Giáo án Toán 6 - Tiết 5 đến tiết 10 (Chuẩn)

I - Mục tiêu:

1 - Kiến thức:

HS hát đúng giai điệu và lời ca bài Vui bước trên đường xa, qua đó có thêm những hiểu biết về các bài lí của dân ca Nam Bộ.

2 - Kỹ năng:

- HS biết trình bày bài hát ở mức độ hoàn chỉnh

3 - Thái độ:

Học sinh yêu thích môn học.

II - Đồ dùng

1. Giáo viên:

Đàn phím điện tử

Bảng phụ minh hoạ cho phần nhạc lí, chép sẵn bài TĐN số 1.

2 - Học sinh:

SGK, vở ghi, đồ dùng học tập.

III. Phương pháp

Thực hành – Luyện tập, trực quan, vấn đáp gợi mở, hoạt động nhóm

IV. Tổ chức giờ học:

HOẠT ĐỘNG I- KHỞI ĐỘNG 5

 

doc19 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Ngày: 08/04/2014 | Lượt xem: 1383 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Toán 6 - Tiết 5 đến tiết 10 (Chuẩn), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n: 13/92013 Ngµy d¹y: 6A1: /2013 6A2: 16/9/2013 TiÕt 5 HỌC HÁT: Vui b­íc trªn ®­êng xa I - Môc tiªu: 1 - KiÕn thøc: HS h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi Vui b­íc trªn ®­êng xa, qua ®ã cã thªm nh÷ng hiÓu biÕt vÒ c¸c bµi lÝ cña d©n ca Nam Bé. 2 - Kü n¨ng: - HS biÕt tr×nh bµy bµi h¸t ë møc ®é hoµn chØnh 3 - Th¸i ®é: Häc sinh yªu thÝch m«n häc. II - Đồ dùng 1. Gi¸o viªn: §µn phÝm ®iÖn tö B¶ng phô minh ho¹ cho phÇn nh¹c lÝ, chÐp s½n bµi T§N sè 1. 2 - Häc sinh: SGK, vë ghi, ®å dïng häc tËp. III. Ph­¬ng ph¸p Thùc hµnh – LuyÖn tËp, trùc quan, vÊn ®¸p gîi më, ho¹t ®éng nhãm… IV. Tæ chøc giê häc: HOẠT ĐỘNG I- KHỞI ĐỘNG 5’ 1. Ổn định tổ chức 2’ 2. Hát đầu giờ 3’ - GV cho Hs h¸t tËp thÓ bài hát Tiếng chuông và ngọn cờ. 2.1. Môc tiªu - Cñng cè kÜ n¨ng h¸t cho häc sinh - Häc sinh høng thó häc tËp. 2,2. §å dïng: Thanh ph¸ch. 2.3. C¸c b­íc tiÕn hµnh - GV cho Hs h¸t ®Çu giê mét bµi h¸t ®· häc. - Häc sinh thùc hiÖn. - GV nhËn xÐt, vµo bµi míi. HOẠT ĐỘNG II - Giới thiệu tìm hiểu bài hát 15’ 1. Môc tiªu - Giúp học sinh nắm đầy đủ về thông tin của bài hát, hiÓu biÕt vÒ c¸c bµi lÝ cña d©n ca Nam Bé. 2. §å dïng: §µn phÝm ®iÖn tö 3. C¸c b­íc tiÕn hµnh Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS - Đọc bài viết trong SGK để hiểu sơ bộ về Lí - Nêu các câu thơ trong SGK - Đó là những câu thơ lục bát nào? - Cho HS nghe trích đoạn các điệu Lí - HS - Lắng nghe và nhận diện các bà Lí quen thuộc: Lí cây bông, Lí ngựa ô, Lí chiều chiều. - Em còn biết các bài Lí nào khác? Bài "Vui bước trên đường xa" được đặt lời mới dựa theo làn điệu bài Lí nào? - Các bài Lí thường biểu hiện tình cảm như thế nào? Tìm hiểu bài hát 1- Lí là gì? - Lí là những bài dân ca ngắn gọn, giản dị... thường được xây dựng từ những câu thơ lục bát. - Lí con chuột, Lí đĩa bánh bò, Lí hái ổi. Lí cây xanh... 2- Bài hát "Vui bước trên đường xa - Dựa trên làn điệu bài Lí con sáo Gò Công, có nguồn gốc ở huyện Gò Công Đông - Tiền Giang. - Bài hát nói lên lòng quyết tâm và sự tự tin, yêu đời. - Thường nhẹ nhàng, có tính chất giải bày tâm sự. HOẠT ĐỘNG III - HỌC HÁT: Vui B­íc trªn ®­êng xa 20’ 1. Môc tiªu - Học sinh hát được bài hát ở mức độ hoàn chỉnh. 