Giáo án Vật lý khối 8 tiết 24 bài 19: Các chất được cấu tạo như thế nào?

Chương II : Nhiệt học

 Tiết 24-Bài 19: CÁC CHẤT ĐƯỢC CẤU TẠO NHƯ THẾ NÀO?

I. Mục tiêu

*KT: Lấy được VD chứng tỏ vật chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt, giữa chúng có khoảng cách. Nhận biết được TN mô hình và chỉ ra được sự tương tự giữa TN mô hình và hiện tượng cần giải thích.

*KN:BiÕt quan sát, suy luận tương tự, giải thích được một số hiện tượng đơn giản.

*T§:Ý thức học tập nghiêm túc, liên hệ thực tế.

II.§å dïng d¹y häc:

1,GV: TN H19-1: - 2bình chia độ, 50 cm3 rượu, 50 cm3 nước.

 - TN mô hình): 2 bình chia độ, ngụ, cỏt.

 

doc3 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 09/01/2017 | Lượt xem: 36 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Vật lý khối 8 tiết 24 bài 19: Các chất được cấu tạo như thế nào?, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 25/2/2013. Ngày giảng: 28/2/2013. Chương II : NhiÖt häc Tiết 24-Bµi 19: CÁC CHẤT ĐƯỢC CẤU TẠO NHƯ THẾ NÀO? I. Mục tiêu *KT: Lấy được VD chứng tỏ vật chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt, giữa chúng có khoảng cách. Nhận biết được TN mô hình và chỉ ra được sự tương tự giữa TN mô hình và hiện tượng cần giải thích. *KN:BiÕt quan sát, suy luận tương tự, giải thích ®­îc mét sè hiện tượng ®¬n gi¶n. *T§:Ý thức học tập nghiêm túc, liên hệ thực tế. II.§å dïng d¹y häc: 1,GV: TN H19-1: - 2bình chia độ, 50 cm3 rượu, 50 cm3 nước. - TN mô hình): 2 b×nh chia ®é, ngô, cát. 2, HS: Mçi nhãm 3g ng«,3g c¸t. III. Tổ chức giờ học: *Khëi ®éng.(7’). 1.Ổn định: 2.Giíi thiÖu bµi,ch­¬ng: -Giới thiệu chương II. -Giới thiệu bài: ĐVĐ: Làm TN đổ 50cm3 rượu vào 50cm3 nước. Yªu cÇu HS quan sát, rót ra nhận xét:?Cã NX g× vÒ thÓ tÝch hçn hîp thu ®­îc vµ tæng 2 thÓ tÝch n­íc vµ r­îu ban ®Çu? -HS nhËn xÐt: Thể tích hỗn hợp thu được nhỏ hơn 100cm3. -GV: Hỏi khoảng 5cm3 hỗn hợp nữa đi đâu?=> Bài mới: H§ GV H§ HS *H§1: Tìm hiểu Các chất có được cấu tạo từ các hạt riêng biệt không?(5’) -Mục tiêu:BiÕt được c¸c chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt. -§å dïng: -C¸ch tiÕn hµnh: +Yêu cầu HS đọc TB SGK- 68 trong tg 2' vµ tr¶ lêi c©u hái: ?Các chất được cấu tạo như thế nào? *GVChốt cho HS ghi vë: Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt gọi là phân tử, ng/ tử. *H§2: Tìm hiểu giữa các phân tử có khoảng cách hay không?(18’) - Mục tiêu:BiÕt giữa c¸c ph©n tö có khoảng cách. Nhận biết được TN mô hình và chỉ ra được sự tương tự giữa TN mô hình và hiện tượng cần giải thích. -§å dïng: TN mô hình: 2 b×nh chia ®é, ngô, cát. -C¸ch tiÕn hµnh: + GV: Giíi thiÖu TN m« h×nh. - GV lµm TN C1: Trén 50 cm3 c¸t víi 50 cm3 ng« råi l¾c nhÑ.Y/C HS quan s¸t TL c©u hái. ? KÕt qu¶ cã thu ®­îc 100 cm3 hçn hîp ng« + c¸t kh«ng?v× sao?