïc (toùm taét nhöõng ñieàu quan troïng) +Yeáu: quan troïng. +Löôïc: toùm löôïc Yeáu nhaân (ngöôøi quan troïng) + Yeáu: quan troïng + Nhaân: ngöôøi 3. Keå teân moät soá töø möôïn a. Ñôn vò ño löôøng: Neùt, kiloâmeùt, lít, gam,... b. Teân boä phaän xe ñaïp: ghi ñoâng, Poâ-taêng, Mu-tô, Peâ-ñan c. Teân moät soá ñoà vaät: Ra-ñi-oâ, Vi-oâ-loâng. 4. Töø möôïn Phoân, phan, noác ao --> Duøng khi giao tieáp thaân maät vôùi baïn beø, ngöôøi thaân 5. Chính taû. Hoaït ñoäng 1: + Ñoïc baøi taäp 1(SGK/24) - Giaûi thích töø: tröôïng, traùng só? - Caùc töø naøy coù nguoàn goác töø ñaâu? --> Caùc töø ñoù laø töø möôïn – Vaäy em hieåu nhö theá naøo laø töø möôïn? Theá naøo laø töø thuaàn Vieät? + Ñoïc baøi taäp 2/24 (treo baûng phuï) - Xaùc ñònh caùc töø möôïn cuûa tieáng Haùn? Töø möôïn cuûa caùc ngoân ngöõ khaùc? - Neâu nhaän xeùt veà caùch vieát töø möôïn? - Boä phaän quan troïng nhaát trong voán töø möôïn cuûa tieáng Vieät coù nguoàn goác töø tieáng cuûa nöôùc naøo? + Ñoïc ghi nhôù/SGK/25 Hoaït ñoäng 2: + Goïi hoïc sinh ñoïc ñoaïn trích yù kieán cuûa Chuû tòch Hoà Chí Minh? - Em hieåu yù kieán cuûa Chuû tòch Hoø Chí Minh nhö theá naøo? - Töø ñoù em haõy cho bieát maët tích cöïc vaø tieâu cöïc cuûa vieäc duøng töø möôïn? + Goïi hoïc sinh ñoïc ghi nhôù2/25. Hoaït ñoäng 3: + Ñoïc baøi taäp 1/26 - Ghi laïi caùc töø möôïn vaø cho bieát caùc töø aáy ñöôïc möôïn cuûa tieáng naøo? + Ñoïc baøi taäp 2/26 - Xaùc ñònh nghóa cuûa caùc töø taïo thaønh töø tieáng Haùn Vieät? --> Goïi nhieàu em trình baøy + Goïi hoïc sinh keå moät soá töø möôïn + Ñoïc baøi 4/26 - Tìm caùc töø möôïn? Coù theå duøng chuùng trong nhöõng hoaøn caûnh naøo? Vôùi ñoái töôïng giao tieáp naøo? - Giaùo vieân ñoïc --> söûa - Ñoïc - YÙ kieán caù nhaân - Ñoïc - YÙ kieán caù nhaân - Ñoïc - Thaûo luaän - Ñoïc - YÙ kieán caù nhaân - Ñoïc. - Trao ñoåi vôùi baïn roài traû lôøi caù nhaân - Nhieàu em trình baøy. - YÙ kieán caù nhaân. - Vieát --> söûa E. Höôùng daãn töï hoïc: a) Baøi vöøa hoïc: b) Baøi saép hoïc: Chuaån bò baøi: - Thuoäc hai ghi nhôù -Tìm hieåu chung veà vaên töï söï. - Taäp ñaët caâu coù duøng töø möôïn. –Tìm hieåu yù nghóa vaø ñaëc ñieåm cuûa phöông thöùc töï söï. G.Boå sung: **************************** Tiết 7+8 TÌM HIEÅU CHUNG VEÀ VAÊN BAÛN TÖÏ SÖÏ Ngaøy A. Muïc tieâu caàn ñaït: 1. Kieán thöùc: Giuùp hoïc sinh - Naém ñöôïc muïc ñích giao tieáp cuûa töï söï. - Coù khaùi nieäm sô boä veà phöông thöùc töï söï treân cô sôû hieåu ñöôïc muïc ñích giao tieáp cuûa töï söï vaø böôùc ñaàu bieát phaân tích caùc söï vieäc trong töï söï. 2. Kyõ naêng : Reøn kyõ naêng nhaän bieát vaø xaùc ñònh ñuùng phöông thöùc töï söï. 3. Thaùi ñoä : Giaùo duïc hoïc sinh coù thaùi ñoä khen, cheâ roõ raøng khi laøm vaên töï söï.. B. Chuaån bò cuûa thaày vaø troø: - Thaày: Baøi soaïn. - Troø : Vôû baøi taäp. C. Kieåm tra baøi cuõ: -Em hieåu theá naøo laø giao tieáp? Vaên baûn? - Coù maáy kieåu vaên baûn öùng vôùi nhöõng muïc ñích giao tieáp naøo? D. Baøi môùi: - Vaøo baøi: Trong nhöõng hoaøn caûnh giao tieáp naøo ta seõ duøng phöông thöùc töï söï ñeå bieåu ñaït? Töï söï laø loaïi vaên nhö theá naøo? Ta seõ tìm hieåu qua baøi hoïc hoâm nay NOÄI DUNG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ I. YÙ nghóa vaø ñaêc ñieåm chung cuûa phöông thöùc töï söï: Baøi taäp: 1. Ngöôøi nghe: Muoán tìm hieåu söï vieäc. Ngöôøi keå: Thoâng baùo, giaûi thích söï vieäc. 2. Truyeàn thuyeát “Thaùnh Gioùng” laø vaên baûn töï söï *Ghi nhôù: SGK/28 II. Luyeän taäp: 1.Truyeän keå dieãn bieán tö töôûng cuûa oâng giaø, mng saéc thaùi hoùm hænh, theå hieän tö töôûng yeâu cuoäc soáng, duø kieät söùc thì soáng cuõng hôn cheát 2. Baøi thô töï söï, keå chuyeän Beù Maây va

File đính kèm:

  • docGiao an Ngu van 6 3 cot(3).doc
Giáo án liên quan