Giáo án ngữ văn 6 - Tiết 129: văn bản: Động Phong Nha

I-MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:Giúp học sinh

-Tiếp tục tìm hiểu thế nào là văn bản nhật dụng. Bài văn Đông Phong Nha đã cho thấy vẻ đẹp lộng lẫy, kì ảo của động để mọi người Việt Nam càng thêm yêu quý, tự hào, chăm lo bảo vệ, biết khai thác nhằm phát triển kinh tế du lịch-một trong những mũi nhọn kinh tế làm giàu cho đất nước.

-Rèn luyện kĩ năng phân tích từ ngữ, hình ảnh,

II-CHUẨN BỊ:

1.Giáo viên: Nghiên cứu SGK, SGV.

2.Học sinh: Học bài, xem bài mới

III-TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC:

 

 

doc3 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Ngày: 03/03/2014 | Lượt xem: 4035 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án ngữ văn 6 - Tiết 129: văn bản: Động Phong Nha, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tieát 129 Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: Vaên baûn: ÑOÄNG PHONG NHA I-MUÏC TIEÂU CAÀN ÑAÏT:Giuùp hoïc sinh -Tieáp tuïc tìm hieåu theá naøo laø vaên baûn nhaät duïng. Baøi vaên Ñoâng Phong Nha ñaõ cho thaáy veû ñeïp loäng laãy, kì aûo cuûa ñoäng ñeå moïi ngöôøi Vieät Nam caøng theâm yeâu quyù, töï haøo, chaêm lo baûo veä, bieát khai thaùc nhaèm phaùt trieån kinh teá du lòch-moät trong nhöõng muõi nhoïn kinh teá laøm giaøu cho ñaát nöôùc. -Reøn luyeän kó naêng phaân tích töø ngöõ, hình aûnh,… II-CHUAÅN BÒ: 1.Giaùo vieân: Nghieân cöùu SGK, SGV. 2.Hoïc sinh: Hoïc baøi, xem baøi môùi III-TIEÁN TRÌNH TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY-HOÏC: NOÄI DUNG HOAÏT ÑOÄNG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH HOAÏT ÑOÄNG 1 (5’) ²Khôûi ñoäng -Oån ñònh -Kieåm tra baøi cuõ -Baøi môùi -Kieåm tra só soá lôùp HOÛI: 1/ -Y/c HS nhaän xeùt vaø boå sung -GV nhaän xeùt vaø coâng boá ñieåm Giaáu mình trong khoái nuùi ñaù voâi ñöôïc che chôû bôûi nhöõng caùnh röøng nhieät ñôùi, Phong Nha giôø ñaây trôû neân noåi tieáng bôûi söï haøo phoùng cuûa taïo hoùa ñaõ ban cho vuøng ñaát Quaûng Bình moät heä thoáng hang ñoäng loäng laãy vôùi nhöõng ñieàu kì bí. Ñöôïc UNESCO coâng nhaän laø di saûn thieân nhieân theá giôùi. -Ghi töïa baøi leân baûng -Baùo caùo só soá -Caù nhaân traû lôøi: 1/ -HS nhaän xeùt vaø boå sung -Laéng nghe -Ghi töïa baøi vaøo taäp HOAÏT ÑOÄNG 2 (30’) ²Ñoïc vaø hieåu vaên baûn I-TÌM HIEÅU CHUNG. 