Kế hoạch dạy học Vật lý 8 tiết 21: Tổng kết chương cơ học

TỔNG KẾT CHƯƠNG CƠ HỌC

I. Mục Tiêu.

1. Kiến thức.

-Hệ thống hoá toàn bộ kiến thức chương Cơ học.

-Nắm được toàn bộ công thức cơn bản của chương.

2. Kĩ năng.

-Vận dụng kiến thức giải một số bài tập cơ bản.

-Giải thích một số hiện tượng có liên quan.

3. Thái độ.

-Làm việc nghiêm túc.

II. Chuẩn Bị.

1. Giáo viên.

-Nội dung bài Tổng Kết.

 

doc3 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 05/01/2017 | Lượt xem: 234 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch dạy học Vật lý 8 tiết 21: Tổng kết chương cơ học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn:21 Ngaøy soaïn 18/01/08 Tieát: 21 Baøi 18 Ngaøy daïy.../.../... ™ó˜ TOÅNG KEÁT CHÖÔNG CÔ HOÏC I. Muïc Tieâu. 1. Kieán thöùc. -Heä thoáng hoaù toaøn boä kieán thöùc chöông Cô hoïc. -Naém ñöôïc toaøn boä coâng thöùc côn baûn cuûa chöông. 2. Kó naêng. -Vaän duïng kieán thöùc giaûi moät soá baøi taäp cô baûn. -Giaûi thích moät soá hieän töôïng coù lieân quan. 3. Thaùi ñoä. -Laøm vieäc nghieâm tuùc. II. Chuaån Bò. 1. Giaùo vieân. -Noäi dung baøi Toång Keát. 2. Hoïc sinh. -Chuaån bò theo yeâu caàu cuûa GV ôû baøi tröôùc. III. Toå Chöùc Hoaït Ñoäng Daïy Hoïc. HÑ cuûa GV HÑ cuûa HS Kieán Thöùc HÑ1. Oân taäp. -Höôùng daãn HS laøm vieäc caù nhaân traû lôøi caùc caâu hoûi trong phaàn oân taäp. HÑ2. Vaän duïng. -Höôùng daãn HS tieán haønh traû lôøi caùc caâu hoûi phaàn vaän duïng. HÑ3. Baøi taäp. -Cho HS laàn löôïc toùm taét vaø ñöa ra lôøi giaûi cho caùc baøi toaùn. HÑ4.Höôùng daãn. -Veà nhaø xem laïi toaøn boä kieán thöùc cuûa chöông (döïa vaøo baøi oân taäp). -Laøm caùc baøi taäp trong SBT. -Chuaån bò toát cho baøi thi hoïc kì. -Töøng HS traû lôøi caùc caâu hoûi trong phaàn naøy. -Laøm vieäc caù nhaân traû lôøi caùc caâu hoûi trong phaàn B. -Toùm taét vaø ñöa ra höôùng giaûi cho caùc baøi toaùn. I.Oân taäp. 1. Chuyeån ñoäng cô hoïc laø söï thay ñoåi vò trí cuûa vaät naøy so vôùi vaät khaùc (Choïn laøm moác) theo thôøi gian. 3. Ñoä lôùn cuûa vaän toác ñaëc tröng cho tính nhanh hay chaäm cuûa chuyeån ñoäng. V=S/t 4. Chuyeån ñoäng khoâng ñeàu laø chuyeån ñoäng maø ñoä lôùn vaän toác thay ñoåi theo thôøi gian. Vtb = S/t. 5. Löïc coù taùc duïng laøm thay ñoåi vaän toác cuûa vaät ( hay laøm vaät bieán daïng). 6. Caùc yeáu toá cuûa löïc +Ñieåm ñaët, phöông chieàu. +Ñoä lôùn cuûa löïc 7. Hai löïc caân baèng laø hai löïc cuøng taùc duïng leân moät vaät, cuøng phöông, ngöôïc chieàu, cuøng ñoä lôùn. 8. Löïc ma saùt xuaát hieán khi vaät chuyeån ñoäng treân maët vaät khaùc (ma saùt tröôïc, ma saùt laên) hay vaät ñöùng yeân (ma saùt nghæ). 10. Taùc duïng cuûa löïc eùp phuï thuooäc hai yeáu toá. +Ñoä lôùn cuûa löïc taùc duïng. +Dieän tích beà maët tieáp xuùc vôùi vaät P = F/S 11. Löïcv ñaäy Acsimeùt. +Ñieåm ñaët: taïi vaät. +Phöông: thaúng ñöùng. +Chieàu: töø döôùi leân treân. +Ñoä lôùn: F = dV 12. Vaät chìm khi P>FA hay dV>dl. Vaät noåi lô löûng khi P=FA hay dV=dl. Vaät noåi khi P<FA hay dV<dl. 13. Coâng cô hoïc chæ duøng trong tröôøng hôïp khhi coù löïc taùc duïng laøm vaät chuyeån ñôøi moät quaõng ñöôøng nhaát ñònh. 16. Coâng suaát cho bieát khaû naêng thöïc hieän coâng cuûa vaät. P = A/ t. 17. Trong caùc quùa trình cô hoïc, ñoäng naêng vaø theá naêng coù theå chuyeån hoùa laãn nhau, nhöng cô naêng ñöôïc baûo toøan. VD: Vieân ñaïn khi bay ra khoûi noøng suùng coù ñoäng naêng, khi chuyeån ñoäng leân cao vaän toác giaûm daàn, ñoäng naêng giaûm. Cho ñeán khi v = 0 ñoäng naêng bieán hoøan toøan thaønh theá naêng. B. Vaän duïng. I.Choïn caâu traû lôøi ñuùng. 1.D; 2D; 3B; 4A; 5D: 6D II. Traû lôøi caâu hoûi. 1.Hai haøng caây beân ñöôøng chuyeån ñoäng theo chieàu ngöôïc laïi vì neáu choïn oâtoâ laøm moác, thì caây seõ chuyeån ñoäng töông ñoái so vôùi caây. 2. Ñeå taêng löïc ma saùt leân nuùt chai. 3. Khi haønh khaùch bò nghieân beân traùi thì khi ñoù xe quanh phaûi, vì luùc ñoù haønh khaùch chöa kòp thay ñoåi vaän toác. 4.Duøng dao moûng, aán maïnh ñeå taêng aùp suaát , luùc naøy vöøa taêng aùp löïc vöøa giaûm dieän tích bò eùp. 6. Choïn caâu a vaø d Baøi taäp. Baøi 1. Vaän toác trung bình cuûa xe treân ñöôøng doác. Vtb1= S1/t1= 4m/s. Vaän toác trung bình cuûa xe treân ñöôøng naèm ngang. Vtb2= S2/t2= 2.5m/s. Vaän toác trung bình cuûa xe treân caû quaõng ñöôøng. Vtb=S/t= (S1+S2)/(t1+t2) = 3.3 m/s Baøi 2. P = 10m = 450N. Aùp suaát khi ngöôøi ñöùng caû hai chaân. P2 = P/S2 = P/2S1 = 1.5x104 Pa. Aùp suaát khi ngöôøi ñöùng moät chaân. P1 = 2P2 = 3x104 Pa. Ruùt kinh nghieäm...............................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docTiet 21_Tong ket chuong CO HOC.doc
Giáo án liên quan