Giáo án Vật lý 8 dạy học kì 1

BÀI 1. CHUYỂN ĐỘNG VÀ ĐỨNG YÊN

A. Mục tiêu

 Nêu được các ví dụ vể chuyển động trong đời sống

 Nêu được ví dụ về tính tương đối của chuyển động và đứng yên, đặc biệt xác định trạng thái vủa vật so với vật mốc

 Nêu được ví dụ về chuyển đọng co học thường gặp

B. Chuẩn bị

Tranh vẽ H1.1, h1.2. H1.3 SGK

 

doc37 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 04/01/2017 | Lượt xem: 200 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Vật lý 8 dạy học kì 1, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 01 Ngµy so¹n: 01/09/06 TiÕt 01 Ngµy d¹y: 07/09/06 Bµi 1. ChuyÓn ®éng vµ ®øng yªn A. Môc tiªu Nªu ®­îc c¸c vÝ dô vÓ chuyÓn ®éng trong ®êi sèng Nªu ®­îc vÝ dô vÒ tÝnh t­¬ng ®èi cña chuyÓn ®éng vµ ®øng yªn, ®Æc biÖt x¸c ®Þnh tr¹ng th¸i vña vËt so víi vËt mèc Nªu ®­îc vÝ dô vÒ chuyÓn ®äng co häc th­êng gÆp B. ChuÈn bÞ Tranh vÏ H1.1, h1.2. H1.3 SGK C. Ho¹t ®éng trªn líp I. æn ®Þnh líp : 8A: 8B: II. KiÓm tra bµi cò III. Bµi míi Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Néi dung ghi b¶ng - Yªu cÇu HS th¶o luËn nhãm tr¶ lêi c©u C1. §äc phÇn th«ng tin liªn quan. - Yªu cÇu tr¶ lêi c©u C2 - H·y tr¶ líi c©u C3 - Th¶o luËn nhãm tr¶ lêi c©u C4, C5, C6 SGK - H·y t×m vÝ dô minh ho¹ cho nhËn xÐt trªn - §äc phÇn th«ng tin trong SGK vµ lÊy vÝ dô minh ho¹ - XÐt c¸c chuyÓn ®äng trong c©u C10 - Tr¶ lêi c©u C11. - §Ó biÕt vËt ®ang chuyÓn ®äng hay ®øng yªn ta ph¶i c¨n cø vµo vËt mèc, nÕu vËt thay ®æi vÞ trÝ so víi vËt mèc th× ta nãi vËt chuyÓn ®éng, con kh«ng th× vËt ®øng yªn. - LÊy vÝ dô minh ho¹, cã chØ râ vËt mèc. - Khi vÞ trÝ cña mét vËt so víi vËt mèc kh«ng thay ®ái theo thêi gian th× vËt ®øng yªn so víi vËt mèc - VÝ dô: Ng­êi ngåi trªn xe ®¹p lµ ®øng yªn so víi xe ®¹p C4 ChuyÓn ®éng. V× vÞ trÝ cña hµnh kh¸ch thay ®æi so víi nhµ ga C5 §øng yªn C7 ........................................ C8 ...................................... - VÝ dô minh ho¹: ................. - ¤t« ®øng yªn so víi hµnh kh¸ch, chuyÓn ®äng so víi mÆt ®­êng.... - §Çu kim ®ång hå cã khoang c¸ch kh«ng thay ®ái so víi trô, nh­ng nã vÉn chuyÓn ®äng so víi trô ®ã I. Lµm thÕ nµo ®Ó biÕt mét vËt chuyÓn ®äng hay ®øng yªn ? - Khi vÞ trÝ cña mét vËt so víi vËt mèc thay ®ái theo thêi gian th× vËt chuyÓn ®äng so víi vËt mèc. ChuyÓn ®éng nµy gäi lµ chuyÓn ®éng c¬ häc. II. TÝnh t­¬ng ®èi cña chuyÓn ®éng vµ ®øng yªn C6 Mét vËt cã thÓ lµ chuyÓn ®äng so víi vËt nµy nh­ng l¹i lµ ®øng yªn so víi vËt kh¸c. Ta nãi ChuyÓn ®éng hay ®øng yªn cã tÝnh t­¬ng ®èi III. Mét sè chuyÓn ®äng th­êng gÆp IV. VËn dông IV. Cñng cè Nh¾c l¹i nh÷ng néi dung chÝnh trong bµi §äc néi dung phÇn in ®Ëm SGK §äc th«ng tin phÇn “Cã thÓ em ch­a biÕt” V. H­íng dÉn häc ë nhµ Häc bµi theo SGK Tr¶ lêi c¸c c©u hái trong SBT TuÇn 02 Ngµy so¹n: 07/09/06 TiÕt 02 Ngµy d¹y: 14/9/06 Bµi 2. VËn tèc A. Môc tiªu - Tõ vÝ dô, so s¸nh qu·ng ®­êng chuyÓn ®éng trong 1s cña mçi chuyÓn ®äng ®Ó rót ra c¸ch nhËn biÕt vÒ sù nhanh chËm cña chuyÓn ®éng ®ã ( gäi lµ vËn tèc) - N¾m v÷ng c«ng thøc tÝnh vËn tèc vµ ý nghÜa cña kh¸iniÖm vËn tèc. §¬n vÞ vËn tèc hîp ph¸p lµ m/s, km/h vµ c¸ch ®æi ®¬n vÞ vËn tèc. VËn dông c«ng thøc ®Ó tÝnh