Giáo án Tiếng Anh 10 - Unit 13: Films and cinema

A. Pronunciation

Choose the word that has the underlined part differently from the others

1. a. deep b. see c. free d. cereal

2. a. put b. cut c. run d. sun

3. a. soap b. home c. hope d. rob

4. a. sheep b. green c. ship d. sleep

5. a. used b. wanted c. diseased d. increased

6. a. runs b. stops c. walks d. cuts

 

doc20 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 07/01/2017 | Lượt xem: 330 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tiếng Anh 10 - Unit 13: Films and cinema, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CE151a CE 151 Date : ngày tháng Time : giờ phút ~ giờ phút Name: _____________________ UNIT 13: FILMS AND CINEMA A. Pronunciation Choose the word that has the underlined part differently from the others a. deep b. see c. free d. cereal a. put b. cut c. run d. sun a. soap b. home c. hope d. rob a. sheep b. green c. ship d. sleep a. used b. wanted c. diseased d. increased a. runs b. stops c. walks d. cuts CE151b Tính từ chỉ thái độ có nguồn gốc từ phân từ (Ving, Ved, V3) dùng để mô tả thái độ hoặc cảm xúc. à Julia is very interested in politics. B. Adjective of attitude (Tính từ chỉ thái độ) Arrange the words into the correct order _ film / the / was / disappointing. The film was disappointing. 1. enjoys / job / she / her / but / it / often / exhausting / is 2. the / makes / depressed / weather / me. 3. was / I / at / surprised / the test results 4. excited / about going / the United States / she / is really / to CE152a CE 152 1. Present participle (Hiện tại phân từ) được thành lập bằng “V+ ing” to bore à boring Hiện tại phân từ được dùng như tính từ chỉ thái độ và nó được dùng với nghĩa chủ động, có nghĩa là gây ảnh hưởng đến vật hoặc người khác. a boring film: một bộ phim buồn tẻ (gây cho người khác cảm giác chán) (người này làm cho người khác chán) Write the present participle of these verbs to interest à interesting 1. to fascinate (mê hoặc) 2. to excite (kích thích, kích động) 3. to terrify ( làm kinh hãi) 4. to irritate (chọc tức, làm phát cáu) 5. to horrify (làm khiếp sợ) 6. to surprise (làm ngạc nhiên) CE152b Complete the sentences using the correct form of participle _ My job is (bore) à My job is boring. 1. Julia thinks politics is very ____________. (interest) 2. It was quite ____________ that he passed the examination. (surprise) 3. The match was ____________. I expected it to be much better. (disappoint) 4. The news was ____________. (shock) 5. Do you think the film was very ____________? (horrify) 6. That is a ____________ film. (bore) 7. There is an ____________ program on TV tonight.(excite) 8. She has an ____________ ability. (amaze) CE153a CE 153 2. Past participle (quá khứ phân từ) được thành lập: _ Đối với động từ quy tắc: Ved _ Đối với động từ bất quy tắc: V3 Quá khứ phân từ cũng được dùng như tính từ chỉ thái độ, và nó được dùng với nghĩa thụ động (thường mô tả cảm xúc của một người do tác động của 1 tác nhân khác). à I’m always tired when I finish work. Write the past participle of these verbs to bore à bored 1. to amuse (làm buồn cười) 2. to embarrass (làm lúng túng) 3. to frustrate (làm nản lòng) CE153b Complete the sentences using the correct form of participles I’m (bore) à I’m bored. 1. I’m _____________ with my job. (bore) 2. She is not _____________ in her job any more. (interest) 3. She is not _____________ with his job. (satisfy) 4. Their jobs make them _____________. (depress) 5. We were very _____________ when we heard the news. (shock) 6. I am _____________ with this mess. (tire) 7. I am really _____________ with his decision. (disappoint) 8. She was _____________ when seeing the man. (surprise) CE154a CE 154 Complete the sentences using the correct form of participles 1. I was _________ with the film. I had expected it to be better. (disappoint) 2. Are you _________ in football? (interest) 3. The football match was _________. I enjoyed it. (excite) 4. It is sometimes _________ when I have to ask my mother for money. (embarrass) 5. Do you easily get _________? (embarrass) 6. The film was _________. (interest) 7. The result of the exam was _________. (disappoint) 8. What an _________ race! (amaze) 9. Lan teach English for small children. It’s a hard job. (exhaust) a. She often finds her job _________. b. At the end