Giáo án Vật lý 6 trọn năm

Tiết 1 ĐO ĐỘ DÀI

I. Mục tiêu bài dạy:

1. Kiến thức:

-H/S biết xác định được giới hạn đo(GHĐ), độ chia nhỏ nhất(ĐCNN) của dụng cụ đo

-Rèn luyện được các kỹ năng : + Biết ước lượng gần đúng một số độ dài cần đo.

+ Đo độ dài trong một số tình huống thông thường.

+ Biết tính giá trị trung bình các kết quả đo.

Biết đo độ dài trong một số tình huống thông thường, theo qui tắc đo, bao gồm:

+ ước lượng chiều dài cần đo.

+ Chọn thước đo thích hợp

+ Xác định được giới hạn đo (GHĐ), độ chia nhỏ nhất(ĐCNN) của thước đo.

+ Đặt thước đo đúng.

+ Đặt mắt nhìn và đọc kết quả đo đúng.

+ Biết tính giá trị trung bình các kết quả đo.

 

doc71 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 14/11/2014 | Lượt xem: 617 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Vật lý 6 trọn năm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TiÕt 1 ®o ®é dµi Ngµy so¹n: 20/8/2012 Ngµy d¹y:23/8/2012 I. Môc tiªu bµi d¹y: 1. KiÕn thøc: -H/S biÕt x¸c ®Þnh ®­îc giíi h¹n ®o(GH§), ®é chia nhá nhÊt(§CNN) cña dông cô ®o -RÌn luyÖn ®­îc c¸c kü n¨ng : + BiÕt ­íc l­îng gÇn ®óng mét sè ®é dµi cÇn ®o. + §o ®é dµi trong mét sè t×nh huèng th«ng th­êng. + BiÕt tÝnh gi¸ trÞ trung b×nh c¸c kÕt qu¶ ®o. BiÕt ®o ®é dµi trong mét sè t×nh huèng th«ng th­êng, theo qui t¾c ®o, bao gåm: + ­íc l­îng chiÒu dµi cÇn ®o. + Chän th­íc ®o thÝch hîp + X¸c ®Þnh ®­îc giíi h¹n ®o (GH§), ®é chia nhá nhÊt(§CNN) cña th­íc ®o. + §Æt th­íc ®o ®óng. + §Æt m¾t nh×n vµ ®äc kÕt qu¶ ®o ®óng. + BiÕt tÝnh gi¸ trÞ trung b×nh c¸c kÕt qu¶ ®o. 2. Kü n¨ng: Quan s¸t, ­íc l­îng, ®Æt th­íc. - RÌn luyÖn tÝnh cÈn thËn, ý thøc hîp t¸c lµm viÖc trong nhãm. 3. Th¸i ®é: Yªu thÝch bé m«n II. Ph­¬ng ph¸p: Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò kÕt hîp thuyÕt tr×nh. - Thùc nghiÖm. III ChuÈn bÞ cña GV vµ HS: +Mçi nhãm häc sinh: - Mét th­íc kÎ cã §CNN ®Õn mm, Mét th­íc d©y hoÆc th­íc mÐt cã §CNN ®Õn 0,5 em, ChÐp s½n ra giÊy b¶ng 1.1 “ KÕt qu¶ ®o ®é dµi” + Gi¸o viªn: Th­íc th¼ng , th­íc d©y… IV. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1)Giíi thiÖu bµi häc: - Giíi thiÖu n«i dung ch­¬ng tr×nh bé m«n vËt lý 6, vµ c¸c yªu cÇu cña bé m«n. 2) Bµi míi: Ho¹t ®éng1: ¤n l¹i vµ ­íc l­îng ®o ®é dµi cña mét sè ®¬n vÞ ®o ®é dµi ? Em h·y nªu mét sè ®¬n vÞ ®o ®é dµi ë líp d­íi mµ em ®· ®­îc häc ? GV : 1 inch(1 inh) = 2,54 (cm) 1 Ft (foot) = 30,48 (em) -HS nªu c¸c ®¬n vÞ ®é dµi ®· ®­îc häc ë líp d­íi… (TËp ­íc l­îng ®é dµicña 1m theo nhãm bµn) -HS tËp ­íc l­îng c¸ nh©n ®é dµi cña mét nang tay m×nh… - HS chó ý theo dâi… Ho¹t ®éng2: T×m hiÓu dông cô ®o ®é dµi: -Yªu cÇu HS lµm viÖc c¸ nh©n quan s¸t h×nh 1.1(SGK) vµ tr¶ lêi c©u hái C4. -Treo tranh vÏ to th­íc cã ®é dµi 20cm vµ cã §CNN 2mm. Yªu cÇu tõ 1 ®Õn hai häc sinh x¸c ®Þnh GH§ vµ §CNN cña th­íc. Tõ ®ã giãi thiÖu c¸ch x¸c ®Þnh GH§ vµ §CNN cña mét th­íc ®o. - Cho häc sinh thùc hµnh t×n GH§ vµ §CNN cña th­íc: Yªu cÇu HS lµm c©u hái C4, C5, C6 (SGK). -Lµm viÖc c¸ nh©n, tr¶ lêi c©u hái vµthùc hµnh x¸c ®Þnh GH§ vµ §CNN cña mét sè th­íc ®o ®é dµi. - Tr×nh bµy bµi lµm cña m×nh theo sù ®iÒu khiÓn cña gi¸o viªn… Ho¹t ®éng 3: §o ®é dµi: - Dïng b¶ng kÕt qu¶ ®o ®é dµi ®· vÏ to ®Ó h­íng ®Én HS ®o ®é dµi vµ ghi kÕt qu¶ ®o vµo b¶ng 1.1 - H­íng dÉn HS cô thÓ c¸ch tÝnh gi¸ trÞ trung b×nh : (l1+l2+l3)/3 - HS thùc hµnh ®o vµ ghi kÕt qu¶ vµo b¶ng… (Ph©n c«ng c«ng viÖc cho tõng ng­êi trong nhãm ®Ó ®o vµ ghi kÕt qu¶ vµo b¶ng) Ho¹t ®éng4: Th¶o luËn vÒ c¸ch ®o ®é dµi GV: Yªu cÇu HS nhí l¹i bµi thùc hµnh ®o ®é dµi ë tiÕt tr­íc, th¶o luËn theo nhãm ®Ó tr¶ lêi c¸c c©u hái tõ C1 ®Õn C5 (SGK) ?C1: Em h·y cho biÕt ®é dµi ­íc l­îng vµ kÕt qu¶ ®o thùc tÕ kh¸c nhau bao nhiªu? C2: Em ®· chän cô ®o nµo t¹i sao? C3: Em ®Æt th­íc ®o nh­ thÕ nµo ? C4: Em ®Æt m¾t nh×n nh­ thÕ nµo ®Ó ®äc kÕt qu¶ ®o? C5: NÕu ®Çu cuèi cña vËt kh«ng ngang b»ng víi vËt chia th× ®äc kÕt qu¶ ®o nh­ thÕ nµo ? - Yªu cÇu HS lµm viÖc c¸ nh©n thùc hiÖn c©u hái C6, gäi 1 HS lªn b¶ng thùc hiÖn sau ®ã cho c¶ líp nhËn xÐt ®¸nh gi¸ bµi cña b¹n trªn b¶ng. -HS chó ý theo dâi… - HS suy nghÜ tr¶ lêi… (Bµi thùc hµnh ®o ®é dµi bµn häc vµ ®é dµi cuèn vËt lý líp 6 ë tiÕt 1) - HS suy nghÜ tr¶ lêi… (§Æt th­íc ®o sao cho mét ®Çu cña vËt trïng víi v¹ch sè kh«ng cña th­íc) (®Æt m¾t nh×n theo h­íng vu«ng gãc víi c¹nh th­íc ë ®Çu kia cña vËt) (§äc vµ ghi kÕt qña ®o theo v¹ch chia gÇn nhÊt) C6: (1) ®é dµi (2) GH§ (3) §CNN (4) däc theo (5) ngang b»ng víi (6) vu«ng gãc (7) gÇn nhÊt Ho¹t ®éng 5: VËn dông. - Yªu cÇu HS lµm c©u hái C7, C8, C9 ( SGK) C7, C8: (Cho häc quan s¸t tranh vÏ sau ®ã gäi mét vµi HS ®øng t¹i chç tr¶ lêi) C9 : ( cho HS quan s¸t tranh vÏ to treo trªn b¶ng, sau ®ã gäi 1 HS lªn b¶ng ®iÒn kÕt qu¶- cho HS d­íi líp nhËn xÐt ®nh gi¸) -HS quan s¸t tranh vÏ vµ suy nghÜ tr¶ lêi... C7: H×nh c. C8; H×nh c. - HS lµm theo yªu cña GV... 3) Cñng cè: GV hÖ thèng néi dung bµi häc. GV hÖ thèng néi dung bµi häc. Cho häc sinh ®äc phÇn ghi nhí SGK vµ " cã thÓ em ch­a biÕt" V.H­íng dÉn häc ë nhµ: - §äc tr­íc vµ chuÈn bÞ môc I bµi 2 SGK “§o ®é dµi”. - Lµm bµi tËp 1-2.4 ®Õn 1-2.6 trong SBT. 4) H­íng ®Én häc ë nhµ: - Yªu cÇu HS lµm bµi tËp 2.7 ®Õn 2.11 SBT,c©u C10. Yªu cÇu HS lµm bµi tËp 1-2.2 ,1-2.3 SBT - HS kh¸ giái lµm bµi tËp 2.12, 2.13 TiÕt 2 ®o thÓ tÝch chÊt láng Ngµy d¹y: 30/8/2012 I. Môc tiªu bµi d¹y: 1. KiÕn thøc: Qua bµi nµy HS cÇn: - KÓ tªn ®­îc mét sè dông cô th­êng dïng ®Ó ®o thÓ tÝch chÊt láng. - BiÕt x¸c ®Þnh thÓ tÝch chÊt láng b»ng dông cô ®o thÝch hîp. 2. KÜ n¨ng: - §o thÓ tÝch chÊt láng, sö dông dông cô ®o thÓ tÝch. 3. Th¸i ®é: - Yªu thÝch bé m«n. II. Ph­¬ng ph¸p: - Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò kÕt hîp thuyÕt tr×nh. - Thùc nghiÖm. III ChuÈn bÞ cña GV vµ HS: - 1 x« ®ùng n­íc. - B×nh 1( ®ùng ®Çy n­íc ch­a biÕt dung tÝch) - B×nh 2( ®ùng mét Ýt n­íc) - 1 B×nh chia ®é. - 1 vµi ca ®ong. IV. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1)KiÓm tra: -Nªu c¸c b­íc ®o chiÒu dµi cña mét vËt? 2) Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV & HS KiÕn thøc cÇn ®¹t * Dïng hai b×nh cã h×nh d¹ng kh¸c nhau vµ cã dung tÝch gÇn b»ng nhau ®Ó ®Æt vÊn ®Ò vµ giíi thiÖu bµi häc. ? Lµm thÕ nµo ®Ó biÕt trong b×nh n­íc cßn chøa bao nhiªu n­íc? Bµi häc h«m nay gióp ta tr¶ lêi c©u hái võa nªu. Ho¹t ®éng 1: ¤n l¹i ®¬n vÞ ®o thÓ tÝch. - Yªu cÇu HS lµm viÖc c¸ nh©n thùc hiÖn c©u hái C1 ( SGK) - Cho 1 häc sinh lªn b¶ng thùc hiÖn sau ®ã gäi mét vµi HS ®øng t¹i chç nhËn xÐt. KÕt luËn. -HS suy nghÜ thùc hiÖn... C1: 1m2 = 1000dm2 = 1000000em2 1m2 = 1000l = 1000000ml = 1000000cc Ho¹t ®éng2: T×m hiÓu vÒ c¸c dông cô ®o thÓ tÝch chÊt láng. -Yªu cÇu HS lµm viÖc c¸ nh©n ®äc s¸ch môc II.1(SGK) vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái C2, C3, C4, C5. - H­íng dÉn HS th¶o luËn vµ thèng nhÊt c¸c c©u tr¶ lêi C4, C5, C6 (SGK). 