Giáo án Vật lý khối 8 tiết 13: Sự nổi

Tiết 13 : SỰ NỔI

A/Mục tiêu bài dạy:

1.Kiến thức:

- N êu được điều kiện để vật nổi.

2.Kỹ năng:

- Giải thích được khio nào vật nổi, vật chìm, vật lơ lửng.

- Giải thích được các hiện tượng vật nổi thường gặp.

 3.Thái độ: Nghiêm túc, hợp tác trong nhóm, yêu thích môn học.

B/ Chuẩn bị phương tiện :

* HS: - Bảng con

* GV: - Bộ TN bài sự nổi. Tranh vẽ hình 12.1, 12.2.

 - Phiếu học tập.

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 03/01/2017 | Lượt xem: 502 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Vật lý khối 8 tiết 13: Sự nổi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngaìy soản:06/12/06 Ngaìy dảy:07/12/06 Tiãút 13 : SỈÛ NÄØI A/Mủc tiãu baìi dảy: 1.Kiãún thỉïc: - N ãu âỉåüc âiãưu kiãûn âãø váût näøi. 2.Kyỵ nàng: - Giaíi thêch âỉåüc khio naìo váût näøi, váût chçm, váût lå lỉíng. - Giaíi thêch âỉåüc cạc hiãûn tỉåüng váût näøi thỉåìng gàûp. 3.Thại âäü: Nghiãm tục, håüp tạc trong nhọm, yãu thêch män hoüc. B/ Chuáøn bë phỉång tiãûn : * HS: - Baíng con * GV: - Bäü TN baìi sỉû näøi. Tranh veỵ hçnh 12.1, 12.2. - Phiãúu hoüc táûp. C/ Tiãún trçnh baìi dảy : I.ÄØn âënh låïp : Nàõm sé säú (1'). II.Kiãøm tra baìi cuí : Viãút cäng thỉïc tênh âäü låïn cuía lỉûc âáøy Acsimet lãn mäüt váût chçm trong nọ ? (2') III. Triãøn khai baìi måïi: 1.Âàût váún âãư : Duìng cáu ÂVÂ nhỉ âáưu baìi.(2’) 2.Tiãún haình baìi dảy: a)Hoảt âäüng 1:Âiãưu kiãûn âãø váût näøi, váût chçm. (12’) Hoảt âäüng GV- HS Näüi dung ghi baíng GV: Laìm TN cho HS quan sạt HS: quan sạt cạc TN cuía GV GV: Giaíi thêch vç sao quaí cán bàịng sàõt chçm, khục gäø näøi ? Cho biãút taìu bàịng sàõt tuy nàûng nhỉng váøn näøi. HS: Cạ nhán giaíi thêch vaì cho thãm vê dủ. GV: Váûy âãø cho váût näøi ta cáưn âiãưu kiãûn gç ? HS: .... GV: H.dáøn cho HS thaío luáûn vaì traí låìi C1, C2. HS:Lãn veỵ vaì ghi muỵi tãn thêch håüp vaìo cạc vẹctå lỉûc * C1:Chëu hai lỉûc cuìng phỉång, ngỉåüc chiãưu. * C2: + P > F: Váût chçm. + P = F: Váût lå lỉíng. + P < F: Váût näøi. b)Hoảt âäüng 2:Âäü låïn cuía lỉûc âáøy Acsimet khi váût näøi trãn màût thoạng cuía cháút loíng. (15’) Hoảt âäüng GV- HS Näüi dung ghi baíng GV: Tiãún haình TN: Thaí máøu gäø vaìo nỉåïc, nháún chçm räưi buäng tay. HS: Quan sạt vaì nháûn xẹt. Thaío luáûn rụt ra KL . GV: Tỉì TN haíy traí låìi C3, C4, C5 HS: Thaío luáûn vaì traí låìi. Laìm TN kiãøm chỉïng. GV: Nhàõc lải cäng thỉïc: Pv = dv .Vv HS: Nàõm cäng thỉïc * C3: Cäng thỉïc: F = d.V V: thãø têch pháưn váût chçm trong cháút loíng. d: TLR cuía cháút loíng (N/m3) * C4: Do dg< dn * C5: Cáu B c)Hoảt âäüng 3:Váûn dủng. (8’) Hoảt âäüng GV- HS Näüi dung ghi baíng GV: Cho HS âoüc vaì laìm cáu C6. HS: Cạ nhán laìm - thaío luáûn GV: Cho HS nãu kq laìm vaì cạch trçnh baìy HS: Thaío luáûn âi âãún thäúng nháút. GV: H.dáøn HS thaío luáûn vaì traí låìi C7, C8, C9 HS: Cạ nhán laìm - thaío luáûn * C6: P= V.dv maì FA = V.dl do dv>dl vaì V bàịng nhau nãn: P > FA * C7: * C8: * C9: IV/ Cuíng cäú: (3’) - Nhụng mäüt váût vaìo trong cháút loíng thç khi naìo váût chçm, váût lå lỉỵng, váût näøi ? - Viãút cäng thỉïc tênh âäü låïn cuía lỉûc âáøy Acsimet khi váût näøi ? V/ Dàûn doì: (2’) - Hoüc thuäüc pháưn ghi nhåï. - Âoüc thãm pháưn cọ thãø em chỉa biãút. - Laìm åí nhaì cạc baìi 11 trong SBT. - Duìng cáu ÂVÂ nhỉ âáưu baìi 12 cho HS vãư nghiãn cỉïu. D/ Rụt kinh nghiãûm :

File đính kèm:

  • doct.13.doc
Giáo án liên quan