Giáo án Vật lý 6 tiết 19: Ròng rọc - Trường THCS Phúc Thắng

TIẾT 19: ĐÒN BẨY

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

 - Biết được cấu tạo của đòn bẩy

2. Kĩ năng:

 - Làm được thí nghiệm kiểm chứng

 3. Thái độ:

 - Có ý thức vận dụng kiến thức vào cuộc sống thực tế

 - Nghiêm túc trong giờ học.

II. Chuẩn bi:

1. Giáo viên:

 - Vật nặng, dây treo, thanh ngang, giá TN

2. Học sinh:

 - Vật nặng, dây treo, bảng 15.1

 

doc2 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 14/11/2014 | Lượt xem: 656 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Vật lý 6 tiết 19: Ròng rọc - Trường THCS Phúc Thắng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày so¹n: 23/12/2012 Ngµy d¹y: 27/12/2012 TiÕt 19: ®ßn bÈy I. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: - BiÕt ®­îc cÊu t¹o cña ®ßn bÈy 2. KÜ n¨ng: - Lµm ®­îc thÝ nghiÖm kiÓm chøng 3. Th¸i ®é: - Cã ý thøc vËn dông kiÕn thøc vµo cuéc sèng thùc tÕ - Nghiªm tóc trong giê häc. II. ChuÈn bi: 1. Gi¸o viªn: - VËt nÆng, d©y treo, thanh ngang, gi¸ TN 2. Häc sinh: - VËt nÆng, d©y treo, b¶ng 15.1 III. TiÕn tr×nh gi¶ng d¹y 1. æn ®Þnh: (1 phót) 2. KiÓm tra: (4 phót) C©u hái: nªu t¸c dông vµ ®Æc ®iÓm cña mÆt ph¼ng nghiªng? §¸p ¸n: dïng mÆt ph¼ng nghiªng cã thÓ kÐo (®Èy) vËt lªn víi lùc nhá h¬n träng l­îng cña vËt. MÆt ph¼ng cµng nghiªng Ýt th× lùc cÇn ®Ó kÐo (®Èy) vËt trªn mÆt ph¼ng ®ã cµng Ýt. 3. Bµi míi: ho¹t ®éng cña gv & hs néi dung Ho¹t ®éng 1: HS: ®äc th«ng tin trong SGK vµ tr¶ lêi C1 GV: gäi HS kh¸c nhËn xÐt HS: nhËn xÐt, bæ xung cho nhau GV: tæng hîp ý kiÕn vµ ®­a ra kÕt luËn chung cho C1 I. T×m hiÓu cÊu t¹o cña ®ßn bÈy. C1: vÞ trÝ 1 lµ 01 vÞ trÝ 2 lµ 0 vÞ trÝ 3 lµ 03 vÞ trÝ 4 lµ 01 vÞ trÝ 5 lµ 0 vÞ trÝ 6 lµ 02 Ho¹t ®éng 2: GV: ®Æt vÊn ®Ò HS: t×m c¸ch gi¶i quyÕt vÊn ®Ò. HS: lµm TN vµ th¶o luËn víi c©u C2 §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy C¸c nhãm tù nhËn xÐt, bæ xung cho c©u tr¶ lêi cña nhau. GV: tæng hîp ý kiÕn vµ ®­a ra kÕt luËn chung cho c©u C2 HS: Hoµn thiÖn kÕt luËn trong SGK. GV: ®­a ra kÕt luËn chung cho phÇn nµy. II. §ßn bÈy gióp con ng­êi lµm viÖc dÔ dµng h¬n nh­ thÕ nµo? 1. §Æt vÊn ®Ò: - ®Ó F < P th× 001 vµ 002 ph¶i tháa m·n ®iÒu kiÖn g×? 2. ThÝ nghiÖm: C2: So s¸nh 002 vãi 001 Träng l­îng cña vËt: P = F1 C­êng ®é cña lùc kÐo vËt F2 002 > 001 F1 = …. N F2 = ….. N 002 = 001 F2 = ….. N 002 < 001 F2 = ….. N 3. Rót ra kÕt luËn: C3: ….. nhá h¬n/ b»ng/ lín h¬n …. lín h¬n/ b»ng/ nhá h¬n …. Ho¹t ®éng 3: HS: suy nghÜ vµ tr¶ lêi C4 GV: gäi HS kh¸c nhËn xÐt, bæ xung sao ®ã ®­a ra kÕt luËn chung cho c©u C4 HS: lµm TN vµ th¶o luËn víi c©u C5 §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy C¸c nhãm tù nhËn xÐt, bæ xung cho c©u tr¶ lêi cña nhau. GV: tæng hîp ý kiÕn vµ ®­a ra kÕt luËn chung cho c©u C5 HS: suy nghÜ vµ tr¶ lêi C6 GV: gäi HS kh¸c nhËn xÐt, bæ xung sao ®ã ®­a ra kÕt luËn chung cho c©u C6 III. VËn dông. C4: - bÈy ®¸ - ch¬i cÇu bËp bªnh - móc n­íc … C5: - §iÓm tùa: chç buéc m¸i chÌo, b¸nh xe ®Èy, chèt kÐo, trôc bËp bªnh. - §iÓm ®Æt F1: ®Çu m¸i chÌo, m¸ng xe, l­ìi kÐo, ®Çu bËp bªnh. - §iÓm ®Æt F2: tay m¸i chÌo, c¸n xe ®Èy, c¸n kÐo, ®Çu bËp bªnh. C6: ®Ó lµm gi¶m lùc kÐo h¬n th× ta cã thÓ t¨ng ®o¹n 002 hoÆc gi¶m ®o¹n 001. Còng cã thÓ lµm c¶ 2 c¸ch trªn. 4. Cñng cè: (8 phót) - Gi¸o viªn hÖ thèng hãa l¹i c¸c kiÕn thøc träng t©m - Gäi 1 vµi häc sinh ®äc ghi nhí + cã thÓ em ch­a biÕt - H­íng dÉn lµm bµi tËp trong s¸ch bµi tËp. 5. H­íng dÉn häc ë nhµ: (2 phót) - Häc bµi vµ lµm c¸c bµi tËp trong s¸ch bµi tËp - ChuÈn bÞ cho giê sau. Rßng räc

File đính kèm:

  • docGiao an ly 6 tuan 19.doc
Giáo án liên quan