Giáo án Tiếng việt khối 2 tuần 18

Tập đọc

Ôn tập - Kiểm tra cuối học kỳ I (T1,2)

Đọc thêm: Thương ông. Đi chợ

I. Mục tiêu

+ Kiểm tra lấy điểm tập đọc :

 - Kiểm tra lấy điểm đọc thành tiếng, HS đọc thông các bài TĐ đã học suốt HKI

( phát âm rõ, tốc độ đọc tối thiểu 45 chữ / phút, biết ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ dài )

 - Kết hợp kiểm tra kĩ năng đọc - hiểu : HS trả lờp được 11, 2 câu hỏi về nội dung bài học

+ Ôn luyện về từ chỉ sự vật. Ôn luyện, củng cố cách viết tự thuật

+ Đọc thêm 2 bài tập đọc: Thương ông và Đi chợ

II. Đồ dùng

 GV : Phiếu viết tên từng bài tập đọc

 HS : VBT

 

doc10 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 20/12/2014 | Lượt xem: 542 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tiếng việt khối 2 tuần 18, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 18: TËp ®äc ¤n tËp - KiÓm tra cuèi häc kú I (T1,2) §äc thªm: Th­¬ng «ng. §i chî I. Môc tiªu + KiÓm tra lÊy ®iÓm tËp ®äc : - KiÓm tra lÊy ®iÓm ®äc thµnh tiÕng, HS ®äc th«ng c¸c bµi T§ ®· häc suèt HKI ( ph¸t ©m râ, tèc ®é ®äc tèi thiÓu 45 ch÷ / phót, biÕt ngõng nghØ sau c¸c dÊu c©u, gi÷a c¸c côm tõ dµi ) - KÕt hîp kiÓm tra kÜ n¨ng ®äc - hiÓu : HS tr¶ lêp ®­îc 11, 2 c©u hái vÒ néi dung bµi häc + ¤n luyÖn vÒ tõ chØ sù vËt. ¤n luyÖn, cñng cè c¸ch viÕt tù thuËt + §äc thªm 2 bµi tËp ®äc: Th­¬ng «ng vµ §i chî II. §å dïng GV : PhiÕu viÕt tªn tõng bµi tËp ®äc HS : VBT III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1. Giíi thiÖu bµi - GV giíi thiÖu ND häc tuÇn 18 - Giíi thiÖu M§, YC cña tiÕt häc 2 Bµi míi * Bµi tËp 1 ( SGK trang 147 ) - §äc yªu cÇu bµi tËp - GV nhËn xÐt cho ®iÓm * Bµi tËp 2 ( SGK trang 147 ) - §äc yªu cÇu bµi tËp + GV chèt l¹i lêi gi¶i ®óng - D­íi « cöa m¸y bay hiÖn ra nhµ cöa, ruéng ®ång, lµng xãm, nói non * Bµi tËp 3 ( SGK trang 147 ) - §äc yªu cÇu bµi tËp GV nhËn xÐt khen nh÷ng HS lµm tèt * Bµi tËp 2 ( SGK trang 147 ) - §äc yªu cÇu bµi tËp + GV gióp HS hoµn chØnh, VD : .Ch¸u chµo b¸c ¹. B¸c cho ch¸u hái b¹n Nô ¹. Ch¸u tªn lµ HiÒn, häc cïng líp b¹n Nô . Th­a b¸c, ch¸u lµ S¬n, con bè L©m. Bè ch¸u b¶o ch¸u sang m­în b¸c c¸i k×m ¹ ! . Th­a c«, em ch¸u lµ Minh Hoµ, häc líp 2B. C« HiÒn Th­ xin c« cho líp em m­în lä hoa ¹ ! * Bµi tËp 3 ( SGK trang 147 ) - §äc yªu cÇu bµi tËp - GV nhËn xÐt, chèt l¹i lêi gi¶i ®óng ( §Çu n¨m häc míi, HuÖ nhËn ®­îc quµ cña bè. §ã lµ mét chiÕc cÆp rÊt xinh. CÆp cã quai ®eo. H«m khai gi¶ng ai còng ph¶i nh×n HuÖ víi chiÕc cÆp míi. HuÖ thÇm høa häc ch¨m, häc giái cho bè vui lßng. ) LuyÖn ®äc bµi Th­¬ng «ng LuyÖn ®äc bµi §i chî LuyÖn tr¶ lêi c©u hái cuèi mçi bµi. + KiÓm tra tËp ®äc ( kho¶ng 7,8 em ) - Tõng HS lªn bèc th¨m bµi tËp ®äc ( xem l¹i bµi ®äc kho¶ng 2 phót ) - §äc 1 ®o¹n hoÆc c¶ bµi