Gợi ý đáp án và biểu điểm Văn 12

I. Đáp án:

1. Câu 1: HS nêu được 2 ý chính:

- Bài thơ ra đời tháng 4/1948, khi Hoàng Cầm đang xa nhà đi kháng chiến tại Việt Băc, nghe tin quê hương - bên kia sông Đuống - bị giặc càn quét, tàn phá. Nỗi bàng hoàng đau đớn đã tạo nên mạch cảm xúc chủ đạo của bài: nhớ tiếc và xót xa về vùng quê Kinh Bắc giàu truyền thống văn hoá nay bị giày xéo, đau thương.

- Tâm tình cá nhân trong thời điểm cụ thể ấy trở thành tâm sự chung của mọi người con xa quê trong những năm tháng đất nước có chiến tranh.

2. Câu 2: HS nêu được:

* ý 1: Tiếng sáo xuất hiện nhiều lần góp phần khơi dậy và dìu dẫn tâm hồn Mỵ trở về với khát vọng sống, với quá khứ hạnh phúc và thấm thía nỗi đau đớn thực tại.

a. Tiếng sáo lúc đầu còn lấp ló ngoài đầu núi nhưng đã rất có tình khiến Mỵ bồi hồi nhẩm thầm theo lời hát.

b. Tiếng sáo gần hơn "lửng lơ." ngoài đường -> đầu ngõ, là tiếng sáo gọi bạn yêu khiến lòng Mỵ sống về ngày trước.

c. Cùng men rượu nồng nàn, tiếng sáo rập rờn trong đầu Mỵ , trở thành tiếng lòng đánh thức cô Mỵ xuân tình xuân sắc ngày nào.

* ý 2: Ngòi bút tinh tế và tài hoa của Tô Hoài trong việc miêu tả diễn biến tâm trạng nhân vật và tấm lòng nhạy cảm , giàu sẻ chia của ông.

3. Câu 3: HS nêu được các ý chính:

a. Màu sắc cổ điển đậm nét trong đề tài và nghệ thuật miêu tả thiên nhiên: chấm phá mà thu được thần thái của cảnh chiều nơi rừng núi: cánh chim mỏi về tổ, chòm mây lẻ giữa tầng không; sự vận động của thời gian rất hợp lý từ chiều muộn sang tối qua nghệ thuật lấy sáng tả tối rất tự nhiên mà hàm súc.

 

