Giáo án Văn học Việt Nam giai đoạn từ 1955 đến 1964

YÊU CẦU: Giúp HS:

- Cảm nhận được tư tưởng nhân đạo của tác phẩm, thấy rõ số phận bi thảm của người dân Tây Bắc dưới chế độ cũ và tinh thần đấu tranh để tự giải phóng của họ.

- Thấy được những nét đặc sắc trong nghệ thuật viết truyện của Tô Hoài: kể chuyện lôi cuốn, mô tả tinh tế diễn biến tâm lý nhân vật, dựng cảnh sinh động và gợi cảm, ngôn ngữ giàu chất trữ tình, chất tạo hình.

NỘI DUNG LÊN LỚP:

A. Kiểm tra bài cũ:

1. Đọc 7 dòng thơ đầu bài thơ Đất nước của NĐT, nêu được những điểm dặc sắc của đoạn thơ đó.

2. Đọc những câu thơ nói về đất nước trong mùa thu nay, em có nhận xét gì về tâm trạng của nhà thơ trong đó?

3. (viết): Trình bày cảm nhận về hình ảnh của đất nước trong đau thương qua 4 dòng thơ: “Ôi! những cánh đồng mắt người yêu”?

B. Hướng dẫn bài mới:

Số phận của nhân dân trong chế độ cũ đã từ lâu là một đề tài lớn trong văn học, đặc biệt là văn học cách mạng. Các nhà văn có dịp đến với NDLĐ, sống cùng họ và hiểu hơn về thân phận bi thảm cũng như khả năng tự đổi đời to lớn của quần chúng. Đó cũng là những kỷ niệm không thể nào quên của nhà văn Tô Hoài khi ông có mặt tại vùng rẻo cao phía Tây Bắc của Tổ quốc, sống giữa những người dân miền núi trung thực, yêu cách mạng. Tính cách nồng hậu của những con người ấy đã in bóng trong những truyện ngắn của ông, trở thành những hình tượng nghệ thuật đậm nét trong VH dân tộc. Theo dấu văn của Tô Hoài, chúng ta sẽ đến với những con người ấy qua truyện ngắn “Vợ chồng A Phủ” của ông.

Các hoạt động dạy học

doc40 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Ngày: 22/02/2014 | Lượt xem: 655 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Văn học Việt Nam giai đoạn từ 1955 đến 1964, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tr­êng trung häc phæ th«ng d©n lËp Hµng h¶i V¨n häc ViÖt Nam Giai ®o¹n tõ 1955 ®Õn 1964 GV: NguyÔn ThÞ Sim Vî chång A Phñ - T« Hoµi- Yªu cÇu: Gióp HS: - C¶m nhËn ®­îc t­ t­ëng nh©n ®¹o cña t¸c phÈm, thÊy râ sè phËn bi th¶m cña ng­êi d©n T©y B¾c d­íi chÕ ®é cò vµ tinh thÇn ®Êu tranh ®Ó tù gi¶i phãng cña hä. - ThÊy ®­îc nh÷ng nÐt ®Æc s¾c trong nghÖ thuËt viÕt truyÖn cña T« Hoµi: kÓ chuyÖn l«i cuèn, m« t¶ tinh tÕ diÔn biÕn t©m lý nh©n vËt, dùng c¶nh sinh ®éng vµ gîi c¶m, ng«n ng÷ giµu chÊt tr÷ t×nh, chÊt t¹o h×nh. Néi dung lªn líp: A. KiÓm tra bµi cò: 1. §äc 7 dßng th¬ ®Çu bµi th¬ §Êt n­íc cña N§T, nªu ®­îc nh÷ng ®iÓm dÆc s¾c cña ®o¹n th¬ ®ã. 2. §äc nh÷ng c©u th¬ nãi vÒ ®Êt n­íc trong mïa thu nay, em cã nhËn xÐt g× vÒ t©m tr¹ng cña nhµ th¬ trong ®ã? 3. (viÕt): Tr×nh bµy c¶m nhËn vÒ h×nh ¶nh cña ®Êt n­íc trong ®au th­¬ng qua 4 dßng th¬: “¤i! nh÷ng c¸nh ®ång… m¾t ng­êi yªu”? B. H­íng dÉn bµi míi: Sè phËn cña nh©n d©n trong chÕ ®é cò ®· tõ l©u lµ mét ®Ò tµi lín trong v¨n häc, ®Æc biÖt lµ v¨n häc c¸ch m¹ng. C¸c nhµ v¨n cã dÞp ®Õn víi NDL§, sèng cïng hä vµ hiÓu h¬n vÒ th©n phËn bi th¶m còng nh­ kh¶ n¨ng tù ®æi ®êi to lín cña quÇn chóng. §ã còng lµ nh÷ng kû niÖm kh«ng thÓ nµo quªn cña nhµ v¨n T« Hoµi khi «ng cã mÆt t¹i vïng rÎo cao phÝa T©y B¾c cña Tæ quèc, sèng gi÷a nh÷ng ng­êi d©n miÒn nói trung thùc, yªu c¸ch m¹ng. TÝnh c¸ch nång hËu cña nh÷ng con ng­êi Êy ®· in bãng trong nh÷ng truyÖn ng¾n cña «ng, trë thµnh nh÷ng h×nh t­îng nghÖ thuËt ®Ëm nÐt trong VH d©n téc. Theo dÊu v¨n cña T« Hoµi, chóng ta sÏ ®Õn víi nh÷ng con ng­êi Êy qua truyÖn ng¾n “Vî chång A Phñ” cña «ng. