Giáo án Vật lý 8 Bài 8 Tiết 10: Áp suất chất lỏng – bình thông nhau

BÀI 8: ÁP SUẤT CHẤT LỎNG – BÌNH THÔNG NHAU

I/ MỤC TIÊU:

1/ Kiến thức:

- Mô tả được TN chứng tỏ sự tồn tại của áp suất trong lòng chất lỏng.

- Viết được công thức tính áp suất chất lỏng, nêu được tên và đơn vị của từng đại lượng trong công thức.

- Vận dụng được công thức tính áp suất chất lỏng để giải các bài tập đơn giản.

- Nêu được nguyên tắc bình thông nhau

2/ Kỹ năng:

- Quan sát hiện tượng qua TN và rút ra được nhận xét.

3/ Thái độ:

- Nghiêm túc, chính xác, trung thực.

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 28/12/2016 | Lượt xem: 603 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Vật lý 8 Bài 8 Tiết 10: Áp suất chất lỏng – bình thông nhau, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 10 Ngày soạn : 19 / 10 /2009 Tiết : 10 Ngày dạy : 21 / 10 /2009 BÀI 8: ÁP SUẤT CHẤT LỎNG – BÌNH THÔNG NHAU I/ MỤC TIÊU: 1/ Kiến thức: - Mô tả được TN chứng tỏ sự tồn tại của áp suất trong lòng chất lỏng. - Viết được công thức tính áp suất chất lỏng, nêu được tên và đơn vị của từng đại lượng trong công thức. - Vận dụng được công thức tính áp suất chất lỏng để giải các bài tập đơn giản. - Nêu được nguyên tắc bình thông nhau 2/ Kỹ năng: - Quan sát hiện tượng qua TN và rút ra được nhận xét. 3/ Thái độ: - Nghiêm túc, chính xác, trung thực. II/ CHUẨN BỊ - B×nh h×nh trơ cã ®¸y C vµ c¸c lç A, B ë thµnh b×nh bÞt b»ng mµng cao su máng. - Mét b×nh trơ thủ tinh cã ®Üa D t¸ch rêi lµm ®¸y - B×nh th«ng nhau cã thĨ thay b»ng «ng cao su nhùa trong. - B×nh ch÷a n­íc, cèc mĩc, giỴ kh« s¹ch. III- Tổ chức hoạt động dạy học : 1. KiĨm tra bài cũ : - ¸p suÊt lµ g×? BiĨu thøc tÝnh ¸p suÊt, nªu ®¬n vÞ c¸c ®¹i l­ỵng trong biĨu thøc? 2. T¹o t×nh huèng häc tËp : nh­ SGK .Bµi míi Ho¹t ®éng cđa GV vµ HS Néi dung Hoạt động 1: Nghiªn cøu sù tån t¹i ¸p suÊt trong lßng chÊt láng Yc HS §äc mơc 1 §Ĩ lµm TN nµy ta cÇn dơng cơ g× ? Nªu c¸ch tiÕn hµnh TN ? GV cho HS quan s¸t TN tr¶ lêi c©u C1 I .Sù tån t¹i ¸p suÊt trong lßng chÊt láng 1.ThÝ nghiƯm 1 Mµng cao su biÕn d¹ng phång ra => chøng tá chÊt láng g©y ra ¸p lùc lªn ®¸y b×nh, thµnh b×nh vµ g©y ra ¸p suÊt lªn ®¸y b×nh vµ thµnh b×nh. C¸c vËt ®Ỉt trong chÊt láng cã chÞu ¸p suÊt do chÊt láng g©y ra kh«ng ? HS lµm TN, nªu kÕt qu¶ TN §Üa D chÞu t¸c dơng cđa nh÷ng lùc nµo? => nhËn xÐt? Qua 2 TN, HS rĩt ra kÕt luËn. HS tù ®iỊn vµo chç trèng hoµn thµnh kÕt luËn. Hoạt động 2: X©y dùng c«ng thøc tÝnh ¸p suÊt chÊt láng Yªu cÇu HS lËp luËn ®Ĩ tÝnh ¸p suÊt chÊt láng. BiĨu thøc tÝnh ¸p