Giáo án Vật lý khối 8 tiết 19 bài 13: Công cơ học

Tiết 19-Bµi 13: CÔNG CƠ HỌC

 I. Mục tiêu

*KT: Nêu được ví dụ trong đó lực thực hiện công hoặc không thực hiện công.

 Viết được công thức tính công cho trường hợp hướng của lực trùng với hướng dịch chuyển của điểm đặt lực . Nêu được đơn vị đo công.

*KN: Vận dụng được công thức A = F . s

*T§:Tích cực, tự giác,cã tinh thần hợp tác nhóm.

 

doc3 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 09/01/2017 | Lượt xem: 119 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Vật lý khối 8 tiết 19 bài 13: Công cơ học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n: 01/ 01/2013. Ngµy gi¶ng: 03/01/ 2013 Tiết 19-Bµi 13: CÔNG CƠ HỌC I. Mục tiêu *KT: Nêu được ví dụ trong đó lực thực hiện công hoặc không thực hiện công. Viết được công thức tính công cho trường hợp hướng của lực trùng với hướng dịch chuyển của điểm đặt lực . Nêu được đơn vị đo công. *KN: Vận dụng được công thức A = F . s *T§:Tích cực, tự giác,cã tinh thần hợp tác nhóm. II.§å dïng.(Kh«ng). III.Tæ chøc giê häc. *Khëi ®éng(6’). 1. Ổn định: 2. Kiểm tra bài cũ: -HS1: Nêu đ/k vật nổi, vật chìm, vật lơ lửng khi nhúng trong chất lỏng? trả lời C9? -GV ĐVĐ vµo bµi nh­ (SGK) H§ GV H§ HS *HĐ 1:H×nh thµnh kh¸i niÖm công cơ học (17’) -Môc tiªu: Nêu được ví dụ trong đó lực thực hiện công hoặc không thực hiện công. -C¸ch tiÕn hµnh:(H§ c¸ nh©n+nhóm ). +GV y/c cá nhân HS ®ọc nhận xét (SGK) -GV dùa vµo H13-1 hỏi: ? Lực kéo của con bò thực hiện công nào? -GV y/c HS quan sát H13-2 trả lời câu hỏi: ? Người lực sỹ có thực hiện công không.? -YCÇu HS HĐ nhãm ngang tr¶ lêi C1 trong thêi gian 3' -Gäi ®¹i diÖn vµi nhãm tr¶ lêi, c¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung, GV chuÈn x¸c. - Yêu cầu HS HĐ cá nhân điền vào chỗ trống trong kết luận rồi đọc => Tr¶ lêi C2. ?Vậy công cơ học phụ thuộc vào những yếu tố nào? * Chốt: Điều kiện để có công cơ học là có lực tác dụng vào vật và vật chuyển dời. Công cơ học là công của lực, gọi tắt là công. ? T¹i sao ë H 13.2 ng­êi lùc sÜ kh«ng thùc hiÖn c«ng *BVMT: GV thông báo: Khi có lực t/d vào vật nhưng vật không di chuyển..nhiều chất khí độc hại. ?Để giảm ách tắc giao thông,bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng cần có giải pháp gì? +GV cho HS HĐ nhóm khăn trải bàn hoàn thành C3, C4 trong t/g (3’). Nhóm 1+3+5 hoàn thành C3 Nhóm 2+4+6 hoàn thành C4 ? thªm: Tại sao trong tr­êng hợp (b) không có công cơ học ? -C4: Trong các trường hợp sau, lực nào thực hiện công cơ học? * Hoạt động 3: Công thức tính công.