1. T×m hiÓu dông cô ®o thÓ tÝch chÊt láng. -Lµm viÖc c¸ nh©n, tr¶ lêi c©u hái vµ th¶o luËn thèng nhÊt c¸c c©u tr¶ lêi. C2: Ca ®ong to cã GH§ lµ 1lÝt vµ §CNN lµ 0,5 lÝt. Ca ®ong nhá cã GH§ vµ §CNN lµ 0,5 lÝt. Can nhùa cã GH§ lµ 5lÝt vµ §CNN lµ 1 lÝt. C3: Chai, can, ca... C4: GH§ §CNN B×nh a B×nh b B×nh c 100 ml 250 ml 300 ml 2 ml 50 ml 50 ml C5: C¸c lo¹i ca nhùa , chai, lèc ghi s½n dung tÝch; can, b¬m tiªm... Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu c¸ch ®o thÓ tÝch. -Yªu cÇu HS lµm viÖc c¸ nh©n ®äc s¸ch môc II.2(SGK) vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái C6, C7, C8. - H­íng dÉn HS th¶o luËn vµ thèng nhÊt c¸c c©u tr¶ lêi . 2. T×m hiÓu c¸ch ®o thÓ tÝch chÊt láng. - §iÒn tõ vµo chç trèng tham gia th¶o luËn tr¶ lêi c¸c c©u hái theo sù h­íng dÉn cña GV. C6: b) §Æt th¼ng ®øng. C7: b) §Æt m¾t nh×n ngang víi mùc chÊt láng ë gi÷a b×nh. C8: a) 70 cm2 b) 50 cm2 a) 40 cm2 Ho¹t ®éng 4: Thùc hµnh ®o thÓ tÝch chÊt láng chøa trong b×nh. - Dïng b×nh 1 vµ b×nh 2 ®Ó minh ho¹ l¹i hai c©u hái ®· ®Æt ra ë ®Çu bµi ®ång thêi nªu môc ®Ých , néi dung thùc hµnh. - Dïng tranh vÏ to b¶ng 3.1" KÕt qu¶ ®o thÓ tÝch chÊt láng ®Ó h­íng dÉn HS thùc hµnh theo tõng nhãm. 3. Thùc hµnh. - NhËn dông cô thùc hµnh. - Tham gia tr×nh bµy c¸ch lµm cña tõng nhãm theo ®Ò nghÞ cña GV. + §æ n­íc vµo b×nh tr­íc, råi ®æ ra ca ®ong hoÆc b×nh chia ®é. + LÊy ca ®ong hoÆc b×nh chia ®é ®ong n­íc råi ®æ vµo b×nh chøa. Ho¹t ®éng 5: Tæng kÕt bµi häc- Cñng cè. ? Nªu c¸ch ®o thÓ tÝch chÊt láng ? C¸ch ®o thÓ tÝch chÊt láng: + ­íc l­îng thÓ tÝch cÇn ®o. + Chän b×nh chia ®é cã GH§ vµ DDCNN thÝch hîp. + §Æt b×nh chia ®é th¼ng ®øng. + §Æt m¾t nh×n ngang víi mùc chÊt láng ë trong b×nh. + §äc vµ ghi kÕt qu¶ ®o theo v¹ch chia gÇn nhÊt. 4) H­íng ®Én häc ë nhµ: - Yªu cÇu HS lµm bµi tËp 3.1 ®Õn 3.7 SBT. - §äc tr­íc bµi 3"§o thÓ tÝch vËt r¾n kh«ng thÊm n­íc". - ChÈn bÞ cho tiÕt sau vµi hßn sái, ®inh èc, r©y buéc. TiÕt 3: ®o thÓ tÝch vËt r¾n Kh«ng thÊm n­íc Ngµy d¹y: 4/9/2012 I. Môc tiªu bµi d¹y: 1. KiÕn thøc: Qua bµi nµy HS cÇn: - BiÕt sö dông mét sè dông cô ®o ( b×nh chia ®é, b×nh trµn) ®Ó x¸c ®Þnh thÓ tÝch vËt r¾n cã h×nh d¹ng bÊt kú kh«ng thÊm n­íc. - Tu©n thñ c¸c quy t¾c ®o vµ trung thùc víi c¸c sè liÖu mµ m×nh ®o ®­îc. 2. KÜ n¨ng: - Hîp t¸c trong mäi c«ng viÖc cña nhãm, lµm thÝ nghiÖm. 3. Th¸i ®é: - Yªu thÝch bé m«n. II. Ph­¬ng ph¸p: - Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò kÕt hîp thuyÕt tr×nh. - Thùc nghiÖm. III ChuÈn bÞ cña GV vµ mçi nhãm HS: - 1 x« ®ùng n­íc. - B×nh trµn, 1 b×nh chøa, d©y buéc. - 1 B×nh chia ®é. - 1 vµi ca ®ong cã ghi s½n dung tÝch. IV. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1)KiÓm tra: -Nªu c¸c b­íc ®o thÓ tÝch chÊt láng? 2) Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV & HS KiÕn thøc cÇn ®¹t Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu c¸ch ®o thÓ tÝch cña nh÷ng vËt kh«ng th©m n­íc. - Giíi thiÖu vËt cÇn ®o thÓ tÝch(hßn ®¸) trong 2 tr­êng hîp hßn ®¸ bá lät b×nh vµ kh«ng bá lät b×nh. ? Quan s¸t h×nh vÏ 4.2 vµ 4.3 SGK , m« t¶ c¸ch ®o thÓ tÝch cña hßn ®¸ trong 2 tr­êng hîp ? - Chia líp thµnh 2 nhãm : nhãm1 (thùc hiÖn c©u C1, nhãm 2 ( thùc hiÖn c©u C2) - H­íng dÉn HS th¶o luËn theo nhãm m« t¶ c¸ch ®o thÓ tÝch cña hßn ®¸ t­¬ng øng víi hai h×nh vÏ, sau ®ã yªu cÇu ®¹i diÖn nhãm tr×nh bµy ph­¬ng ¸n cña nhãm m×nh. - Yªu cÇu HS lµm viÖc c¸ nh©n víi c©u C3, 1HS lªn b¶ng thùc hiÖn. - KÕt luËn. -HS chó ý theo dâi... - Quan s¸t h×nh vÏ 4.2 vµ 4.3 SGK. - Th¶o luËn theo nhãm m« t¶ c¸ch ®o theo h×nh vÏ. I.C¸ch ®o thÓ tÝch cña vËt r¾n kh«ng th©m n­íc: 1. Dïng b×nh chia ®é: Th¶ ch×m vËt ®ã vµo chÊt láng ®ùng trong b×nh chia ®é.ThÓ tÝch cña phÇn chÊt láng d©n lªn b»ng thÓ tÝch cña vËt. 2.Dïng b×nh trµn: Khi vËt r¾n kh«ng bá lät b×nh chia ®é th× th¶ vËt ®ã vµo trong b×nh trµn. ThÓ tÝch cña phÇn chÊt láng trµn ra b»ng thÓ tÝch cña vËt. Ho¹t ®éng 2: Thùc hµnh ®o thÓ tÝch. -Yªu cÇu HS lµm viÖc theo nhãm bµn thùc hµnh ®o thÓ tÝch cña hßn sái trong nhãm m×nh. - H­íng dÉn HS thùc hµnh. ( Chó ý: Trong thßi gian häc sinh thùc hµnh, ®iÒu chØnh c¸c ho¹t ®éng cña nhãm HS vµ cã thÓ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hµnh cña c¸c nhãm) - Ph©n c«ng nhau thùc hµnh theo sù h­íng dÉn cña GV. - Ghi kÕt qu¶ thùc hµnh vµo b¶ng 4.1 ®· kÎ s½n. Ho¹t ®éng 3: VËn dông. - Yªu cÇu HS thùc hiÖn C4: NÕu thay ca cho b×nh trµn vµ b¸t to thay cho b×nh chøa ®Ó ®o thÓ tÝch cña vËt nh­ h×nh 4.4 th× ph¶i chó ý ®iÒu g× ? - H­íng dÉn HS th¶o luËn vµ thèng nhÊt c¸c c©u tr¶ lêi . C4: - Lau b¸t kh« tr­íc khi dïng. - Khi nhÊc ca ra kh«ng lµm ®æ n­íc ra b¸t. - §æ hÕt n­íc vµo b×nh chia ®é. Ho¹t ®éng 4: Tæng kÕt bµi häc- Cñng cè. - Tæng kÕt néi dung bµi häc. - Cho Hs ®äc phÇn ghi nhí SGK. - Kh¾c s©u kiÕn thøc bµi häc... 4) H­íng ®Én häc ë nhµ: - Yªu cÇu HS lµm bµi tËp 4.3 ®Õn 4.4 SBT; thùc hiÖn C5, C6, C7 SGK. - §äc tr­íc bµi 4"Khèi l­îng - §o khèi l­îng". TiÕt 4 : Khèi l­îng - ®o khèi l­îng. Ngµy d¹y: 11/9/2012 I. Môc tiªu bµi d¹y: 1. KiÕn thøc: Qua bµi nµy HS cÇn: - Tr¶ lêi ®­îc c¸c c©u hái cô thÓ nh­: Khi ®Æt mét tÝu ®­êng lªn mét c¸i c©n, c©n chØ 1kg , th× ®ã chØ g× ? - NhËn biÕt ®­îc qu¶ c©n 1kg. - Tr×nh bµy ®­îc c¸ch ®iÒu chØnh sè 0 cña c©n R«bÐcvan vµ c¸ch c©n mét vËt nÆng b»ng c©n R«bÐcvan. - §o ®­îc khèi l­îng cña mét vËt b»ng c©n. - ChØ ra ®­îc §CNN vµ GH§ cña mét c¸i c©n. 2. KÜ n¨ng: - Hîp t¸c nhãm, kÜ n¨ng sö dung c©n R«bÐcvan. 3. Th¸i ®é : - Yªu thÝch bé m«n. II. Ph­¬ng ph¸p: - Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò kÕt hîp thuyÕt tr×nh. - Thùc nghiÖm. III ChuÈn bÞ cña GV vµ HS: - 1 c¸i c©n R«bÐcvan vµ hép qu¶ c©n. - VËt ®Ó c©n, tranh vÏ to c¸c lo¹i c©n trong SGK. IV. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1)KiÓm tra: -Nªu c¸c b­íc ®o thÓ tÝch cña vËt r¾n kh«ng thÊm n­íc trong 2 tr­êng hîp vËt r¾n bá lät vµo b×nh chia ®é vµ tr­êng hîp vËt r¾n kh«ng bá lät vµo b×nh chia ®é? 2) Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV & HS KiÕn thøc cÇn ®¹t Ho¹t ®éng1: Tæ chøc t×nh huèng häc tËp GV : Nªu c©u hái trong SGK ®Ó ®Æt vÊn ®Ò vµ giíi thiÖu bµi häc: ? §o khèi l­îng b»ng dông cô g×? Bµi häc h«m nay gióp ta tr¶ lêi c©u hái võa nªu. -HS chó ý theo dâi… - HS suy nghÜ tr¶ lêi… Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu kh¸i niÖm khèi l­îng vµ ®¬n vÞ khèi l­îng. - Tæ chøc vµ h­íng dÉn HS tr¶ lêi c¸c c©u hái tõ C1 ®Õn C6 SGK. C1: Trªn vá hép s÷a ¤ng Thä cã ghi :"Khèi l­îng tÞnh 397g". Sè ®ã chØ g× ? C2: Trªn vá tÝu bét gÆt OMO cã ghi 500g. Sè ®ã chØ g× ? - Yªu cÇu HS lµm viÖc c¸ nh©n víi c©u C3, C4, C5, C6, 1HS lªn b¶ng thùc hiÖn ®iÒn vµo chç trèng. - KÕt luËn. - Yªu cÇu HS ®äc phÇn I.2 SGK ? §¬n vÞ ®o khèi l­îng cña ViÖt Nam ? 1. Khèi l­îng: -HS chó ý theo dâi vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái... C1: 397g chØ l­îng s÷a chøa trong hép. C2: 500g chØ l­îng bét gÆt trong tói. C3(1) : 500g. C4(2) : 397g C5(3) : Khèi l­îng. C3(4) : l­îng. 2. §¬n vÞ ®o khèi l­îng: - §¬n vÞ ®o khèi l­îng lµ kil«gam( kÝ hiÖu: kg) Ho¹t ®éng3: §o khèi l­îng. -Yªu cÇu HS ®äc SGK c©u C7, C8 t×m hiÓu c©n R«bÐcvan. ( Cho 1 vµi HS lªn chØ c¸c bé phËn cña c©n R«bÐcvan) -Yªu cÇu HS thùc hiÖn c©u C9 (gäi 1 hs lªn b¶ng thùc hiÖn, sau ®ã cho hs kh¸c nhËn xÐt ®¸nh gi¸) -Yªu cÇu HS thùc hiÖn c©u C11 (gäi 1 vµi h/s ®øng t¹i chç tr¶ lêi, sau ®ã cho h/s kh¸c nhËn xÐt ®¸nh gi¸) 1 T×m hiÓu c©n R«bÐcvan : - C¸c bé phËn cña c©n: §ßn c©n, ®Üa c©n, kim c©n vµ hép qu¶ c©n 2. C¸ch dïng c©n R«bÐcvan: C9: (1)- ®iÒu chØnh sè 0. (2) - VËt ®em c©n. (3) - qu¶ c©n. (4)- th¨ng b»ng. (5) - ®óng gi÷a. (6) qu¶ c©n. (7) vËt ®em c©n. 3. C¸c lo¹i c©n: - HS t×m hiÓu c¸c lo¹i c©n theo tranh vÏ. Ho¹t ®éng 4: VËn dông. - Yªu cÇu HS thùc hiÖn C12,C13 SGK - H­íng dÉn HS th¶o luËn vµ thèng nhÊt c¸c c©u tr¶ lêi . - HS thùc hiÖn C12,C13 SGK C12: GHD vµ §CNN cña nh÷ng dông cô mµ HS biÕt : …. C13: sè 5T trªn biÔn b¸o ë cÇu nghÜa lµ chØ xe co träng t¶i 5tÊn ®­îc ®i qua; viÕt ®óng lµ 5t Ho¹t ®éng 5: Tæng kÕt bµi häc- Cñng cè. - Tæng kÕt néi dung bµi häc. - Cho Hs ®äc phÇn ghi nhí SGK. - Kh¾c s©u kiÕn thøc bµi häc... 4) H­íng ®Én häc ë nhµ: - Yªu cÇu HS lµm bµi tËp 5.1 ®Õn 5.5 SBT; - §äc phÇn "cã thÓ em ch­a biÕt"vµ tr­íc bµi 6"Lùc - Hai lùc c©n b»ng". TiÕt 5 : lùc - hai lùc c©n b»ng Ngµy d¹y: 18/9/2012 I. Môc tiªu bµi d¹y: 1. KiÕn thøc: - Nªu ®­îc c¸c thÝ dô vÒ lùc ®Èy, lùc kÐo... chØ ra ®­îc ph­¬ng vµ chiÒu cña c¸c lùc ®ã - Nªu ®­îc c¸c thÝ dô vÒ hai lùc c©n b»ng - Nªu ®­îc c¸c nhËn xÐt sau khi quan s¸t c¸c thÝ nghiÖm. 2. KÜ n¨ng: - Sö dông ®óng c¸c thuËn ng÷ : Lùc ®Èy, lùc kÐo. 3. Th¸i ®é: - Cã ý thøc t×m hiÓu c¸c hiÖn t­îng vËt lý. II.Ph­¬ng ph¸p: Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò kÕt hîp thuyÕt tr×nh. Thùc nghiÖm. III.§å dïng gi¶ng d¹y: * Mçi nhãm häc sinh: - Mét chiÕc xe l¨n; - Mét lß xo l¸ trßn.; - Mét lß xo mÒm dµi kho¶ng 10cm; - Mét thanh nam ch©m th¼ng; - Mét qu¶ gia träng b»ng s¾t cã mãc treo; - Mét gi¸ cã kÑp ®Ó gi÷ c¸c lß xo vµ ®Ó treo qu¶ gia träng. IV. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1) KiÓm tra: - Khèi l­îng cña mét vËt lµ g× ? §¬n vÞ ®o khèi l­îng cña ViÖt Nam 2) Bµi míi: Ho¹t ®éng 1: H×nh thµnh kh¸i niÖm lùc. - H­íng dÉn HS thùc hiÖn ba thÝ nghiÖm ë c¸c h×nh 6.1, 6.2, 6.3 vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái C1, C2, C3. - Tæ chøc cho HS ®iÒn tõ vµo chç trèng trong c©u C4 vµ tæ chøc hîp thøc ho¸ kÕt qu¶ rót ra. I.Lùc: 1) ThÝ nghiÖm: -Thùc hiÖn thÝ nghiÖm H6.1 -Thùc hiÖn thÝ nghiÖm H6.2 -Thùc hiÖn thÝ nghiÖm H6.3 2) Rót ra kÕt luËn: Khi vËt nµy ®Èy hoÆc kÐo vËt kia, ta nãi vËt nµy t¸c dông lùc lªn vËt kia. Ho¹t ®éng2: NhËn xÐt vÒ hai lùc c©n b»ng. - Cho HS ®äc SGK phÇn II (®Ó cã kh¸i niÖm vÒ ph­¬ng vµ chiÒu cña lùc) - Yªu cÇu HS thùc hiÖn l¹i thÝ nghiÖm H6.1 vµ H6.2 - H­íng dÉn HS tr¶ lêi c©u C5 SGK. II.Ph­¬ng vµ chiÒu cña lùc: - Lùc do lß xo ë h×nh 6.2 t¸c dông lªn xe l¨n cã ph­¬ng däc theo lß xo vµ cã chiÒu h­íng tõ xe l¨n ®Õn c¸i cäc ( tøc lµ h­íng tõ tr¸i sang ph¶i) - Lùc do lß xo ë h×nh 6.1 t¸c dông lªn xe l¨n cã ph­¬ng gÇn song song víi mÆt bµn vµ cã chiÒu ®Èy ra. * KÕt luËn: Mçi lùc cã ph­¬ng vµ chiÒu x¸c ®Þnh. - HS th¶o luËn tr¶ lêi c©u C5. Ho¹t ®éng 3: Nghiªn cøu hai lùc c©n b»ng. - Yªu cÇu HS quan s¸t h×nh vÏ 6.4 vµ nªu nhËn xÐt trong c©u C6, C7 SGK. - Gäi mét vµi HS ®øng t¹i chç tr¶ lêi, HS kh¸c nhËn xÐt. - KÕt luËn. - Yªu cÇu HS lµm viÖc c¸ nh©n thùc hiÖn c©u C8 SGK, gäi 1 HS lªn b¶ng thùc hiÖn sau ®ã gäi mét vµi HS kh¸c nhËn xÐt. C6: NÕu ®éi kÐo co bªn tr¸i m¹nh h¬n, sîi d©y sîi d©y sÏ chuyÓn ®éng vÒ phÝa bªn tr¸i. NÕu ®éi kÐo co bªn ph¶i m¹nh h¬n, sîi d©y sîi d©y sÏ chuyÓn ®éng vÒ phÝa bªn ph¶i. Hai ®éi m¹nh nh­ nhau sîi d©y sÏ ®øng yªn. C7. Lùc cña hai ®éi kÐo co cã: - Ph­¬ng s«ng song víi mÆt ®Êt. - ChiÒu tõ ph¶i sang tr¸i( §éi bªn tr¸i). - ChiÒu tõ tr¸i sang ph¶i( §éi bªn ph¶i). C8: a) (1) c©n b»ng. (2) ®øng yªn. b) (3) chiÒu c) (4) ph­¬ng (5) chiÒu. Ho¹t ®éng 4: VËn dông. - Yªu cÇu HS lµm viÖc c¸ nh©n thùc hiÖn c©u C9, C10 SGK. (Uèn n¾n c¸c c©u tr¶ lêi cña HS) C9: a) … lùc ®Èy. b) … lùc kÐo C10: QuyÔn s¸ch ®Æt trªn bµn chÞu t¸c dông cña 2 lùc c©n b»ng lµ träng lùc cña quyÔn s¸ch vµ ph¶n lùc cña mÆt bµn. Ho¹t ®éng 5: Cñng cè. - Nh¾c l¹i néi dung bµi häc. - Cho HS ®äc phÇn ghi nhí SGK. V. H­íng dÉn häc ë nhµ: Häc bµi theo SGK vµ vë nghi;Lµm bµi tËp SBT. §äc tr­íc vµ chuÈn bÞ bµi 7 SGK “T×m hiÓu kÕt qu¶ t¸c ông cña lùc”. TiÕt 6: t×m hiÓu kÕt qu¶ t¸c dông cña lùc Ngµy d¹y: 25/9/2012 I. Môc tiªu bµi d¹y: 1. KiÕn thøc: - H/S hiÓu ®­îc "Lùc t¸c dông lªn mét vËt cã thÓ lµm biÕn ®æi chuyÓn ®éng cña vËt ®ã hoÆc lµm nã biÕn d¹ng". 2. Kü n¨ng: - Lµm vµ bè trÝ thÝ nghiÖm. 3. Th¸i ®é: - Cã ý thøc t×m hiÓu c¸c hiÖn t­îng vËt lý. II. Ph­¬ng ph¸p: Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò kÕt hîp thuyÕt tr×nh. §¬n gi¶n c¸c kiÕn thøc cÇn truyÒn thô. III. §å dïng gi¶ng d¹y: Tranh vÏ vÒ thÝ nghiÖm H7.1; H.7.2 SGK Tr. 25. C¸c mÉu vËt: xe; lß xo l¸ trßn IV. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1) Giíi thiÖu bµi häc: Ta ®· biÕt thÕ nµo lµ lùc; thÕ nµo lµ hai lùc c©n b»ng. - VËy kÕt qu¶ cña sù t¸c dông lùc nh­ thÕ nµo? §ã lµ néi dung bµi häc h«m nay: “T×m hiÓu kÕt qu¶ t¸c dông cña lùc” 2) Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV & HS KiÕn thøc cÇn ®¹t Ho¹t ®éng1: Nh÷ng hiÖn t­îng cÇn chó ý quan s¸t khi cã lùc t¸c dông. C1: T×m bèn thÝ dô cô thÓ minh ho¹ nh÷ng sù biÕn ®æi chuyÓn ®éng? - T×m thÝ dô minh ho¹ vËt bÞ biÕn d¹ng khi cã t¸c dông lùc C2: H·y tr¶ lêi c©u hái nªu ë ®Çu bµi: Lµm sao biÕt trong hai ng­êi ai d­¬ng cung; ai ch­a d­¬ng cung ? 