suÊt? ¸p lùc F= ? BiÕt d, V=> p = ? So s¸nh pA, pB, pC Gi¶i thÝch? - NhËn xÐt. Hoạt động 3: Nghiªn cøu b×nh th«ng nhau Yªu cÇu HS ®äc C5, nªu dù ®o¸n cđa m×nh GV gỵi ý: líp n­íc ë ®¸y b×nh D sÏ chuyĨn ®éng khi n­íc chuyĨn ®éng VËy líp n­íc D chÞu ¸p suÊt nµo? T­¬ng tù yªu cÇu HS trung b×nh, yÕu chøng minh tr­êng hỵp (b) ®Ĩ pB > pA => n­íc ch¶y tõ B sang A. T­¬ng tù yªu cÇu HS chøng minh tr­êng hỵp (c) hB > hA=> pB = pA n­íc ®øng yªn. yªu cÇu HS lµm TN 3 lÇn => nhËn xÐt kÕt qu¶. Hoạt động 4: VËn dơng, cđng cè HS tr¶ lêi c©u C6. GV th«ng b¸o: h lín tíi hµng ngh×n mÐt => p chÊt láng lín. Yªu cÇu HS ghi tãm t¾t ®Ị bµi. Gäi 2hs lªn ch÷a bµi Gv chuÈn l¹i biĨu thøc vµ c¸ch tr×nh bµy cđa HS GV h­íng d·n HS tr¶ lêi c©u C8: Êm vµ vßi ho¹t ®éng dùa trªn nguyªn t¾c nµo? Yªu cÇu HS gi¶i thÝch t¹i sao b×nh 9b) chøa ®­ỵc Ýt n­íc C2: ChÊt láng t¸c dơng ¸p suÊt kh«ng theo 1 ph­¬ng nh­ chÊt r¾n mµ g©y ¸p suÊt lªn mäi ph­¬ng. 2.ThÝ nghiƯm 2: NhËn xÐt: ChÊt láng t¸c dơng lªn ®Üa D ë c¸c ph­¬ng kh¸c nhau 3. KÕt luËn ChÊt láng kh«ng chØ g©y ra ¸p suÊt lªn ®¸y b×nh, mµ lªn c¶ thµnh b×nh vµ c¸c vËt ë trong lßng chÊt láng. II.c«ng thøc tÝnh ¸p suÊt chÊt láng P = d . h Trong ®ã d: träng l­ỵng riªng chÊt láng. §¬n vÞ N/m3 h: ChiỊu cao cét chÊt láng. §¬n vÞ m p: ¸p suÊt ë ®¸y cét chÊt láng . §¬n vÞ N/m2 1N/m2 = 1Pa ChÊt láng ®øng yªn, t¹i c¸c ®iĨm cã cïng ®é s©u th× ¸p suÊt chÊt láng nh­ nhau. III. B×nh th«ng nhau 1- C5: Tr­êng hỵp a: D chÞu ¸p suÊt: D chÞu ¸p suÊt: => Líp n­íc D sÏ chuyĨn ®éng tõ nh¸nh A sang nh¸nh B 2- Lµm thÝ nghiƯm KÕt qu¶ hB = hA=> chÊt láng ®øng yªn. 3. KÕt luËn: trong b×nh th«ng nhau chøa cïng mét chÊt láng ®øng yªn, c¸c mùc chÊt láng ë c¸c nh¸nh lu«n lu«n cã cïng mét ®é cao. IV.VËn dơng 1. VËn dơng C6: Ng­êi lỈn xuèng d­íi n­íc biĨn chÞu ¸p suÊt chÊt láng lµm tøc ngùc => ¸o lỈn chÞu ¸p suÊt nµy/ C7: H1 = 1,2 m H2 = 1,2 m - 0,4 m = 0,8 m PA = C8: Êm vµ vßi ho¹t ®éng dùa trªn nguyªn t¾c b×nh th«ng nhau => n­íc trong Êm vµ vßi lu«n lu«n cã mùc n­íc ngang nhau Vßi a cao h¬n vßi b => b×nh a chøa nhiỊu n­íc h¬n. C9: Mùc n­íc A ngang mùc n­íc ë B => nh×n mùc n­íc ë A => biÕt mùc n­íc ë B. IV : Cũng cố GV : ChÊt láng g©y ¸p suÊt cã gièng chÊt r¾n kh«ng ? Nªu c«ng thøc tÝnh ¸p suÊt chÊt láng? ChÊt láng ®øng yªn trong b×nh th«ng nhau khi cã ®iỊu kiƯn g×? NÕu b×nh th«ng nhau chøa cïng 1 chÊt láng => mùc chÊt láng cđa chĩng như thế nào? V. dặn dị: - học phàn ghi nhớ - Lµm bµi tập SBT Đäc phÇn “Cã thĨ em ch­a biÕt” Chuẩn bị bai tiếp theo.

File đính kèm:

  • doctiet10.doc
Giáo án liên quan