trong phiÕu ®· chØ ®Þnh vµ tr¶ lêi c©u hái + T×m c¸c tõ chØ sù vËt trong c©u ( M ) - C¶ líp däc thÇm l¹i yªu cÇu - HS trao ®æi theo cÆp - Lµm bµi vµo VBT 1 HS lªn b¶ng g¹ch ch©n tõ chØ sù vËt - NhËn xÐt bµi lµm cña HS +ViÕt b¶n tù thuËt theo mÉu ®· häc - HS lµm bµi vµo VBT - NhiÒu HS nèi tiÕp nhau ®äc b¶n tù thuËt + Tù giíi thiÖu ... - Mçi em ®äc mét t×nh huèng - C¶ líp ®äc thÇm - HS kh¸, giái lµm mÉu - HS lµm VBT - NhiÒu HS tiÕp nèi nhau ®äc c©u cña m×nh + Dïng dÊu chÊm ng¾t ®o¹n sau thµnh 5 c©u råi viÕt l¹i cho ®óng chÝnh t¶ - C¶ líp lµm bµi vµo VBT - §æi vë cho b¹n, nhËn xÐt HS ®äc tõng c©u, ®äc theo ®o¹n, ®äc ®ång thanhc¶ bµi ,tr¶ lêi c©u hái cuèi mçi bµi IV Cñng cè, dÆn dß - GV nhËn xÐt tiÕt häc - VÒ nhµ ®äc l¹i c¸c bµi tËp ®äc vµ HTL TËp ®äc ¤n tËp - KiÓm tra cuèi häc k× I ( tiÕt 6 ) §äc thªm: §iÖn tho¹i I Môc tiªu - KiÓm tra lÊy ®iÓm c¸c bµi häc thuéc lßng c¸c bµi th¬ ( cã yªu cÇu häc thuéc lßng ) trong s¸ch TiÕng ViÖt 2, tËp 1 - ¤n luyÖn vÒ c¸ch tæ chøc c©u thµnh bµi - ¤n luyÖn vÒ c¸ch viÕt tin nh¾n - §äc thªm: §iÖn tho¹i II §å dïng GV : PhiÕu ghi tªn bµi tËp ®äc ( cã yªu cÇu HTL ), tranh minh ho¹ c©u chuyÖn trong SGK bµi tËp 2. HS : VBT III C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1 Giíi thiÖu bµi - GV nªu M§, YC cña tiÕt häc 2 KiÓm tra HTL ( kho¶ng 10, 12 em ) - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm 3 KÓ chuyÖn theo tranh, råi ®Æt tªn cho c©u chuyÖn ( miÖng ) - GV nhËn xÐt 4. ViÕt nh¾n tin GV nhËn xÐt 5. §äc thªm: §iÖn tho¹i LuyÖn ®äc thµnh tiÕng +§äc nèi tiÕp mçi em 1 c©u + §äc tõng ®o¹n tr­íc líp - Bµi chia lµm 2 ®o¹n - GV HD HS ®äc mét sè c©u + §äc tõng ®o¹n trong nhãm + Thi ®äc gi÷a c¸c nhãm LuyÖn ®äc hiÓu - Nãi l¹i nh÷ng viÖc T­êng lµm khi nghe tiÕng chu«ng ®iÖn tho¹i - GV dïng èng nghe ®iÖn tho¹i giíi thiÖu c¸ch cÇm m¸y - C¸ch nãi trªn ®iÖn tho¹i cã ®iÓm g× gièng vµ kh¸c c¸ch nãi chuyÖn b×nh th­êng ? H­íng dÉn HS thùc hµnh b»ng ®iÖn tho¹i. + Tõng HS lªn bèc th¨m bµi th¬ - HS ®äc mét ®o¹n hoÆc c¶ bµi theo chØ ®Þnh trong phiÕu + 1 HS ®äc yªu cÇu cña bµi - HS quan s¸t ®Ó hiÓu néi dung tõng tranh - Nèi kÕt néi dung 3 bøc tranh thµnh mét c©u chuyÖn ( råi ®Æt tªn cho chuyÖn ) - HS trao ®æi theo cÆp - NhiÒu HS nèi tiÕp nhau ph¸t biÓu ý kiÕn - NhËn xÐt b¹n + §äc yªu cÇu cña bµi - HS lµm bµi vµo VBT - NhiÒu HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi viÕt + HS ®äc nèi tiÕp tõng c©u. + HS nèi tiÕp nhau ®äc tõng ®o¹n trong bµi - HS ®äc phÇn chó gi¶i cuèi bµi + HS ®äc theo nhãm 2 ng­êi - NhËn xÐt b¹n ®äc cïng nhãm + §¹i diÖn nhãm ®äc + HS ®äc 4 c©u ®Çu - T­êng ®Õn bªn m¸y, nhÊc èng nghe lªn, ¸p mét ®Çu èng nghe vµo tai + HS ®äc ®o¹n 1 - Gièng nhau : chµo hái vµ giíi thiÖu nh­ nãi chuyÖn b×nh th­êng. Kh¸c nhau : khi nhÊc m¸y lªn ph¶i tù giíi thiÖu ngay, v× hai ng­êi nãi chuyÖn kh«ng nh×n thÊy nhau. §é dµi lêi nãi ng¾n gän v× nãi dµi th× tèn tiÒn - T­êng kh«ng nghe bè mÑ nãi chuyÖn trªn ®iÖn tho¹i. V× nghe ng­êi kh¸c nãi chuyÖn riªng lµ kh«ng lÞch sù + HS luyÖn ®äc theo c¸ch ph©n vai - Thi ®äc ph©n vai theo c¸c nhãm IV Cñng cè, dÆn dß - GV nhËn xÐt tiÕt häc - VÒ nhµ tiÕp tôc chuÈn bÞ cho c¸c tiÕt kiÓm tra KÓ chuyÖn ¤n tËp - kiÓm tra cuèi häc k× I ( tiÕt 4 ) §äc thªm: H¸ miÖng chê sung I Môc tiªu - TiÕp tôc kiÓm tra lÊy ®iÓm tËp ®äc - ¤n luyÖn vÒ tõ chØ ho¹t ®éng vµ vÒ c¸c dÊu c©u - ¤n luyÖn vÒ c¸ch nãi lêi an ñi vµ c¸ch hái ®Ó ng­êi kh¸c tù giíi thiÖu vÒ m×nh - §äc thªm: H¸ miÖng chê sung. II §å dïng GV : PhiÕu viÕt tªn c¸c bµi tËp ®äc, b¶ng phô viÕt ®o¹n v¨n BT2 HS : VBT III C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1 Giíi thiÖu bµi - GV nªu M§, YC cña tiÕt häc 2 Bµi míi * Bµi 1 ( 148 ) - §äc yªu cÇu bµi tËp - GV nhËn xÐt * Bµi tËp 2 ( 148 ) - GV treo b¶ng phô - §äc yªu cÇu bµi tËp - GV nhËn xÐt chèt l¹i ý ®óng : n»m, lim dim, kªu, ch¹y, v­¬n, dang, vç, g¸y. * Bµi 3 ( 149 ) - §äc yªu cÇu bµi tËp - GV nhËn xÐt : Trong ®o¹n v¨n sö dông dÊu ( dÊu phÈy, dÊu chÊm, dÊu chÊm than, dÊu hai chÊm, dÊu ngoÆc kÐp, dÊu chÊm löng ) * Bµi tËp 4 ( 149 ) - §äc yªu cÇu bµi tËp GV nhËn xÐt - Chó c«ng an cã thÓ nãi nh­ sau : Ch¸u ®õng khãc n÷a, chó sÏ ®­a ch¸u vÒ nhµ ngay. Nh­ng ch¸u h·y nãi cho chó biÕt : Ch¸u tªn lµ g× ? MÑ ( bè, «ng, bµ ...) ch¸u tªn lµ g× ? MÑ ( bè, «ng, bµ ) ch¸u lµm g× ? §äc thªm: H¸ miÖng chê sung LuyÖn ®äc thµnh tiÕng Gäi HS ®äc bµi LuyÖn ®äc tõ khã LuyÖn ®äc hiÓu Chµng l­êi n»m d­íi gèc sung lµm g×? Ng­êi qua ®­êng gióp l­êi nh­ thÕ nµo? C©u chuyÖn muèn khuyªn ta ®iÒu g×? + KiÓm tra tËp ®äc ( kho¶ng 7,8 em ) - Tõng HS lªn bèc th¨m bµi tËp ®äc ( xem l¹i bµi ®äc kho¶ng 2 phót ) - §äc 1 ®o¹n hoÆc c¶ bµi trong phiÕu ®· chØ ®Þnh vµ tr¶ lêi c©u hái + §äc ®o¹n v¨n t×m 8 tõ chØ ho¹t ®éng - HS t×m vµ viÕt ra giÊy nh¸p - 1 HS lªn b¶ng - NhËn xÐt bµi lµm cña b¹n + §o¹n v¨n ë BT 2 cã nh÷ng dÊu c©u nµo ? - HS ph¸t biÓu ý kiÕn - NhËn xÐt + 1 HS ®äc t×nh huèng vµ yªu cÇu bµi tËp - C¶ líp ®äc thÇm - Tõng cÆp HS thùc hµnh ®ãng vai hái - ®¸p - NhËn xÐt HS më s¸ch( 109) Nèi tiÕp ®äc tõng c©u. §äc tõng ®äc tr­íc líp. §äc tõng ®o¹n trong nhãm. 1em ®äc chó gi¶i trong SGK. LuyÖn ®äc: x­a, sung. Lµm lông…. 