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Néi dung cÇn ®¹t * HS t×m hiÓu trong SGK. Em h·y rót ra nh÷ng nÐt næi bËt vÒ t¸c gi¶ T« Hoµi? GV nãi thªm vÒ sù ®¸nh gi¸ cña giíi chuyªn m«n vÒ T« Hoµi: “ Sù t×m tßi râ nhÊt trong v¨n xu«i cña T« Hoµi thuéc lÜnh vùc ng«n tõ. TÝnh v¨n cña ng«n tõ t¹o nªn b»ng nhiÒu nç lùc t×m tßi s¸ng t¹o. ¤ng kh«ng chÞu ®Ó c©u v¨n r¬i vµo t×nh tr¹ng ch÷ nghÜa s¸o mßn vµ lèi biÓu hiÖn nghÌo nµn. Cã nhiÒu hiÖn t­îng vèn kh« khan, khã miªu t¶ nh­ng d­íi ngßi bót «ng ®· trë nªn sinh ®éng, c¸ch diÔn t¶ nhiÒu c¶m høng, liªn t­ëng ®Ñp, so s¸nh thÝch hîp, ch÷ nghÜa chän läc vµ gîi c¶m…Trong c¸c truyÖn kÓ «ng chó ý c¶ ng«n ng÷ nh©n vËt vµ ng«n ng÷ ng­êi kÓ chuþªn t¹o ra ®­îc sù hoµ hîp…” Tr¶ lêi c©u hái cña GV dùa vµo tiÓu dÉn SGK I. TiÓu dÉn vÒ t¸c gi¶ vµ t¸c phÈm : 1. T¸c gi¶ T« Hoµi HS nªu ®­îc: Tªn thËt cña nhµ v¨n lµ NguyÔn Sen, sinh n¨m 1920, t¹i NghÜa §«- CÇu GiÊy – Hµ Néi (tr­íc thuéc phñ Hoµi §øc bªn c¹nh con s«ng T« LÞch, v× thÕ cã bót danh lµ T« Hoµi). ¤ng ®­îc c«ng chóng yªu mÕn ngay tõ nh÷ng s¸ng t¸c ®Çu tay, nhÊt lµ truyÖn DÕ MÌn phiªu l­u ký, cïng hµng lo¹t c¸c t¸c phÈm kh¸c chñ yÕu viÕt vÒ cuéc sèng vµ phong tôc tËp qu¸n cña n«ng th«n VN tr­íc CMT8. 1943, T« Hoµi tham gia Héi v¨n ho¸ cøu quèc, bªn c¹nh viÖc viÕt b¸o chÝ phôc vô cho kh¸ng chiÕn vµ nhiÖm vô CM, nhµ v¨n vÉn dµnh t©m huyÕt cho s¸ng t¸c. TruyÖn T©y B¾c lµ mét trong sè ®ã. Sau 1954, T« Hoµi trë l¹i víi c«ng viÖc «ng yªu thÝch lµ viÕt v¨n. «ng lµ con ng­êi cña v¨n ch­¬ng, cña c«ng viÖc. Søc s¸ng t¹o kh«ng ngõng Êy ®· ®ãng gãp cho VHDT mét khèi l­îng khæng lå: h¬n 100 t¸c phÈm thuéc nhiÒu thÓ lo¹i: truyÖn ng¾n, truyÖn dµi, håi ký, kÞch b¶n phim, nghiªn cøu vµ kinh nghiÖm s¸ng t¸c… trong sè ®ã, ng­êi ®äc ®Æc biÖt yªu mÕn c¸c t¸c phÈm : DÕ MÌn phiªu l­u ký, O chuét, Nhµ nghÌo, TruyÖn T©y B¾c, MiÒn T©y… N¨m 1996, «ng ®­îc nhËn gi¶i th­ëng HCM vÒ VHNT. * Theo em, ®iÒu g× ®· ®­a ®Õn sù ra ®êi cña tËp truyÖn nµy? Nh÷ng truyÖn ng¾n trong ®ã ®· gióp ta hiÓu ®­îc g× vÒ cuéc sèng cña ng­êi d©n T©y B¾c? Ta thÊy ®­îc sù quen thuéc nµo trong ngßi bót T« Hoµi? VËy lµ h×nh ¶nh cña nh©n d©n vïng rÎo cao Tæ Quèc ®· trë thµnh mét ¸m ¶nh ®êi sèng, mét th«i thóc nghÖ thuËt ®Ó nhµ v¨n cho ra ®êi mét thiªn truyÖn ng¾n ®Æc s¾c. Chóng ta sÏ cïng t×m hiÓu vÎ ®Ñp cña thiªn truyÖn Êy , ®ång thêi qua truyÖn mµ hiÓu vÒ tÊm lßng cña nhµ v¨n ®èi víi nh©n d©n. Hs tr¶ lêi c©u hái trªn c¬ së SGK 2. T¸c phÈm TruyÖn T©y B¾c HS nªu ®­îc: T¸c phÈm lµ kÕt qu¶ chuyÕn ®i dµi ngµy cña nhµ v¨n cïng bé ®éi lªn gi¶i phãng T©y B¾c n¨m 1952. 8 th¸ng sèng g¾n bã vµ nghÜa t×nh víi nh©n d©n c¸c d©n téc Th¸i, M­êng, Hm«ng… ®· gióp nhµ v¨n t¸i hiÖn mét c¸ch xóc ®éng vÒ cuéc sèng tñi nhôc cña ®ång bµo miÒn nói T©y B¾c d­¬Ý ¸ch phong kiÕn vµ thùc d©n. Hä bÞ t­íc ®o¹t tµi s¶n vµ c¶ quyÒn sèng chÝnh ®¸ng còng nh­ nh©n phÈm. Trong c¶nh ®au th­¬ng Êy, CM ®· dÕn víi hä vµ thøc tØnh hä. TËp truyÖn lµ mét thµnh c«ng cña T« Hoµi trong viÖc nhËn thøc vµ kh¸m ph¸ hiÖn thùc kh¸ng chiÕn ë mét ®Þa bµn ®Æc biÖt vïng cao phÝa T©y B¾c cña Tæ quèc. T¸c phÈm in dÊu râ nÐt phong c¸ch nghÖ thuËt ®Æc s¾c cña T« Hoµi: mµu s¾c d©n téc ®Ëm ®µ; chÊt th¬, chÊt tr÷ t×nh thÊm ®­îm; ng«n ng÷ giµu tÝnh t¹o h×nh. GV bæ sung cho HS