Giáo án Ngữ văn 6 - Tuần 4 - Tiết 13: Sự tích hồ gươm (truyền thuyết)

MỤC TIÊU

Kiến thức : Giúp học sinh hiểu được :

- Nội dung, ý nghĩa của truyện, vẽ đẹp của một số hình ảnh trong truyện “Sự tích hồ Gươm”

Thái độ :

Giáo dục lòng tự hào về Hồ Gươm, tự hào về quê hương đất nước, về truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta

Kỹ năng :

Rèn luyện kỹ năng kể chuyện truyền thuyết bằng ngôn ngữ của mình.

CHUẨN BỊ :

Giáo viên:

SGK ; Giáo án

Học sinh :

Soạn bài; Phiếu học tập

TIẾN TRÌNH LÊN LỚP :

 

doc2 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Ngày: 03/03/2014 | Lượt xem: 4170 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Ngữ văn 6 - Tuần 4 - Tiết 13: Sự tích hồ gươm (truyền thuyết), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 4 TiÕt13 Sù tÝch hå g­¬m ( TruyÒn thuyÕt ) ( Tù häc cã h­íng dÉn ) Ngµy so¹n 17/9/07 A Môc tiªu 1 KiÕn thøc : Gióp häc sinh hiÓu ®­îc : - Néi dung, ý nghÜa cña truyÖn, vÏ ®Ñp cña mét sè h×nh ¶nh trong truyÖn “Sù tÝch hå G­¬m” 2 Th¸i ®é : Gi¸o dôc lßng tù hµo vÒ Hå G­¬m, tù hµo vÒ quª h­¬ng ®Êt n­íc, vÒ truyÒn thèng chèng giÆc ngo¹i x©m cña d©n téc ta 3 Kü n¨ng : RÌn luyÖn kü n¨ng kÓ chuyÖn truyÒn thuyÕt b»ng ng«n ng÷ cña m×nh. B ChuÈn bÞ : 1 Gi¸o viªn: SGK ; Gi¸o ¸n 2 Häc sinh : So¹n bµi; PhiÕu häc tËp C TiÕn tr×nh lªn líp : I æn ®Þnh tæ chøc : 6A v¾ng : 6B v¾ng : 6C v¾ng : II KiÓm tra bµi cò : ? Em h·y nªu ý nghÜa cña truyÖn S¬n Tinh - Thñy Tinh III Bµi míi : * §Æt vÊn ®Ò : “Rñ nhau xem c¶nh KiÕm Hå Xem cÇu Thª Hóc, xem chïa Ngäc S¬n” Bµi ca dao ch¾c ch¾n ph¶i ra ®êi ë thÕ kØ XV, khi mµ nghÜa qu©n Lam S¬n cña Lª Lîi ®¸nh th¾ng giÆc Minh, Lª Lîi tr¶ g­¬m ë hå T¶ Väng, vµ tõ ®ã hå mang tªn lµ Hå G­¬m, hay hå Hoµn KiÕm. §Ó hiÓu râ h¬n vÒ sù kiÖn lÞch sö nµy, chóng ta cïng t×m hiÓu truyÒn thuyÕt “Sù tÝch Hå G­¬m” * TriÓn khai bµi: Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung kiÕn thøc Ho¹t ®éng 1 :§äc vµ t×m hiÓu chó thÝch GV : gäi HS ®äc vb “Sù tÝch Hå G­¬m” Chó thÝch : chó ý c¸c chó thÝch 1,3,4,6,12 ? V¨n b¶n nµy cã thÓ chia lµm mÊy phÇn? I. T×m hiÓu chung: 1. §äc - Chó thÝch: 1. Bè côc : Chia lµm 2 phÇn - P1 : tõ ®Çu ®Õn “®Êt n­íc” : Long Qu©n cho m­în g­¬m