qu·ng ®­êng trong chuyÓn ®éng. B. ChuÈn bÞ GV: - Tranh vÏ tèc kÕ cña xe m¸y - B¶ng phô ghi B¶ng 2.1 HS: C. Ho¹t ®äng trªn líp I. æn ®Þnh líp : 8A: 8B: II. KiÓm tra bµi cò HS1: Lµm thÕ nµo ®Ó biÕt mét vËt ®ang chuyÓn ®éng hay ®øng yªn ? Tr¶ lêi c¸c c©u 1.1, 1.2, 1.3 SBT HS2: ThÕ nµo lµ tÝnh t­¬ng ®èi cña chuyÓn ®äng vµ ®øng yªn ? Tr¶ líi c©u hái 1.5 SBT III. Bµi míi Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Néi dung ghi b¶ng - Lµm thÕ nµo ®Ó nhËn biÕt sù nhanh chËm cña chuyÓn ®éng ? - Yªu cÇu HS ®äc b¶ng kÕt qu¶ th¶o luËn nhãm c©u C1, C2, C3 - C¸c nhãm h·y ®äc kÕt qu¶ ®Ó ®iÒn vµo b¶ng - NhËn xÐt g× vÒ qu·ng ®­êng chuyÓn ®éng trong 1s cña mçi b¹n ? - Th«ng b¸o kh¸i niÖm vËn tèc: Trong tr­êng hîp nµy, qu·ng ®­êng ch¹y ®­îc trong mét gi©y gäi lµ vËn tèc. - Yªu cÇu th¶o luËn ®iÒn vµo c©u C3 - Giíi thiÖu c«ng thøc tÝnh vËn tèc - §¬n vÞ vËn tèc phô thuéc vµo ®¹i l­îng nµo ? - Giíi thiÖu ®¬n vÞ hîp ph¸p cña vËn tèc: - Giíi thiÖu ®é lín cña vËn tèc ®­îc ®o b»ng tèc kÕ - Yªu cÇu c¸ nh©n tr¶ lêi c©u C5 - Yªu cÇu lµm nh¸p c¸c bµi tËp C6, C7, C8 – Theo ba nhãm kh¸c nhau - C¸c nhãm lªn tr×nh bµy trªn b¶ng (m¸y chiÕu) B¶ng 2.1 ®Ó HS ®iÒn: Ssssssssssssssssbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb - C1 Cïng mét qu·ng ®­êng nh­ nhau b¹n nµo mÊt Ýt thêi gian h¬n th× ch¹y nhanh h¬n - Trong mét ®¬n vÞ thêi gian nÕu b¹n nµo chËy ®­îc qu·ng ®­êng lín h¬n thÞ nhanh h¬n - Phô thuéc vµo vËn tèc vµ thêi gian C5 a. - Mçi giê «t« ®i ®­îc 36km - Mçi giê xe ®¹p ®i ®­îc 10,8 km - Mçi gi©y tµu ®i ®­îc 10 m b. Ta cã 36 km/h = 10 m/s 10,8 km/h = 3 km/s VËy tµu vµ « t« ch¹y nhanh nhÊt, xe ®¹p ch¹y nhanh nhÊt. C8 Ta cã 30 phót = h V× v = nªn s = v.t = 4. = (2 km) 1. VËn tèc lµ g× ? C1 C2 Tªn H¹ng Q® trong 1s An 3 6 m B×nh 2 6,32 m Cao 5 5,45 m Hïng 1 6,67 m ViÖt 4 5,71 m C3 §é lín cña vËn tèc cho biÕt sù nhanh, chËm cña chuyÓn ®éng §é lín cña vËn tèc ®­îc tÝnh b»ng qu·ng ®­êng trong mét ®¬n vÞ thêi gian II. C«ng thøc tÝnh vËn tèc - VËn tèc ®­îc tÝnh b»ng c«ng thøc: v = , trong ®ã: v lµ vËn tèc, s lµ qu·ng ®­êng, t lµ thêi gian ®i hÕt qu¸ng ®­êng ®ã III. §¬n vÞ vËn tèc C4 m m km .... s phót h .... m/s m/phót km/h .... §¬n vÞ hîp ph¸p cña vËn tèc lµ m/s vµ km/h ; 1 km/h 0,28 m/s C6 VËn tèc cña tµu lµ: V× v = , ta cã: v = = 54 (km/h) VËy v= 54 km/h = 15 m/s Sè ®o vËn tèc cña tµu tÝnh c¸c ®¬n vÞ kh¸c nhau lµ kh¸c nhau C7 40 phót = h Ta cã v = , suy ra s = v.t s = 12 . = 8 km IV. Cñng cè. - Kh¸i niÖm vËn tèc cho ta biÕt ®iÒu g× ? - §¬n vÞ vËn tèc lµ g× ? - C«ng thøc tÝnh vËn tèc lµ g× ? V. H­íng dÉn häc ë nhµ - Häc bµi theo SGK, Lµm bµi tËp tr¶ lêi c©u hái trong SBT - Ngiªn cøu tr­íc bµi häc tiÕp theo. TuÇn 03 Ngµy so¹n: 14/09/05 TiÕt 03 Ngµy d¹y: 20/09/05 Bµi 3. ChuyÓn ®éng ®Òu – ChuyÓn ®éng kh«ng ®Òu A. Môc tiªu - Ph¸t biÓu ®­îc ®Þnh nghÜa chuyÓn ®éng ®Òu, nªu ®­îc vÝ dô vÒ chuyÓn ®éng ®Òu - Nªu ®­îc nh÷ng vÝ dô vÒ chuyÓn ®äng kh«ng ®Òu th­êng gÆp, x¸c ®Þnh ®­îc dÊu hiÖu ®Æc tr­ng cña chuyÓn ®éng vËn tèc thay ®æi theo thêi gian - VËn dông ®Ó tÝnh vËn tèc trung b×nh trªn mét ®o¹n ®­êng - M« t¶ thÝ nghiÖm H3.1 SGK vµ dùa b¶ng d÷ kiÖn 3.1 trong thÝ nghiÖm ®Ó tr¶ lêi ®­îc nh÷ng c©u