2 em ®äc c¶ bµi Chê cho sung rông xuèng miÖng ®Ó ¨n. LÊy ch©n g¾p qu¶ sung rông vµo måm anh l­êi. Chª bai nh÷ng ng­êi l­êi biÕng. IV Cñng cè, dÆn dß - GV nhËn xÐt tiÕt häc - DÆn HS vÒ nhµ ®äc l¹i c¸c bµi tËp ®äc LuyÖn tõ vµ c©u ¤n tËp - kiÓm tra cuèi häc k× I ( tiÕt 5 ) §äc thªm: TiÕng vâng kªu I Môc tiªu - TiÕp tôc kiÓm tra lÊy ®iÓm tËp ®äc vµ häc thuéc lßng - ¤n luyÖn vÒ tõ chØ ho¹t ®éng, ®Æt c©u víi tõ chØ ho¹t ®éng - ¤n luyÖn vÒ c¸ch mêi, nhê, ®Ò nghÞ. - §äc thªm: TiÕng vâng kªu. II §å dïng GV : PhiÕu viÕt tªn c¸c bµi tËp ®äc, tranh minh ho¹ BT2, HS : VBT III C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1 Giíi thiÖu bµi - GV nªu M§, YC cña tiÕt häc 2 Bµi míi * Bµi tËp 1 ( 149 ) - KiÓm tra tËp ®äc vµ häc thuéc lßng - GV nhËn xÐt * Bµi tËp 2 ( 149 ) - §äc yªu cÇu BT - GV chèt l¹i 5 tõ chØ ho¹t ®éng : ( tËp thÓ dôc, vÏ, häc, cho gµ ¨n, quÐt nhµ ) + GV viÕt nhanh c©u ®óng nªu nhËn xÐt * Bµi tËp 3 ( 149 ) - §äc yªu cÇu bµi tËp - GV nhËn xÐt bµi lµm cña HS §äc thªm: TiÕng vâng kªu LuyÖn ®äc thµnh tiÕng * §äc tõng c©u - Tõ khã : lÆn léi, trong, s«ng ... * §äc tõng khæ th¬ tr­íc líp + GV HD HS ®äc ng¾t giäng ®óng c¸c c©u * §äc tõng khæ th¬ trong nhãm LuyÖn ®äc hiÓu - B¹n nhá trong bµi th¬ lµm g× ? Nh÷ng tõ ng÷ nµo t¶ em bÐ ®ang ngñ rÊt ®¸ng yªu + KiÓm tra tËp ®äc ( kiÓm tra nèt sè HS cßn l¹i ) - Tõng HS lªn bèc th¨m bµi tËp ®äc ( xem l¹i bµi ®äc kho¶ng 2 phót ) - §äc 1 ®o¹n hoÆc c¶ bµi trong phiÕu ®· chØ ®Þnh vµ tr¶ lêi c©u hái + T×m tõ chØ ho¹t ®éng trong mçi tranh. §Æt c©u víi mçi tõ ng÷ ®ã - HS quan s¸t tranh minh ho¹ ho¹t ®éng trong s¸ch - HS viÕt ra giÊy nh¸p tõ chØ ho¹t ®éng - Tõng HS ®äc bµi lµm cña m×nh - HS ®Æt c©u víi mçi tõ. HS ®äc c©u võa ®Æt: - Chóng em tËp thÓ dôc - Chóng em vÏ tranh. Em häc bµi. Em cho gµ ¨n. Em quÐt nhµ + Ghi l¹i lêi cña em - HS lµm bµi vµo VBT - NhiÒu em nèi tiÕp nhau ®äc bµi cña m×nh - HS nhËn xÐt bµi cña b¹n HS luyÖn ®äc ng¾t nhÞp ®óng KÏo cµ/ kÏo kÑt/ Trong giÊc m¬/ em/ KÏo cµ/ kÏo kÑt/ Cã gÆp con cß / Tay em ®­a ®Òu/ LÆn léi/ bê s«ng ?/ Ba gian nhµ nhá/ Cã gÆp c¸nh b­ím / §Çy tiÕng vâng kªu// - B¹n nhá trong bµi th¬ ®­a vâng ru em - §­a vâng ru em ( khæ th¬ 1, 3 ) - Ng¾m em ngñ ( khæ th¬ 2 ) - §o¸n em bÐ m¬ thÊy g× ( khæ th¬ 2 ) - Tãc bay ph¬ phÊt. V­¬ng v­¬ng nô c­êi IV Cñng cè, dÆn dß - GV nhËn xÐt giê häc - VÒ nhµ «n l¹i bµi ChÝnh t¶ ¤n tËp - KiÓm tra cuèi häc k× I ( tiÕt 3 ) §äc thªm: B¸n chã I Môc tiªu - TiÕp tôc kiÓm tra lÊy ®iÓm tËp ®äc - ¤n luyÖn kÜ n¨ng sö dông môc lôc s¸ch - RÌn luyÖn kÜ n¨ng viÕt chÝnh t¶ - §äc thªm: B¸n chã II §å dïng GV : PhiÕu viÕt tªn c¸c bµi tËp ®äc HS : VBT III C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1 Giíi thiÖu bµi - GV nªu M§, YC cña tiÕt häc 2 Bµi míi * Bµi 1 ( 148 ) - §äc yªu cÇu bµi tËp - GV nhËn xÐt cho ®iÓm * Bµi 2 ( 148 ) - §äc yªu cÇu bµi tËp - GV nhËn xÐt * Bµi 3 ( 148 ) - GV ®äc 1 lÇn ®o¹n v¨n - Bµi chÝnh t¶ cã mÊy c©u ? - Nh÷ng ch÷ nµo trong ®o¹n cÇn viÕt hoa ? - Tõ ng÷ dÔ viÕt sai : kh«ng n¶n, ch­a hiÓu, gi¶ng l¹i, líp + GV ®äc cho HS viÕt. GV chÊm 5, 7 bµi - NhËn xÐt bµi viÕt cña HS §äc thªm: B¸n chã LuyÖn ®äc