2. §å dïng: §µn phÝm ®iÖn tö 3. C¸c b­íc tiÕn hµnh Ho¹t ®éng cña GV&HS Ho¹t ®éng cña HS - GV ghi b¶ng. - HS ghi vë. - GV chØ ®Þnh. - Nghe b¨ng mÉu bµi h¸t Vui b­íc trªn ®­êng xa - GV ®iÒu khiÔn. - HS nghe bµi h¸t vµ nhÈm theo. - GV ®¸nh ®µn. - GV ®¸nh mÉu mỗi c©u h¸t 3 lÇn. - HS tËp h¸t tõng c©u, mỗi c©u h¸t 2-3 lÇn, kÕt nèi c¸c c©u thµnh bµi. - GV h­íng dÉn, cïng ®µn vµ h¸t víi HS - HS thùc hiÖn h¸t ®Çy ®ñ c¶ bµi, h¸t hai lÇn c¶ bµi. - GV ®Öm ®µn yªu cÇu HS tr×nh bµy bµi h¸t ë møc ®é hoµn chØnh. - HS tr×nh bµy bµi h¸t thÓ hiÖn t×nh c¶m trong s¸ng, nhÞp nhµng. Sö dông lèi h¸t hoµ giäng. KÕt thóc bµi b»ng c¸ch nh¾c l¹i c©u “ Mu«n ng­êi....b­íc ch©n” thªm mét lÇn n÷a. - Giáo viên đệm đàn và yêu cầu học sinh nghe và trình bày theo đàn. - Giáo viên chia lớp theo tổ hoặc nhóm sau đó đệm đàn yêu cầu từng tổ trình bày. - Giáo viên nghe và điều chỉnh nếu như có chỗ cần điều chỉnh. Néi dung II:Häc h¸t vui b­íc trªn ®­êng xa D©n ca: Nam Bé HS ®äc giíi thiÖu vÒ bµi h¸t (tr. 16) - LuyÖn thanh(1-2 phót). Âm Mi Ma giọng đô trưởng - TËp h¸t tõng c©u. - H¸t ®Çy ®ñ c¶ bµi. HOẠT ĐỘNG IV - Củng cố - Hướng dẫn về nhà 5’ 1. Cñng cè Tập đọc nhạc và hát lời đầy đủ, sau đó từng tổ trình bày. Chỉ định một đến hai học sinh trình bày. 2. Tæng kÕt vµ h­íng dÉn vÒ nhµ - ChÐp nh¹c vµ lêi bµi h¸t vµo vë, häc thuéc giai ®iÖu bµi h¸t, tËp h¸t diÓn c¶m bµi h¸t. Ngµy so¹n: 27/92013 Ngµy d¹y: 6A1: /2013 6A2: 30/9/2013 TiÕt 6 - «n bµi h¸t: vui b­íc trªn ®­êng xa - nh¹c lÝ: nhÞp vµ ph¸ch-nhÞp 2/4 - tËp ®äc nh¹c sè 2 I - Môc tiªu: 1 - KiÕn thøc: - HS h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi h¸t, Vui b­íc trªn ®­êng xa. 2 - Kü n¨ng: - HS biÕt tr×nh bµy bµi h¸t ë møc ®é thuần thục - HS cã hiÓu biÕt ban ®Çu vÒ nh÷ng kh¸i niÖm nhÞp vµ ph¸ch, cã hiÓu biÕt vÒ sè chØ nhÞp 2/4. - §äc ®óng nh¹c vµ h¸t ®óng lêi bµi h¸t Mïa xu©n trong rõng. 3 - Th¸i ®é: Häc sinh yªu thÝch m«n häc. II - Đồ dùng 1. Gi¸o viªn: §µn phÝm ®iÖn tö 2. Häc sinh: Thanh Ph¸ch. T×m hiÓu bµi ë nhµ. III. Ph­¬ng ph¸p Thùc hµnh - LuyÖn tËp, trùc quan, vÊn ®¸p gîi më, ho¹t ®éng nhãm… IV. Tæ chøc giê häc: HOẠT ĐỘNG I - Khởi động (5’) 1. Ổn định tổ chức 2’ 2. Kiểm tra bài cũ 3’ 2.1. Môc tiªu - Cñng cè kÜ n¨ng h¸t nh¹c cho häc sinh - Häc sinh høng thó häc tËp. 2.2. §å dïng: B¶ng phô, thanh ph¸ch. 2.3. C¸c b­íc tiÕn hµnh * KiÓm tra 2 häc sinh. - GV gäi 2 häc sinh h¸t bµi “Vui bước trên đương xa” - Häc sinh thùc hiÖn. - GV gäi 2 häc sinh nhËn xÐt. - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm. HOẠT