tham kh¶o lêi tù b¹ch cña nhµ v¨n: “ N¨m 1952, t«i theo bé ®éi chñ lùc, tiÕn qu©n vµo miÒn T©y, tham dù chiÕn dÞch gi¶i phãng T©y B¾c…C¸i kÕt qu¶ lín nhÊt vµ tr­íc nhÊt cña chuyÕn ®i 8 th¸ng Êy lµ ®Êt n­íc vµ con ng­êi miÒn T©y ®· ®Ó th­¬ng ®Ó nhí cho t«i nhiÒu, kh«ng thÓ bao giê quªn. Kh«ng thÓ bao giê quªn ®­îc lóc vî chång A Phñ tiÔn t«i ra khái dèc nói Tµ Sïa råi cïng vÉy tay gäi theo: “ChÐo lï! ChÐo lï!” (Trë l¹i…)…Hai tiÕng “Trë l¹i” ch¼ng nh÷ng nh¾c t«i cã ngµy trë l¹i, mµ t«i ph¶i ®em trë l¹i cho nh÷ng ng­êi th­¬ng Êy mét kû niÖm tÊm lßng m×nh, mét c¸i g× lµm hiÓn hiÖn l¹i cuéc ®êi ng­êi MÌo trung thùc, chÝ t×nh, dï gian nan ®Õn thÕ nµo, bao giê còng ®îi c¸n bé, ®îi bé ®éi, bao giê còng mong anh em trë l¹i…H×nh ¶nh T©y B¾c ®au th­¬ng mµ dòng c¶m lóc nµo còng thµnh nÐt, thµnh ng­êi, thµnh viÖc trong t©m trÝ t«i. Nh÷ng chiÕn khu cña c¸c d©n téc mét lßng kh¸ng chiÕn. D©n téc M­êng ë b¶n Th¶i, d©n téc Th¸i ë Ngän Lao, ng­êi Dao Nga Hoµng ë Suèi Ron, ng­êi MÌo ë khu 99, ë Pó Nhung, ng­êi X¸, ng­êi Puéc trªn s«ng NËm Mu… Trong kh¸ng chiÕn, mçi chóng ta ®Òu tr¶i biÕt rÊt nhiÒu viÖc dån dËp, m·nh liÖt, nhiÒu viÖc t­ëng kh«ng thÓ quªn, nh­ng råi viÖc kh¸c Ëp ®Õn, c¸i h«m qua l¹i nh·ng ®i. Nh­ng lÇn t«i ®i T©y B¾c nµy kh¸c thÕ. Cho tíi h«m nay, t«i vÉn båi håi nhí nh­ in. Mét ¸m ¶nh m¹nh mÏ thóc ®Èy t«i s¸ng t¸c – ý thøc thiÕt tha víi ®Ò tµi lµ mét quyÕt ®Þnh.” GV: gäi lµ truyÖn ng¾n nh­ng t¸c phÈm kh¸ dµi. TruyÖn chia lµm hai phÇn kh¸ râ, t­¬ng øng víi hai giai ®o¹n trong cuéc ®êi hai nh©n vËt. SGK chØ trÝch gi¶ng phÇn 1- tËp trung nhiÒu h¬n vÎ ®Ñp c¶ trong néi dung vµ nghÖ thuËt cña t¸c phÈm – phÇn 2 c¸c em ®äc tham kh¶o tãm t¾t. - Gäi 1-2 HS tãm t¾t l¹i t¸c phÈm. Dùa vµo ®ã, em h·y t×m hiÓu xem nhµ v¨n muèn nãi ®iÒu g× trong t¸c phÈm cña m×nh? * PhÇn thø nhÊt nh­ mét cuèn phim t¸i hiÖn l¹i cuéc ®êi cña hai nh©n vËt khi cßn ë Hång Ngµi. Theo em, cã thÓ t¸ch nã thµnh mÊy ®o¹n ý? GV: Sè phËn cña hai ng­êi cã nhiÒu nÐt gièng nhau nh­ng xuÊt ph¸t tõ hai hoµn c¶nh kh¸c nhau nªn hä cã nh÷ng nÐt tÝnh c¸ch kh¸c biÖt. Tr­íc hÕt, chóng ta cïng ®Õn víi cuéc dêi cña c« Mþ, mét nh©n vËt cã lÏ ®· giµnh ®­îc nhiÒu t×nh c¶m yªu th­¬ng cña ngßi bót T« Hoµi. HS theo dâi gîi ý cña GV, ®äc thÇm trÝch ®o¹n. Mét em ®äc v¨n b¶n tãm t¾t do m×nh thùc hiÖn ë nhµ. II. T×m hiÓu néi dung vµ vÎ ®Ñp cña thiªn truyÖn. Ho¹t ®éng 1: 1. T×m hiÓu s­ bé vÒ trÝch ®o¹n SGK. Th«ng qua cuéc ®êi ®au khæ, ®Ém n­íc m¾t cña Mþ vµ A Phñ, nhµ v¨n ®· ph¶n ¸nh ch©n thùc ®êi sèng bi th¶m khèn khæ cña ng­êi d©n miÒn nói d­íi ¸ch thèng trÞ cña bän phong kiÕn tµn ¸c ®«ng thêi bªnh vùc cho quyÒn sèng cña con ng­êi, h¬n thÕ, «ng cßn kh¼ng ®Þnh kh¶ n¨ng thøc tØnh ®Ó tù gi¶i phãng m¹nh mÏ cña quÇn chóng. Nhµ v¨n còng kh¼ng ®Þnh vai trß cña CM, chÝnh s¸ch d©n téc ®óng ®¾n cña §¶ng qua h×nh t­îng nh©n vËt A Ch©u. KÕt cÊu gåm 3 phÇn: - Mþ vµ c¶nh sèng bi th¶m trong th©n phËn lµm d©u g¹t nî nhµ thèng lý. - A Phñ vµ con ®­êng dÉn ®Õn cuéc sèng n« lÖ trõ nî cho nhµ thèng lý. - Mþ cøu A Phñ vµ c¶ hai trèn ®Õn Hång Ngµi. *HS ®äc ®o¹n v¨n më ®Çu. Nh©n vËt Mþ ®· hiÖn ra nh­ thÕ nµo, trong khung c¶nh ra sao?. C¸ch vµo truyÖn nh­ thÕ cña nhµ v¨n cã dông ý g× khi ®­a nh©n vËt ®Õn víi ng­êi ®äc? 2. Ho¹t ®éng 2: H­íng dÉn t×m hiÓu nh©n vËt Mþ: Mþ vµ c¶nh sèng bi th¶m trong th©n phËn lµm d©u g¹t nî nhµ thèng lý Mþ hiÖn ra trªn trang v¨n víi d¸ng vÎ: “ngåi quay sîi bªn t¶ng ®¸ tr­íc cöa, c¹nh tµu ngùa” vµ nÐt mÆt: “buån r­êi r­îi”. D¸ng vÎ vµ nÐt mÆt Êy cã vÎ l¹c lâng trong khung c¶nh: “giµu l¾m, nhµ cã nhiÒu n­¬ng, nhiÒu b¹c, nhiÒu thuèc phiÖn nhÊt lµng” cña thèng lý P¸ Tra. Nã kh¬i gîi sù tß mß, th¾c m¾c ë ng­êi ®äc, ®Ó råi vì lÏ: “c« Êy kh«ng ph¶i con g¸i nhµ P¸ Tra; c« Êy lµ vî A Sö, con trai thèng lý P¸ Tra.”