hái trong bµi. B. ChuÈn bÞ GV: - Cho mçi nhãm HS: m¸ng nghiªng, b¸nh xe, ®ång hå ®iÖn tö - CÇn h­íng dÉn HS tËp trung xÐt hai qu¸ tr×nh chuyÓn ®éng trªn qu·ng ®­êng AD vµ DF HS: C. Ho¹t ®éng trªn líp I. æn ®Þnh líp(2’) V¾ng: II. KiÓm tra bµi cò (7’) HS1: - Cho biÕt ý nghÜa cña kh¸i niÖm vËn tèc. §¬n vÞ vµ c«ng thøc tÝnh vËn tèc lµ g× ? §S: Nªu néi dung cña bµi ®· häc - Lµm bµi tËp 2.1 SBT §S: 2.1/ C. km/h HS2: - Lµm bµi tËp 2.5 SBT §S: a. v1 = 18km/h ; v2 = 15km/h. VËy ng­êi thø nhÊt ®i nhanh h¬n b. s1 = 6 km ; s2 = 5 km. VËy hai ng­êi c¸ch nhau 1 km III. Bµi míi(30) Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Néi dung ghi b¶ng - T×m hiÓu th«ng tin SGK vÒ chuyÓn ®éng ®Òu vµ kh«ng ®Òu. LÊy vÝ dô minh ho¹ - Treo b¶ng th«ng tin 3.1 SGK. Yªu cÇu HS ®äc b¶ng vµ tr¶ lêi c©u hái C1, C2 - §äc th«ng tin SGK t×m hiÓu vÒ vËn tèc trung b×nh vµ lµm c©u C3. - Muèn tÝnh vËn tèc trung b×nh trªn mét qu·ng ®­êng ta lµm thÕ nµo ? - Nªu néi dung chÝnh cña bµi. - Tr¶ lêi c¸c c©u hái C5, C6, C7 SGK - Yªu cÇu c¸ nh©n tr¶ lêi c©u C5 - Yªu cÇu lµm nh¸p c¸c bµi tËp C6, C7, – Theo ba nhãm kh¸c nhau - C¸c nhãm lªn tr×nh bµy trªn b¶ng (m¸y chiÕu) - §äc th«ng tin SGK - VÝ dô chuyÓn ®éng ®Òu: C¸nh qu¹t ®ang quay ... - §äc th«ng tin b¶ng, th¶o luËn vµ tr×nh bµy ý kiÕn tr¶ lêi c©u C1, C2. C3 VAB = 5/300 m/s ........................................... ........................................... - LÊy ®é dµi qu·ng ®­êng chia cho thêi gian ®i hÕt qu·ng ®­êng ®ã. - §äc phÇn ghi nhí in ®Ëm SGK - Tr¶ lêi c¸c c©u hái : C5. s1 = 4 m/s, s2 = 2,5 m/s s = C6 s = 150 km C7 ................................. 1. §Þnh nghÜa C1 Trªn qu¸ng ®­êng AD xe l¨n chuyÓn ®éng kh«ng ®Òu. Trªn DF, xe chuyÓn ®äng ®Òu C2 ChuyÓn ®éng ®Òu: C¸nh qu¹t .... II. VËn tèc trung b×nh cña chuyÓn ®éng kh«ng ®Òu - Trong chuyÓn ®éng kh«ng ®Òu, trung b×nh mçi gi©y vËt chuyÓn ®éng ®­îc bao nhiªu met th× ta nãi vËn tèc trung b×nh cña chuyÓn ®äng nµy lµ bÊy nhiªu met trªn gi©y - VËn tèc trung b×nh trªn mçi ®o¹n ®­êng kh¸c nhau lµ kh¸c nhau. III. VËn dông IV. Cñng cè.(3’) ThÕ nµo lµ chuyÓn ®äng ®Òu ? ThÕ nµo lµ chuyÓn ®éng kh«ng ®Òu ? VËn tèc trung b×nh cña chuyÓn ®éng kh«ng ®Òu ®­îc tÝnh nh­ thÕ nµo ? V. H­íng dÉn häc ë nhµ(3’) Häc bµi theo SGK, Lµm bµi tËp tr¶ lêi c©u hái trong SBT Nghiªn cøu tr­íc bµi häc tiÕp theo. TuÇn 04 Ngµy so¹n: 20/09/05 TiÕt 04 Ngµy d¹y: 27/09/05 Bµi 4. BiÓu diÔn lùc A. Môc tiªu - Nªu ®­îc vÝ dô thÓ hiÖn lùc t¸c dông lµm thay ®æi vËn tèc - NhËn biÕt ®­îc lùc lµ ®¹i l­îng vect¬. BiÓu diÔn ®­îc vÐc t¬ lùc B. ChuÈn bÞ Nh¾c HS xem l¹i bµi Lùc – Hai lùc c©n b»ng ( SGK VËt lÝ 6) C. Ho¹t ®éng trªn líp I. æn ®Þnh líp(2’) V¾ng: II. KiÓm tra bµi cò (7’) HS1: - ThÕ nµo lµ chuyÓn ®éng ®Òu ? LÊy vÝ dô minh ho¹ - Lµm bµi tËp 3.2 §S: Nªu néi dung cña bµi ®· häc - Bµi tËp 3.2. c HS2: - Lµm bµi tËp 3.3 SBT §S: 1.5 m/s III. Bµi míi(30) Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Néi dung ghi b¶ng - Lùc cã t¸c dông g× ?LÊy vÝ dô minh ho¹. M« t¶ t¸c dông cña lùc trong H4.1 SGK - §äc th«ng tin SGK t×m hiÓu vÒ ®Æc ®iÓm cña lùc - Th«ng b¸o ®Æc ®iÓm cña lùc. Lùc cã mÊy yÕu tè ? - §Ó biÓu diÔn lùc ta dïng g× ? - Ph­¬ng, chiÒu