Kế hoach giảng dạy môn: Vật lý lớp 8

 chương I: cơ học

1. Chuyển động cơ

Kiến thức: Nêu được dấu hiệu để nhận biết chuyển động cơ. Nêu được ví dụ về chuyển động cơ.

- Nêu được ví dụ về tính tương đối của chuyển động cơ.

- Nêu được ý nghĩa của tốc độ là đặc trưng cho sự nhanh, chậm của chuyển động và nêu được đơn vị đo tốc độ.

- Nêu được tốc độ trung bình là gì và cách xác định tốc độ trung bình.

 

doc7 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 10/01/2017 | Lượt xem: 135 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoach giảng dạy môn: Vật lý lớp 8, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KÕ hoach gi¶ng d¹y M«n: vËt lý líp 8 Häc k× I n¨m häc: 2011 – 2012 Tæng sè tiÕt d¹y: 35 (c¶ n¨m) Kú I: 1 tiÕt/ tuÇn Kú II: 1 tiÕt/ tuÇn Ng­êi lËp kÕ ho¹ch: NguyÔn Xu©n Hïng t u Ç n tõ ngµy... ®Õn ngµy... tiÕt Theo ppct tªn bµi d¹y kt viÕt môc ®Ých yªu cÇu cña ch­¬ng(hoÆc phÇn) ®iÒu chØnh - ghi chó 1 22/8 – 28/8 1 Bµi 1. ChuyÓn ®éng c¬ häc ch­¬ng I: c¬ häc 1. Chuyển động cơ Kiến thức: Nêu được dấu hiệu để nhận biết chuyển động cơ. Nêu được ví dụ về chuyển động cơ. - Nêu được ví dụ về tính tương đối của chuyển động cơ. - Nêu được ý nghĩa của tốc độ là đặc trưng cho sự nhanh, chậm của chuyển động và nêu được đơn vị đo tốc độ. - Nêu được tốc độ trung bình là gì và cách xác định tốc độ trung bình. - Phân biệt được chuyển động đều, chuyển động không đều dựa vào khái niệm tốc độ. Kĩ năng: Vận dụng được công thức v = - Xác định được tốc độ trung bình bằng thí nghiệm. - Tính được tốc độ trung bình của chuyển động không đều. 2 29/8- 4/9 2 Bµi 2. VËn tèc 3 5/9 – 11/9 3 Bµi 3. ChuyÓn ®éng ®Òu-ChuyÓn ®éng kh«ng ®Òu 4 12/9- 18/9 4 Bµi 4. BiÓu diÔn lùc 15 phót 5 19/9- 25/9 5 Bµi 5. Sù c©n b»ng lùc- Qu¸n tÝnh t u Ç n tõ ngµy... ®Õn ngµy... tiÕt Theo ppct tªn bµi d¹y kt viÕt môc ®Ých yªu cÇu cña ch­¬ng(hoÆc phÇn) ®iÒu chØnh - ghi chó 6 26/9 -2/10 6 Bµi 6. Lùc ma s¸t 2. Lùc Kiến thức: Nêu được ví dụ về tác dụng của lực làm thay đổi tốc độ và hướng chuyển động của vật. - Nêu được lực là đại lượng vectơ. - Nêu được ví dụ về tác dụng của hai lực cân bằng lên một vật chuyển động. - Nêu được quán tính của một vật là gì. - Nêu được ví dụ về lực ma sát nghỉ, trượt, lăn. Kĩ năng: - Biểu diễn được lực bằng vectơ. - Giải thích được một số hiện tượng thường gặp liên quan tới quán tính. - Đề ra được cách làm tăng ma sát có lợi và giảm ma sát có hại trong một số trường hợp cụ thể của đời sống, kĩ thuật. 