1. Nh÷ng biÕn ®æi cña chuyÓn ®éng: - VËt ®ang chuyÓn ®éng, bÞ dõng l¹i. - VËt ®ang ®øng yªn, b¾t ®Çu chuyÓn ®éng. - VËt chuyÓn ®éng nhanh lªn. - VËt chuyÓn ®éng chËm l¹i - VËt ®ang chuyÓn ®éng theo h­íng nµy bçng chuyÓn ®éng theo h­íng kh¸c. 2. Sù biÕn d¹ng: - Lß xo bÞ kÐo d·n ra Ho¹t ®éng 2: Nh÷ng kÕt qu¶ t¸c dông cña lùc. C4: NhËn xÐt vÒ kÕt qu¶ cña lùc mµ tay ta t¸c dông lªn xe th«ng qua sîi d©y? (Lùc kÐo) C5: NhËn xÐt vÒ kÕt qu¶ cña lùc mµ lß xo t¸c dông lªn hßn bi khi va ch¹m? (Lùc ®Èy) - §iÒn vµo chç trèng c©u hái C7 SGK Tr. 25 1) ThÝ nghiÖm: Thùc hiÖn thÝ nghiÖm H7.1 Thùc hiÖn thÝ nghiÖm H7.2 2) Rót ra kÕt luËn: Lùc t¸c dông vµo vËt cã thÓ lµm cho vËt bÞ biÕn d¹ng hoÆc biÕn ®æi chuyÓn ®éng. Ho¹t ®éng 3: VËn dông. C9: Nªu 3 thÝ dô vÒ lùc t¸c dông lªn mét vËt lµm biÕn ®æi chuyÓn ®éng cña vËt? C10: Nªu 3 thÝ dô vÒ lùc t¸c dông lªn mét vËt lµm vËt biÕn d¹ng? C9: HS ho¹t ®éng c¸ nh©n nªu c¸c VD minh häa C10: HS ho¹t ®éng c¸ nh©n nªu c¸c VD minh häa Ho¹t ®éng 4: Tæng kÕt bµi häc – cñng cè. - Lùc t¸c dông lªn mét vËt cã thÓ lµm bÕn ®æi chuyÓn ®éng cña vËt ®ã hoÆc lµm nã biÕn d¹ng. V. H­íng dÉn häc ë nhµ: Häc bµi theo SGK vµ vë nghi;Lµm bµi tËp SBT. §äc tr­íc vµ chuÈn bÞ bµi 8 SGK “Träng lùc - §¬n vÞ cña lùc”. TiÕt 7 träng lùc. ®¬n vÞ lùc Ngµy d¹y: 02/10/2012 I Môc tiªu bµi d¹y 1. KiÕn thøc: - H/S hiÓu ®­îc träng lùc lµ lùc hót cña tr¸i ®Êt. - Träng lùc cã ph­¬ng th¼ng ®øng vµ cã chiÒu h­íng vÒ phÝa tr¸i ®Êt. §¬n vÞ lùc lµ niut¬n (N) 2. Kü n¨ng: Bè trÝ TN vµ t×m hiÓu c¸c hiÖn t­îng vËt lý. 3. Th¸i ®é: Yªu thÝch bé m«n II. Ph­¬ng ph¸p: - Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò kÕt hîp thuyÕt tr×nh. - Thùc nghiÖm. III. §å dïng gi¶ng d¹y: - Tranh vÏ vÒ thÝ nghiÖm H8.1; H.8.2 SGK Tr. 27,28. - C¸c mÉu vËt: vËt nÆng; lß xo ; gi¸ ®ì. IV.TiÕn tr×nh d¹y häc: 1) KiÓm tra bµi cò: Lùc t¸c dông lªn mét vËt g©y ra c¸i g×? 2) Giíi thiÖu bµi häc: Ta ®· biÕt mét lùc khi t¸c dông lªn mét vËt cã thÓ lµm biÕn ®æi chuyÓn ®éng hoÆc lµm nã biÕn d¹ng. - VËy thÕ nµo lµ träng lùc? §¬n vÞ lùc lµ g×? §ã lµ néi dung bµi häc h«m nay: “Träng lùc. §¬n vÞ lùc” 3) Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV & HS KiÕn thøc cÇn ®¹t Ho¹t ®éng1: Träng lùc lµ g×? - H­íng dÉn HS lµm thÝ nghiÖm (H8.1): C1: Lß xo cã t¸c dông lùc vµo qu¶ nÆng kh«ng? Lùc ®ã cã ph­¬ng chiÒu nh­ thÕ nµo? T¹i sao qu¶ nÆng vÉn ®øng yªn? C2: §iÒu g× chøng tá cã mét lùc t¸c dông lªn viªn phÊn? Lùc ®ã cã ph­¬ng vµ chiÒu nh­ thÕ nµo? KÕt luËn: a) Tr¸i ®Êt t¸c dông lùc hót lªn mäi vËt. Lùc nµy gäi lµ träng lùc. b) Trong ®êi sèng h¹ng ngµy nhiÒu khi ng­êi ta cßn gäi träng lùc t¸c dông lªn mét vËt lµ träng l­îng cña v©t. 1. ThÝ nghiÖm (H8.1): - Treo mét vËt nÆng vµo mét lß xo; ta thÊy lß xo bÞ d·n ra. - CÇm viªn phÊn trªn cao, ®ét nhiªn bu«ng tay ra (HS suy nghÜ tr¶ lêi...) - 1HS ®äc l¹i kÕt luËn Ho¹t ®éng 2: Ph­¬ng vµ chiÒu cña träng lùc. - H­íng dÉn vµ thùc hiÖn thÝ nghiÖm H8.2 C4: Ph­¬ng cña d©y däi nh­ thÕ nµo? (Th¼ng ®øng) - ChiÒu cña träng lùc nh­ thÕ nµo? (H­íng tõ trªn xuèng d­íi) ?Ta cã kÕt luËn g× vÒ ph­¬ng vµ chiÒu cña träng lùc? 1) ThÝ nghiÖm: Thùc hiÖn thÝ nghiÖm H8.2 (Th¼ng ®øng) (H­íng tõ trªn xuèng d­íi) 2) Rót ra kÕt luËn: Träng lùc cã ph­¬ng th¼ng ®øng vµ cã chiÒu tõ trªn xuèng d­íi. Ho¹t ®éng 3: §¬n vÞ lùc, vËn dông. C6: Treo mét d©y däi phÝa trªn mÆt n­íc ®øng yªn cña mét chËu n­íc. MÆt n­íc lµ mÆt n»m ngang. H·y dïng th­íc, ª-ke ®Ó t×m mèi liªn hÖ gi÷a ph­¬ng th¼ng ®øng vµ mÆt n»m ngang? - Giíi thiÖu ®¬n vÞ cña lùc. HS thùc hiÖn t×m ®­îc mèi liªn hÖ gi÷a ph­¬ng th¼ng ®øng vu«ng gãc víi mÆt n»m ngang. §¬n vÞ cña lùc lµ niut¬n ký hiÖu lµ N Ho¹t ®éng 4: Tæng kÕt bµi häc. - Träng lùc lµ lùc hót cña tr¸i ®Êt. - Träng lùc cã ph­¬ng th¼ng ®øng vµ cã chiÒu h­íng vÒ phÝa tr¸i ®Êt. - Träng lùc t¸c dông lªn mét vËt cßn gäi lµ träng l­îng cña vËt ®ã. - §¬n vÞ lùc lµ niut¬n (N). Träng l­îng cña qu¶ c©n 100g lµ 1N V. H­íng dÉn häc ë nhµ: Träng lùc lµ g×? §¬n vÞ lùc lµ g× §äc tr­íc vµ chuÈn bÞ bµi KiÓm tra. TiÕt 8 kiÓm tra Ngµy d¹y: 09/10/2012 I. Môc tiªu kiÓm tra: - Th«ng qua kiÓm tra ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ kÕt qu¶ häc tËp cña tõng HS tõ ®ã cã ph­¬ng ¸n ®iÒu chØnh ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y vµ kiÓm tra hµng ngµy víi tõng häc sinh. a) KiÕn thøc: - Cung cÊp cho HS c¸ch ®o ®é dµi, ®o thÓ tÝch, c¸c kh¸i niÖm vÒ khèi l­îng , ®o khèi l­îng, kh¸i niÖm vÒ lùc, träng lùc vµ ®¬n vÞ lùc. b) KÜ n¨ng: - H/S vËn dông c¸c kiÕn thøc ®· häc ®­îc ®Ó lµm bµi kiÓm tra. - H/S rÌn luyÖn kü n¨ng gi¶i bµi tËp. II. X¸c lËp ma trËn hai chiÒu: Néi dung NhËn thøc VËn dông Tæng NhËn biÕt Th«ng hiÓu §¬n vÞ ®o ®é dµi 1 TNKQ 1 §¬n vÞ ®o thÓ tÝch 1 TNKQ 1 §¬n vÞ ®o khèi l­îng 1 TNKQ 1 Hai lùc c©n b»ng 1 TNKQ 1 KÕt qu¶ t¸c dông cña lùc 1TL 1 §o thÓ tÝch 2 TL 2 Tæng 4 1 2 7 §Ò bµi + §¸p ¸n : (in riªng) Ho¹t ®éng d¹y häc: GV ph¸t ®Ò kiÓm tra, l­u ý häc sinh khi lµm bµi HS lµm bµi , GV theo dâi GV thu bµi vµ nh¹n xÐt giê kiÓm tra khi hÕt giê. * DÆn dß : HS vÒ nhµ ®äc tham kh¶o bµi “Lùc ®µn håi” KiÓm tra: m«n vËt lý 6 Hä vµ tªn: ....................................................... Líp:............... Ngµy kiÓm tra:....../......../.............Thêi gian kiÓm tra: 45 phót. §iÓm Lêi phª cña thÇy, c« gi¸o. §¸nh dÊu X vµo môc nµo em cho lµ ®óng C©u1: §¬n vÞ ®o ®é dµi hîp ph¸p cña n­íc ViÖt Nam lµ: a) kg (kil«gam) b) N (niut¬n) c) m (mÐt) d) TÊt c¶ c¸c môc trªn C©u 2: §¬n vÞ ®o thÓ tÝch th­êng dïng lµ: a) m (mÐt) b) m2 (mÐt vu«ng) c) m3 (mÐt khèi) d) TÊt c¶ c¸c môc trªn C©u 3 : §¬n vÞ ®o khèi l­îng th­êng dïng lµ : a) kg (kil«gam) b) t (tÊn) c) g (gam) d) TÊt c¶ c¸c môc trªn C©u 4 : Hai lùc c©n b»ng lµ : a) Hai lùc m¹nh nh­ nhau b) Hai lùc cïng ph­¬ng c) Hai lùc m¹nh nh­ nhau; cã cïng ph­¬ng d) Hai lùc m¹nh nh­ nhau; cã cïng ph­¬ng nh­ng ng­îc chiÒu‏. C©u 5 : a) Nªu nh÷ng sù biÕn ®æi chuyÓn ®éng cña mét vËt khi bÞ lùc t¸c dông? Cho 3 vÝ dô. b) Nªu 3 vÝ dô vÒ sù biÕn d¹ng cña mét vËt khi bÞ lùc t¸c dông ? C©u 6: Lµm thÕ nµo ®o ®­îc thÓ tÝch cña qu¶ bãng bµn ? Tr¶ lêi: (C©u 5, 6) .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docgiao an li 6 20122013.doc
Giáo án liên quan