thµnh tiÕng * §äc tõng c©u Ph¸t ©m ®óng: Liªn, nu«i, nh÷ng s¸u con, nhiÒu, kh«ng xuÓ * §äc tõng ®o¹n tr­íc líp + HD ®äc nhÊn giäng mét sè tõ ng÷ sau: nh÷ng s¸u con, nu«i sao cho xuÓ. Hai m­¬i ngµn ®ång * §äc tõng ®o¹n trong nhãm * Thi ®äc gi÷a c¸c nhãm ( tõng ®o¹n, c¶ bµi ) LuyÖn ®äc hiÓu - V× sao bè muèn cho bít chã ®i ? - Hai chÞ em Liªn bµn nhau nh­ thÕ nµo ? Giang ®· b¸n chã nh­ thÕ nµo ? Sau khi Giang b¸n chã sè vËt nu«i trong nhµ t¨ng hay gi¶m + KiÓm tra tËp ®äc ( kho¶ng 7,8 em ) - Tõng HS lªn bèc th¨m bµi tËp ®äc ( xem l¹i bµi ®äc kho¶ng 2 phót ) - §äc 1 ®o¹n hoÆc c¶ bµi trong phiÕu ®· chØ ®Þnh vµ tr¶ lêi c©u hái + Thi t×m nhanh mét sè bµi tËp ®äc trong s¸ch TV 2, tËp 1 theo môc lôc - HS lµm bµi theo nhãm + 1, 2 HS ®äc l¹i, c¶ líp ®äc thÇm - Bµi chÝnh t¶ cã 4 c©u - Nh÷ng ch÷ ®Çu c©u vµ tªn riªng cña ng­êi - HS viÕt b¶ng con + HS viÕt bµi vµo vë+ HS Nèi tiÕp nhau ®äc tõng c©u trong bµi + HS nèi tiÕp nhau ®äc theo 2 ®o¹n - LuyÖn ®äc c©u + HS ®äc theo nhãm 2 ng­êi - NhËn xÐt b¹n ®äc cïng nhãm + §¹i diÖn nhãm thi ®äc - V× nhµ nhiÒu chã con qu¸, nu«i kh«ng xuÓ - bÐ Giang nãi cã thÓ b¸n chã lÊy tiÒn. ChÞ Liªn kh«ng tin cã ng­êi mua chóng. ChÞ muèn ®em cho bít chã con - Giang kh«ng b¸n mµ ®æi mét con chã lÊy 2 con mÌo. Em tù ®Þnh gi¸ mçi con mÌo m­êi ngµn ®ång - Sè vËt nu«i kh«ng gi¶m mµ cßn t¨ng thªm. - C¸c nhãm HS ph©n vai - Thi ®äc chuyÖn IV Cñng cè, dÆn dß - GV nhËn xÐt giê häc - DÆn HS vÒ nhµ ®äc c¸c bµi tËp ®äc vµ häc thuéc lßng ChÝnh t¶ ¤n tËp - kiÓm tra cuèi häc k× I ( tiÕt 7) §äc thªm: §µn gµ míi në I Môc tiªu - TiÕp tôc kiÓm tra lÊy ®iÓm häc thuéc lßng c¸c bµi th¬ - ¤n luyÖn vÒ tõ chØ ®Æc ®iÓm - ¤n luyÖn vÒ c¸ch viÕt b­u thiÕp - ®äc thªm: §µn gµ míi në. II §å dïng GV : PhiÕu ghi c¸c bµi tËp ®äc cã yªu cÇu HTL, b¶ng phô viÕt 3 c©u v¨n BT2, mét sè b­u thiÕp viÕt lêi chóc mõng HS : VBT, mét sè b­u thiÕp ch­a viÕt III C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1 Giíi thiÖu bµi - GV nªu M§, YC cña tiÕt häc 2. KiÓm tra HTL - GV nhËn xÐt 3. T×m c¸c tõ chØ ®Æc ®iÓm cña ng­êi vµ vËt + GV nhËn xÐt chèt l¹i ý ®óng - Cµng vÒ s¸ng tiÕt trêi cµng gi¸ l¹nh - MÊy b«ng hoa vµng t­¬i nh­ nh÷ng ®èm n¾ng ®· në s¸ng tr­ng trªn giµn m­íp xanh m¸t - ChØ ba th¸ng sau, nhê siªng n¨ng, cÇn cï, B¾c ®· ®øng ®Çu líp 4. ViÕt b­u thiÕp chóc mõng thÇy c« - GV nhËn xÐt §äc thªm: §µn gµ míi në LuyÖn ®äc thµnh tiÕng * §äc tõng dßng th¬ - Chó ý tõ ng÷ : l«ng vµng, yªu l¾m, ®i lªn, lÝu rÝu, l¨n trßn, giã m¸t ... * §äc tõng khæ th¬ tr­íc líp * §äc tõng khæ th¬ trong nhãm * Thi ®äc c¶ bµi th¬ * C¶ líp ®äc ®ång thanh LuyÖn ®äc hiÓu - T×m nh÷ng h×nh ¶nh ®Ñp vµ ®¸ng yªu cña ®µn gµ con ? - Gµ mÑ b¶o vÖ con, ©u yÕm con nh­ thÕ nµo ? - C©u th¬ nµo cho thÊy nhµ th¬ rÊt yªu ®µn gµ míi në ? + Tõng HS lªn bèc th¨m bµi th¬ - HS ®äc mét ®o¹n hoÆc c¶ bµi theo chØ ®Þnh trong phiÕu + 1 HS ®äc yªu cÇu cña bµi - C¶ líp lµm bµi vµo VBT, 1 em lªn b¶ng - NhËn xÐt bµi lµm cña b¹n + 1 HS ®äc yªu cÇu cña bµi - HS viÕt lêi chóc mõng vµo b­u thiÕp - NhiÒu HS ®äc b­u thiÕp ®· viÕt - NhËn xÐt + HS nèi tiÕp nhau ®äc tõng dßng th¬ + HS nèi tiÕp nhau ®äc tõng khæ th¬ - §äc tõ chó gi¶i cuèi bµi + HS ®äc theo nhãm ®«i - NhËn xÐt b¹n ®äc cïng nhãm + C¸c nhãm thi ®äc ( §T, CN ) cã thÓ thi ®äc tiÕp søc + C¶ líp ®äc 1 lÇn + L«ng vµng m¸t dÞu, m¾t ®en s¸ng ngêi, ch¹y lÝu rÝu, nh­ hßn t¬ nhá l¨n trßn trªn s©n, trªn cá - Gµ mÑ võa tho¸ng thÊy bän diÒu, bän qu¹, ®· dang ®«i c¸ch cho con chèn biÕn vµo trong ...... - ¤i ! Chó gµ ¬i ! Ta yªu chó l¾m ! IV Cñng cè, dÆn dß - GV nhËn xÐt tiÕt häc - VÒ nhµ lµm thö bµi luyÖn tËp ë tiÕt 9 TËp viÕt KiÓm tra ®äc( §äc hiÓu, LuyÖn tõ vµ c©u) (§Ò kiÓm tra cña P GD) TËp lµm v¨n KiÓm tra viÕt ( ChÝnh t¶, TËp lµm v¨n ) ( §Ò kiÓm tra cña PGD ) TiÕng viÖt ( t¨ng ) LuyÖn ®äc: ¤n tËp c¸c bµi tËp ®äc - häc thuéc lßng cuèi häc k× 1 Môc tiªu - HS tiÕp tôc luyÖn ®äc - ¤n tËp c¸c bµi tËp ®äc gi÷a häc k× 1 - HS biÕt ®äc diÔn c¶m c¸c bµi tËp ®äc - GD HS cã ý thøc häc tËp II §å dïng GV : PhiÕu ghi tªn c¸c bµi tËp ®äc HS : VBT III C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu 1 KiÓm tra bµi cò - Gäi 1 HS ®äc mét bµi tËp ®äc tù chän - GV nhËn xÐt 2 Bµi míi KÓ tªn c¸c bµi tËp ®äc ®· häc( tõ tuÇn 10 ®Õn tuÇn 17) ë líp 2 + ¤n luyÖn - GV cho HS bèc th¨m tªn bµi tËp ®äc - GV nhËn xÐt cho ®iÓm - GV nªu c©u hái cña tõng ®o¹n, tõng bµi cho HS tr¶ lêi - GV nhËn xÐt KÓ tªn c¸c bµi HTL ®· häc ë líp 2 + ¤n luyÖn - GV cho HS bèc th¨m tªn bµi HTL - GV nhËn xÐt cho ®iÓm - GV nªu c©u hái cña tõng ®o¹n, tõng bµi cho HS tr¶ lêi - GV nhËn xÐt - HS ®äc - NhËn xÐt b¹n ®äc S¸ng kiÕn cña bÐ Hµ, B­u thiÕp, Bµ ch¸u, C©y xoµi cña «ng em,Sù tÝch c©y vó s÷a,B«ng hoa niÒm vui, Quµ cña bè, C©u chuyÖn bã ®òa, Nh¾n tin, Hai anh em, BÐ Hoa, Con chã nhµ hµng xãm, T×m ngäc, Gµ tØ tª víi gµ… + HS bèc th¨m - HS ®äc bµi cña m×nh - NhËn xÐt MÑ , mét sè bµi ®äc thªm nh­: Th­¬ng «ng, TiÕng vâng kªu, §µn gµ míi në… + HS bèc th¨m - HS ®äc bµi cña m×nh - NhËn xÐt + HS tr¶ lêi - NhËn xÐt IV Cñng cè, dÆn dß Thi ®äc diÔn c¶m bµi tËp ®äc tù chän. GV nhËn xÐt giê TiÕng ViÖt ( t¨ng) LuyÖn ®äc thªm: Thªm sõng cho ngùa I Môc tiªu + RÌn kÜ n¨ng ®äc thµnh tiÕng : - §äc tr¬n c¶ bµi. BiÕt ng¾t, nghØ h¬i ®óng chç, ®óng møc - BiÕt ®äc chuyÖn víi giäng vui, ph©n biÖt lêi ng­êi kÓ víi lêi tõng nh©n vËt ( mÑ, Bin ) + RÌn kÜ n¨ng ®äc - hiÓu : - HiÓu nghÜa cña c¸c tõ ng÷ : hÝ ho¸y, gi¶i thÝch, ... - C¶m nhËn ®­îc tÝnh hµi h­íc cña truyÖn : cËu bÐ vÏ ngùa kh«ng ra ngùa, l¹i nghÜ r»ng chØ cÇn thªm sõng cho con vËt kh«ng ph¶i lµ ngùa, con vËt ®ã sÏ thµnh con bß II §å dïng GV : Tranh minh ho¹ bµi tËp ®äc HS : SGK III C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1 KiÓm tra bµi cò - §äc bµi : Gµ " tØ tª " víi gµ - Gµ con biÕt trß chuyÖn víi mÑ tõ khi nµo? - Khi ®ã gµ mÑ vµ gµ con nãi chuyÖn víi nhau b»ng c¸ch nµo ? 