7 3/10 – 9/10 7 KiÓm tra 45 phót 8 10/10-16/10 8 Bµi 7. ¸p suÊt 9 17/10-23/10 9 Bµi 8. ¸p suÊt chÊt láng 10 24/10 - 30/10 10 B×nh th«ng nhau – M¸y nÐn thuû lùc 15 phót t u Ç n tõ ngµy... ®Õn ngµy... tiÕt Theo ppct tªn bµi d¹y kt viÕt môc ®Ých yªu cÇu cña ch­¬ng(hoÆc phÇn) ®iÒu chØnh - ghi chó 11 31/10- 6/11 11 Bµi 9. ¸p suÊt khÝ quyÓn 3. Áp suất Kiến thức: Nêu được áp lực, áp suất và đơn vị đo áp suất là gì. - Mô tả được hiện tượng chứng tỏ sự tồn tại của áp suất chất lỏng, áp suất khí quyển. - Nêu được áp suất có cùng trị số tại các điểm ở cùng một độ cao trong lòng một chất lỏng - Nêu được các mặt thoáng trong bình thông nhau chứa một loại chất lỏng đứng yên thì ở cùng một độ cao. - Mô tả được cấu tạo của máy nén thuỷ lực và nêu được nguyên tắc hoạt động của máy này là truyền nguyên vẹn độ tăng áp suất tới mọi nơi trong chất lỏng. - Mô tả được hiện tượng về sự tồn tại của lực đẩy Ác-si-mét . - Nêu được điều kiện nổi của vật. Kĩ năng - Vận dụng được công thức p = . - Vận dụng công thức p = dh đối với áp suất trong lòng chất lỏng. - Vận dụng công thức về lực đẩy Ác-si-mét F = Vd. - Tiến hành được thí nghiệm để nghiệm lại lực đẩy Ác-si-mét 12 7/11-13/11 12 Bµi 10. Lùc ®Èy Acsimet 13 14/11 - 20/11 13 Bµi 11. Thùc hµnh: NghiÖm l¹i lùc ®Èy Acsimet 45 phót 14 21/11-27/11 14 Bµi 12. Sù næi t u Ç n tõ ngµy... ®Õn ngµy... tiÕt Theo ppct tªn bµi d¹y kt viÕt môc ®Ých yªu cÇu cña ch­¬ng(hoÆc phÇn) ®iÒu chØnh - ghi chó 15 28/11-4/12 15 Bµi 13. C«ng c¬ häc 4. Cơ năng Kiến thức - Nêu được ví dụ trong đó lực thực hiện công hoặc không thực hiện công. - Viết được công thức tính công cho trường hợp hướng của lực trùng với hướng dịch chuyển của điểm đặt lực. Nêu được đơn vị đo công.- Phát biểu được định luật bảo toàn công cho máy cơ đơn giản. Nêu được ví dụ minh hoạ. Kĩ năng - Vận dụng được công thức A = F.s. 16 5/12-11/12 17 ¤n tËp hoc kú 1 45 phót 17 12/12-18/12 18 KiÓm tra häc k× I 18 19/12-25/12 16 Bµi 14. §Þnh luËt vÒ c«ng 19 26/12-01/1/12 DuyÖt cña ban gi¸m hiÖu H¹ Hßa , ngµy 15 th¸ng 9 n¨m 2011 NguyÔn Xu©n Hïng KÕ hoach gi¶ng d¹y M«n: vËt lý líp 8 Häc k× II n¨m häc:2008-2009 Tæng sè tiÕt d¹y: 35 (c¶ n¨m) Kú I: 18 tiÕt Kú II: 17 tiÕt Ng­êi lËp kÕ ho¹ch: NguyÔn Xu©n Hïng t u Ç n tõ ngµy... ®Õn ngµy... tiÕt theo ppct tªn bµi d¹y kÕ ho¹ch kt viÕt môc ®Ých yªu cÇu cña ch­¬ng(hoÆc phÇn) t­ liÖu, ®å dïng d¹y häc ®iÒu chØnh - ghi chó 21 12/1 – 18/1 19 Bµi16. C¬ n¨ng + Nªu ®­îc mét v©t cã khèi l­îng cµng lín vËn tèc cµng lín th× cã ®éng n¨ng cµng lín. Nªu ®­îc mét v©t cã khèi l­îng cµng lín ®ä cao cµng lín th× cã thÕ n¨ng cµng lín. + Ph¸t biÓu ®­îc ®Þnh luËt b¶o toµn vµ chuyÓn ho¸ c¬ n¨ng. Cho vÝ dô minh ho¹ Ch­¬ng II: NhiÖt häc a. KiÕn thøc -Nªu c¸c chÊt ®­îc cÊu t¹o tõ c¸c ph©n tö chuyÓn ®éng kh«ng ngõng, gi÷a c¸c ph©n tö cã kh¶ng c¸ch. ë nhiÖt ®é cµng cao c¸c ph©n tö chuyÓn ®éng cµng nhanh. - BiÕt nhiÖt n¨ng lµ g×. Nªu ®­îc 2 c¸ch lµm biÕn ®æi nhiÖt n¨ng. - Nªu ®­îc ba c¸ch truyÒn nhiÖt ( dÉn nhiÖt, ®èi l­u, bøc x¹ nhiÖt ) vµ t×m ®­îc vÝ dô cho mçi c¸ch. - Ph¸t biÓu ®­îc ®Þnh nghÜa nhiÖt l­îng vµ nªu ®­îc ®¬n vÞ ®o nhiÖt l­îng. - ChØ ra ®­îc nhiÖt chØ truyÒn tõ vËt cã nhiÖt ®é cao h¬n sang vËt cã nhiÖt ®é thÊp h¬n. 22;23 19/1 – 01/2 20 Bµi17. Sù chuyÓn ho¸ vµ b¶o toµn c¬ n¨ng 24 2/2 – 8/2/09 21 Bµi18. C©u hái vµ bµi tËp tæng kÕt ch­¬ng I: C¬ häc 25 9/2 – 15/2/09 22 Bµi19. C¸c chÊt ®­îc cÊu t¹o nh­ thÕ nµo? 26 16/2 – 22/2/09 23 Bµi 20. Nguyªn tö, ph©n tö chuyÓn ®éng hay ®øng yªn? 27 23/2 – 1/3/09 24 Bµi21. NhiÖt n¨ng 28 2/3 – 8/3/09 25 KiÓm tra 1 tiÕt 45 phót 29 9/3 – 15/3/09 26 Bµi 22 . DÉn nhiÖt 30 16/3 – 22/3/09 27 Bµi 23. §èi l­u – Bøc x¹ nhiÖt 31 23/3 – 29/3/09 28 Bµi 24. C«ng thøc tÝnh nhiÖt l­îng t u Ç N tõ ngµy... ®Õn ngµy... tiÕt theo ppct tªn bµi d¹y kÕ ho¹ch kt viÕt môc ®Ých yªu cÇu cña ch­¬ng(hoÆc phÇn) t­ liÖu, ®å dïng d¹y häc ®iÒu chØnh - ghi chó 32 30/3 – 5/4/09 29 Bµi 25. Ph­¬ng tr×nh c©n b»ng nhiÖt - NhËn biÕt sù chuyÓn ho¸ n¨ng l­îng trong c¸c qu¸ tr×nh c¬ vµ nhiÖt, thõa nhËn sù b¶o toµn n¨ng l­îng trong c¸c qu¸ tr×nh nµy. - M« t¶ ho¹t ®éng cña ®éng c¬ nhiÖt 4 kú. - NhËn biÕt mét sè ®éng c¬ nhiÖt kh¸c. - BiÕt n¨ng suÊt to¶ nhiÖt cña nhiªn liÖu lµ nhiÖt l­îng to¶ ra khi mét kg nhiªn liÖu bÞ ®èt ch¸y hoµn toµn. - BiÕt c¸ch tÝnh hiÖu suÊt cña ®éng c¬ nhiÖt. b. KÜ n¨ng + VËn dông ®­îc c«ng thøc Q = mcDt + Gi¶i thÝch hiÖn t­îng vÒ sù truyÒn nhiÖt. +VËn dông ph­¬ng tr×nh c©n b»ng nhiÖt ®Ó gi¶i bµi to¸n ®¬n gi¶n. + VËn dông c«ng thøc H = A/Q; Q = qm ®Ó gi¶I bµi tËp ®¬n gi¶n. 33 6/4 – 12/4/09 30 Bµi 26. N¨ng suÊt to¶ nhiÖt cña nhiªn liÖu KT15 phót 34 13/4 – 19/4/09 31 Bµi tËp 35 20/4 – 26/4/09 32 Bµi 27. Sù b¶o toµn n¨ng l­îng trong hiÖn t­îng c¬ vµ nhiÖt 36 27/4 – 3/5/09 33 Bµi 28. §éng c¬ nhiÖt 37 4/5 – 10/5/09 34 Bµi 29. C©u hái vµ bµi tËp tæng kÕt ch­¬ng II: NhiÖt häc 38 11/5 – 17/5/09 35 KiÓm tra häc kú II DuyÖt cña ban gi¸m hiÖu H¹ Hßa , ngµy 5 th¸ng 1 n¨m 2009 NguyÔn Xu©n Hïng

File đính kèm:

  • docke hoach day hoc vat li 8.doc
Giáo án liên quan