. C¸ch giíi thiÖu gi¸n tiÕp nh­ vËy cña T« Hoµi ®· ®­a ng­êi ®äc tiÕp xóc víi nh©n vËt víi mét c¶m gi¸c võa gÇn gòi c¶m th«ng, võa b¨n kho¨n tß mß muèn hiÓu s©u h¬n vÒ c« g¸i Êy. ¤ng ®· khiÕn chóng ta thÊy c« Mþ cña téc ng­êi MÌo trªn ®Ønh nói cao kh«ng ph¶i xa l¹, c¸ch biÖt mµ trë nªn gÇn gòi, quen thuéc nh­ nh÷ng nµng thiÕu n÷ trong c¸c c©u truyÖn cæ hoÆc nh­ nµng KiÒu, nh­ chÞ DËu…mµ ta ®· biÕt trong v¨n ch­¬ng. * Khi ch­a trë thµnh con d©u nhµ thèng lý, Mþ lµ mét c« g¸i nh­ thÕ nµo?. §iÌu g× ®· ®­a c« ®Õn nhµ thèng lý lµm vî A Sö? Mþ lµ mét thiÕu n÷ xinh ®Ñp vµ tµi hoa. C« cã tµi thæi s¸o tíi møc: “cã biÕt bao nhiªu ng­êi mª, ngµy ®ªm ®· thæi s¸o ®i theo Mþ”. Kh«ng trùc tiÕp ®­îc miªu t¶, nh­ng mét nhËn xÐt cña nhµ v¨n ®· lËp tøc nh¾c ta vÒ mét c« Mþ ®¸ng yªu,®Çy quyÕn rò: “Trai ®Õn ®øng nh½n ch©n v¸ch ®Çu buång Mþ”. C¨n buång phÝa ch¸i nhµ ng­êi Hm«ng dµnh cho con g¸i lµ n¬i hß hÑn cña trai lµng g¸i b¶n mçi ®é xu©n vÒ. Mþ l¹i lµ ng­êi con hiÕu th¶o vµ nhÊt lµ cã c¸ tÝnh m¹nh mÏ. Khi thèng lý P¸ Tra ®Õn hái Mþ vÒ lµm vî A Sö, c« ®· kiªn quyÕt tr¶ lêi bè: “Con nay ®· biÕt cuèc n­¬ng lµm ng«, con ph¶i lµm n­¬ng ng« tr¶ nî thay cho bè. Bè ®õng b¸n con cho nhµ giµu”. Mét c« g¸i nh­ thÕ ®¸ng ®­îc sèng trong yªu th­¬ng vµ h¹nh phóc. Song, cã ph¶i lµ h«ng nhan b¹c mÖnh hay lµ lçi bëi c« sinh ra trong mét gia ®×nh nghÌo. Nh÷ng ®ªm t×nh mïa xu©n say mª Êy còng chÝnh lµ thêi ®iÓm b¾t ®Çu cho cuéc ®êi ®Çy bÊt h¹nh cña Mþ: “Mét ®ªm khuya, Mþ nghe tiÕng gâ v¸ch. TiÕng gâ v¸ch hß hÑn cña ngõ¬i yªu.Mþ håi hép lÆng lÏ qu¬ tay lªn th× gÆp hai ngãn tay l¸ch vµo khe gç, sê mét ngãn cã ®eo nhÉn. Ng­êi yªu cña Mþ th­êng ®eo nhÉn ngãn Êy. Mþ bÌn nhÊc tÊm v¸n gç. Mét bµn tay d¾t Mþ b­íc ra. Mþ võa b­íc ra, lËp tøc cã mÊy ng­êi choµng ®Õn, nhÐt ¸o vµo miÖng Mþ råi bÞt m¾t, câng Mþ ®i…”. VËy lµ, mãn nî cha mÑ mang tõ kiÕp tr­íc, b©y giê con g¸i ph¶i g¸nh thay, kh«ng thÓ nµo lµm kh¸c ®­îc. Mþ ®· trë thµnh con d©u g¹t nî nhµ thèng lý. * HS ®äc phÇn tiÕp tõ: Cã ®Õn hµng mÊy th¸ng... bao giê chÕt th× th«i. Mþ sèng cuéc sèng nh­ thÕ nµo trong nhµ thèng lý? C« ph¶n øng ra sao tr­íc c¶nh ngé cña b¶n th©n? - C¸ tÝnh m¹nh mÏ kh«ng cho Mþ chÊp nhËn ngay hoµn c¶nh: “Cã ®Õn hµng mÊy th¸ng, ®ªm nµo Mþ còng khãc.” N­íc m¾t r¬i xuèng, ý nghÜ ph¶n kh¸ng n¶y sinh. C« trèn vÒ nhµ, trong tay mang s½n n¾m l¸ ngãn, quú l¹y cha ®Ó ®i chÕt. Nh­ng n­íc m¾t cay ®¾ng cña ng­êi cha ®· gi÷ c« ë l¹i víi cuéc sèng. Mþ b­ng mÆt khãc, kh«ng ®µnh lßng chÕt: “Mþ chÕt th× bè Mþ cßn khæ h¬n bao nhiªu lÇn b©y giê n÷a”. C« nÐm n¾m l¸ ngãn ®i, còng lµ nÐm bá kh¸t väng gi¶i tho¸t cña riªng m×nh, trë vÒ nhµ thèng lý. - Cuéc sèng cña Mþ tr«i qua dÇn trong nhµ thèng lý ra sao c« còng kh«ng quan t©m ®Õn. §ã lµ cuéc sèng hay lµ mét sù ®o¹ ®Çy triÒn miªn vÒ c¶ th©n x¸c vµ tinh thÇn. Mang tiÕng lµ d©u con nh­ng th©n phËn cña Mþ nãi riªng vµ cña nh÷ng ng­êi ®µn bµ trong nhµ thèng