doc2 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Ngày: 21/02/2014 | Lượt xem: 729 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Gợi ý đáp án và biểu điểm Văn 12, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
gîi ý ®¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm v¨n 12 a. ®Ò ch½n I. §¸p ¸n: 1. C©u 1: HS nªu ®­îc 2 ý chÝnh: - Bµi th¬ ra ®êi th¸ng 4/1948, khi Hoµng CÇm ®ang xa nhµ ®i kh¸ng chiÕn t¹i ViÖt B¨c, nghe tin quª h­¬ng - bªn kia s«ng §uèng - bÞ giÆc cµn quÐt, tµn ph¸. Nçi bµng hoµng ®au ®ín ®· t¹o nªn m¹ch c¶m xóc chñ ®¹o cña bµi: nhí tiÕc vµ xãt xa vÒ vïng quª Kinh B¾c giµu truyÒn thèng v¨n ho¸ nay bÞ giµy xÐo, ®au th­¬ng. - T©m t×nh c¸ nh©n trong thêi ®iÓm cô thÓ Êy trë thµnh t©m sù chung cña mäi ng­êi con xa quª trong nh÷ng n¨m th¸ng ®Êt n­íc cã chiÕn tranh... 2. C©u 2: HS nªu ®­îc: * ý 1: TiÕng s¸o xuÊt hiÖn nhiÒu lÇn gãp phÇn kh¬i dËy vµ d×u dÉn t©m hån Mþ trë vÒ víi kh¸t väng sèng, víi qu¸ khø h¹nh phóc vµ thÊm thÝa nçi ®au ®ín thùc t¹i. a. TiÕng s¸o lóc ®Çu cßn lÊp lã ngoµi ®Çu nói nh­ng ®· rÊt cã t×nh khiÕn Mþ båi håi nhÈm thÇm theo lêi h¸t. b. TiÕng s¸o gÇn h¬n "löng l¬..." ngoµi ®­êng -> ®Çu ngâ, lµ tiÕng s¸o gäi b¹n yªu khiÕn lßng Mþ sèng vÒ ngµy tr­íc. c. Cïng men r­îu nång nµn, tiÕng s¸o rËp rên trong ®Çu Mþ , trë thµnh tiÕng lßng ®¸nh thøc c« Mþ xu©n t×nh xu©n s¾c ngµy nµo... * ý 2: Ngßi bót tinh tÕ vµ tµi hoa cña T« Hoµi trong viÖc miªu t¶ diÔn biÕn t©m tr¹ng nh©n vËt vµ tÊm lßng nh¹y c¶m , giµu sÎ chia cña «ng. 3. C©u 3: HS nªu ®­îc c¸c ý chÝnh: a. Mµu s¾c cæ ®iÓn ®Ëm nÐt trong ®Ò tµi vµ nghÖ thuËt miªu t¶ thiªn nhiªn: chÊm ph¸ mµ thu ®­îc thÇn th¸i cña c¶nh chiÒu n¬i rõng nói: c¸nh chim mái vÒ tæ, chßm m©y lÎ gi÷a tÇng kh«ng; sù vËn ®éng cña thêi gian rÊt hîp lý tõ chiÒu muén sang tèi qua nghÖ thuËt lÊy s¸ng t¶ tèi rÊt tù nhiªn mµ hµm sóc. - T×nh ng­êi ®­îc biÓu ®¹t qua c¶nh: nçi buån thÊm thÝa bëi t©m tr¹ng c« ®¬n n¬i ®Êt kh¸ch quª ng­êi vµ t×nh c¶nh mÖt mái cña ®­êng tr­êng ®i ®Çy =>®ång c¶m, n©ng niu víi c¶nh vËt. b. Tinh thÇn thêi ®¹i: - Th¸i ®é h­íng tíi ¸nh s¸ng n¬i lß than hång, cuéc sèng con ng­êi n¬i xãm nói. - H×nh ¶nh con ng­êi: trong cuéc sèng b×nh dÞ trë thµnh t©m ®iÓm cña bøc tranh chiÒu tèi => nÐt vÏ khoÎ kho¾n bëi 1 nh·n quan c¸ch m¹ng lµnh m¹nh, giµu g¾n bã víi con ng­êi... - M¹ch c¶m xóc chuyÓn biÕn cïng h×nh t­îng th¬: Êm ¸p cña ngän löa, søc sèng cña con ng­êi => biÓu hiÖn tinh thÇn c¸ch m¹ng khoÎ kho¾n, l¹c quan vµ t×nh c¶m tr©n träng n©ng niu sù sèng ë th¬ ca Hå ChÝ Minh. II. BiÓu ®iÓm: 1. C©u 1: ý 1: 1,5® HS tr×nh bµy s¹ch sÏ, râ rµng, g·y gän. ý 2: 0,5® 2. C©u 2: ViÕt thµnh ®o¹n v¨n m¹ch l¹c, cã c¶m xóc, thÊy ®­îc qu¸ tr×nh t¸c ®éng cña tiÕng s¸o ®èi víi qu¸ tr×nh chuyÓn biÕn t©m tr¹ng cña nh©n vËt Mþ. (3 ®iÓm) - NÕu häc sinh chØ nªu ®­îc ®óng ý nh­ng cßn s¬ l­îc, rêi r¹c, kh«ng ®Ó ®iÓm qu¸ 2. 