cña lùc lµ g× ? - §é lín cña lùc ®­îc biÓu diÔn nh­ thÕ nµo ? - LÊy vÝ dô minh ho¹ nh­ SGK - §äc vµ tr¶ lêi c©u C2, C3 - Tr¶ lêi yªu cÇu - Nªu vÝ dô minh ho¹ Khi hai nam ch©m t¸c dông lùc víi nhau lµm thay ®æi vËn tèc cña xe - Lùc cã ba yÕu tè : §é lín, ph­¬ng vµ chiÒu - Tr¶ lêi c©u hái - §äc th«ng tin SGK vµ tr¶ lêi c©u hái BiÓu diÔn c¸c lùc trong C2, C3 I. ¤n l¹i kh¸i niÞem lùc C1 Khi hai nam ch©m t¸c dông lùc víi nhau lµm thay ®æi vËn tèc cña xe II. BiÓu diÔn lùc 1. Lùc lµ mét ®¹i l­îng vÐct¬ Mét ®¹i l­îng võa cã ®é lín, võa cã ph­¬ng vµ chiÒu lµ mét ®¹i l­îng vect¬ Lùc lµ mét ®¹i l­îng vect¬ 2. C¸ch biÓu diÔn vµ kÝ hiÖu vect¬ lùc - §Ó biÓu diÔn lùc ta dïngmét mòi tªn cã: + Gèc lµ ®iiÓm mµ lùc t¸c dông lªn vËt ( gäi lµ ®iÓm ®Æt cña lùc) + Ph­¬ng vµ chiÒu lµ ph­¬ng vµ chiÒu cña lùc + §é dµi biÓu diÔn c­êng ®é cña lùc theo mét tØ lÖ xÝch cho tr­íc - VÐc t¬ lùc ®­îc kÝ hiÖu b»ng ch÷ F : , c­êng ®é cña lùc kÝ hiÖu b»ng ch÷ F kh«ng cã mòi tªn ë trªn: F III. VËn dông F IV. Cñng cè.(3’) Lùc cã t¸c dông g× ? §Ó biÓu diÔn lùc ta lµm thÕ nµo ? Tr¶ l­ßi c©u 4.1 , 4,2, 4.3 4.4 SBT §S: 4.1. D 4.2 HS tù lÊy vÝ dô 4.3. hót cña tr¸i, t¨ng, lùc c¶n , gi¶m V. H­íng dÉn häc ë nhµ(3’) Häc bµi theo SGK, Lµm bµi tËp tr¶ lêi c©u hái trong SBT Nghiªn cøu tr­íc bµi häc tiÕp theo TuÇn 06 Ngµy so¹n: 5/10/05 TiÕt 06 Ngµy d¹y: 12/10/05 Bµi 4. Lùc ma s¸t A. Môc tiªu - NhËn biÕt thªm mét lo¹i lùc c¬ häc n÷a lµ lùc ma s¸t.B­íc ®Çu nhËn biÕt ®­îc lùc ma s¸t tr­ît, lùc ma s¸t l¨n, lùc ma s¸t nghØ vµ ®Æc ®iÓm cña mçi lo¹i lùc nµy. - lµm thÝ nghiÖm ®Ó ph¸t hiÖn ra lùc ma s¸t nghØ - kÓ vµ ph©n tÝch ®­îc mét sè hiÖn t­îng vÒ lùc ma s¸t cã líi, cã h¹i trong ®êi sèng vµ kÜ thuËt. Nªu ®­îc c¸ch kh¾c phôc t¸c h¹i cña lùc ma s¸t vµ vËn dông l­äi Ých cña lùc nµy. B. ChuÈn bÞ S¸u bé gåm: mét lùc kÕ, mét miÕng gç, mét qu¶ c©n Tranh vÏ vßng bi C. Ho¹t ®éng trªn líp I. æn ®Þnh líp(1) V¾ng: II. KiÓm tra bµi cò (7’) HS1: - ThÕ nµo lµ hai lùc c©n b»ng ? - Nªu nhËn xÐt vÒ qu¸n tÝnh - Tr¶ lêi c¸c bµi tËp 3.1 ; 3.3 HS2: - Lµm bµi tËp 3.2; 3.4 SBT III. Bµi míi(30) Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Néi dung ghi b¶ng - §äc th«ng tin vÒ phÇn lùc ma s¸t tr­ît vµ lÊy vÝ dô minh ho¹ - §äc th«ng tin vÒ phÇn lùc ma s¸t tr­ît vµ lÊy vÝ dô minh ho¹ - Cho c¸c nhãm lµm thÝ nghiÖm ph¸t hiÖn lùc ma s¸t nghØ - Th«ng b¸o lùc ma s¸t nghØ - Quan s¸t tranh h×nh 6.3 vµ tr¶ lêi c©u hái - Quan s¸t tranh h×nh 6.4 vµ tr¶ lêi c©u hái - Tr¶ lêi c¸c c©u hái vËn dông - Nªu vÝ dô minh ho¹ : - Nªu vÝ dô minh ho¹ : - Lµm thÝ nghiÖm theo h­íng dÉn SGK - LÊy vÝ dô minh ho¹ lùc ma s¸t nghØ - H×nh 6.3a. C¶n trë chuyÓn ®éng, lµm mßn xÝch, lÝp .... - H×nh 6.3b. Lµm mßn bi, trôc. Cã thÓ tra dÇu, mì ... - H×nh 6.3c. NG¨n c¸n chuyÓn ®éng... Thay b»ng b¸nh xe l¨n. - T­¬ng tù nh­ H6.3 I. Khi nµo cã lùc ma s¸t 1. Lùc ma s¸t tr­ît C1 2. Lùc ma s¸t l¨n C2 C3 3. Lùc ma s¸t nghØ * ThÝ nghiÖm: SGK C4 Lùc c©n b»ng víi lùc trong thÝ nghiÖm trªn gäi lµ lùc ma s¸t nghØ C5 II. Lùc ma s¸t trong ®êi sèng vµ kÜ thuËt 1. Lùc ma s¸t cã thÓ cã h¹i 2. Lùc ma s¸t cã thÓ cã lîi III. VËn dông C8 cã lîi Cã h¹i Cã h¹i Cã lîi Cã h¹i IV. Cñg cè.