ĐỘNG II : ÔN TẬP BÀI HÁT Vui b­íc trªn ®­êng Xa 10 (10 phút) 1. Môc tiªu - Cñng cè kÜ n¨ng h¸t nh¹c cho häc sinh. 2. §å dïng: B¶ng phô. Nhạc cụ quen dùng 3. C¸c b­íc tiÕn hµnh Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS - GV ghi b¶ng. - HS ghi vë. - GV ®iÒu khiÓn. - HS nghe vµ h¸t nhÈm theo. - GV ®µn. - HS luyÖn thanh theo mÉu ©m la. - GV ®iÒu khiÓn. Söa chæ cßn sai vµ yªu cÇu c¸c em h¸t víi s¾c th¸i nhÞp nhµng, s«i næi. Yªu cÇu HS häc thuéc bµi h¸t. - HS h¸t hai lÇn c¶ bµi. - GV chØ ®Þnh bèn HS lªn b¶ng kiÓm tra. - HS c¶ bèn em lªn b¶ng cïng h¸t, sau ®ã tõng em h¸t riªng. GV ®¸nh gi¸, lÊy ®iÓm. - HS thùc hiÖn bèn em h¸t, sè cßn l¹i theo dâi. Néi dung 1: ¤n bµi h¸t Vui b­íc trªn ®­êng xa D©n ca: Nam Bé - Nghe mÉu bµi h¸t. - LuyÖn thanh (1-2 phót). - GV ®µn. - HS luyÖn thanh theo mÉu ©m la. HOẠT ĐỘNG III - nh¹c lÝ: nhÞp vµ ph¸ch-nhÞp 2/4. (10 phút) 1. Môc tiªu - HS cã hiÓu biÕt ban ®Çu vÒ nh÷ng kh¸i niÖm nhÞp vµ ph¸ch, cã hiÓu biÕt vÒ sè chØ nhÞp 2/4. 2. §å dïng: B¶ng phô. Nhạc cụ quen dùng 3. C¸c b­íc tiÕn hµnh Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS - GV ghi b¶ng. - HS ghi vë. - GV lÊy VD nhÞp vµ ph¸ch: Bµi T§N sè 2 (Tr 18), khu«ng nh¹c ®Çu tiªn cã n¨m « nhÞp, mçi nhÞp ®Òu cã hai ph¸ch. - HS theo dái. - GV ®Æt c©u hái: NhÞp lµ g×? Ph¸ch lµ g×? - HS tr¶ lêi dùa vµo s¸ch GK. + NhÞp lµ nh÷ng phÇn chia nhá vµ ®Òu nhau trong b¶n nh¹c. + Ph¸ch lµ phÇn chia nhá vµ ®Òu nhau trong nhÞp. - GV gi¶ thÝch, cho HS quan s¸t vµ nhËn xÐt c¸c « nhÞp trong c©u nh¹c vÝ dô vµ rót ra §/n nhÞp 2/4. - HS 5 theo dái vµ ghi §/n nhÞp 2/4 vµo vë. Néi dung 2: Nh¹c lÝ NhÞp vµ ph¸ch- nhÞp 2/4. a/ NhÞp: * K/n: nhÞp lµ nh÷ng phÇn ®­îc chia nhá vµ ®Òu nhau trong b¶n nh¹c. b/ Ph¸ch: * K/n: Ph¸ch lµ nh÷ng phÇn ®­îc chia nhá vµ ®Òu nhau trong nhÞp. c/ NhÞp 2/4: * §/n: NhÞp 2/4 lµ mét lo¹i nhÞp ®¬n, mét « nhÞp cã bèn ph¸ch, mçi ph¸ch b»ng mét nèt ®en. Ph¸ch ®Çu m¹nh, ph¸ch sau nhÑ. HOẠT ĐỘNG IV - TẬP ĐỌC NHẠC SỐ 2: (15’) 1. Môc tiªu - §äc ®óng nh¹c vµ h¸t ®óng lêi bµi h¸t Mïa xu©n trong rõng. 2. §å dïng: B¶ng phô. Nhạc cụ quen dùng 3. C¸c b­íc tiÕn hµnh Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS - GV ghi b¶ng. - HS ghi vë. - GV ®Æt c©u hái: Bµi ®­îc chia lµm mÊy c©u? Mçi c©u cã bao nhiªu « nhÞp? - HS tr¶ lêi: Bµi chia thµnh 5 c©u. Mçi c©u cã bèn nhÞp. - GV chØ ®Þnh. - HS tËp ®äc tªn nèt tõng c©u nh¹c. - GV ®µn. - HS luyÖn ®äc gam ®« trưởng - GV ®µn mçi c©u nh¹c 3 lÇn. - HS l¾ng nghe, luyÖn ®äc mçi c©u 3 lÇn. - GhÐp c¸c c©u thµnh bµi ®äc nh¹c hoµn chØnh. - GV ®¸nh ®µn. - HS h¸t lêi c¶ c¶ bµi theo lèi h¸t ®èi ®¸p, gåm hai nhãm, mçi nhãm h¸t mét c©u. - GV ®Öm ®µn, h­íng dÉn. - HS thùc hiÖn nöa líp T§N, nöa cßn l¹i h¸t lêi, sau ®ã ®æi l¹i. Tr×nh