thÇn ®Ó ®¸nh giÆc. - P2 : cßn l¹i : Long Qu©n ®ßi g­¬m sau khi ®Êt n­íc hÕt giÆc Ho¹t ®éng 2 : Ph©n tÝch v¨n b¶n. ? V× sao Long Qu©n cho nghÜa qu©n Lam S¬n m­în g­¬m ? II. Ph©n tÝch v¨n b¶n: 1. Long Qu©n cho m­în g­¬m thÇn: - Lý do : + GiÆc ®« hé n­íc ta. + NghÜa qu©n Lam S¬n cßn non yÕu ? Lª Lîi ®· nhËn ®­îc g­¬m thÇn ntn ? ? C¸ch Long Qu©n cho m­în g­¬m nh­ vËy cã ý nghÜa g× ? ? H·y chØ ra søc m¹nh cña g­¬m thÇn ®èi víi nghÜa qu©n Lam S¬n ? ? Khi nµo Long Qu©n cho ®ßi g­¬m ? ? C¶nh ®ßi g­¬m vµ tr¶ g­¬m diÔn ra ntn? ® Tæ tiªn, thÇn thiªng ñng hé, gióp ®ì. - C¸ch Long Qu©n cho m­în g­¬m: + Lª ThËn b¾t ®­îc l­ìi g­¬m d­íi n­íc, l­ìi g­¬m gÆp Lª Lîi s¸ng rùc lªn hai ch÷ “ThuËn Thiªn”. + Lª Lîi b¾t ®­îc chu«i g­¬m trªn rõng ® L­ìi g­¬m tra vµo chu«i g­¬m th× “võa nh­ in” Þ ý nghÜa : - L­ìi g­¬m d­íi n­íc, chu«i g­¬m trªn rõng ® kh¶ n¨ng cøu n­íc cã ë kh¾p n¬i - “Võa nh­ in” ® nhÊt trÝ trªn d­íi mét lßng. - §Ò cao vai trß minh chñ, chñ t­íng. 2. Long Qu©n ®ßi l¹i g­¬m thÇn: - Hoµn c¶nh : + §Êt n­íc, nh©n d©n ®· ®¸nh ®uæi giÆc Minh + Chñ t­íng Lª Lîi ®· lªn ng«i vua vµ nhµ Lª ®· dêi ®« vÒ Th¨ng Long - C¶nh ®ßi g­¬m vµ tr¶ g­¬m: + Vua Lª Lîi ngù thuyÒn rång d¹ ch¬i trªn hå T¶ Väng, Long Qu©n sai Rïa Vµng lªn ®ßi l¹i g­¬m . + Vua trao g­¬m, rïa ®íp lÊy lÆn xuèng. ® gäi lµ hå Hoµn KiÕm Ho¹t ®éng 3: ý nghÜa cña truyÖn . GV H­íng dÉn HS th¶o luËn nhãm (4nhãm) vµ tr×nh bµy ® GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸. ? H·y nªu ý nghÜa “Sù tÝch Hå G­¬m” ? III. Tæng kÕt: 1. ý nghÜa: - Ca ngîi tÝnh chÊt nh©n d©n, toµn d©n vµ chÝnh nghÜa cña cuéc khëi nghÜa Lam S¬n. - §Ò cao, suy t«n Lª Lîi vµ nhµ Lª. - Gi¶i thÝch nguån gèc tªn gäi hå Hoµn KiÕm 2. NghÖ thuËt: Cã nhiÒu chi tiÕt kú l¹, hÊp dÉn, võa t¨ng tÝnh chÊt ly kú võa cã ý nghÜa t­îng tr­ng ®Ò cao vµ suy t«n l·nh tô cña cuéc khëi nghÜa. IV Cñng cè - DÆn dß: - V× sao Long Qu©n cho Lª Lîi m­în g­¬m thÇn? - GV : gäi HS ®äc ghi nhí (SGK) cÇn n¾m ch¾c néi dung vµ nghÖ thuËt - VÒ nhµ : häc bµi vµ lµm bµi tËp phÇn luyÖn tËp. Mçi tæ vÏ mét bøc tranh theo trÝ t­ëng t­îng liªn quan ®Õn bµi häc. - ChuÈn bÞ tiÕt “Chñ ®Ò vµ dµn bµi cña bµi v¨n tù sù”

File đính kèm:

  • docTIET 13.doc
Giáo án liên quan