lý th×: “Mét ®êi con ng­êi chØ biÕt ®i theo ®u«i con ngùa cña chång”, ch¼ng kh¸c g× th©n phËn ®Çy tí,thËm chÝ cßn kh«ng b»ng th©n tr©u ngùa: “con tr©u, con ngùa lµm cßn cã lóc, ®ªm nã cßn ®­îc ®øng g·i ch©n nhai cá. ®µn bµ con g¸i nhµ nµy th× vïi ®Çu vµo viÖc c¶ ngµy lÉn ®ªm”. * §ã lµ sù hy sinh cho cha, sèng v× cha. Nh­ng khi cha qua ®êi, t¹i sao Mþ kh«ng t×m ®Õn n¾m l¸ ngãn mét lÇn n÷a?. Em suy nghÜ nh­ thÕ nµo vÒ th¸i ®é Êy cña Mþ? Gîi ý b»ng c¸c c©u hái nhá: *Kh«ng muèn sèng trong cuéc sèng kh«ng t×nh yªu h¹nh phóc, Mþ t×m ®Õn c¸i chÕt. Nay vÉn trong c¶nh sèng Êy mµ l¹i kh«ng t­ëng ®Õn chÕt th× lµ thÕ nµo? * Mþ cã suy nghÜ ra sao vÒ th©n phËn cña m×n trong nhµ thèng lý? * Nh÷ng nçi khæ mµMþ ph¶i chÞu ®ùng trong nhµ thèng lý lµ nh­ thÕ nµo? Chi tiÕt nµo theo em lµ ®Æc s¾ch¬n c¶? V× sao? Khi cha qua ®êi, ®¸ng lÏ Mþ cã thÓ gi¶i tho¸t cho kiÕp sèng tr©u ngùa cña m×nh. Nh­ng “Mþ kh«ng cßn t­ëng ®Õn Mþ cã thÓ ¨n l¸ ngãn tù tö n÷a. ë l©u trong c¸i khæ, Mþ thµnh ra quen víi c¸i khæ”. Mét chi tiÕt xãt xa, chua ch¸t. Khi cßn nghÜ ®Õn c¸i chÕt, tøc lµ cßn bÊt b×nh víi cuéc sèng kh«ng ra sèng, tøc lµ cßn muèn sèng. Nh­ng khi kh«ng cßn t×m ®Õn sù gi¶i tho¸t khái kiÕp sèng bi th¶m còng tøc lµ niÒm tha thiÕt víi sù sèng còng kh«ng cßn. §iÒu ®ã míi thùc lµ ®¸ng sî. Mþ rèt cuéc kÐo dµi sù tån t¹i vËt vê, v« thøc: “B©y giê th× Mþ t­ëng m×nh còng lµ con tr©u, m×nh còng lµ con ngùa…ngùa chØ biÕt viÖc ¨n cá, biÕt ®i lµm mµ th«i. Mþ cói mÆt kh«ng nghÜ ngîi n÷a, mµ lóc nµo còng chØ nhí ®i nhí l¹i nh÷ng viÖc gièng nhau…mçi n¨m mçi mïa, mçi th¸ng l¹i lµm ®i lµm l¹i…”. BÞ vïi dËp trong c«ng viÖc, Mþ cßn bÞ chµ ®¹p c¶ th©n x¸c: khi muèn ®i ch¬i, bÞ chång lÊy d©y ®ay trãi ®øng vµo cét nhµ; khi bãp thuèc cho chång, mÖt qu¸, lì thiÕp ®i th× bÞ chång lÊy ch©n ®¹p vµo mÆt, ngåi s­ëi löa h¬ tay, chång còng ®¹p ng· quay ra bªn bÕp löa…. Mþ c©m lÆng, kh«ng ph¶n øng g×. §au ®ín h¬n, c« cßn bÞ ®µy ®o¹ vÒ tinh thÇn: “c¸i buång Mþ n»m, kÝn mÝt, cã mét chiÕc cöa sæ lç vu«ng b»ng bµn tay. Lóc nµo tr«ng ra còng chØ thÊy tr¨ng tr¾ng, kh«ng biÕt lµ s­¬ng hay lµ n¾ng. Mþ nghÜ r»ng m×nh cø chØ ngåi trong c¸i lç vu«ng Êy tr«ng ra ®Õn bao giê chÕt th× th«i”. Chi tiÕt t¶ thùc nh­ng còng chÝnh lµ mét h×nh ¶nh Èn dô ®Æc s¾c vÒ c¸i ngôc thÊt tinh thÇn, giam h·m vµ cÊm cè tuæi thanh xu©n cña Mþ, lµm hÐo h¾t vµ lôi tµn t©m hån kh¸t sèng vµ ham sèng cña mét ng­êi con g¸i v« cïng ®Êng sèng. Cuéc sèng kh«ng ra sèng Êy ®· khiÕn mét c« Mþ xu©n t×nh xu©n s¾c ngµy nµo nay trë thµnh “mét con rïa lïi lòi nu«i trong xã cöa”, c©m lÆng vµ v« c¶m, tíi møc khi bÞ vïi dËp, bÞ t­íc ®o¹t quyÒn sèng cña chÝnh m×nh còng kh«ng c¶m nhËn thÊy. * Tõ viÖc miªu t¶ sè phËn ®Çy ®au khæ cña nh©n vËt Mþ, nhµ v¨n T« Hoµi muèn göi ®Õn cho ng­êi ®äc ®iÒu g×? Th©n phËn ®au khæ ®¾ng cay cña Mþ ®· ®­îc t¸i hiÖn ch©n thùc s¾c nÐt d­íi ngßi bót ®Çy yªu th­¬ng vµ xãt xa cña nhµ v¨n. Mçi chi tiÕt vÒ nh©n vËt chóng ta nh­ c¶m nhËn thÊy nh÷ng tr¨n trë cña «ng vÒ con ng­êi, vÒ cuéc sèng. §ã còng lµ mét b»ng chøng kÕt téi ®anh thÐp bän thèng trÞ phong kiÕn tµn ¸c ®· lîi dông søc m¹nh cña c­êng quyÒn vµ thÇn quyÒn ®Ó chµ ®¹p vµ bãc lét tµn nhÉn ®èi víi nh÷ng con ng­êi l­¬ng thiÖn bÊt h¹nh, t­íc ®o¹t quyÒn sèng, quyÒn h¹nh phóc chÝnh ®¸ng cña con ng­êi. * Nh­ng gi¸ trÞ nh©n ®¹o cña t¸c phÈm cã ph¶i chØ dõng l¹i ë ®ã? LiÖu