bµy bµi kÕt hîp gâ phach, cÇn nhÊn m¹nh nèt nh¹c ë ph¸ch m¹nh. Nèt nh¹c cuèi ng©n hai ph¸ch, ph¶i gâ sang ph¸ch thø ba th× míi hÕt ng©n. Néi dung 3: TËp ®äc nh¹c sè 2 Mïa xu©n trong rõng - Chia tõng c©u - TËp ®äc nh¹c tªn nèt nh¹c tõng c©u - LuyÖn thanh ®äc gam ®« trưởng - H¸t lêi ca. - TËp ®äc nh¹c vµ h¸t lêi. HOẠT ĐỘNG IV - Củng cố - Hướng dẫn về nhà (5’) 1. Cñng cè: - GV yªu cÇu tõng tæ ®øng t¹i chæ tr×nh bµy bµi h¸t, mçi tæ cö mét ng­êi ®øng ra b¾t nhÞp. - GV chØ ®Þnh mét sè em kh¸ giái lªn b¶ng tr×nh diÔn bµi h¸t, c¶ líp nghe sau ®ã tõng tæ th¶o luËn dÓ ph¸t biÓu ý kiÕn nhËn xÐt. - GV chØ ®Þnh 3 HS nh¾c l¹i kh¸i niÖm nhÞp, ph¸ch, nhÞp 4/4. - GV kiÓm tra viÖc tr×nh bµy bµi T§N vµ h¸t lêi cña tõng tæ, tõng bµn. KhuyÕn khÝch c¸ nh©n xung phong tr×nh bµy nÕu ®¹t yªu cÇu, cã thÓ cho ®iÓm khuyÕn khÝch. 2. Tæng kÕt vµ h­íng dÉn vÒ nhµ: - GV nh¾c HS vÒ nhµ nhí häc thuéc lêi bµi h¸t, tËp h¸t cã diÓn c¶m vµ mét sè ®éng t¸c phô ho¹. - Häc thuéc nhÞp vµ ph¸ch-NhÞp 2/4. T×m mét sè bµi h¸t viÕt nhÞp 2/4. - Häc thuéc giai ®iÖu vµ lêi ca bµi T§N. TËp ®äc nh¹c vµ kÕt hîp vç ph¸ch, nhÞp. - ChÐp nh¹c vµ lêi bµi T§N vµo vë. Lµm bµi tËp sè 1,2 SGK. Ngµy so¹n: 18/102013 Ngµy d¹y: 6A1: /2013 6A2: 21/10/2013 TiÕt 7 - TẬP ĐỌC NHẠC SỐ 3 - CÁCH ĐÁNH NHỊP 2/4 - ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC: NHẠC SĨ VĂN CAO VÀ BÀI HÁT LÀNG TÔI I - Môc tiªu: 1 - KiÕn thøc: - HS h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi Thật là hay - Có thêm những hiểu biết về nền âm nhạc Việt Nam qua phần giới thiệu về nhạc sĩ Văn Cao và bài hát Làng tôi 2 - Kü n¨ng: - §äc ®óng nh¹c bài TĐN số 3 và kết hợp với cách đánh nhịp 2/4 3 - Th¸i ®é: Häc sinh yªu thÝch m«n häc. II - Đồ dùng 1. Gi¸o viªn: §µn phÝm ®iÖn tö 2. Häc sinh: Thanh Ph¸ch. T×m hiÓu bµi ë nhµ. III. Ph­¬ng ph¸p: Thùc hµnh - LuyÖn tËp, trùc quan, vÊn ®¸p gîi më, ho¹t ®éng nhãm… IV. Tæ chøc giê häc: HOẠT ĐỘNG I - Khởi động (5’) 1. Ổn định tổ chức 2’ 2. Kiểm tra 15’ 1. Môc tiªu - Cñng cè nhạc lí nh¹c cho häc sinh - Häc sinh høng thó häc tËp. 2. §å dïng: B¶ng phô, thanh ph¸ch. 3. C¸c b­íc tiÕn hµnh * Câu hỏi: Em hãy nêu khái niệm nhịp 2/4 và lấy một vài ví dụ về bài hát hoặc bài TĐN viết ở nhịp 2/4. Trả lời: Nhịp 2/4 là hnipj có 2 phách trong một ô nhịp, mỗi phách tương ứng với một nốt đen, phách đầu là phách mạnh, phách thứ 2 là phách nhẹ. VD: Bài TĐN số 2. Bài hát Vui bước trên đường xa. HOẠT ĐỘNG II- Tập đọc nhạc số 3: (15’) 1. Môc tiªu - §äc ®óng nh¹c vµ h¸t ®óng lêi bµi h¸t Thật là hay 2. §å dïng: B¶ng phô. Nhạc cụ quen dùng 3. C¸c b­íc tiÕn hµnh Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Giáo viên ghi bảng Bài tập đọc nhạc chia làm 4 câu mỗi câu có 4 ô nhịp. Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc tên từng nốt nhạc tuỳ theo cách đánh đàn học sinh tự đọc tên nốt nhạc hoặc lấy que chỉ chỉ nốt nhạc cho học sinh đọc dựa vào thang âm ghi mẫu trên bảng ĐỒ RÊ MI PHA SON LA SI (ĐÔ) Giáo viên đánh đàn cho học sinh luyện thanh gam Đô trưởng theo mẫu âm Mi Ma. Dịch giọng = -2 Tập gõ tiết tấu Giáo viên cho học sinh nghe theo đàn và đọc từng câu Giáo viên cho học sinh ghép lời ca Đánh giao điệu cho học sinh tự ghép từng câu. Lấy tốc độ 114 nửa lớp hát nhạc nửa lớp hát lời. Sau đó đổi lại cách trình bày. Cả lớp cùng TĐN rồi hát lời Nội dung I :Tập đọc nhạc số 3 Thật là hay 1. Chia từng câu 2. Tập đọc tên nốt nhạc 3. Luyện thanh, đọc gam Đô trưởng 4. Đọc từng câu 5. Hát lời ca 6. Tập đọc nhạc và ghép lời 7. Củng cố bài HOẠT ĐỘNG III – Cách đánh nhịp 2/4: (3’) 1. Môc tiªu - Học sinh biết cách đánh nhịp 2/4 2. §å dïng: Nhạc cụ quen dùng. Bài mẫu để đánh nhịp 3. C¸c b­íc tiÕn hµnh Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS - Tay trái đánh nhịp đối xứng với tay phải Tập đánh nhịp 2/4 GV đếm phách 1 - 2, 1 - 2... Vừa đọc bài Thật là hay vừa kết hợp đánh nhịp 2/4. Luyện tập đánh nhịp với bài TĐN số 3. Nội dung II – Cách đánh nhịp 2/4 HOẠT ĐỘNG IV - ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC( 5’) Nhạc sĩ Văn Cao và bài hát Làng tôi 1. Môc tiªu - Có thêm những hiểu biết về nền âm nhạc Việt Nam qua phần giới thiệu về nhạc sĩ Văn Cao và bài hát Làng tôi 2. §å dïng: Hình ảnh nhạc sĩ và một số tác phẩm của ông 3. C¸c b­íc tiÕn hµnh Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Đọc từng phần của mục này trong sách giáo khoa. Kể tên những bài hát nổi tiếng của nhạc sĩ. Giới thiệu một số bài hát: Suối mơ, sông lô, Ngày mùa... Nghe băng bài hát Làng tôi của nhạc sĩ từ 1 đến 2 lần Nội dung III – Âm nhạc thường thức Nhạc sĩ Văn Cao và bài hát Làng tôi HOẠT ĐỘNG V – Củng cố - hướng dẫn về nhà (5’) 1. Củng cố Giáo viên cho học sinh hát lại bài TĐN 1, 2 lần và đặt ra một số câu hỏi về bài âm nhạc thường thức và đặt ra câu hỏi yêu cầu học sinh trả lời. 2. Hướng dẫn về nhà. Yêu cầu học sinh về nhà ôn bài và ôn bài thật tốt để giờ sau ôn. Ngµy so¹n: 14/92012 Ngµy d¹y: 6A1: 17/9 6A2: 18/9 TiÕt 8 ÔN TẬP I - Môc tiªu: 1 - KiÕn thøc: - HS h¸t thuần thục các bài hát và bài tập đọc nhạc đã học. Biết một số thông tin về những bài âm nhạc thường thức đã học 2 - Kü n¨ng: - HS biÕt tr×nh bµy bµi h¸t ë møc ®é thuần thục 3 - Th¸i ®é: Häc sinh yªu thÝch m«n häc. II - Đồ dùng 1. Gi¸o viªn: §µn phÝm ®iÖn tö 2. Häc sinh: Thanh Ph¸ch. T×m hiÓu bµi ë nhµ. III. Ph­¬ng ph¸p Thùc hµnh - LuyÖn tËp, trùc quan, vÊn ®¸p gîi më, ho¹t ®éng nhãm… IV. Tæ chøc giê häc: HOẠT ĐỘNG I - Khởi động (5’) 1. Ổn định tổ chức 2’ 2. Kiểm tra bài cũ 3’ 2.1. Môc tiªu - Cñng cè kÜ n¨ng h¸t nh¹c cho häc