Gợi ý đáp án đề khảo sát môn Văn - Năm học 2005 – 2006

Câu 1: HS đạt tối đa 2 điểm khi trình bày được ngắn gọn:

+ Hoàn cảnh ra đời: Năm 1922, Khải Định sang Pháp dự hội chợ đấu xảo thuộc địa tại Mác xây song thực chất là nhằm bày tỏ sự quy phục của triều Nguyễn đối với nước Pháp và thực hiện âm mưu bịp bợm của chính phủ bảo hộ đối với nhân dân Pháp về tình hình thuộc địa tại Đông Dương

+ Mục đích sáng tác: NAQ đã sáng tác hàng loạt tác phẩm trong đó có Vi hành (1923) nhằm bóc trần bản chất bù nhìn của Khải Định và sự lừa bịp trắng trợn ấy của chính phủ thực dân.

* Nếu trình bày không đầy đủ, không rõ ràng, GV không cho điểm tối đa.

Câu 2: Nội dung cần đạt:

1. Giải thích sơ lược về nhận định của Sách giáo khoa Văn 12.

2. HS có thể triển khai thành các ý sau để chứng minh:

a. NKTT bộc lộ tâm hồn rất mực tinh tế, nhạy cảm trước mọi biến thái của thiên nhiên và lòng người.

* Rung động trước thiên nhiên => tạo nên những bức tranh cảnh vật nên thơ, đẹp đẽ và chan chứa tình người. (cảnh buổi chiều gợi cảm nơi rừng núi, khơi gợi nỗi sầu tha hương của con người, thái độ nâng niu đối với cánh chim nhỏ và chòm mây lẻ loi như đồng diệu với cảnh ngộ con người ; Cảnh đêm thu về sáng với bầu trời lấp lánh trăng sao quần tụ ấm áp; Cảnh bình minh chan hoà ánh sáng và hơi ấm làm tình thơ đã sẵn có càng thêm lai láng, nồng nàn; hay cảnh núi non hùng vỹ và thơ mộng của thiên nhiên vùng Tây Phong Lĩnh ). Khẳng định mối quan hệ rất chân tình, gần gụi, gắn bó giữa con người với thiên nhiên.

- Miêu tả thiên nhiên bằng một ngòi bút tinh tế, hàm súc, giàu sức gợi: chấm phá, vẽ mây nảy trăng

* Đón nhận trìu mến hình ảnh con người trong bức tranh cuộc sống đơn sơ mà ấm cúng ( thiếu nữ xay ngô trong Chiều tối )

b. NKTT đồng thời bộc lộ bản lĩnh kiên cường, bất khuất của một người chiến sỹ vượt lên hoàn cảnh.

- Thiên nhiên và cuộc sống con người ấm áp và tràn đầy sức sống đều được cảm nhận trên chặng đường lưu đày hoặc khi rèn luyện sức khoẻ, chiến thắng bệnh tật => tinh thần vượt lên hoàn cảnh để ung dung mở lòng đón nhận thiên nhiên, chia sẻ niềm vui với con người

- Cảm xúc và hình tượng thơ, tư tưởng thơ luôn vận động rất khoẻ khoắn hướng về sự sống (Chiều tối), về ánh sáng, bình minh (Giải đi sớm) Con người là tâm điểm, là linh hồn của bức tranh thiên nhiên, bức tranh sự sống

 