->TL C1. - YcÇu HS th¶o luËn nhãm bµn( nhãm ngang) trong tg 3' tr¶ lêi C1. ? Gi¶i thÝch t¹i sao kh«ng thu ®­îc 100 cm3 hçn hîp ng« + c¸t? - Gäi ®¹i diÖn 1 nhãm HS tr¶ lêi. - C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung. - GV: chèt l¹i c©u tr¶ lêi ®óng -Cho HS đọc C2, dựa vào TN mô hình tương tự để giải thích sự hụt thể tích khi trộn rượu vào nước. * Chốt:Các chất được cấu tạo từ các nguyên tử, phân tử. Giữa ng/tử, phân tử có khoảng cách. *Tæng kÕt vµ h­íng dÉn vÒ nhµ:(15’). +Tæng kÕt: - Yªu cÇu HS ®äc phÇn ghi nhí SGK- 70. - Yªu cÇu HS H§ cá nhân tìm hiểu, trả lời các câu hỏi C3, C4, C5. - LÇn l­ît gäi tõng HS tr¶ lêi., c¸c HS kh¸c nhËn xÐt, bæ sung. - GV: Chèt l¹i c©u tr¶ lêi ®óng. -Cho HS lµm BT19.5: 19.7:(SBT). -Yêu cầu HS tìm hiểu phần có thể em chưa biết. +Hướng dẫn về nhà. -Học bài và làm bài tập 19.1 -> 19.3, 19.6 (SBT). - T×m 1 VD chøng tá c¸c chÊt ®­îc cÊu t¹o tõ c¸c h¹t riªng biÖt, gi÷a chóng cã k/c( cã thÓ lµm 1 TN ®¬n gi¶n nµo ®ã). I.Các chất có được cÊu tạo từ các hạt riêng biệt không? -HS:®äc TT SGK tr¶ lêi c©u hái cña GV. *Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt đó là các phân tử, nguyên tử. II.Giữa các phân tử có khoảng cách hay không? 1, TN mô hình. - HS: §äc SGK vÒ TN m« h×nh. - HS :Quan s¸t GV lµm TN=>NX: Thể tích hỗn hợp thu được nhỏ hơn 100cm3 -HS:th¶o luËn nhãm ngang tr¶ lêi C1. C1: Giải thích: Giữa các hạt ngô có khoảng cách nên khi đổ cát vào ngô các hạt cát đ· xen vào khoảng cách này làm cho thể tích của hỗn hợp ng« + c¸t nhỏ hơn tæng thể tích của ngô và thÓ tÝch cña cát ban ®Çu. 2,Giữa các phân tử, nguyên tử có khoảng cách C2: Giữa các phân tử nước cũng như giữa các phân tử rượu đều có khoảng cách. Khi đổ lẫn các phân tử rượu đã xen vào khoảng cách giữa các phân tử nước và ngược lại. * Ghi nhớ (SGK- 70). III.Vận dụng C3: Khi khuấy lên các phân tử đường xen vào khoảng cách giữa các phân tử nước cũng như các phân tử nước xen vào giữa các phân tử đường. C4: Thành bóng cao su được cấu tạo từ các phân tử cao su, giữa chúng có khoảng cách. Các phân tử không khí ở trong bóng có thể chui qua khoảng cách này ra ngoài làm cho bóng xẹp dần. C5: Ta thấy cá vẫn sống được trong nước vì các phân tử không khí có thể xen vào khoảng cách giữa các phân tử nước. Bµi 19.5: C¸c ph©n tö muèi tinh cã thÓ xen vµo k/c gi÷a c¸c ptö n­íc. Bµi 19.7: V× gi÷a ptö b¹c cña thµnh b×nh cã k/c nªn khi bÞ nÐn, c¸c ptö n­íc cã thÓ chui qua c¸c k/c nµy.

File đính kèm:

  • doctiet 24-bai19.doc
Giáo án liên quan