Giáo án Vật lí Lớp 9 Tiết 53

 1 Kiến thức:

 - Nêu và chỉ ra được hai bộ phận chính của máy ảnh là vật kính và buồng tối.

 - Nêu và giải thích được đặc điểm của ảnh hiện trên phim của máy ảnh.

 - Dựng được ảnh của vật được tạo ra trong máy ảnh.

 2. Kĩ năng: Biết vẽ ảnh của một vật ở trên phim.

 3.Thái độ: Say mê, hứng thú khi hiểu được ứng dụng cña thÊu kÝnh héi tô.

 

doc2 trang | Chia sẻ: quoctuanphan | Ngày: 30/05/2015 | Lượt xem: 694 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Vật lí Lớp 9 Tiết 53, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy soạn:14/3/2010 Ngµy giảng: 9AB: 17/3 TiÕt 53 Bµi 47: SỰ TẠO ẢNH TRÊN PHIM TRONG MÁY ẢNH I.Môc tiªu : 1 Kiến thức: - Nêu và chỉ ra được hai bộ phận chính của máy ảnh là vật kính và buồng tối. - Nêu và giải thích được đặc điểm của ảnh hiện trên phim của máy ảnh. - Dựng được ảnh của vật được tạo ra trong máy ảnh. 2. Kĩ năng: Biết vÏ ¶nh cña mét vËt ë trªn phim. 3.Thái độ: Say mê, hứng thú khi hiểu được ứng dụng cña thÊu kÝnh héi tô. II. ChuÈn bÞ : - Mô hình máy ảnh. - Một máy ảnh bình thường. III. TiÕn tr×nh lªn líp: 1. æn ®Þnh líp: 2. KiÓm tra : Vật đặt ở vị trí nào thì TKHT tạo được ảnh hứng trên màn. §ộ lớn của vật không đổi, độ lớn của ảnh phụ thuộc vào yếu tố nào? 3. Bµi míi Trî gióp cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß - ? H§1: Tæ chøc t×nh huèng häc tËp. Gäi 2 HS ®äc phÇn më bµi. VËy vËt kÝnh cã vai trß quan träng ntn ? ? ? ? ? ? ? H§2: T×m hiÓu cÊu t¹o cña m¸y ¶nh. Y/c HS đọc tài liệu và trả lời câu hỏi: Bộ phận quan trọng của máy ảnh là gì? Vật kính là thấu kính gì? Vì sao? Tại sao phải có buồng tối? Y/c HS tìm hiểu các bộ phận trên mô hình. Vị trí của ảnh phải nằm ở bộ phận nào? I.Cấu tạo máy ảnh. - Vật kính là TKHT để tạo ra ảnh thật hứng trên màn ảnh. - Buồng tối để không cho ánh sáng ngoài lọt vào, chỉ có ánh sáng của vật sáng truyền vào tác dụng lên phim. → Hai bộ phận quan trọng của máy ảnh là vật kính và buồng tối. - Ảnh hiện lên trên phim. ? ? ? ? ? H§3: T×m hiÓu ¶nh cña mét vËt trªn phim. Y/c HS trả lời c©u C1. Chú ý ở máy ảnh bình thường thì ảnh nhỏ hơn vật, còn ở máy ảnh điện tử chụp những vật nhỏ như côn trùng, phân tử…thì ảnh to hơn vật. Y/c HS vẽ ảnh ( chú ý phim PQ có trước). Y/c HS tự chứng minh. Cho HS tự rút ra kết luận ảnh của vật đặt trước máy ảnh là gì? ảnh của vật đặt trước máy ảnh có đặc điểm gì? II. ¶nh cña mét vËt trªn phim. B P A O Q B’ A’ I C1: Ảnh trên phim là ảnh thật, ngược chiều với vật, nhỏ hơn vật. C2: Hiện tượng thu được ảnh thật (ảnh trên phim) của vật thật chứng tỏ vật kính của máy ảnh là thấu kính hội tụ. C4: d = 2m = 200cm; d/ = 5cm. Tam giác vuông ABO đồng dạng với tam giác vuông A/B/O Kết luận: Ảnh trên phim là ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật. ? - ? H§4: VËn dông – Cñng cè. Hãy tìm hiểu một máy ảnh để nhận ra vật kính, buồng tối và chỗ đặt phim. Gọi 1 HS trung bình lên bảng, các HS làm vào vở. Y/c HS ®äc phÇn ghi nhí HDVN - §äc môc “Có thể em chưa biết”. - Y/c HS vÒ nhµ häc vµ lµm BT ë SBT III. VËn dông. C6: h=1,6m; d=3m; d/=6m. h/=? Giải: Áp dụng kết quả của C4 ta có ảnh A/B/ của người ấy trên phim có chiều cao là: A/B/=AB. IV. Bµi häc kinh nghiÖm ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ .............................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docTiet 53(9).doc
Giáo án liên quan