Giáo án Vật lý 8 tiết 28 bài 24: Công thức tính nhiệt lượng

Tiết 28, bài 24:

CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG

I. MỤC TIÊU :

1, kiến thức:

- Nhận biết nhiệt lượng của một vật phụ thuộc vào độ tăng nhiệt độ , khối lượng và chất cấu tạo nên vật

- Viết được công thức tính nhiệt lượng , kể được tên các đơn vị của các đại lượng trong công thức

2, kĩ năng: Mô tả được TN , xử lý được kết quả ở bảng TN để khẳng định nhiệt lượng phụ thuộc vào khối lượng , độ tăng nhiệt độ và chất cấu tạo nên vật.

3, thái độ : Tích cực học tập

 

doc3 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 07/01/2017 | Lượt xem: 275 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Vật lý 8 tiết 28 bài 24: Công thức tính nhiệt lượng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Líp: TiÕt: (tkb). Ngµy gi¶ng: SÜ sè: V¾ng: Líp: TiÕt: (tkb). Ngµy gi¶ng: SÜ sè: V¾ng: Tiết 28, bài 24: CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG I. MỤC TIÊU : 1, kiến thức: - Nhận biết nhiệt lượng của một vật phụ thuộc vào độ tăng nhiệt độ , khối lượng và chất cấu tạo nên vật - Viết được công thức tính nhiệt lượng , kể được tên các đơn vị của các đại lượng trong công thức 2, kĩ năng: Mô tả được TN , xử lý được kết quả ở bảng TN để khẳng định nhiệt lượng phụ thuộc vào khối lượng , độ tăng nhiệt độ và chất cấu tạo nên vật. 3, thái độ : Tích cực học tập II. CHUẨN BỊ : 1, giáo viên: - soạn GA, nghiên cứu nội dung bài giảng - tranh vẽ các hình: 24.1; 24.2; 24.3 2, học sinh: - SGK, vở ghi - học bài cũ, xem trước bài mới từnhà III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Kiểm tra bài cũ: Không Giảng bài mới: Tổ chức tình huống học tập nh­ SGK/ 83 Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß Ghi b¶ng HĐ1: nhiệt lượng một vật thu vào để nóng lên phụ thuộc vào yếu tố nào? - GV thông báo nhiệt lượng phụ thuộc vào + Khối lượng của vật. + Độ tăng nhiệt độ. + Chất cấu tạo nên vật. -Để kiểm tra xem nhiệt lượng có phụ thuộc vào ba yếu tố trên không ta phải làm gì? - GV chèt l¹i: Ta ph¶i kiĨm tra mèi quan hƯ gi­ịa nhiĐt l­ỵng víi c¸c yÕu tè trªn. - giíi thiƯu thÝ nghiƯm H24.1 vµ b¶ng 24.1 - y/c HS tr¶ lêi C1, C2 - y/c HS th¶o luËn nhãm vỊ c¸ch lµm tTN ®Ĩ kiĨm tra mèi quan hƯ gi÷a nhiƯt l­ỵng cÇn thu vµo ®Ĩ nãng lªn vµ ®é t¨ng nhiƯt ®é b»ng c¸ch tr¶ lêi C3, C4. - y/c HS quan s¸t b¶ng 24.2 vµ ®iỊn vµo b¶ng c¸c sè thÝch hỵp - y/c HS lµm c©u C5 - chèt l¹i - giãi thiƯu TN H24.3 vµ b¶ng 24.3, y/c HS tr¶ lêi C6, C7 - chèt l¹i - lắng nghe, ghi vở - phát biểu ý kiến - lắng nghe - quan sát - cá nhân HS suy nghĩ, phát biểu ý kiến - th¶o luËn nhãm - ®iỊn sè vµo b¶ng - rĩt ra nhËn xÐt - l¾ng nghe - quan s¸t vµ tr¶ lêi c©u hái - l¾ng nghe I.Nhiệt lượng một vật thu vào để nóng lên phụ thuộc những yếu tố nào ? 1, Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và khối lượng của vật 2, Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và độ tăng nhiệt độ 3, Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên với chất làm vật HĐ2: Giới thiệu công thức tính nhiệt lượng -GV thông báo kết quả từ ba bảng kết quả TN , GV giới thiệu cho HS về công thức tính nhiệt lượng , tên , đơn vị các đại lượng có trong công thức -Nhớ công thức , tên . đơn vị các đại lượng II.Công thức tính nhiệt lượng Q = m.c.t Trong đó: Q là nhiệt lượng vật thu vào (J) m là khối lượng của vật (kg) t = t2 – t1 là độ tăng nhiệt độ (oC hoặc K) c là đại lượng đặc trưng cho chất làm vật gọi là nhiệt dung riêng (J/kg.K) HĐ3: Vận dụng HD HS trả lời câu C8,C9,C10 Trả lời câu C8,C9,C10 III.Vận dụng C8: C9: BiÕt: m = 5 Kg T1 = 20 oC T2 = 50 oC Tìm : Q = ? Giải : áp dụng công thức : Q = m.c.t có : Q = 5.380.(50-20) = 57000 J C10 : Biết : m1 = 0,5 Kg m2 = 2 Kg T1 = 25 oC T2 = 100 oC Tìm : Q= ? Giải nhiệt lượng ấm nhôm nhận được là : có : Q1 = m1.c1.t = 0,5.880.(100-25) = 33000J nhiệt lượng nướic nhận được là : Q2 = m2.c2. t = 2.4200.(100-25) = 630 000J vậy nhiệt lượng cần để đun sôi nước là : Q = Q1+Q2 = 3 300 + 630 000 = 633 300J 3, cđng cè: - nhiƯt l­ỵng phơ thuéc vµo nh÷ng yÐu tè nµo? - c«ng thøc tÝnh nhiƯt l­ỵng lµ g×? 4, dỈn dß: - vỊ nhµ ®äc thªm phÇn: “cã thĨ em ch­a biÕt” - vỊ nhµ häc bµi vµ lµm bµi tËp trong SBT - xem tr­íc bµi25 ------------------------------

File đính kèm:

  • doccong thuc tinh nhiet luongvat ly 8.doc
Giáo án liên quan