1.Taùc giaû: -Traàn Hoaøng 2.Taùc phaåm: -Vaên baûn nhaät duïng -Trích töø “Soå tay ñòa danh du lòch caùc tænh Trung Trung Boä” II-PHAÂN TÍCH. 1.Vò trí cuûa ñoäng Phong Nha. -Naèm ôû khoái nuùi ñaù voâi Keû Baøng, tænh Quaûng Bình. -Ñöôøng thuûy:ngöôïc soâng Gianh. -Ñöôøng boä:theo quoác loä 2. 2.Veû ñeïp cuûa ñoäng. a.Ñoäng khoâ: -Naèm ôû ñoä cao 200meùt. -Coù nhieàu voøm ñaù vaân nhuõ, nhieàu coät ñaù xanh ngoïc bích. b.Ñoäng nöôùc. -Laø moät con soâng chaûy suoát ñeâm ngaøy. -Ñoäng daøi, nhieàu phoøng bí hieåm. ðveû ñeïp loäng laãy, kì aûo, vöøa bí hieåm, vöøa thanh thoaùt. 3.Giaù trò cuûa ñoäng Phong Nha. -Laø hang ñoäng daøi nhaát, ñeïp nhaát, coù baûy caùi nhaát. -Laø ñòa ñieåm du lòch, thaùm hieåm, nghieân cöùu khoa hoïc. -Y/c HS ñoïc chuù thích SGK HOÛI:Döïa vaøo chuù thích haõy neâu vaøi neùt veà: +Taùc giaû? +Taùc phaåm? -GV giôùi thieäu vaøi neùt sô löôïc veà ñoäng Phong Nha. -GV höôùng daãn hoïc sinh ñoïc vaên baûn -Y/c HS ñoïc vaên baûn -GV nhaän xeùt veà caùch ñoïc vaên baûn cuûa hoïc sinh HOÛI:Vaên baûn coù theå chia boá cuïc nhö theá naøo? HOÛI:Ñoäng Phong Nha coù vò trí nhö theá naøo? HOÛI:Veû ñeïp cuûa ñoäng Phong Nha ñöôïc giôùi thieäu qua nhöõng caûnh naøo? HOÛI:Caûnh saéc Phong Nha ñöôïc mieâu taû theo trình töï naøo? HOÛI:Haõy tìm nhöõng chi tieát giôùi thieäu ñoäng khoâ Phong Nha? HOÛI:Taïi sao goïi laø ñoäng khoâ? HOÛI:Ñoäng khoâ Phong Nha gôïi lieân töôûng ñeán nhöõng hang ñoäng noåi tieáng naøo maø em bieát? HOÛI:Ñoäng nöôùc Phong Nha ñöôïc keå vaø taû qua caùc chi tieát naøo veà quy moâ? HOÛI:Veà caûnh saéc ñöôïc mieâu taû qua caùc chi tieát naøo? HOÛI:Em coù nhaän xeùt gì veà trình töï keå vaø taû? HOÛI:Caûnh ngoaøi ñoäng Phong Nha ñöôïc taùc giaû caûm nhaän nhö “moät theá giôùi cuûa tieân caûnh“.Em hình dung ñoù laø moät caûnh nhö theá naøo? HOÛI:Caûnh ngoaøi ñoäng ñöôïc taêng theâm bôûi aâm thanh vang ra töø trong ñoäng. Ñoù laø aâm thanh gì? HOÛI:Caùch mieâu taû aâm thanh ñoù coù gì ñaëc saéc? HOÛI:Neâu taùc duïng cuûa caùch taû caûnh naøy? HOÛI:Nhaø thaùm hieåm khoa hoïc ngöôøi Anh ñaõ ñaùnh giaù nhö theá naøo veà Ñoäng Phong Nha? HOÛI:Taïi sao taùc giaû khoâng töï mình ñöa ra nhaän xeùt maø laïi möôïn lôøi cuûa oâng tröôûng ñoaøn thaùm hieåm Hoäi ñòa lyù Hoaøng gia Anh? HOÛI:Em coù caûm nghó gì tröôùc lôøi ñaùnh giaù ñoù? HOÛI:Ñoäng Phong Nha ñaõ vaø ñang môû ra nhöõng trieån voïng gì? -Caù nhaân ñoïc -Caù nhaân traû lôøi: +Taùc giaû:Traàn Hoaøng +Taùc phaåm:trích töø “Soå tay ñòa danh du lòch caùc tænh Trung Trung Boä”. -Laéng nghe -Laéng nghe -Caù nhaân ñoïc -Laéng nghe -Caù nhaân traû lôøi:chia laøm 2 ñoaïn +Töø ñaàu ñeán “…ñaát Buït”:giôùi thieäu ñoäng Phong Nha. +Phaàn coøn laïi:giaù trò cuûa ñoäng Phong Nha. -Caù nhaân traû lôøi: +Naèm ôû khoái nuùi ñaù voâi Keû Baøng, tænh Quaûng Bình. +Ñöôøng thuûy:ngöôïc soâng Gianh. +Ñöôøng boä:theo quoác loä 2. -Caù nhaân traû lôøi:ñoäng khoâ vaø ñoäng nöôùc. -Caù nhaân traû lôøi:töø ngoaøi vaøo trong. -Caù nhaân traû lôøi: +Naèm ôû ñoä cao 200meùt. +Coù nhieàu voøm ñaù vaân nhuõ, nhieàu coät ñaù xanh ngoïc bích. -Caù nhaân traû lôøi:xöa voán laø doøng soâng, nay kieät nöôùc trôû thaønh hangðgoïi theo ñaëc ñieåm cuûa ñoäng. -Caù nhaân traû lôøi:ñoäng Höông Tích (chuøa Höông); ñoäng Thieân Cung (Haï Long). -Caù nhaân traû lôøi:laø con soâng daøi…phaù. -Caù nhaân traû lôøi:Loäng laãy, kì aûo…. -Caù nhaân traû lôøi:töø khaùi quaùt ñeán cuï theå. -Caù nhaân traû lôøi:caûnh ñeïp hö aûo, chæ coù trong töôûng töôïng. -Caù nhaân traø lôøi:tieáng nöôùc goõ long tong. -Caù nhaân traû lôøi:so saùnh tieáng nöôùc vôùi tieáng ñaøn, tieáng chuoâng nôi caûnh chuøa, ñaát Buït. -Caù nhaân traû lôøi:gôïi caûm giaùc veà söï huyeàn bí, thieâng lieâng. -Caù nhaân traû lôøi:baûy caùi nhaát:hang ñoäng daøi nhaát; cöûa hang cao vaø roäng nhaát; baõi caùt, baõi ñaù roäng vaø ñeïp nhaát….daøi nhaát. -Caù nhaân traû lôøi: -Caù nhaân traû lôøi: -Caù nhaân traû lôøi:phaùt trieån veà du lòch, laø danh lam thaéng caûnh, thaùm hieåm, nghieân cöùu khoa hoïc. HOAÏT ÑOÄNG 3 (5’) III-TOÅNG KEÁT. -Ñoäng Phong Nha ôû mieàn taây tænh Quaûng Bình ñöôïc xem laø kì quan thöù nhaát (“Ñeä nhaát kì quan”). Ñoäng Phong Nha ñaõ vaø ñang thu huùt khaùch tham quan trong vaø ngoaøi nöôùc. Chuùng ta töï haøo vì ñaát nöôùc coù ñoäng Phong Nha cuõng nhö nhöõng thaéng caûnh khaùc. HOÛI:Caûnh ñeïp Phong Nha gôïi cho em suy nghó gì veà queâ höông, ñaát nöôùc? -Caù nhaân traû lôøi:Ñoäng Phong Nha ñaõ vaø ñang thu huùt khaùch tham quan trong vaø ngoaøi nöôùc. Chuùng ta töï haøo vì ñaát nöôùc coù ñoäng Phong Nha cuõng nhö nhöõng thaéng caûnh khaùc. HOAÏT ÑOÄNG 4 (5’) ²Cuûng coá-Daën doø -Veà nhaø hoïc baøi vaø chuaån bò baøi Oân taäp veà daáu caâu (Daáu chaám,daáu chaám hoûi, daáu chaám than ) caàn naém: +Coâng duïng cuûa daáu chaám, daáu chaám hoûi, daáu chaám than. +Chöõa moät soá loãi thöôøng gaëp. +Luyeän taäp. -Nhaän xeùt lôùp hoïc. -Nghe tieáp thu ñeå chuaån bò

File đính kèm:

  • docTiet 129-Dong Phong Nha.doc
Giáo án liên quan