2 Bµi míi a Giíi thiÖu bµi - GV giíi thiÖu, ghi ®Çu bµi b LuyÖn ®äc + GV ®äc mÉu bµi - HD giäng ®äc : giäng kÓ vui, chËm r·i, giäng cña mÑ khi «n tån, lóc ng¹c nhiªn. Giäng Bin hån nhiªn, tù tin + GV HD luyÖn ®äc, kÕt hîp gi¶i nghÜa tõ * §äc tõng c©u * §äc tõng ®o¹n tr­íc líp + GV chia truyÖn thµnh 3 ®o¹n - §o¹n 1 : tõ ®Çu .....nhµ m×nh cho mÑ xem - §o¹n 2 : Bin ®em vë ......khoe víi mÑ - §o¹n 3 : cßn l¹i c HD HS t×m hiÓu bµi - Bin ham vÏ nh­ thÕ nµo ? - Bin ®Þnh vÏ con g× ? - V× sao mÑ hái " Con vÏ con g× ®©y " ? - Bin ®Þnh ch÷a bøc vÏ ®ã nh­ thÕ nµo ? - Em h·y nãi vµi c©u víi Bin ®Ó Bin khái buån ? d LuyÖn ®äc l¹i - GV HD HS ph©n vai - GV nhËn xÐt - 2 HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi - BiÕt trß chuyÖn víi mÑ tõ khi chóng cßn n»m trong trøng - Gµ mÑ gâ má lªn vá trøng, gµ con ph¸t tÝn hiÖu nòng nÞu ®¸p lêi mÑ + HS theo dâi SGK + HS nèi tiÕp nhau ®äc tõng c©u trong bµi - HS nèi tiÕp nhau ®äc tõng ®o¹n trong bµi - §äc c¸c tõ chó gi¶i cuèi bµi + HS ®äc tõng ®o¹n, c¶ bµi trong nhãm - Mét sè HS ®äc l¹i c¶ bµi trong + 1 HS ®äc ®o¹n 1, 2 - Trªn nÒn nhµ, ngoµi s©n g¹ch, chç nµo còng cã nh÷ng bøc vÏ cña Bin, bøc ®­îc vÏ b»ng phÊn, bøc ®­îc vÏ b»ng than - Bin ®Þnh vÏ con ngùa cña nhµ + 1 HS ®äc ®o¹n cßn l¹i - MÑ kh«ng nhËn ra ®ã lµ con ngùa, v× Bin vÏ kh«ng gièng ngùa - Thªm hai c¸i sõng ®Ó con vËt trong tranh thµnh con bß - H·y chÞu khã luyÖn tËp, nhÊt ®Þnh b¹n sÏ vÏ ®óng, vÏ ®Ñp nh­ con vËt b¹n muèn + HS ®äc ph©n vai ( ng­êi dÉn chuyÖn, Bin, mÑ - NhËn xÐt IV Cñng cè, dÆn dß - GV nhËn xÐt tiÕt häc - VÒ nhµ tiÕp tôc luyÖn ®äc, kÓ l¹i chuyÖn vui cho ng­êi th©n nghe TiÕng ViÖt ( t¨ng) LuyÖn viÕt: Cß vµ V¹c I Môc tiªu - Nghe - viÕt chÝnh x¸c, tr×nh bµy ®óng ®o¹n 1 mÈu truyÖn Cß vµ V¹c - lµm ®óng c¸c bµi tËp ph©n biÖt tiÕng cã ©m, vÇn dÔ lÉn : ui / uy, r / d / gi, et / ec II §å dïng GV : B¶ng líp viÕt s½n BT2, 3 HS : VBT III C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1 KiÓm tra bµi cò - ViÕt : tr©u, ra ngoµi ruéng, nèi nghiÖp, n«ng gia, qu¶n c«ng, c©y lóa, ngän cá, ngoµi ®ång - GV nhËn xÐt 2 Bµi míi a Giíi thiÖu bµi - GV nªu M§, YC cña tiÕt häc b HD nghe - viÕt * GV ®äc mét lÇn ®o¹n v¨n Néi dung chÝnh ®o¹n v¨n? - Ch÷ ®Çu ®o¹n viÕt nh­ thÕ nµo ? - T×m nh÷ng ch÷ trong bµi chÝnh t¶ nh÷ng ch÷ em dÔ viÕt sai ? * GV ®äc, HS viÕt bµi vµo vë * ChÊm, ch÷a bµi - GV chÊm 5, 7 bµi - NhËn xÐt bµi viÕt cña HS c HD HS lµm bµi