c« g¸i vèn m¹nh mÏ vµ giµu søc sèng lµ Mþ m·i m·i bÞ nhÊn ch×m trong th©n kiÕp n« lÖ Êy? §iÒu g× sÏ ®­a c« ra khái sù ©m thÇm c« ®éc vµ t×m l¹i chÝnh b¶n th©n m×nh dï chØ trong mét kho¶nh kh¾c cña sù sèng? C©u hái nhá ®Ó gîi ý: * Kh«ng khÝ cña mïa xu©n n¨m Êy cã g× kh¸c th­êng? * Trong nh÷ng ngµy TÕt kh¸c th­êng ®ã, Mþ ®· uèng r­îu ra sao? R­îu cã t¸c ®éng g× ®Õn t©m hån cña ng­êi ®µn bµ bÊy l©u nay ©m thÇm mßn mái? * ¢m thanh nµo cña nh÷ng ®ªm t×nh mïa xu©n ®· gîi nh¾c vÒ qu¸ khø víi Mþ nhiÒu nhÊt?Em h·y nªu lªn nh÷ng c¶m nhËn ng¾n gän cña m×nh vÒ nghÖ thuËt miªu t¶ ©m thanh Êy cña nhµ v¨n? ( §­îc nh¾c ®Õn mÊy lÇn? Mçi lÇn cã sù t¸c ®éng kh¸c nhau nh­ thÕ nµo ®Õn t©m hån Mþ? * TiÕng s¸o gäi b¹n yªu khi hoµ nhËp thµnh tiÕng lßng cña ng­êi thiÕu phô ®· lµm biÕn ®æi c« nh­ thÕ nµo? DiÔn biÕn t©m trang cña Mþ ra sao? T¸c gi¶ miªu t¶ nh­ thÕ cã hîp lý kh«ng? V× sao? * Khi A Sö vÒ, hái Mþ vµ thËm chÝ trãi ®øng Mþ vµo cét nhµ Mþ cã ph¶n øng g× kh«ng? t¹i sao l¹i thÕ? * Khi h¬i r­îu ®· nh¹t tiÕng s¸o ®· xa, Mþ tØnh l¹i trong mét t©m lý ra sao? Th¸i ®é Êy cña Mþ ph¶i ch¨ng lµ m©u thuÉn víicon ng­êi tr­íc ®ã cña chÝnh c«? * Tõ nh÷ng ph©n tÝch trªn, em h·y nhËn xÐt vÒ nghÖ thuËt miªu t¶ diÔn biÕn t©m lý nh©n vËt cña nhµ v¨n T« Hoµi?. Sù miªu t¶ ®ã cã cho ta hiÓu ®­îc g× vÒ th¸i ®é cña «ng ®èi víi con ng­êi, ®Æc biÖt lµ nh÷ng ng­êi bÞ chµ ®¹p, ¸p bøc? Tinh thÇn nh©n ®¹o s©u s¾c cña ngßi bót T« Hoµi ®· ph¸t hiÖn vµ tr©n träng n©ng niu kh¸t väng sèng vèn tiÒm Èn bÊt biÕn trong t©m hån Mþ. Kh¸t väng Êy nh­ líp than hång ©m Ø bÞ che lÊp bëi tro bôi cña khæ ®au vµ l¹nh gi¸ trong t©m hån chØ chê dÞp lµ bïng lªn m¹nh mÏ. - Tr­íc hÕt lµ t¸c ®éng cña kh«ng khÝ TÕt. Nh÷ng ngµy TÕt lµ thêi gian vui ch¬i ®­îc ®ãn ®îi nhÊt cña ng­êi d©n c¸c téc Ýt ng­êi, sau c¶ mét n¨m vËt lén b­¬n tr¶i víi miÕng c¬m manh ¸o. TÕt n¨m Êy ë Hång Ngµi ®Õn sím h¬n mäi n¨m, “lóc giã thæi vµo cá gianh vµng öng, giã vµ rÐt rÊt d÷ déi.”. Nh­ng nh÷ng chiÕc v¸y hoa ®· ®­îc ®em ra ph¬i trªn c¸c mám ®¸ xoÌ nh­ con b­ím sÆc sì…§¸m trÎ ®îi TÕt, ch¬i quay, c­êi Çm trªn s©n ch¬i tr­íc nhµ”. Kh«ng khÝ Êy ¾t h¼n ®· cã mét chót lay ®éng ®Õn ng­êi ®µn bµ ©m thÇm trong nhµ thèng lý. - Sau lµ t¸c ®éng cña r­îu: “Mþ lÐn lÊy hò r­îu, cø uèng õng ùc tõng b¸t. Råi say, Mþ lÞm mÆt ngåi ®Êy nh×n mäi ng­êi nh¶y ®ång nh­ng lßng Mþ ®ang sèng vÒ ngµy tr­íc”.H¬i r­îu nång nµn to¶, gióp Mþ t¹m quªn ®i hiÖn t¹i, sèng trë vÒ víi nh÷ng ngµy x­a, trë vÒ víi c« Mþ xu©n t×nh xu©n s¾c ngµy nµo, sèng l¹i nh÷ng ®ªm t×nh mïa xu©n. - Cã t¸c ®éng lín nhÊt trong viÖc håi sinh t©m hån Mþ lµ tiÕng s¸o. Ngßi bót T« Hoµi ®Õn ®©y qu¶ thùc ®· béc lé ®­îc chiÒu s©u nh©n ¸i trong kh¶ n¨ng ph©n tÝch vµ diÔn t¶ nh÷ng biÕn th¸i tinh tÕ vµ phøc t¹p cña t©m hån nh©n vËt. T×m s©u vµo tËn cïng cña ý thøc vµ ®¸y s©u tiÒm thøc cña nh©n vËt, «ng ®· kh¬i lªn ¸nh s¸ng vµ h¬i Êm cña niÒm kh¸t sèng bÊy l©u bÞ ch«n vïi bëi khæ ®au vµ cay ®¾ng. Trong ®ªm t×nh mïa xu©n n¨m Êy, trong h¬i r­îu ng©y ngÊt, Mþ ®· ®ãn nghe tiÕng s¸o vµ tiÕng h¸t t×m b¹n cña trai g¸i trong lµng.TiÕng s¸o Êy lµ biÓu t­îng cña mïa xu©n, cña kh¸t väng h¹nh phóc: “Ngµy tr­íc, Mþ thæi s¸o giái. Mïa xu©n nµy, Mþ uèng r­îu bªn bÕp löa vµ thæi s¸o. Mþ uèn chiÕc l¸ trªn m«i, thæi l¸ còng hay nh­ thæi s¸o. Cã biÕt bao nhiªu ng­êi mª, ngµy ®ªm thæi s¸o ®i theo Mþ hÕt nói nµy sang nói kh¸c.”