3. C©u 3: Yªu cÇu: - VÒ h×nh thøc: bè côc râ rµng, biÕt triÓn khai ý theo ®o¹n v¨n hîp lý, chuyÓn ý chÆt chÏ. - VÒ néi dung: + N¾m ®­îc vÎ ®Ñp hµi hoµ gi÷a hai ®Æc ®iÓm tiªu biÓu trong phong c¸ch th¬ HCM: cæ ®iÓn vµ hiÖn ®¹i. + Lêi v¨n l­u lo¸t, cã c¶m xóc, Ýt m¾c lçi vÒ diÔn ®¹t, dïng tõ. * NÕu häc sinh nªu kh«ng ®Çy ®ñ c¸c néi dung nh­ng biÕt diÔn ®¹t g·y gän, cã s¸ng t¹o, cã c¶m xóc cã thÓ cho 3 -4 ®iÓm. * NÕu kh«ng hiÓu ®óng yªu cÇu cña ®Ò, bµi cßn m¾c lçi nhiÒu vÒ diÔn ®¹t, kh«ng ®Ó qu¸ ®iÓm 2. Nh÷ng bµi viÕt sao chÐp m¸y mãc còng kh«ng ®Ó ®iÓm tèi ®a qu¸ 2 ®iÓm. §Ò lÎ I. Gîi ý ®¸p ¸n: 1. C©u 1: HS nªu ®­îc 3 ®iÓm næi bËt cña nghÖ thuËt truyÖn ng¾n "Vi hµnh" - NAQ. - T¹o t×nh huèng lÇm lÉn. - Sö dông h×nh thøc viÕt th­. - Giäng trÇn thuËt, ng«n ng÷ giµu tÝnh ch©m biÕm, linh ho¹t vµ s¾c s¶o. 2. C©u 2: HS nªu ®­îc: - ChÐp chÝnh x¸c vµ s¹ch sÏ bèn c©u th¬: "S¸ng chím l¹nh... n¾ng l¸ r¬i ®Çy". - Nªu ®¹i ý:§o¹n th¬ t¸i hiÖn c¶nh thu Hµ Néi tr­íc C¸ch m¹ng ®Ñp mµ buån v¾ng qua dßng håi t­ëng da diÕt nhí th­¬ng cña ng­êi nghÖ sü ®ang sèng xa Hµ Néi... 3. C©u 3: HS thÊy ®­îc: Sù chuyÓn biÕn sè phËn vµ tÝnh c¸ch nh©n vËt §µo trong truyÖn ng¾n Mïa l¹c ®· lµ lêi kh¼nh ®Þnh cho triÕt lý sèng cña nhµ v¨n NguyÔn Kh¶i. a. Tr­íc khi lªn n«ng tr­êng §iÖn Biªn: §µo cã sè phËn bÊt h¹nh, tru©n chuyªn... =>nhan s¾c tµn phai, n÷ tÝnh thay ®æi trë nªn t¸o b¹o vµ liÒu lÜnh... b. Tõ khi lªn n«ng tr­êng §iÖn Biªn: * Kh«ng khÝ lao ®éng tËp thÓ s«i ®éng vµ vui vÎ ®· cuèn hót khiÕn ®µo dï vÉn cã lóc gai ng¹nh, th¸ch thøc hoÆc ®èi ®¸p chua ngoa song ®· dÇn trë nªn cëi më, h¨ng h¸i khiÕn chÞ trë thµnh ng­êi kh«ng thÓ thiÕu trong c¸c cuéc vui tËp thÓ => kh¬i dËy søc sèng m¹nh mÏ ë chÞ... * T×nh b¹n trong s¸ng víi Hu©n, nhÊt lµ søc sèng vµ niÒm yªu sèng ë anh ®· truyÒn sang cho chÞ niÒm hy väng cuéc ®êi ch­a ph¶i ®· t¾t h¼n... * L¸ th­ ngá ý cña «ng DÞu ®¸nh thøc kh¸t väng h¹nh phóc vµ chøc n¨ng thiªn bÈm ë ng­êi phô n÷, khiÕn chÞ c¶m ®éng vµ tù tin, trë nªn dÞu dµng, cëi më. c. QuyÕt ®Þnh ë l¹i trªn n«ng tr­êng cïng c¸c b¹n bÌ mµ chÞ coi nh­ anh em, hä nhµ g¸i...=> kh¼ng ®Þnh ch©n lý sèng mµ nhµ v¨n béc b¹ch: cuéc sèng kh«ng bao giê lµ ®­êng cïng khi con ng­êi cã søc m¹nh, vµ søc m¹nh mçi c¸ nh©n chØ thùc sù m¹nh mÏ vµ cã gi¸ trÞ khi ®­îc sù n©ng ®ì vµ yªu th­¬ng cña mäi ng­êi, trong nh÷ng mèi quan hÖ tèt ®ep cña m«i tr­êng míi... II. BiÓu ®iÓm: 1. C©u 1: HS chØ cÇn nªu ®óng ý, kh«ng cÇn gi¶i thÝch thªm còng ®­îc trän vÑn ®iÓm. 2. C©u 2: - ChÐp chÝnh x¸c, s¹ch ®Ñp ®o¹n th¬ ®­îc 1 ®iÓm. NÕu sai tõ, nhÇm lÉn kh«ng ®­îc tÝnh ®iÓm. - Nªu ®­îc ý hiÓu kh«ng cÇn s©u, kh«ng cÇn ph©n tÝch cô thÓ còng ®¹t trän vÑn ®iÓm. 3. C©u 3: bµi lµm ®ßi hái t­¬ng ®èi dµi, v× vËy, tuú vµo néi dung bµi lµm cña häc sinh ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña ®¸p ¸n, gi¸o viªn c©n nh¾c cho ®iÓm. - Kh«ng cho ®iÓm tèi ®a lµ 7 ®èi víi nh÷ng häc sinh chØ nªu ®­îc ý song bµi viÕt kh«ng cã c¶m xóc, diÔn ®¹t ch­a l­u lo¸t. Cã thÓ m¾c rÊt Ýt lçi vÒ tõ hoÆc diÔn ®¹t. - Kh«ng cho ®iÓm 5 - 6 nÕu bµi viÕt cña häc sinh chØ sao chÐp m¸y mãc, kh«ng cã suy nghÜ riªng, nhÊt lµ phÇn nãi lªn c¶m nhËn vÒ triÕt lý sèng cña NguyÔn Kh¶i sau khi t×m hiÓu nh©n vËt, c©u v¨n cßn vông hoÆc sai t­¬ng ®èi vÒ diÔn ®¹t, dïng tõ. - §èi víi nh÷ng bµi v¨n l¹c ®Ò hoÆc tr×nh bµy qu¸ møc cÈu th¶, thiÕu nghiªm tóc, kh«ng biÐt s¾p xÕp bè côc, kh«ng ®¶m b¶o néi dung tèi thiÓu (1- 2 ý), kh«ng cho ®iÓm trªn 1.

File đính kèm:

  • docDap an de KTHK 2-04.doc