doc3 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Ngày: 21/02/2014 | Lượt xem: 577 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Gợi ý đáp án đề khảo sát môn Văn - Năm học 2005 – 2006, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Gîi ý ®¸p ¸n ®Ò kh¶o s¸t M«n V¨n - n¨m häc 2005 – 2006 ®Ò ch½n: C©u 1: HS ®¹t tèi ®a 2 ®iÓm khi tr×nh bµy ®­îc ng¾n gän: + Hoµn c¶nh ra ®êi: N¨m 1922, Kh¶i §Þnh sang Ph¸p dù héi chî ®Êu x¶o thuéc ®Þa t¹i M¸c x©y song thùc chÊt lµ nh»m bµy tá sù quy phôc cña triÒu NguyÔn ®èi víi n­íc Ph¸p vµ thùc hiÖn ©m m­u bÞp bîm cña chÝnh phñ b¶o hé ®èi víi nh©n d©n Ph¸p vÒ t×nh h×nh thuéc ®Þa t¹i §«ng D­¬ng… + Môc ®Ých s¸ng t¸c: NAQ ®· s¸ng t¸c hµng lo¹t t¸c phÈm trong ®ã cã Vi hµnh (1923) nh»m bãc trÇn b¶n chÊt bï nh×n cña Kh¶i §Þnh vµ sù lõa bÞp tr¾ng trîn Êy cña chÝnh phñ thùc d©n. * NÕu tr×nh bµy kh«ng ®Çy ®ñ, kh«ng râ rµng, GV kh«ng cho ®iÓm tèi ®a. C©u 2: Néi dung cÇn ®¹t: 1. Gi¶i thÝch s¬ l­îc vÒ nhËn ®Þnh cña S¸ch gi¸o khoa V¨n 12. 2. HS cã thÓ triÓn khai thµnh c¸c ý sau ®Ó chøng minh: a. NKTT béc lé t©m hån rÊt mùc tinh tÕ, nh¹y c¶m tr­íc mäi biÕn th¸i cña thiªn nhiªn vµ lßng ng­êi. * Rung ®éng tr­íc thiªn nhiªn => t¹o nªn nh÷ng bøc tranh c¶nh vËt nªn th¬, ®Ñp ®Ï vµ chan chøa t×nh ng­êi. (c¶nh buæi chiÒu gîi c¶m n¬i rõng nói, kh¬i gîi nçi sÇu tha h­¬ng cña con ng­êi, th¸i ®é n©ng niu ®èi víi c¸nh chim nhá vµ chßm m©y lÎ loi nh­ ®ång diÖu víi c¶nh ngé con ng­êi…; C¶nh ®ªm thu vÒ s¸ng víi bÇu trêi lÊp l¸nh tr¨ng sao quÇn tô Êm ¸p; C¶nh b×nh minh chan hoµ ¸nh s¸ng vµ h¬i Êm lµm t×nh th¬ ®· s½n cã cµng thªm lai l¸ng, nång nµn; hay c¶nh nói non hïng vü vµ th¬ méng cña thiªn nhiªn vïng T©y Phong LÜnh…). Kh¼ng ®Þnh mèi quan hÖ rÊt ch©n t×nh, gÇn gôi, g¾n bã gi÷a con ng­êi víi thiªn nhiªn. - Miªu t¶ thiªn nhiªn b»ng mét ngßi bót tinh tÕ, hµm sóc, giµu søc gîi: chÊm ph¸, vÏ m©y n¶y tr¨ng… * §ãn nhËn tr×u mÕn h×nh ¶nh con ng­êi trong bøc tranh cuéc sèng ®¬n s¬ mµ Êm cóng ( thiÕu n÷ xay ng« trong ChiÒu tèi…) b. NKTT ®ång thêi béc lé b¶n lÜnh kiªn c­êng, bÊt khuÊt cña mét ng­êi chiÕn sü v­ît lªn hoµn c¶nh. - Thiªn nhiªn vµ cuéc sèng con ng­êi Êm ¸p vµ trµn ®Çy søc sèng ®Òu ®­îc c¶m nhËn trªn chÆng ®­êng l­u ®µy hoÆc khi rÌn luyÖn søc khoÎ, chiÕn th¾ng bÖnh tËt => tinh thÇn v­ît lªn hoµn c¶nh ®Ó ung dung më lßng ®ãn nhËn thiªn nhiªn, chia sÎ niÒm vui víi con ng­êi… - C¶m xóc vµ h×nh t­îng th¬, t­ t­ëng th¬ lu«n vËn ®éng rÊt khoÎ kho¾n h­íng vÒ sù sèng (ChiÒu tèi), vÒ ¸nh s¸ng, b×nh minh (Gi¶i ®i sím)… Con ng­êi lµ t©m ®iÓm, lµ linh hån cña bøc tranh thiªn nhiªn, bøc tranh sù sèng… - T©m hån vµ t×nh c¶m mét mùc s¸ng trong, bÊt khuÊt, lu«n h­íng vÒ Tæ quèc, vÒ ®ång chÝ ®ång bµo… (Míi ra rï, tËp leo nói) 3. Gîi ý ®iÓm: + NÕu HS tá ra hiÓu ®Ò, biÕt triÓn khai ®Ò b»ng c¸c luËn ®iÓm, b­íc ®Çu biÕt chän dÉn chøng phï hîp ®Ó chøng minh, biÕt dõng l¹i ph©n tÝch dï ch­a thuÇn thôc hay cßn ®¬n gi¶n => vÉn cho ®iÓm tèi ®a. + Bµi sao chÐp hoÆc ph©n tÝch lÇn l­ît tõng bµi th¬ trong ch­¬ng tr×nh kh«ng ®Ó ®iÓm trªn 4. ®Ò lÎ: C©u 1: HS ®¹t tèi ®a 2 ®iÓm khi: a. Nªu ®­îc ng¾n gän mµ ®Çy ®ñ néi dung quan ®iÓm nghÖ thuËt cña NAQ – HCM , kh«ng cÇn gi¶i thÝch. b. Tr×nh bµy s¹ch sÏ, cÈn thËn, râ rµng. C©u 2: HS ®¹t ®iÓm tèi ®a lµ 2 khi nªu ®­îc: + Nhan ®Ò truyÖn “kh«ng ai biÕt” hµm ý ch©m biÕm kÝn ®¸o … + T×nh huèng truyÖn ®Æc s¾c: t×nh huèng lÇm lÉn ®­îc ph¸t triÓn theo tr×nh tù t¨ng tiÕn => ch©n dung «ng vua bï nh×n Kh¶i §Þnh còng nh­ bé mÆt quan thÇy b¶o hé ®­îc kh¾c ho¹ sinh ®éng, hãm hØnh, kh¸ch quan. + H×nh thøc viÕt th­ ®Ëm tÝnh chñ quan …cã thÓ chuyÓn c¶nh ®æi giäng linh ho¹t, liªn hÖ pháng ®o¸n nhËn xÐt mµ kh«ng sî bÞ b¾t bÎ => b¶n chÊt nh©n vËt + Ng«n ng÷ trÇn thuËt giµu tÝnh ch©m biÕm; lèi nãi ng­îc… ThiÕu mét trong c¸c ý trªn kh«ng ®Ó ®iÓm tèi ®a. Tr×nh bµy lén xén, thiÕu chÝnh x¸c kh«ng cho ®iÓm trªn 1. C©u 3: HS ®¹t ®­îc ®iÓm tèi ®a khi: a. Tr×nh bµy ®­îc vÒ c¬ b¶n c¸c ý sau: * Ph©n tÝch bµi th¬ Gi¶i ®i sím mét c¸ch cã ®Þnh h­íng: bµi th¬ lµ sù hoµ quyÖn kh«ng thÓ t¸ch b¹ch gi÷a chÊt thÐp vµ chÊt t×nh, gi÷a phÈm chÊt chiÕn sÜ vµ t©m hån thi sü HCM. + Gi¶i thÝch s¬ l­îc c¸c kh¸i niÖm “thÐp vµ t×nh”, “chiÕn sü vµ thi sü” trong th¬ Hå ChÝ Minh. ThÊy ®­îc mèi quan hÖ hµi hoµ vµ thèng nhÊt cña nh÷ng ®èi lËp Êy. + Hai phÇn bµi th¬ t­¬ng ®èi ®éc lËp song xÐt trong m¹ch vËn ®éng c¶m xóc l¹i nhÊt qu¸n khi thÓ hiÖn mét hµnh tr×nh tõ bãng tèi ra ¸nh s¸ng cña nhµ th¬ - chiÕn sü. + C©u th¬ më ®Çu th«ng b¸o thêi ®iÓm lªn ®­êng b»ng ©m thanh tiÕng gµ. §Æt trong hÖ thèng toµn bµi, nã gîi më nh÷ng nçi ®µy ¶i mµ B¸c ph¶i høng chÞu: thêi gian, thêi tiÕt, ®iÒu kiÖn… => b¶n lÜnh ®Æt m×nh lªn trªn hoµn c¶nh, c¸ch nãi b×nh th¶n, kh¸ch quan. ¢m thanh tiÕng gµ cßn lµm x«n xao bãng ®ªm, hÐ më phÇn bªn kia cña bãng tèi chÝnh lµ ¸nh s¸ng, lµ sù chuyÓn ®éng tÊt yÕu dÉu “®ªm ch­a tµn”. C¸ch diÔn t¶ vµ c¶m nhËn thêi gian rÊt gÇn gòi víi t©m hån vµ th¬ ca d©n téc. + B¶n lÜnh Êy khiÕn c¶m xóc th¬ bay bæng, vót lªn víi tr¨ng sao. Khung c¶nh thiªn nhiªn t­¬i s¸ng, Êm ¸p bëi h×nh ¶nh “QuÇn tinh ñng nguyÖt”. T©m