of the day’s work, she is often _________. CE154b Choose the best answer 1. It was said that the circus was really _______. a. amused b. amusing c. amuse d. amusingly 2. I was ______ that John didn’t win the horse race. a. disappointing b. disappointedly c. disappoint d. disappointed 3. How ______ I am to hear that you passed the final exam. a. please b. pleasing c. pleased d. pleasingly 4. The end of the film was very ______ a. surprise b. surprising c. surprisingly d. surprised 5. She is ______ with a new car. a. delight b. delighting c. delighted d. delightedly 6. He spoke to me _______ a. embarrassing b. embarrassed c. embarrass d. embarrassingly CE155a CE 155 à It was not until he was 30 that he knew how to swim. (Mãi đến khi 30 tuổi anh ta mới biết bơi.) à It was not until 1915 that the cinema really became an industry. (Mãi đến năm 1915 thì điện ảnh mới trở thành một ngành công nghiệp.) C. It was not until (Cho mãi đến khi mới) It was not until (a phrase/a clause) that S + V2 Rewrite the following sentences _ The cinema did not become an industry until 1915. It was not until 1915 that the cinema became an industry. 1. We did not get the first reports until six o’clock. It was not until__________________________. 2. They did not have dinner until 9 o’clock. It was not until__________________________. CE155b Rewrite the following sentences, using “ It was not until” _ The cinema did not become an industry until 1915. It was not until 1915 that the cinema became an industry. 1. She didn’t become a teacher until 1990. It was not _______________________________ 2. He didn’t know how to swim until he was 30. It was not _______________________________ 3. They didn’t begin to learn English until 1980. It was not _______________________________ 4. The boy didn’t do his homework until his father came home. It was not _______________________________ 5. The football match didn’t start until it stopped raining hard. It was not _______________________________ CE156a CE 156 Date : ngày tháng Time : giờ phút ~ giờ phút Name: _____________________ UNIT 13: FILMS AND CINEMA D. Articles: a/ an and the (Mạo từ “a/ an” và “the”) 1. Indefinite article : a/ an (Mạo từ bất định “a/ an”) _ Mạo từ bất định “a /an” luôn đứng trước danh từ đếm được số ít với nghĩa là một. a boy (một cậu bé), a dog (một con chó), an umbrella (một cây dù),.. Note: “a” đi trước danh từ bắt đầu bằng phụ âm. à a girl / a cat “an” đi trước danh từ bắt đầu bằng nguyên âm (a, e, i, o, u) à an egg + Chú ý:_ an hour: do hour có “h” câm _ a university: do âm “u” được phiên âm /ju/ Write a/ an before the countable nouns 1. _____ animal 5. _____ garden 2. _____ bird 6. _____ dentist 3. _____ small village 7. _____ old man 4. _____ engineer 8._____ university CE156b Mạo từ bất định “a/ an” luôn đứng trước danh từ đếm được số ít để chỉ một người, một vật không xác định hoặc một người, một vật được đề cập đến lần đầu (người nghe chưa từng biết về người đó). à I wrote her phone number on an envelope. Complete the sentences with a / an 1. She never wears ________ uniform. 2. What ________ beautiful day! 3. She has got ________ headache. 4. He is ________ old man. 5. What ________ lovely dress! 6. What ________ beautiful girl! 7. What ________ ugly cat! 8. Mary is ________ intelligent girl. 9. They want to build ________ university in the region. 10. The metre is ________ unit of length CE157a CE 157 Mạo từ “a/ an” còn được dùng để phân loại người hoặc vật (tức là nói về nghề nghiệp của một người hoặc một vật thuộc loại, nhóm hoặc kiểu nào). à The play was a comedy. à My brother is an engineer. Complete the sentences with “a /an” 1. A dog is ________ animal. 2. His father is ________ doctor. 3. She is ________ optimist. 4. Sandra is ________ nurse. 5. Would you like to be ________ English teacher? 6. Peter is ________ engineer. 7. My mother is ________ architect. 8. He is ________ American. CE157b 2. Definite article: the (Mạo từ xác định “the”) _ Mạo từ xác định “the” được dùng trước danh từ (đếm được và không đếm được) chỉ người hoặc vật đã xác định hoặc đã được đề cập đến trước đó (người nghe biết hoặc hiểu người nói đang nói về người nào, vật nào). à He has a boy and a girl. The boy is 18 years old but the girl is only 2 years old. Put in blanks with “a/ an” or “the” 1. This morning I bought _____ newspaper and _____ magazine. _____ newspaper is in my bag but I don’t know where I put _____ magazine. 