Giáo án Ngữ văn 6 - Tuần 14 - Tiết 14: Hoạt động: hát về quê hương đất nước

1/ YÊU CẦU GIÁO DỤC :

* Nhận thức :

– Biết hát và biết thưởng thức các bài hát ,bài thơ ca ngợi quê hương ,đất nước

– Có thinh thần yêu thích văn nghệ ,yêu quê hương đất nước ,phát triển tình cảm thẩm my.

* Kỹ năng :

– Giao tiếp với bạn bè anh chị thầy cô .

– Giải quyết các tình huống ,các sự việc nảy sinh trong sinh hoạt tập thể .

– Quản lý điều khiển các hoạt động nhóm ,tổ .

* Thái độ :

– Có thái độ nghiêm túc ,tích cực ,thể hiện qua sự hứng thú trong các hoat động .

– Luôn phấn khởi trong các hoạt động tập thể.

2/ NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG :

a) Nội dung :

– Ca ngợi quê hương đất nước .

– Ca ngợi Đảng ,Bác Hồ,và quân đội anh hùng .

b) Hình thức hoạt động:

– Thi hát cá nhân .

– Thi hát giữa các tổ .

3/ CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG :

a) Về phương tiện hoạt động:

– Các bài hát , bài thơ câu chuyện .

– Một số tiết mục văn nghệ tập thể

b) Về tổ chức :

– GVCN nêu yêu cầu hoạt động .

– Lớp thảo luận thống nhất về chương trình hoạt động .

– Cử người điều khiển chương trình : Trần Đức Biên .

– Cử ban giám khảo và thư ký BCSL.

– Cử nhóm trang trí:Tổ trực .

 

