Giáo án Phụ đạo Vật lí 10 - Ôn tập chương 4

I- KIẾN THỨC CẦN NẮM:

1. Động lượng:

Ñoäng löôïng cuûa moät vaät laø tích khoái löôïng vaø veùc tô vaän toác cuûa vaät : .

 Caùch phaùt bieåu thöù hai cuûa ñònh luaät II Newton : Ñoä bieán thieân ñoäng löôïng cuûa moät vaät trong moät khoaûng thôøi gian baèng xung löôïng cuûa toång caùc löïc taùc duïng leân vaät trong khoaûng thôøi gian ñoù :

Ñònh luaät baûo toaøn ñoäng löôïng : Ñoäng löôïng cuûa moät heä coâ laäp laø moät ñaïi löôïng baûo toaøn.

m1 + m2 + + mn = m1 + m2 + + mn

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 09/01/2017 | Lượt xem: 218 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Phụ đạo Vật lí 10 - Ôn tập chương 4, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 25 Phụ đạo 10 Ngay soạn: 06/ 02/ 2012 ÔN TẬP CHƯƠNG 4 I- KIẾN THỨC CẦN NẮM: 1. Động lượng: Ñoäng löôïng cuûa moät vaät laø tích khoái löôïng vaø veùc tô vaän toác cuûa vaät : . Caùch phaùt bieåu thöù hai cuûa ñònh luaät II Newton : Ñoä bieán thieân ñoäng löôïng cuûa moät vaät trong moät khoaûng thôøi gian baèng xung löôïng cuûa toång caùc löïc taùc duïng leân vaät trong khoaûng thôøi gian ñoù : Ñònh luaät baûo toaøn ñoäng löôïng : Ñoäng löôïng cuûa moät heä coâ laäp laø moät ñaïi löôïng baûo toaøn. m1 + m2 + + mn = m1 + m2 + + mn 2. Công và công suất: Công: : Góc hợp bởi hướng của lực và hướng dịch chuyển vật + Nếu là góc nhọn: 00 << 900= => A> 0 : Công của lực phát động. + Nếu là góc tù: 900 = A< 0 : Công của lực cản. + Nếu = 00 ( => Amax= F.s + Nếu = 900 ( => A= 0 + Nếu = 1800 ( => A= - F.s Đơn vị của công: J; kW.h; N.m; 2.công suất: Là đại lượng được đo bằng công sinh ra trong một đơn vị thời gian.( đặc trưng cho tốc độ sinh công nhanh hay chậm của lực đó) ( A: J; t: s ) + Đơn vị công suất: W; J/s; HP; Nm/s + Công suất trung bình của lực không đổi ( : P= F.v. 3. Động năng - Thế năng- Cơ năng: ĐỘNG NĂNG – THẾ NĂNG – CƠ NĂNG 1. Động năng: ( Wđ: J; m: kg; v: m/s) 2. Thế năng: a) Thế năng trọng trường: Wt = mgz (Wt: (J); m: kg; z: độ cao từ vị trí của vật đến góc thế năng (m) b) Thế năng đàn hồi: Wt = Wt : (J); k: độ cứng của lò xo(N/m); : độ biến dạng của lò xo (m) 3. Cơ năng : Là dạng năng lượng được tính bằng tổng của động năng và thế năng của vật: W = Wđ + Wt. a) Cơ năng của vật chuyển động trong trọng trường: W = Wđ + Wt = b) Cơ năng của vật chịu tác dụng của lực đàn hồi: W = Wđ + Wt = + 4. Định luật bảo toàn cơ năng: W = Wđ + Wt = hằng số. ( Điều kiện sử dụng: Hệ kín không ma sát) => W = Wđ + Wt = = hằng số. => W = Wđ + Wt = + = hằng số. II- BÀI TẬP: Đề cương kèm theo III. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY Tổ trưởng kí duyệt 06/01/2012 HÒANG ĐỨC DƯỠNG

File đính kèm:

  • docgiao an phu dao li 10 tuan 25.doc