(3’) §äc th«ng tin chÝnh cña bµi Tr¶ l­ßi c©u 6.1 , 6,2, 6.3 6.4 SBT V. H­íng dÉn häc ë nhµ(3’) Häc bµi theo SGK, Lµm bµi tËp tr¶ lêi c©u hái trong SBT Nghiªn cøu tr­íc bµi häc tiÕp theo TuÇn 07 Ngµy so¹n: 12/10/05 TiÕt 07 Ngµy d¹y: 18/10/05 Bµi 4. ¸p SuÊt A. Môc tiªu - HS ph¸t biÓu ®­îc ®Þnh nghÜa ¸p suÊt - ViÕt ®­îc c«ng thøc tÝnh ¸p suÊt, nªu ®­îc tªn vµ ®¬n vÞ c¸c ®¹i l­îng cã trong c«ng thøc - VËn dông d­îc c«ng thøc tÝnh ¸p suÊt ®Ó gi¶i c¸c bµi tËp vÒ ¸p lùc, ¸p suÊt - Nªu ®­îc c¸c c¸ch lµm t¨ng gi¶m ¸p suÊt trong thùc tÕ th­êng gÆp B. ChuÈn bÞ ChuÈn bÞ cho HS mét chËu nhùa ®ùng c¸t h¹t nhá Ba miÕng kim lo¹i h×nh hép chø nhËt M¸y chiÕu C. Ho¹t ®éng trªn líp I. æn ®Þnh líp(1) V¾ng: II. KiÓm tra bµi cò (7’) C©u 1. Lùc ma s¸t tr­ît sinh ra khi nµo ? Lùc ma s¸t l¨n sinh ra khi nµo ? Lùc ma s¸t nghØ cã t¸c dông g× ? C©u 2. Mét «t« chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu khi lùc kÐo cña ®éng c¬ 1000 N. TÝnh ®é lín cña lùc ma s¸t t¸c dông lªn c¸c b¸nh xe « t« ( bá qua lùc c¶n cña kh«ng khÝ) NÕu lùc kÐo cña « t« t¨ng lªn hoÆc gi¶m ®i th× « t« sÏ chuyÓn ®éng nh­ thÕ nµo ? ( coi lùc ma s¸t lµ kh«ng thay ®æi) III. Bµi míi(30’) Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Néi dung ghi b¶ng - §äc th«ng tin vÒ phÇn ¸p lùc - Lµm c©u ?1 SGK - Tr¶ lêi c©u hái ë ®Çu bµi - Lµm thÝ nghiÖm nh­ SGK h­íng dÉn - C¸c nhãm lµm thÝ nghiÖm vµ b¸o c¸o - Chän tõ thÝch hîp vµ ®iÒn vµo chç trèng - §äc th«ng tin trong SGK phÇn c«ng thøc tÝnh ¸p suÊt - §¬n vÞ cña ¸p suÊt lµ g× ? - Cho c¸c nhãm lµm thÝ nghiÖm ph¸t hiÖn lùc ma s¸t nghØ - Tr¶ lêi c©u hái C4 - Tr¶ lêi c©u hái C5 - Nªu vÝ dô minh ho¹ vÒ ¸p lùc ( chØ râ ®iÓm ®Æt c¶u ¸p lùc) - Tr¶ lêi c©u hái - Tr¶ lêi c©u hái ®Çu bµi - Lµm thÝ nghiÖm theo nhãm vµ ®iÒn vµo « vu«ng trªn giÊy trong - NhËn xÐt kÕt qu¶ thÝ nghiÖm §iÒn vµo c©u C3 - §¬n vÞ cña ¸p suÊt lµ N/m2 Cßn gäi lµ paxcan, kÝ hiÖu lµ pa, 1 pa = 1 N/m2 Nªu vÝ dô minh ho¹ : Cã hai c¸ch ®Ó t¨ng ¸p lùc: T¨ng ¸p lùc Gi¶m diÖn tÝch bÞ Ðp VÝ dô :...... - Lµm viÖc c¸ nh©n bµi tËp C5 - Mét HS lªn b¶ng lµm - NhËn xÐt vµ hoµn thiÖn vµo vë I. ¸p lùc lµ g× ? C1 a. Lùc kÐo cña m¸y .... b. C¶ hai lùc ... II. ¸p suÊt 1. T¸c dông cña ¸p lùc phô thuéc vµo nh÷ng yÕu tè nµo ? C2 * ThÝ nghiÖm: ¸p lùc (F) DiÖn tÝch bÞ Ðp ( S) §é lón ( h) F21F1 S21S1 h21h1 F31F1 S31S1 h31h1 * KÕt luËn : t¸c dông cña ¸p lùc cµng lín khi ¸p lùc cµng m¹nh vµ diÖn tÝch bÞ Ðp cµng nhá 2. C«ng thøc tÝnh ¸p suÊt ¸p suÊt lµ ®é lín cña ¸p lùc trªn mét ®¬n vÞ diÖn tÝch bÞ Ðp p = trong ®ã : p lµ ¸p suÊt F lµ ¸p lùc t¸c dông lªn bÒ mÆt bÞ Ðp cã diÖn tÝch S III. VËn dông C4 C5 F1= 340000 N S1= 1,5 m2 F2 = 20000 N S2 = 250 cm2 P1 = ? So s¸nh P1 vµ P2 Gi¶i. Ta cã p = nªn P1 = 340000 : 1,5 = 222666,68 N/m2 P2 = 20000:0,025 = 800000 N/m2 VËy p2 > p1 IV. Cñg cè.