doc2 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Ngày: 06/03/2014 | Lượt xem: 685 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Ngữ văn 6 - Tuần 14 - Tiết 14: Hoạt động: hát về quê hương đất nước, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SOAÏN : DAÏY : HOAÏT ÑOÄNG : HAÙT VEÀ QUEÂ HÖÔNG ÑAÁT NÖÔÙC Tuaàn :14 TIEÁT :14 1/ YEÂU CAÀU GIAÙO DUÏC : * Nhaän thöùc : – Bieát haùt vaø bieát thöôûng thöùc caùc baøi haùt ,baøi thô ca ngôïi queâ höông ,ñaát nöôùc … – Coù thinh thaàn yeâu thích vaên ngheä ,yeâu queâ höông ñaát nöôùc ,phaùt trieån tình caûm thaåm my.õ * Kyõ naêng : – Giao tieáp vôùi baïn beø anh chò thaày coâ . Giaûi quyeát caùc tình huoáng ,caùc söï vieäc naûy sinh trong sinh hoaït taäp theå . Quaûn lyù ñieàu khieån caùc hoaït ñoäng nhoùm ,toå . * Thaùi ñoä : – Coù thaùi ñoä nghieâm tuùc ,tích cöïc ,theå hieän qua söï höùng thuù trong caùc hoat ñoäng . Luoân phaán khôûi trong caùc hoaït ñoäng taäp theå. 2/ NOÄI DUNG VAØ HÌNH THÖÙC HOAÏT ÑOÄNG : Noäi dung : Ca ngôïi queâ höông ñaát nöôùc . Ca ngôïi Ñaûng ,Baùc Hoà,vaø quaân ñoäi anh huøng . Hình thöùc hoaït ñoäng: Thi haùt caù nhaân . Thi haùt giöõa caùc toå . 3/ CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG : Veà phöông tieän hoaït ñoäng: Caùc baøi haùt , baøi thô caâu chuyeän . Moät soá tieát muïc vaên ngheä taäp theå Veà toå chöùc : GVCN neâu yeâu caàu hoaït ñoäng . Lôùp thaûo luaän thoáng nhaát veà chöông trình hoaït ñoäng . Cöû ngöôøi ñieàu khieån chöông trình : Traàn Ñöùc Bieân . Cöû ban giaùm khaûo vaø thö kyù BCSL. Cöû nhoùm trang trí:Toå tröïc . (Toaøn boä coâng vieâïc treân ñöôïc phoå bieán cho caû lôùp chuaån bò ít nhaát tröôùc 1 tuaàn ) 4/ Tieán haønh hoaït ñoäng: TG NGÖÔØI THÖÏC HIEÄN Noäi dung hoaït ñoäng CAÙC NHOÙM THÖÏC HIEÄN VAØ COÅ ÑOÄNG VIEÂN 3 phuùt Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng DCT – Chöông trình vaên ngheä . Tuyeân boá lyù do . Giôùi thieäu ñaïi bieåu . Giôùi thieäu caùc thí sinh döï thi cuûa moãi toå . – Giôùi thieäu ban giaùm khaûo vaø thö kyù. Caû lôùp tham gia vaên ngheä Nhoùm tröôûng caùc nhoùm giôùi thieäu veà thaønh vieân tham gia thi cuûa nhoùm mình . 12 phuùt Hoaït ñoäng 2:Du lòch queâ höông ñaát nöôùc qua caùc baøi haùt ,baøi thô DCT * Tieán haønh thi : Y/C Haùt baøi haùt coù teân ñaïi danh cuûa queâ höông ,ñaát nöôùc . Caùc nhoùm tham gia thi haùt baøi haùt coù teân ñaïi danh cuûa queâ höông ,ñaát nöôùc. Sau moãi tieát muïc coå ñoäng vieân voã tay tuyeân döông . 15 phuùt Hoaït ñoäng 3: Tìm aån soá cuûa baøi haùt ,baøi thô . DCT DCT BGK – Daãn chöông trình neâu moät ñoaïn cuûa baøi haùt coù caâu : “Boùng daùng ngöôøi coøn in treân ñeøo ”teân baøi haùt gì ? do ai saùng taùc ?. – Ñöa ra nhieàu taùc phaåm khaùc nhau yeâu caàu caùc nhoùm traû lôøi thoâng qua baûng phuï . – Chaám ñieåm : + Toå traû lôøi ñuùng tröôùc thö I 30ñ. + Toå traû lôøi ñuùng tröôùc thö II 20ñ. + Toå traû lôøi ñuùng tröôùc thö III 10ñ. Caùc toå thöïc hieän thi theo nhoùm ghi keát quaû vaøo baûng phuï cuûa mình . Caû lôùp voã tay tuyeân döông ñoái vôùi toå coù keát quaû ñuùng . 10 phuùt Hoaït ñoäng 4: Haùt veà caùc meï Vieät Nam anh huøng ,caùc anh huøng lieät só ,thöông binh . DCT BGK Y/C Caùc toå tham gia thi laàn löôït trình dieãn tieát muïc vaên ngheä cuûa mình ñaõ ñaêng kí . – Chaám ñieåm : Haùt ñuùng chuû ñeà vaø ñuùng lôøi ,haùt hay 10ñ.Haùt sai moãitieâu chuaån treân yûtöø 1ñ. Caùc toå tham gia thi laàn löôït trình dieãn tieát muïc vaên ngheä cuûa mình ñaõ ñaêng kí. – Caû lôùp voã tay tuyeân döông. 5 phuùt Hoaït ñoäng 6:Keát thuùc hoaït ñoäng DCT GVCN GVCN GVCN DCT – Môøi hoïc sinh xaây döïng yù kieán. – Môøi GVCN nhaän xeùt toång keát buoåi hoaït ñoäng. GVCN nhaän xeùt veà: + Toå chöùc . + Keát quaû . + Thaùi ñoä tham gia hoaït ñoäng. – Chuùc möøng söï thaønh coâng cuûa hoaït ñoäng vaø ñoäng vieân caùc em hoaït ñoäng sau thöïc hieän toát hôn. – Thoâng baùo hoaït ñoäng tuaàn sau “Giao löu vôùi cöu chieán binh” Caûm ôn yù kieán cuûa GVCN. Tuyeân boá keát thuùc hoaït ñoäng . Hoïc sinh xaây döïng yù kieán . Hoïc sinh chuaån bò theo höôùng daãn.

File đính kèm:

  • docNGLL 8 tuan 14 Diep Q Quang.doc