tËp * Bµi tËp 2 + §äc yªu cÇu bµi tËp + GV vµ HS nhËn xÐt bµi lµm, chèt l¹i lêi gi¶i ®óng * Bµi tËp 3 ( lùa chän ) - §äc yªu cÇu bµi tËp phÇn a + GV vµ HS nhËn xÐt, chèt l¹i ý ®óng - rõng nói, dõng l¹i, c©y giang, rang t«m H­íng dÉn HS lµm phÇn b - 2 HS lªn b¶ng - C¶ líp viÕt b¶ng con - NhËn xÐt bµi viÕt cña b¹n + HS theo dâi - 2, 3 HS ®äc l¹i Giíi thiÖu vÒ anh em Cß vµ V¹c. - ViÕt hoa, lïi vµo 1 « - Cß, V¹c, tÝnh nÕt, l­êi biÕng, róc ®Çu, khuyªn… - HS viÕt b¶ng con nh÷ng tõ dÔ viÕt sai + HS viÕt bµi + §iÒn vµo chç trèng ui hay uy - HS lµm bµi vµo VBT - 2 HS lªn b¶ng lµm - Chµng trai xuèng thuû cung, ®­îc Long V­¬ng tÆng viªn ngäc quý. - MÊt ngäc, chµng trai ngËm ngïi. Chã vµ MÌo an ñi chñ. - Chuét chui vµo tñ, lÊy viªn ngäc cho MÌo. Chã vµ mÌo vui l¾m. + §iÒn vµo chç trèng r / d /gi - HS lµm bµi vµo VBT - 2 HS lªn b¶ng lµm - NhËn xÐt bµi lµm cña b¹n HS nªu bµi lµm: Lîn kªu eng Ðc hÐt to mïi khÐt. IV Cñng cè, dÆn dß - GV nhËn xÐt tiÕt häc - VÒ nhµ ®äc l¹i BT3 TiÕng ViÖt ( t¨ng) LuyÖn : Ng¹c nhiªn,thÝch thó. LËp thêi gian biÓu( tiÕp) I. Môc tiªu + TiÕp tôc rÌn cho HS kÜ n¨ng nãi : biÕt c¸ch thÓ hiÖn sù ng¹c nhiªn, thÝch thó + TiÕp tôc rÌn kÜ n¨ng viÕt : biÕt lËp thêi gian biÓu + Gi¸o dôc HS lµm viÖc theo kÕ ho¹ch, TGB ®· lËp. II. §å dïng GV : Tranh minh ho¹ BT1 ( SGK ) HS : VBT III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1. Tæ chøc 2. KiÓm tra - Lµm l¹i BT2 ( KÓ vÒ mét vËt nu«i trong nhµ ) BT3 ( ®äc TGB buæi tèi cña em ) - GV nhËn xÐt 3. H­íng dÉn luyÖn tËp * Bµi tËp 1 ( MiÖng ) - §äc yªu cÇu bµi tËp - GV nhËn xÐt * Bµi tËp 2 ( M ) - §äc yªu cÇu bµi tËp - GV nhËn xÐt * Bµi tËp 3 ( V ) - §äc yªu cÇu bµi tËp - GV nhËn xÐt bµi lµm cña HS - 2 HS lªn b¶ng - NhËn xÐt + §äc lêi b¹n nhá trong bøc tranh. Cho biÕt lêi nãi Êy thÓ hiÖn th¸i ®é g× cña b¹n nhá - C¶ líp ®äc thÇm l¹i lêi b¹n nhá - Quan s¸t tranh ®Ó hiÓu t×nh huèng trong tranh, tõ ®ã hiÓu lêi nãi cña cËu con trai - HS tr¶ lêi : th¸i ®é ng¹c nhiªn thÝch thó khi thÊy mãn quµ mÑ tÆng LÇn l­ît nhiÒu HS nãi l¹i lêi cËu bÐ ¤i! QuyÓn s¸ch ®Ñp qu¸! Con c¶m ¬n mÑ. + 1 HS ®äc yªu cÇu, c¶ líp ®äc thÇm - HS ph¸t biÓu ý kiÕn - C¶ líp nhËn xÐt ¤i con èc ®Ñp qu¸! Con c¶m ¬n bè. C¶m ¬n bè, mãn quµ thËt tuyÖt vêi! ¤i! ®Ñp qu¸. Con rÊt thÝch mãn quµ nµy bè ¹. - C¶ líp nhËn xÐt + Dùa vµo mÈu chuyÖn em h·y viÕt thêi gian biÓu s¸ng chñ nhËt cña b¹n Hµ C¶ líp lµm bµi vµo VBT Thêi gian C«ng viÖc 6 giê r­ìi ngñ dËy, ®¸nh r¨ng, röa mÆt. 7 giê – 7 giê 15 ¨n s¸ng 7 giê 30 ®Õn tr­êng 10 giê Sang nhµ «ng bµ ch¬i. §æi vë cho b¹n, nhËn xÐt IV. Cñng cè, dÆn dß - GV nhËn xÐt tiÕt häc. DÆn HS lËp thêi gian biÓu cña m×nh råi thùc hiÖn. - Yªu cÇu HS vÒ nhµ xem l¹i c¸c bµi ®· häc.

File đính kèm:

  • docTV18.DOC
Giáo án liên quan