hån con ng­êi hoµ ®iÖu víi thiªn nhiªn nªn tr¨ng sao trë thµnh b¹n ®ång hµnh: “th­íng thu san” => c¶nh trµn ®Çy chÊt th¬ trong c¸i nh×n l·ng m¹n cña t©m hån thi sü = c¸i t­ thÕ ng­íc lªn khoÎ kho¾n vµ m¹nh mÏ cña nghÞ lùc ng­êi chiÕn sü. + H×nh ¶nh con ng­êi: HS cÇn ®èi chiÕu phiªn ©m vµ b¶n dÞch th¬ ®Ó hiÓu ®óng ®­îc t­ thÕ chñ ®éng, kh«ng ph« tr­¬ng lªn g©n song còng còng kh«ng bÞ ®éng trong côm tõ: “Nghªnh diÖn”. NhËn thÊy nhÞp ng¾t thay ®æi 2/2/3 kÕt hîp ®iÖp tõ “chinh” vµ “trËn” t¹o nhÞp b­íc khoÎ kho¾n cña ng­êi chiÕn sü theo nhÞp khóc qu©n hµnh m¹nh mÏ chø kh«ng ph¶i lµ tiÕng than cña kÎ ®i ®µy. + Bµi 2: ThÊy ®­îc sù chuyÕn biÕn tÊt yÕu cña thiªn nhiªn lµ kÕt qu¶ c¶m nhËn cña mét nh·n quan c¸ch m¹ng lµnh m¹nh, khoÎ kho¾n. TÝnh chÊt chung lµ sù chuyÓn ®æi tÝch cùc vµ nhanh chãng tõ ®ªm tµn sang b×nh minh Êm ¸p, rùc rì. H¬i Êm sù sèng vµ ¸nh s¸ng bao trïm vò trô vµ chan hoµ trong t©m hån ng­êi => hµnh nh©n thi høng hèt gia nång: ®· s½n cã nay tr­íc vÎ ®Ñp r¹ng rì cña ®Êt trêi l¹i cµng thªm lai l¸ng, nång nµn, m·nh liÖt… => Sù chuyÓn biÕn kh«ng chØ thÓ hiÖn sù vËn ®éng tÝch cùc trong h×nh t­îng vµ t­ t­ëng nghÖ thuËt mµ cßn mang gi¸ trÞ t­îng tr­ng ®Ñp ®Ï vÒ b×nh minh c¸ch m¹ng tÊt yÕu bõng s¸ng khi v­ît qua ®ªm tr­êng n« lÖ, tï ®Çy. §ã lµ thi phÈm cña t©m hån giµu t×nh yªu mÕn víi t¹o vËt, nh¹y c¶m tr­íc mäi vÎ ®Ñp cña thiªn nhiªn vµ hån ng­êi, ®ång thêi lµ kÕt qu¶ cña tinh thÇn c¸ch m¹ng bÊt khuÊt, kiªn c­êng, v­ît lªn hoµn c¶nh, mang niÒm tin s¾t ®¸ vµo th¾ng lîi ngµy mai. ChÊt th¬ dµo d¹t hoµ quyÖn ®Ñp ®Ï víi chÊt thÐp v÷ng ch·i lµ nÐt ®Æc s¾c trong bµi th¬ nµy còng nh­ nhiÒu bµi th¬ kh¸c cña HCM. HS còng cã thÓ triÓn khai theo h­íng kh¸c, vÝ dô: Bøc tranh thiªn nhiªn tõ ®ªm tµn sang b×nh minh t­¬i s¸ng vµ H×nh t­îng chñ thÓ tr÷ t×nh tõ Chinh nh©n sang hµnh nh©n råi rót ra b×nh luËn còng ®­îc, kh«ng cÇn ph¶i theo ®¸p ¸n cøng nh¾c. Gv t«n träng vµ khuyÕn khÝch sù ®éc lËp trong suy nghÜ cña c¸c em . b. H×nh thøc : bè côc ph¶i râ rµng c¸c phÇn, c¸c ®o¹n ý. NÕu kh«ng t¸ch ®o¹n hîp lý trong phÇn th©n bµi, kh«ng biÐt t¹o liªn kÕt c¸c ®o¹n ý, phÇn bµi, GV kh«ng cho ®iÓm tèi ®a. + Kh«ng cho ®iÓm trªn 4 víi nh÷ng bµi ph©n tÝch hêi hît, kh«ng xo¸y vµo träng t©m : thÐp vµ t×nh, kh«ng b¸m s¸t tõ ng÷ vµ chi tiÕt; cßn m¾c lçi vÒ c©u vµ tõ. + Kh«ng cho ®iÓm trªn 2 víi bµi viÕt l¹c ®Ò, lan man, bë dë, cÈu th¶, lçi qu¸ nhiÒu vÒ luËt chÝnh t¶, c©u vµ tõ. + Bµi sao chÐp m¸y mãc kh«ng cho v­ît ®iÓm 3.

File đính kèm:

  • docdap an de KSCL 05.doc
Giáo án liên quan