(9’). -Môc tiªu: Viết được công thức tính công cho trường hợp hướng của lực trùng với hướng dịch chuyển của điểm đặt lực . Nêu được đơn vị đo công. -C¸ch tiÕn hµnh:(H§ c¸ nh©n). -GV giới thiệu công thức tính công cơ học ? Nêu rõ tên các đại lượng có trong công thức? - GV giới thiệu đơn vị của công. ?Từ công thức A = F.s 1J = ? -Yêu cầu HS tìm hiểu chú ý (GSK) * Chốt: Công thức tính công, đơn vị. (Chú ý s là quãng đường chuyển dời theo phương của lực ). * Hoạt động 4: Vận dụng(10’). -Môc tiªu: VËn dông được công thức tính công . -C¸ch tiÕn hµnh:(H§ c¸ nh©n). +Gọi 2HS đồng thời lên bảng làm C5, C6 (SGK), yc cả lớp làm vào vở. + D·y 1: C5. + D·y 2: C6. ( Tr­íc khi hs lªn b¶ng yc hs X§ trong 2 TH nµy ph­¬ng cña lùc cã trïng víi ph­¬ng cña vËn tèc kh«ng? -Yêu cầu HS trao đổi theo nhóm ngang trả lời C7 . - Gäi ®¹i diÖn 1, 2 nhãm tr¶ lêi. * Chốt: F sinh công khi vật chuyển động theo phương của lực F. *Tæng kÕt vµ h­íng dÉn vÒ nhµ.(3’). +Tæng kÕt: -GV chèt l¹i kiÕn thøc cña bµi. - YC HS ®äc ghi nhí . +Hướng dẫn về nhà: -trả lời l¹i từ C1 đến C7, học thuộc ghi nhớ. -Lấy một số ví dụ: Có lực tác dụng nhưng không có công, có quãng đường dịch chuyển nhưng không có công. -Làm bài tập từ 13-1 đến 13-5 (SBT). -Tổ I phô tô khổ A0 H14-1 (49-SGK) Ha. -Tổ II phô tô khổ A0 H14- (49-SGK) Hb. I, Khi nào có công cơ học. 1, Nhận xét: *H13-1: Bò kéo chiếc xe đi trên đường. *H13-2: Lực sỹ đỡ quả tạ ở tư thế đứng thẳng.Người lực sỹ không thực hiện công C1:ChØ cã c«ng c¬ häc khi có lực tác dụng vào vật và làm vật chuyển dời. 2, Kết luận:(SGK-T46). C2: (1) lực. (2) chuyển dời. -HS: Công cơ học phụ thuộc vào 2 yếu tố : Lực tác dụng và quãng đường di chuyển. - HS: H13-2. Người lực sỹ không thực hiện công vì có lực tác dụng vào vật nhưng vật không chuyển dời. -HS:Cần cải thiện chất lượng đường giao thông và thực hiện các giải pháp đồng bộ . 3, Vận dụng: - HS HĐ nhóm khăn trải bàn tr¶ lêi C3,C4. C3: Trường hợp có công cơ học là a, c, d. -Trường hợp (b) không có công vì quãng đường dÞch chuyển bằng 0. C4:a, Lực kéo của đoàn tàu:( AF > 0 ) b, Trọng lực tác dụng vào quả bưởi (AP >0 ) c, Lực kéo của người ( AF > 0) II, Công thức tính công 1, Công thức tính công cơ học: A = F.s A: công của lực F (J) F: lực tác dụng vào vật (N) s: quãng dường vật dịch chuyển (m) -Đơn vị công: Jun ( J). 1J = 1N.1m = 1 Nm *Chú ý: A=F.s khi s là quãng dường dịch chuyển của vật theo phương của lực F. - Nếu vật chuyển dời vuông góc với phương của lực F thì công của lực đó bằng 0. 2, Vận dụng -HS X§: +C5: Ph­¬ng n»m ngang. +C6: Ph­¬ng th¼ng ®øng. 2HS lªn b¶ng. C5: F = 5000N, s = 1000m, A =? C«ng cña lùc kÐo ®Çu tµu: A =F.s = 5000.10000 =5.106 ( J) C6: m = 2Kg, s = 6m, A = ? Träng l­îng cña qu¶ b­ëi lµ: P =10.m = 10.2 = 20N C«ng cña träng lùc: A =F.s = P.s = 20.6 = 120 (J) C7: Vì hòn bi chuyển động theo phương ngang vuông góc với phương của trọng lực nên AP = 0. *Ghi nhí (SGK-T48). - Học sinh đọc ghi nhớ (SGK- 48).

File đính kèm:

  • doctiet 19+BVMT.doc
Giáo án liên quan