(3’) §äc th«ng tin chÝnh cña bµi Tr¶ l­ßi c©u 71 , 7.2, 7.3 7.4 SBT 7.1 d 7.2 b V. H­íng dÉn häc ë nhµ(3’) Häc bµi theo SGK, Lµm bµi tËp tr¶ lêi c©u hái trong SBT TuÇn 8 TiÕt 8 Ngµy so¹n: 17/10/2005 Ngµy d¹y: 25/10/2005 Bµi 8. ¸p suÊt chÊt láng – b×nh th«ng nhau A. Môc tiªu - M« t¶ ®­îc thÝ nghiÖm chøng tá sù tån t¹i cña ¸p suÊt trong lßng chÊt láng - ViÕt ®­îc c«ng thøc tÝnh ¸p suÊt chÊt láng, nªu ®­îc tªn vµ ®¬n vÞ cña c¸c ®¹i l­îng cã mÆt trong c«ng thøc. - VËn dông ®­îc c«ng thøc tÝnh ¸p suÊt chÊt láng ®Ó gi¶ c¸c bµi tËp ®¬n gi¶n - Nªu ®­îc nguyªn t¾c b×nh th«ng nhau vµ dïng nã ®Ó gi¶i thÝch mét sè hiÖn t­îng th­êng gÆp. B. ChuÈn bÞ Cho mçi nhãm HS: - Mét b×nh trô nh­ H 8.3 SGK - Mét b×nh thuû tinh D nh­ H 8.4 SGK - Mét b×nh th«ng nhau H 8.6 SGK C. Ho¹t ®éng trªn líp I. æn ®Þnh líp (1’) V¾ng : 8A: 8B: 8C: 8D: II. KiÓm tra bµi cò ( 7’) HS tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: HS1: ¸p suÊt lµ g× ? ¸p suÊt phô thuéc vµo nh÷ng yÕu tè nµo ? ViÕt c«ng th­c tÝnh ¸p suÊt vµ gi¶i thÝch râ tõng ®¹i l­îng cã trong c«ng thøc. Nªu ®¬n vÞ cña ¸p suÊt Tr¶ lêi bµi tËp 7.2 ; 7.3 ; 7.4 SGK HS2: Lµm bµi tËp 7.6 SGK II. D¹y häc bµi míi (28’) Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Néi dung ghi b¶ng - Giíi thiÖu bµi nh­ SGK - Giíi thiÖu dông cô thÝ nghiÖm - Nªu râ môc ®Ých thÝ nghiÖm - Dù ®o¸n hiÖn t­îng khi ®æ n­íc vµo b×nh : - Dù ®o¸n vµ tr¶ lêi c©u C2. - M« t¶ dông cô thÝ nghiÖm - Lµm thÝ nghiÖm biÓu diÔn - Qua hai thÝ nghiÖm h·y t×m tõ ®iÒn vµ hoµn thiÖn kÕt luËn. - H·y chøng minh c«ng thøc trªn dùäccong thøc tÝnh ¸p suÊt bµi tr­íc ®· häc - NhËn xÐt g× vÒ ¸p suÊt chÊt láng t¹i c¸c ®iÓm cã cïng ®é s©u ? - Dù ®o¸n tr¶ lêi c©u C5 - §äc th«ng tin SGK - TiÕn hµnh thÝ nghiÖm theo nhãm vµ tr¶ lêi miÖng c¸c c©u hái c1, c2 - Quan s¸t ph­¬ng ph¸p lµm thÝ nghiÖm vµ dù ®o¸n kÕt qu¶ thÝ nghiÖm Gi¶ sö cã mét khèi chÊt láng h×nh trô cã diÖn ®¸y lµ S, chiÒu cao lµ h. XÐt ¸p suÊt do chÊt láng g©y ra t¹i mét ®iÓm ë ®¸y cét chÊt láng, ta cã P = , trong ®ã F lµ träng l­îng cña khèi chÊt láng, S lµ diÖn tÝch ®¸y cña khèi chÊt láng, Ta cã F = d.V, S = , víi d lµ khèi l­îng riªng cña chÊt láng, V lµ thÓ tÝch, h lµ ®ä cao cét chÊt láng. , thay vµo ta ®­îc . VËy P = d.h - Lµm thÝ nghiÖm kiÓm tra - §iÒn vµ hoµn thiÖn kÕt luËn I. Sù tån t¹i ¸p suÊt trong lßng chÊt láng 1. ThÝ nghiÖm 1 C1. C¸c mµng cao su bÞ biÕn d¹ng chøng tá chÊt láng g©y ra ©p suÊt lªn ®¸y b×nh vµ thµnh b×nh. 2. ThÝ nghiÖm 2 C3. ChÊt láng g©y ra ¸p suÊt theo mäi ph­¬ng. * KÕt luËn: ChÊt láng kh«ng chØ g©y ra ¸p suÊt lªn thµnh b×nh, mµ lªn c¶ ®¸y b×nh vµ c¸c vËt ë trong lßng chÊt láng. II. C«ng thøc tÝnh ¸p suÊt chÊt láng p = d.h, trong ®ã: p lµ ¸p suÊt ë ®¸y cét chÊt láng d lµ träng l­îng riªng cña chÊt láng h lµ chiÒu cao cña cét chÊt láng - T¹i c¸c ®iÓm cã cïng ®é s©u ¸p suÊt chÊt láng cã ®é lín b»ng nhau. * Lµm bµi tËp C7. SGK Cho biÕt d = 10000 N/ m3 h1 = 1,2 m h2 = 0,4 m P1 = ? P2 = ? Gi¶i. Ta cã: P1 = d.h1 = 10000.1,2 = 12000 N/m2 P2 = d.h2 = 100000.0,4 = 4000 N/m2 III. B×nh th«ng nhau * KÕt luËn: Trong b×nh th«ng nhau chøa cïng mét lo¹i chÊt láng ®øng yªn mùc chÊt láng ë c¸c nh¸nh lu«n lu«n ë cïng mét ®é cao. IV. VËn dông IV. Cñng cè.(6’) Tr¶ lêi c©u C6. SGK Khi lÆn xuèng biÓn, ng­êi thî lÆn ph¶i mÆc bé quÇn ¸o ®Ó chÞu ®­îc ¸p suÊt rÊt lín. ... C8. Theo nguyªn t¾c b×nh th«ng nhau th× Êm thø nhÊt sÏ ®ùng ®­îc nhiÒu h¬n... C9. Theo nguyªn t¾c b×nh th«ng nhau th× mùc n­íc trong b×nh A vµ thiÕt bÞ B b»ng nhau nªn .... V. H­íng dÉn häc ë nhµ.