sinh - Häc sinh høng thó häc tËp. 2.2. §å dïng: B¶ng phô, thanh ph¸ch. 2.3. C¸c b­íc tiÕn hµnh KiÓm tra 2 häc sinh. - GV gäi 2 häc sinh h¸t bµi “Vui bước trên đường xa” - Häc sinh thùc hiÖn. - GV gäi 2 häc sinh nhËn xÐt. - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm. HOẠT ĐỘNG II – Ôn bài hát (15’) 1. Môc tiªu - Cñng cè kÜ n¨ng h¸t nh¹c cho häc sinh 2. §å dïng: B¶ng phô, thanh ph¸ch. 3. C¸c b­íc tiÕn hµnh Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS - Gv cho Hs nghe bµi h¸t qua b¨ng ®Üa nh¹c - Hs nghe, c¶m nhËn l¹i giai ®iÖu cña bµi h¸t. - Gv lÊy nhÞp cho häc sinh «n l¹i bµi h¸t, uèn n¾n söa sai. - Gv h­íng dÉn Hs h¸t ®uæi ë ®o¹n 1, nhãm thø nhÊt h¸t tr­íc, nhãm 2 vµo sau mét nhÞp. - Cho Hs kÕt hîp c¸c ®éng t¸c phô häa cho bµi h¸t. - Hs luyÖn tËp theo nhãm 3- 5 em, 1-2 nhãm tr×nh bµy, Gv nhËn xÐt vµ cho ®iÓm. - GV ghi b¶ng. - HS ghi vë. - GV ®iÒu khiÓn. - HS nghe vµ h¸t nhÈm theo. - GV ®µn. - HS luyÖn thanh theo mÉu ©m la. - GV ®iÒu khiÓn. Söa chæ cßn sai vµ yªu cÇu c¸c em h¸t víi s¾c th¸i nhÞp nhµng, s«i næi. Yªu cÇu HS häc thuéc bµi h¸t. - HS h¸t hai lÇn c¶ bµi. - GV chØ ®Þnh bèn HS lªn b¶ng kiÓm tra. - HS c¶ bèn em lªn b¶ng cïng h¸t, sau ®ã tõng em h¸t riªng. GV ®¸nh gi¸, lÊy ®iÓm. - HS thùc hiÖn bèn em h¸t, sè cßn l¹i theo dâi. I- Ôn tập bài hát 1. ¤n tËp bµi h¸t: Tiếng chuông và ngọn cờ ¤n bµi h¸t Vui b­íc trªn ®­êng xa D©n ca: Nam Bé HOẠT ĐỘNG III – Ôn tập tập đọc nhạc (10’) 1. Môc tiªu - §äc ®óng nh¹c vµ h¸t ®óng lêi bµi tập đọc nhạc 2. §å dïng: B¶ng phô. Nhạc cụ quen dùng 3. C¸c b­íc tiÕn hµnh Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS - GV h­íng dÉn häc sinh ®äc theo tiÕt tÊu h×nh nèt. - Gi¸o viªn ®µn giai ®iÖu. - Gi¸o viªn ®äc mÉu. - ? NhËn xÐt giai ®iÖu cña bµi? - Gi¸o viªn ®µn giai ®iÖu vµ d¹y h¸t tõng c©u. - Khi häc sinh ®äc nh¹c chuÈn x¸c th× cho ghÐp lêi ca. - Gi¸o viªn chia líp lµm hai nhãm: h¸t vµ ®äc nh¹c hoµ giäng. - Gi¸o viªn kiÓm tra - Gi¸o viªn nhËn xÐt ®¸nh gi¸ vµ söa sai. - GV ®µn. - HS luyÖn ®äc gam ®« trưởng - GV ®µn mçi c©u nh¹c 3 lÇn. - HS l¾ng nghe, luyÖn ®äc mçi c©u 3 lÇn. - GhÐp c¸c c©u thµnh bµi ®äc nh¹c hoµn chØnh. - GV ®¸nh ®µn. - HS h¸t lêi c¶ c¶ bµi theo lèi h¸t ®èi ®¸p, gåm hai nhãm, mçi nhãm h¸t mét c©u. - GV ®Öm ®µn, h­íng dÉn. - HS thùc hiÖn nöa líp T§N, nöa cßn l¹i h¸t lêi, sau ®ã ®æi l¹i. Tr×nh bµy bµi kÕt hîp gâ phach, cÇn nhÊn m¹nh nèt nh¹c ë ph¸ch m¹nh. Nèt nh¹c cuèi ng©n hai ph¸ch, ph¶i gâ sang ph¸ch thø ba th× míi hÕt ng©n. II – Ôn tập tập đọc nhạc 1. Tập đọc nhạc : TĐN số 1 2. Ôn tập đọc nhạc TËp ®äc nh¹c sè 2 Mïa xu©n trong rõng HOẠT ĐỘNG IV – Ôn tập Âm nhac thường thức (10’) 1. Môc tiªu - Có thêm những hiểu biết về nền âm nhạc Việt Nam qua phần giới thiệu về nhạc sĩ Văn Cao và bài hát Làng