. TiÕng s¸o míi ®Çu cßn xa x¨m, m¬ hå tõ ngoµi nói väng vÒ, sau mçi lóc mét gÇn h¬n: nã trë thµnh tiÕng s¸o gäi b¹n yªu, gäi b¹n t×nh dÆt d×u tha thiÕt; nã kh«ng chØ lµ thanh ©m n÷a mµ nh­ cã tiÕng cã thÇn th¸i, nh­ t×nh ai kh«ng thÓ tan…vµ cuèi cïng nã nhËp h¼n vµo trong lßng Mþ, trë thµnh tiÕng nãi t©m hån cña ng­êi con g¸i. TiÕng s¸o ®· cuèn Mþ ra khái t©m tr¹ng thê ¬, nguéi l¹nh trong cuéc sèng “phi thêi gian” bÊy l©u nay. Mþ sèng l¹i nh÷ng ngµy tuæi trÎ trµn ngËp h¹nh phóc mµ ng¾n ngñi ®· qua: “Mþ thÊy ph¬i phíi trë l¹i, trong lßng ®ét nhiªn vui s­íng nh­ nh÷ng ®ªm tÕt ngµy tr­íc. Mþ trÎ l¾m. Mþ vÉn cßn trÎ. Mþ muèn ®i ch¬i.”. Ngän löa cña niÒm ham sèng bÊy l©u t­ëng ®· t¾t lÞm nay bçng trçi dËy m¹nh mÏ. Ph¶n øng ®Çu tiªn ®Õn víi Mþ lµ ý nghÜ “NÕu cã n¾m l¸ ngãn trong tay lóc nµy , Mþ sÏ ¨n cho chÕt ngay, chø kh«ng buån nhí l¹i n÷a”. §ã lµ dÊu hiÖu cña mét sù bõng tØnh, nhËn râ t×nh c¶nh ®au xãt dai d¼ng cña kiÕp sèng m×nh, kh«ng muèn tiÕp tôc cuéc sèng “kh«ng cã lßng víi nhau mµ vÉn ph¶i sèng víi nhau”. Cho ®Õn khi tiÕng s¸o x©m nhËp thÕ giíi néi t©m cña Mþ, trë thµnh sù hiÖn h÷i bªn trong t©m linh nh©n vËt th× Mþ ®· ®øng dËy: “®Õn gãc nhµ, lÊy èng mì, x¾n mét miÕng bá thªm vµo ®Üa ®Ìn cho s¸ng”. Nh­ vËy Mþ còng ®«ng thêi th¾p lªn mét ¸nh s¸ng räi vµo cuéc ®êi t¨m tèi triÒn miªn cña m×nh trong nhµ thèng lý P¸ Tra. Mþ hµnh ®éng nh­ mét con ng­êi tù do, ®i theo tiÕng gäi cña lßng m×nh: “quÊn l¹i tãc, lÊy c¸i v¸y hoa, mÆc thªm c¸i ¸o míi” söa so¹n ®i ch¬i tÕt. C« kh«ng nghe tiÕng A Sö hái, thËm chÝ còng kh«ng cã ph¶n øng g× khi bÞ A Sö n¾m lÊy, trãi ®øng Mþ vµo cét nhµ, cuèn c¶ tãc Mþ lªn cét ®Ó Mþ kh«ng cói còng kh«ng nghiªng ®­îc. Sù tµn ¸c ®Õn b×nh th¶n l¹nh lïng Êy cña A Sö Mþ còng kh«ng ®Ó t©m. Nh­ vËy, tiÕng gäi cña sù sèng tha thiÕt, m·nh liÖt ®Õn møc, sîi d©y trãi cña ®êi thùc kh«ng ®ñ søc lµm kinh ®éng giÊc m¬ thiÕu n÷ trong ng­êi thiÕu phô. T©m hßn Mþ vÉn ®i theo nh÷ng cuéc ch¬i, nh÷ng ®¸m ch¬i, ®¾m m×nh trong tiÕng s¸odÆt d×u quyÕn rò. Cho ®Õn khi Mþ vïng b­íc ch©n theo tiÕng s¸o th× c« míi c¶m nhËn ®­îc c¸i ®au thÝt vµo da thÞt cña sîi d©y trãi nghiÖt ng·. Suèt ®ªm Êy, Mþ sèng trong sù gi»ng xÐ gi÷a thùc t¹i nghiÖt ng· vµ niÒm khao kh¸t sèng tù do, gi÷a tiÕng ch©n ngùa ®¹p v¸ch, tiÕng chã sña xa xa vµ tiÕng s¸o gäi b¹n vÉn giôc gi·, båi håi: “Anh nÐm pao, em kh«ng b¾t. Em kh«ng yªu, qu¶ pao r¬i råi. Em yªu ng­êi nµo, em b¾t pao nµo…”. C« thæn thøc nghÜ m×nh kh«ng b»ng con ngùa, ®Ó ®Õn khi tØnh dËy, giÊc m¬ h¹nh phóc vôt tan biÕn, Mþ cßn tr¬ l¹i víi nçi bµng hoµng trong kh«ng gian im ¾ng kh«ng mét tiÕng ®éng, nhËn thÊy râ sîi d©y trãi thÝt siÕt vµo da thÞt kh«ng thÓ gi·y giôa, ®Ó l¹i trë vÒ víi c« Mþ cña ngµy h«m tr­íc, c©m lÆng vµ lÇm lòi nh­ con rïa nu«i trong xã cöa cña nhµ thèng lý. GV: Cã thÓ thÊy, ®o¹n v¨n miªu t¶ diÔn biÕn t©m tr¹ng Mþ lµ ®o¹n v¨n thµnh c«ng nhÊt cña thiªn truyÖn. Nhµ v¨n ®· tá râ b¶n lÜnh ngßi bót khi «ng ph©n tÝch nh÷ng biÕn th¸i cña t©m hån Mþ, tõ chç l¹nh gi¸, v« c¶m ®Õn chç ý thøc dÇn vÒ th©n phËn cña m×nh, tha thiÕt ®­îc tù do, ®­îc trë vÒ víi thêi thiÕu n÷ bång bét say mª mµ kh«ng r¬i vµo khiªn c­ìng hay véi vµng. Giäng trÇn thuËt lµ giäng nöa trùc tiÕp nªn nhµ v¨n nh­ nhËp th©n vµo t©m t­ nhËn vËt, sèng trong nh÷ng vui buån thæn thøc cña nh©n vËt, c¶m nhËn thÊu ®¸o vµ s©u s¾c nh÷ng nçi niÒm day døt, tr¨n trë cña nh©n vËt. NÕu kh«ng cã mét tÊm lßng c¶m th«ng ch©n thµnh víi con ng­êi, th× tµi n¨ng kh«ng ®ñ ®Ó t¹o nªn sù thµnh c«ng Êy * HS ®äc phÇn tiÕp theo: “Mþ quªn c¶ ®au…kh«ng cßn l¾c ®­îc n÷a”. A Phñ lµ mét chµng trai cã cuéc ®êi vµ tÝnh c¸ch nh­ thÕ nµo?Anh ®· xuÊt hiÖn trong t¸c phÈm ra sao? C¸ch giíi thiÖu nh©n vËt nh­ vËy cña nhµ v¨n T« Hoµi cã hiÖu qu¶ nghÖ thuËt g×? 