(3’) Häc vµ nhí néi dung chÝnh cña bµi Lµm c¸c bµi tËp trong SBT §äc tr­íc bµi häc tiÕp theo. TuÇn 9 TiÕt 9 Ngµy so¹n: 26/10/2005 Ngµy d¹y: 01/10/2005 Bµi 8. ¸p suÊt khÝ quyÓn A. Môc tiªu - HS gi¶i thÝch ®­îc sù tån t¹i cña líp khÝ quyÓn. ¸p suÊt khÝ quyÓn. - Gi¶i thÝch ®­îc thÝ nghiÖm Torrixenle vµ mét sè hiÖn t­îng ®¬n gi¶n th­êng gÆp - HiÓu ®­îc t¹i sao ®é lín cña ¸p suÊt khÝ quyÓn th­êng ®­îc tÝnh theo ®é cao cña cét thuû ng©n vµ biÕt c¸ch ®æi tõ ®¬n vÞ mmHg sang ®¬n vÞ N/m B. ChuÈn bÞ Cho mçi nhãm HS: - Hai vá chai n­íc kho¸ng b»ng nhùa máng - Mét èng thuû tinh dµi 10 – 15 cm, tiÕt diÖn 2 -3 mm - Mét cèc ®ùng n­íc C. Ho¹t ®éng trªn líp I. æn ®Þnh líp (1’) V¾ng : 8A: 8B: 8C: 8D: II. KiÓm tra bµi cò ( 7’) HS tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: HS1: Nªu thÝ nghiÖm chøng tá sù tån t¹i cña ¸p suÊt chÊt láng ? ¸p suÊt chÊt láng phô thuéc vµo nh÷ng yÕu tè nµo ? ViÕt c«ng th­c tÝnh ¸p suÊt chÊt láng vµ nãi râ tõng ®¹i l­îng cã trong c«ng thøc. Tr¶ lêi bµi tËp 8.2 ; 8.3 ; 8.1 SGK HS2: Lµm bµi tËp 8.4 SGK §S: V× ¸p suÊt ®o ®­îc gi¶m nªn tµu ®ang næi lªn h1 196 m h2 83 m II. D¹y häc bµi míi (28’) Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Néi dung ghi b¶ng - Giíi thiÖu bµi nh­ SGK - §äc th«ng tin t×m hiÓu vÒ sù tån t¹i cña ¸p suÊt khÝ quyÓn. - Cho HS lµm thÝ nghiÖm chøng tá sù tån t¹i cña ¸p suÊt khÝ quyÓn - Tr¶ lêi c©u C1 - Cho HS thÝ nghiÖm 2 theo nhãm - §äc th«ng tin thÝ nghiÖm 3 vµ gi¶i thÝch thÝ nghiÖm theo nhãm. - §äc th«ng tin vÒ thÝ nghiÖm trong SGK vµ tr¶ lêi nh÷ng c©u hái C5, C6, C7 - Tr¶ lêi c¸c c©u hái C8 ®Õn C12 SGK - NhËn dông cô lµm thÝ nghiÖm theo nhãm - C¸c nhãm cö ®¹i diÖn tr¶ lêi Khi hót bít kh«ng khÝ trong vá hép s÷a th× ¸p suÊt cña kh«ng khÝ trong vá hép nhá h¬n ¸p suÊt bªn ngoµi, nªn vá hép chÞu t¸c dông cña ¸p suÊt kh«ng khÝ tõ bªn ngoµi vµo lµm bÑp vá hép theo mäi phÝa - Lµm tiÕp thÝ nghiÖm 2 theo h­íng dÉn SGK - Tr¶ lêi c©u hái C2, C3 - C¸c nhãm nhËn xÐt chÐo nhau. - Do ®­îc hót hÕt kh«ng khÝ nªn ¸p suÊt kh«ng khÝ trong qu¶ cÇu b»ng 0, trong khi ®ã ¸p suÊt kh«ng khÝ t¸c dông vµo qu¶ cÇu tõ mäi phÝa lµm hai b¸n cÇu Ðp chÆt víi nhau. C7 ¸p suÊt t¹i B g©y ra bëi cét thuû ng©n cao 76 cm ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: P = d.h = 0,76.136000 = 103360 N/m2 I. Sù tån t¹i cña ¸p suÊt khÝ quyÓn 1. ThÝ nghiÖm C1 2. ThÝ nghiÖm 2 C2 N­íc sÏ kh«ng ch¶y ra ngoµi v× ¸p lùc cña kh«ng khÝ tõ bªn ngoµi vµo miÖng èng h­íng tõ d­íi lªn vµ lín h¬n träng l­îng cña cét n­íc. C3 NÕu bá ngãn tay bÞt ®Çu trªn cña èng ra th× n­íc sÏ ch¶y ra ngoµi èng ngay v× ¸p suÊt khÝ trong èng c«ng víi träng l­îng cña cét chÊt láng lín h¬n ¸p suÊt khÝ quyÓn. 3. ThÝ nghiÖm 3 C4 k II. §é lín cña ¸p suÊt khÝ quyÓn 1. ThÝ nghiÖm T«-ri-xe-li C5 ¸p suÊt t¹i A vµ B b»ng nhau v× hai ®iÓm nµy cã cïng mÆt ph¼ng ngang trong chÊt láng. C6 C¸p suÊt t¹i A lµ ¸p suÊt cña khÝ quyÓn, ¸p suÊt t¹i b lµ ¸p suÊt ë ®¸y cét thuû ng©n cao 76 cm III. VËn dông IV. Cñng cè.(6’) Tr¶ lêi c©u C8 ®Õn C12. SGK C8. Do cã ¸p suÊt khÝ quyÓn t¸c dông lªn miÖng ca h­íng tõ d­íi lªn lín h¬n träng l­îng do cét chÊt láng g©y ra lªn Ðp tê giÊy s¸t vµo miÖng cèc khiÕn n­íc kh«ng thÓ ch¶y ra ®­îc .... C9. C.10 Nãi ¸p suÊt khÝ quyÕn b»ng 76 cm lµ ¸p suÊt khÝ quyÓn b»ng ¸p suÊt t¹i ®¸y cét thuû ng©n cao 76 cm... V. H­íng dÉn häc ë nhµ.