tôi 2. §å dïng: Hình ảnh nhạc sĩ và một số tác phẩm của ông 3. C¸c b­íc tiÕn hµnh Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Đọc từng phần của mục này trong sách giáo khoa. Kể tên những bài hát nổi tiếng của nhạc sĩ. Giới thiệu một số bài hát: Suối mơ, sông lô, Ngày mùa... Nghe băng bài hát Làng tôi của nhạc sĩ từ 1 đến 2 lần Ôn tập Âm nhac thường thức Nhạc sĩ Văn Cao và bài hát Làng tôi HOẠT ĐỘNG V - Củng cố - hướng dẫn về nhà (5’) 1. Củng cố Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại 2 bài hát đã học và 3 bài TĐN 2. Hướng dẫn về nhà. Yêu cầu học sinh về nhà ôn bài thật tốt để giờ sau kiểm tra. Ngµy so¹n: 14/92012 Ngµy d¹y: 6A1: 17/9 6A2: 18/9 TiÕt 9 KIỂM TRA 1TIẾT I - Môc tiªu: 1 - KiÕn thøc: - HS h¸t thuần thục các bài hát và bài tập đọc nhạc đã học. Biết một số thông tin về những bài âm nhạc thường thức đã học 2 - Kü n¨ng: - HS biÕt tr×nh bµy bµi h¸t ë møc ®é thuần thục 3 - Th¸i ®é: Häc sinh yªu thÝch m«n häc. II - Đồ dùng 1. Gi¸o viªn: §µn phÝm ®iÖn tö 2. Häc sinh: Học thuộc những bài hát và bài tập đọc nhạc đã học III. Ph­¬ng ph¸p Thùc hµnh IV. Tæ chøc giê häc: HOẠT ĐỘNG I - Khởi động 1. Ổn định tổ chức 2’ HOẠT ĐỘNG II – Kiểm tra 1 tiết 1. Môc tiªu - HS h¸t thuần thục các bài hát và bài tập đọc nhạc đã học. Biết một số thông tin về những bài âm nhạc thường thức đã học 2. §å dïng: Nhạc cụ quen dùng 3. C¸c b­íc tiÕn hµnh Nội dung kiểm tra : CÂU HỎI : Em hãy trình bài hát mà em yêu thích nhất từ đầu học kì đến giờ đọc và hát thuộc lời ca bài tập đọc nhạc số 3. Em hãy trình bày một số hiểu biết về nhạc sĩ Văn Cao. Kiểm tra thực hành: Gọi tên bốn HS lên bảng, yêu cầu các em cùng hát bài Tiếng chuông và ngọn cờ. Gọi nhóm khác lần lượt lên trình bài những bài còn lại. ĐÁP ÁN : Học sinh trình bày bài hát, và bài tập đọc nhạc. Kể tên một số bài hát của nhạc sĩ Văn Cao như bài : Suối mơ, Ngày mùa, Sông lô…. HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM Bài chấm theo thang điểm 10 Học sinh trình bày tới đâu cho điểm tới đó Học sinh hát thuộc bài một cách diễn cảm và thuần thục trả lời được câu hỏi chính xác. Đạt 10 điểm. Học sinh hát thuộc bài hát và bài tập đọc nhạc. Đạt 7 điểm. Tính điểm theo cách trình bày của học sinh. HOẠT ĐỘNG II - Củng cố - hướng dẫn về nhà (3’) 1. Củng cố Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại 2 bài hát đã học và 3 bài TĐN 2. Hướng dẫn về nhà. Yêu cầu học sinh về nhà ôn bài thật tốt để giờ sau học bài tiết 10. Ngµy so¹n: 14/92012 Ngµy d¹y: 6A1: 17/9 6A2: 18/9 TiÕt 10 HỌC HÁT: HÀNH KHÚC TỚI TRƯỜNG Dân ca pháp I - Môc tiªu: 1 - KiÕn thøc: HS h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi Hành khúc tới trường, qua ®ã cã thªm nh÷ng hiÓu biÕt vÒ c¸c Dân ca 2 - Kü n¨ng: - HS biÕt tr×nh bµy bµi h¸t