2. Ho¹t ®éng 3: A Phñ vµ cuéc sèng n« lÖ trong th©n phËn ng­êi ë trõ nî trong nhµ thèng lý. - A Phñ xuÊt hiÖn mét c¸ch ®ét ngét, trong cuéc ®¸nh nhau cña trai lµng bªn víi bän A Sö. C¸ch giíi thiÖu nh­ thÕ ®· g©y sù chó ý víi ng­êi ®äc vÒ mét chµng trai cã nhiÒu nÐt tiªu biªñ cho c¸c chµng trai Hm«ng. Khi A Sö cËy thÕ lµm cµn ®Õn ph¸ cuéc ch¬i cña ®¸m thanh niªn, th×: “Mét ng­êi to lín ch¹y vôt ra, vung tay nÐm con quay rÊt to vµo mÆt A Sö. Con quay gç ng¸t l¨ng vµo gi÷a mÆt. Nã võa kÞp b­ng tay lªn, A Phñ ®· xéc tíi, n¾m c¸i vßng cæ, kÐo dËp ®Çu xuèng, xÐ vai ¸o, ®¸nh tíi tÊp”. Cuéc ®èi ®Çu víi A Sö thËt hiªn ngang vµ trËn ®ßn tr¶ thï míi ¸p ®¶o vµ h¶ hª lµm sao bëi hµng lo¹t c¸c tõ ng÷ chØ hµnh ®éng nhanh, m¹nh, døt kho¸t. Chµng trai Êy lµ mét thanh niªn nghÌo, suèt ®êi ®i lµm thuª, kh«ng anh em, hä hµng, kh«ng ruéng ®Êt, ®Õn ngay c¶ c¸i vßng b¹c ®eo cæ ®Ó ®i ch¬i ngµy TÕt còng kh«ng cã nèt. Nh­ng chÝnh cuéc sèng cïng cùc Êy ®· hun ®ócthªm ë A Phñmét søc sèng m¹nh mÏ, lßng ham chuéng tù do vµ mét tÝnh c¸ch thËt gan gãc, cïng mét tµi n¨ng lao ®éng ®¸ng quý. Anh th¹o mäi c«ng viÖc “biÕt ®óc l­ìi cµy, biÕt ®ôc cuèc, l¹i cµy giái vµ ®i s¨n bß tãt rÊt b¹o”. Chµng trai Êy lµ ng­êi con cña nói rõng tù do. Cuéc sèng phãng kho¸ng, ­a tù do, gÇn gòi víi thiªn nhiªn vµ chÊt ph¸c cña A Phñ còng lµ mét nÐt tÝnh c¸ch dÆc tr­ng cña ng­êi MÌo. Nhµ v¨n T« Hoµi ®· mang ®Õn cho ng­êi ®äc mét con ng­êi gÇn gòi nh­ nh÷ng chµng trai nghÌo khã vèn hay gÆp trong v¨n ch­¬ng d©n gian: chµng Khã, chµng Må c«i bÊt h¹nh song rÊt l­¬ng thiÖn vµ qu¶ c¶m. * Song trËn ®¸nh hµo hïng Êy ®· ®em ®Õn kÕt côc ra sao cho A Phñ? §äc ®o¹n v¨n miªu t¶ c¶nh A Phñ bÞ ®¸nh ph¹t em cã c¶m gi¸c thÕ nµo? * Tõ viÖc thuËt l¹i nh÷ng hµnh ®éng tµn nhÉn v« nh©n ®¹o cña ®¸m chøc viÖc trong lµng, ®Æc biÖt lµ thèng lý P¸ tra, ngßi bót cña nhµ v¨n ®· h­íng ®Õn ®èi t­îng nµo, víi mét th¸i ®é ra sao? Hs cã ®­îc th¸i ®é phÉn né ®èi víi c¶nh t­îng ph¹t v¹ A Phñ c¶u cha con nhµ thèng lý, nhËn ra nh÷ng v« lý trong th©n phËn cña A Phñ khi ph¶i lµ ng­êi ë trõ nî cho thèng lý. GV: TrËn ®¸nh thËt h¶ hª nh­ng còng chÝnh nã ®· lµ nguyªn nh©n ®Èy A Phñ ®Õn chç bÞ t­íc ®o¹t tù do vµ r¬i vµo kiÕp sèng n« lÖ. Chi tiÕt nµy ®· lµm t¨ng søc tè c¸o cña t¸c phÈm: Mét chµng trai khoÎ m¹nh, gan gãc, vèn kh«ng nî nÇn g× nhµ thèng lý P¸ Tra, l¹i lao ®éng giái, sèng tù do nh­ chim trêi gi÷a nói rõng, vËy mµ cuèi cïng còng kh«ng tho¸t khái ¸ch ¸p bøc cña chóa ®Êt, ph¶i r¬i vµo th©n phËn n« lÖ suèt ®êi trong nhµ thèng lý. H¬n thÕ n÷a, cho ®Õn ®êi con, ®êi ch¸u còng vËy, bao giê tr¶ hÕt nî th× th«i. - C¶nh bän chøc viÖc trong lµng xö kiÖn A Phñ l¹i thªm mét bøc tranh sèng ®éng giµu søc tè c¸o vÒ mét tËp tôc lµ hiÖn th©n cña ¸ch ¸p chÕ kiÓu trung cæ ë miÒn nói. Nã diÔn ra trong khãi thuèc phiÖn mï mÞt “tu«n ra c¸c lç cöa sæ tun hót xanh nh­ khãi

File đính kèm:

  • docVan tho 55-64.doc
Giáo án liên quan