(3’) Häc vµ nhí néi dung chÝnh cña bµi Lµm c¸c bµi tËp trong SBT §äc tr­íc bµi häc tiÕp theo. ChuÈn bÞ kiÓm tra 1 tiÕt. TuÇn: 10 TiÕt: 10 Ngµy so¹n: 02/11/2005 Ngµy d¹y: 08/11/2005 KiÓm tra A. Môc tiªu - HS ®­îc kiÓm tra kiÕn thøc vÒ: ChuyÓn ®éng vµ tÝnh t­¬ng ®èi cña chuyÓn ®éng VËn tèc cña chuyÓn ®éng, cña chuyÓn ®éng ®Òu Lùc vµ qu¸n tÝnh ¸p suÊt chÊt r¾n, ¸p suÊt chÊt láng vµ Êp suÊt chÊt khÝ - KiÓm tra kh¶ n¨ng vËn dông kiÕn thøc vµo thùc tiÔn - Cã ý thøc «n luyÖn th­êng xuyªn B. ChuÈn bÞ C. Ho¹t ®éng trªn líp I. æn ®Þnh líp II. §Ò bµi §Ò 1. I. H·y khoanh trßn vµo c©u tr¶ lêi mµ em cho lµ ®óng trong c¸c c©u sau 1. Mét hµnh kh¸ch ngåi trªn ®oµn tµu ®ang khëi hµnh rêi khái nhµ ga. C¸c c©u m« t¶ sau, c©u nµo ®óng ? Hµnh kh¸ch ®øng yªn so nhµ ga Hµnh kh¸ch ®øng yªn so víi ®oµn tµu §oµn tµu chuyÓn ®éng so víi nhµ ga §oµn tµu chuyÓn ®éng so víi hµnh kh¸ch 2. Khi chØ cã mét lùc t¸c dông lªn vËt th× vËn tèc cña vËt sÏ nh­ thÕ nµo. H·y chän c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt: VËn tèc kh«ng thay ®æi VËn tèc t¨ng dÇn VËn tèc gi¶m dÇn Cã thÓ vËn tèc t¨ng dÇn vµ còng cã thÓ gi¶m dÇn. 3. VËt sÏ nh­ thÕ nµo khi chØ chÞu t¸c dông cña hai lùc c©n b»ng ? H·y chon c©u tr¶ lêi ®óng: VËt ®ang ®øng yªn sÏ chuyÓn ®éng nhanh dÇn VËt ®ang chuyÓn ®éng sÏ dõng l¹i VËt ®ang chuyÓn ®éng ®Òu sÏ kh«ng cßn chuyÓn ®éng ®Òu n÷a VËt ®ang ®øng yªn sÏ ®øng yªn, hoÆc vËt ®ang chuyÓn ®éng sÏ chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu m·i m·i 4. Tr­êng hîp nµo d­íi ®©y kh«ng ph¶i lµ lùc ma s¸t ? Lùc xuÊt hiÖn gi÷a lèp xe vµ mÆt ®­êng Lùc xuÊt hiÖn lµm mßn ®Õ giµy Lùc xuÊt hiÖn khi lß so bÞ nÐn hay gi·n Lùc xuÊt hiÖn gi÷a d©y cuaroa víi b¸nh xe truyÒn chuyÓn ®éng 5. Cµng lªn cao th× ¸p suÊt khÝ quyÓn: Cµng t¨ng Cµng gi¶m Kh«ng thay ®æi Cã thÓ t¨ng vµ còng cã thÓ gi¶m 6. Trong hai xÎng vÏ ë h×nh sau. Khi t¸c dông cïng mét lùc th× xÎng nµo nhÊn vµo ®Êt ®­îc dÔ dµng h¬n ? XÎng ë h×nh 1 XÎng ë h×nh 2 Nh­ nhau II. Dïng nh÷ng tõ thÝch hîp ®Ó ®iÒn vµo chç trèng trong c¸c c©u sau: 1. Khi th¶ vËt r¬i, do søc hót cña ........................ vËn tèc cña vËt ............................. 2. Khi qu¶ bãng l¨n vµo b·i c¸t, do .......................cña c¸t nªn vËn tèc cña bãng bÞ ..................... 3. ¸p suÊt cµng lín khi ¸p lùc .......................... vµ diÖn tÝch bÞ Ðp ............................ 4. Trong b×nh th«ng nhau chøa cïng mét lo¹i chÊt láng ®øng yªn, mùc chÊt láng ë c¸c nh¸nh lu«n ë .................. ®é cao. III. H·y viÕt c¸c c©u tr¶ lêi cho c¸c c©u sau. 1. §Æt chÐn n­íc trªn gãc cña mét tê giÊy máng. H·y t×m c¸ch c¸ch rót tê giÊy mµ kh«ng lµm dÞch chÐn. Gi¶i thÝch c¸ch lµm ®ã. 2. T¹i sao n¾p Êm pha trµ th­êng cã mét lç hë nhá ? III. H·y gi¶i c¸c bµi tËp d­íi ®©y. Mét ng­êi ®i xe ®¹p qua mét c¸i dèc. §o¹n ®­êng lªn dèc dµi 3 km, ®i hÕt 48 phót, ®o¹n xuèng dèc dµi 2,5 km, hÕt 12 phót. a. TÝnh vËn tèc trung b×nh trªn mçi qu·ng ®o¹n ®­êng b. TÝnh vËn tèc trung b×nh trªn c

File đính kèm:

  • docVatli8 I.doc
Giáo án liên quan