ë møc ®é hoµn chØnh 3 - Th¸i ®é: Häc sinh yªu thÝch m«n häc. II - Đồ dùng 1. Gi¸o viªn: §µn phÝm ®iÖn tö B¶ng phô minh ho¹ SGK, vë ghi, ®å dïng häc tËp. III. Ph­¬ng ph¸p Thùc hµnh – LuyÖn tËp, trùc quan, vÊn ®¸p gîi më, ho¹t ®éng nhãm… IV. Tæ chøc giê häc: HOẠT ĐỘNG I- KHỞI ĐỘNG (5’) 1. Ổn định tổ chức 2’ 2. Hát đầu giờ 3’ - GV cho Hs h¸t tËp thÓ bài hát Vui bước trên đường xa 2.1. Môc tiªu - Cñng cè kÜ n¨ng h¸t cho häc sinh - Häc sinh høng thó häc tËp. 2.2. §å dïng: Thanh ph¸ch. 2.3. C¸c b­íc tiÕn hµnh - GV cho Hs h¸t ®Çu giê mét bµi h¸t ®· häc. - Häc sinh thùc hiÖn. - GV nhËn xÐt, vµo bµi míi. HOẠT ĐỘNG II - Giới thiệu tìm hiểu bài hát HÀNH KHÚC TỚI TRƯỜNG (15’) 1. Môc tiªu - Giúp học sinh nắm đầy đủ về thông tin của bài hát, hiÓu biÕt vÒ c¸c bµi d©n ca. 2. §å dïng: §µn phÝm ®iÖn tö 3. C¸c b­íc tiÕn hµnh Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Giáo viên giới thiệu bài hát: Đây là bài dân ca Pháp tên nguyên bản là Người kéo chuông. Riêng lời việt đã có hai lời khác nhau, một bài là Đàn gà con, Một bài là Hành khúc tới trường. Giáo viên cho học sinh đọc phần giới thiệu ở trong sách giáo khoa trang 24. I. Tìm hiểu bài hát Hành khúc tới trường Tìm hiểu bài hát HOẠT ĐỘNG II – Học hát HÀNH KHÚC TỚI TRƯỜNG (20’) 1. Môc tiªu - Học sinh hát được bài hát ở mức độ hoàn chỉnh. 2. §å dïng: §µn phÝm ®iÖn tö 3. C¸c b­íc tiÕn hµnh Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Giáo viên ghi bảng Giáo viên cho học sinh nghe bài hát qua băng mẫu hoặc tự đệm đàn và hát bài hát: Hành khúc tới trường cho học sinh nghe Giáo viên hướng dẫn học sinh luyện thanh theo mẫu âm La gam đô trưởng. Dịch giọng = - 3. Gõ hình tiết tấu câu một và câu hai (giống nhau) Tập hát hai câu đã gõ tiết tấu trên Gõ hình tiết tấu câu 3&4. Tập hát câu 3&4. Hát nối bốn câu Gõ hình tiết tấu câu 5&6. Hát nối câu 5&6. Hát cả bài Hát hai lần Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát có thể chia tổ trình bày hoặc gọi một vài em hát tốt hát mẫu cho cả lớp nghe. Lấy tốc độ = 120. Tập sử dụng lối hát đuổi trong bài này; chưa nên để học sinh hát đuổi cùng nhau vì các em mới tập, chưa vững bè, mà GV hát đuổi với học sinh. Nửa lớp hát trước, GV hát đuổi vào sau một câu, hát như thế cả bài hai lần. Củng cố bài: Yêu cầu nửa lớp, từng tổ hoặc từng bàn, trình bày cả bài hát II – Học hát Hành khúc tới trường Nghe băng mẫu hoặc GV trình bày bài hát Luyện thanh. Tập từng câu Hát đầy đủ cả bài hát Trình bày bài hát ở mức độ hoàn chỉnh. HOẠT ĐỘNG III - Củng cố - hướng dẫn về nhà (5’) 1. Củng cố Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát 2, 3 lần 2. Hướng dẫn về nhà. Yêu cầu học sinh về nhà ôn bài thật tốt để giờ sau học bài tiết 11.

File đính kèm:

  • doc5-10chuan.doc
Giáo án liên quan