2. I saw _____ accident this morning. _____ car crashed into _____ tree. _____ driver of _____ car wasn’t hurt but _____ car was badly damaged. CE158a CE 158 Mạo từ “the” được dùng trong so sánh nhất và trong số thứ tự. _ She is the most intelligent in class. _ She is the first student to leave the class. Put in the blanks with “a/ an” or “the” _ I like living in this house because the house is comfortable. 1. We had dinner in _____ most expensive restaurant in town. 2. What is _____ name of that man we met yesterday? 3. There isn’t _____ airport near my house. 4. I’m going away for _____ week in September. 5. Mary has a dog and a cat. _______ dog is nicer than _______ cat. 6. I want to order _____ party at _____ hotel. 7. She met _____ strange man. 8. Peter is _____ engineer. 9. This is _____ nicest girl I know. 10. John was _____ second person to be interviewed. CE158b Fill in the blanks with “a / an” or “the” _ Mary is a good doctor. 1. We stayed at a very nice hotel last summer. I can’t remember _____ name of _____ hotel. 2. There was _____ knock on the door. I opened it and found _____ small dark man in _____ blue overcoat. _____ man said he was _____ employee of _____ gas company and had come to read the meter. 3. It was _____ windy morning but they hired _____ boat and went for a sail along the coast. In _____ afternoon _____ wind increased and they soon found themselves in difficulties. 4. He said “As _____ matter of fact, there was _____ explosion in _____ last house I visited and Mr Smith, _____ owner of _____ house, was burnt on the face. CE159a CE 159 Put the verbs in brackets in the correct forms _ If you (exercise) exercised more you would feel better. 1. I would have sent you a postcard if I (have) ________ your address. 2. A lot of people (be) ________ out of work if the factory closed down. 3. I (buy) ________ a new bicycle if I had had enough money. 4. Because of (get) ________ up late, I didn’t have breakfast. 5. She (say) ________ that she’d phone me this morning, but it is now 12:30 and she (not phone) ________ yet. 6. While I (look) ________ for my passport, I found this old photograph. 7. When I saw him, he (paint) ________ a portrait of his wife. 8. ________ you (go) ________ to the cinema last night? CE159b Find out the mistake from the underlined words _ “Would you like a ice cream? There’s one in the A B C D fridge”. “Thanks” câu A: an 1. We’d better go. We’ve been here for a hour. A B C That was the fastest hour we’ve ever spent. D 2. “I’m going out for a walk. Did you seen my A B shoes?” “Yes, they’re on the floor in the kitchen” C D 3. It was not until the lights were on that the A B C football match starts. D 4. I turned off the TV in the middle of the program A B C because it was bored. D 5. Lan is really exciting about going to Singapore A B because she’ve never been there before. C D CE160a CE 160 Choose the best answer 1. We saw _______ last night. a. a awful film b. an awful film c. awful film d. the awful film 2. _______ until his father came home that the boy did his homework. a. It is not b. Don’t c. Not d. It was not 3. People were _______ about the election results. a. depress b. depressing c. depressed d. depressedly 4. There isn’t _______ theater near where I live. _______ nearest theater is 10 miles away. a. an / the b. a / the c. the / the d. the / a 5. If he had driven carefully, he _______ an accident last month. a. wouldn’t have b. didn’t have c. wouldn’t have had d. hadn’t had 6. It began to rain when he _______ the flowers. a. watered b. watering c. waters d. was watering 7. It wasn’t until 1990 ______ she became a doctor. a. that b. when c. while d. after CE160b Rewrite the following sentences without changing their original meanings _ Do you want to go to the cinema tonight? Would you like to go to the cinema tonight? 1. He didn’t know how to swim until he was 18. It was not until 2. We bought a new computer yesterday. A new computer 3. To reduce traffic noise, people are planting trees by the roadside. So as 4. My father didn’t come home until the film ended. It was not 5. John didn’t finish his homework until midnight. It was not

File đính kèm:

  • doccuon 16.doc
Giáo án liên quan