Kế hoạch ngoại khóa môn Văn 3 khối (THPT) năm 2008 - 2009

A.Kế hoạch chung

I. Chủ đề: 1. Khối 12: Chủ đề “Hình ảnh người lính trong VH 45 - 75” (trước 22/12.08)

2. Khối 11: Thơ mới và VH giai đoạn đầu TK XX - CM T8 1945.

3. Khối 10: - VHDG VN (HK1)

- Truyện Kiều của Nguyễn Du (HK2).

II. Các bước tiến hành:

1. Thông qua kế hoạch với BGĐ.

2. Triển khai kế hoạch cụ thể cho GV và HS chuẩn bị.

3. Duyệt ND cụ thể với BGĐ: - Bài tham luận của Gv - Các ND chuẩn bị cụ thể của HS .

4. Phối kết hợp với BTV Đoàn trường, dưới sự chỉ đạo của BGĐ để chọn thời gian, lên kế hoạch và tổ chức thành công các buổi Ngoại khóa.

III. Phân công cụ thể:

1. Nhóm trưởng : - Lên kế hoạch.

- Thông qua kế hoạch với BGĐ.

- Trực tiếp giúp các Gv và kiểm tra, đôn đốc việc chuẩn bị của g/v, h/s ở từng khối.

- Phối kết hợp với Tố, với BCH Đoàn trường, với chi đoàn Gv, để chuẩn bị cho từng buổi NK.

- Thành lập Ban giám khảo, thông qua BGĐ, tổng hợp kết quả chấm của BGK và trao quà khen thưởng cho các cá nhân, tập thể xuất sắc trong (hoặc cuối) buổi NK.

- Lên dự trù kinh phí, chi tiêu kinh phí được duyệt cho phù hợp, báo cáo công khai cho Tổ.

- Tổng hợp các thông tin, đánh giá, ý kiến góp ý . làm căn cứ cho Nhóm, Tổ bình xét thi đua cuối năm học.

+ Lưu ý: Nhóm trưởng chịu trách nhiệm trực tiếp duyệt ND của các buổi NK (Bài của GV, các tiết mục của HS .). Nhóm trưởng có thể tham gia viết báo cáo, đề tài để góp vào cùng với ND chuẩn bị của GV trong các buổi NK.

2. Với Gv: - Phương án 1: Mỗi GV trực tiếp phụ trách ND của một khối.

- Phương án 2: cả ba GV đều tham gia chuẩn bị ND cho từng buổi NK.

3. Với HS : * Mỗi lớp chọn ra một đội tuyển (5h/s) trực tiếp tham gia - Cả lớp đều ®em theo bót giÊy ®Ó häc vµ có sự chuẩn bị để khi cần mà trả lời tiếp sức cho đội tuyển của mình

 

doc4 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Ngày: 25/02/2014 | Lượt xem: 758 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch ngoại khóa môn Văn 3 khối (THPT) năm 2008 - 2009, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Së gd&§t nghÖ an KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGOẠI KHÓA TỔ XH - tr­êng ....... MÔN : VĂN - NĂM HỌC 08 - 09 A.KÕ häach chung: I. Chủ đề: 1. Khối 12: Chủ đề “Hình ảnh người lính trong VH 45 - 75” (trước 22/12.08) 2. Khối 11: Thơ mới và VH giai đoạn đầu TK XX - CM T8 1945. 3. Khối 10: - VHDG VN (HK1) - Truyện Kiều của Nguyễn Du (HK2). II. C¸c b­íc tiÕn hµnh: Thông qua kế hoạch với BGĐ. Triển khai kế hoạch cụ thể cho GV và HS chuẩn bị. Duyệt ND cụ thể với BGĐ: - Bài tham luận của Gv - Các ND chuẩn bị cụ thể của HS .. Phối kết hợp với BTV Đoàn trường, dưới sự chỉ đạo của BGĐ để chọn thời gian, lên kế hoạch và tổ chức thành công các buổi Ngoại khóa. III. Ph©n c«ng cụ thể : 1. Nhóm trưởng : - Lên kế hoạch. - Thông qua kế hoạch với BGĐ. - Trực tiếp giúp các Gv và kiểm tra, đôn đốc việc chuẩn bị của g/v, h/s ở từng khối. - Phối kết hợp với Tố, với BCH Đoàn trường, với chi đoàn Gv, để chuẩn bị cho từng buổi NK. - Thành lập Ban giám khảo, thông qua BGĐ, tổng hợp kết quả chấm của BGK và trao quà khen thưởng cho các cá nhân, tập thể xuất sắc trong (hoặc cuối) buổi NK. - Lên dự trù kinh phí, chi tiêu kinh phí được duyệt cho phù hợp, báo cáo công khai cho Tổ. - Tổng hợp các thông tin, đánh giá, ý kiến góp ý ... làm căn cứ cho Nhóm, Tổ bình xét thi đua cuối năm học. + Lưu ý: Nhóm trưởng chịu trách nhiệm trực tiếp duyệt ND của các buổi NK (Bài của GV, các tiết mục của HS ...). Nhóm trưởng có thể tham gia viết báo cáo, đề tài để góp vào cùng với ND chuẩn bị của GV trong các buổi NK. 2. Với Gv: - Phương án 1: Mỗi GV trực tiếp phụ trách ND của một khối. - Phương án 2: cả ba GV đều tham gia chuẩn bị ND cho từng buổi NK. 3. Với HS : * Mỗi lớp chọn ra một đội tuyển (5h/s) trực tiếp tham gia - Cả lớp đều ®em theo bót giÊy ®Ó häc vµ có sự chuẩn bị để khi cần mà trả lời tiếp sức cho đội tuyển của mình. B. Néi dung buæi lÔ: 1. æn ®Þnh tæ chøc, kiÓm tra sÜ sè c¸c líp. 2. Giíi thiÖu ®¹i biÓu, lý do vµ néi dung buæi NK. 3. Giíi thiÖu ch­¬ng tr×nh, b¾t ®Çu b­íc vµo néi dung: a. Màn chào hỏi ( 3 - 5’= 20đ): - ý nghÜa: Giới thiệu về đội tuyển, về tập thể lớp( 5đ). Cách ăn mặc, hình thức biểu diễn phải phù hợp với chủ đề của buổi NK, hấp dẫn (6đ). Nhanh chãng(2đ), sáng tạo, mới mẻ (5®), ng¾n gän (2®) => BGK chấm điểm, công bố số điểm của từng lớp sau mçi tiÕt môc. b. Màn hoạt cảnh ( 3 - 5’= 20đ): - Mục đích để khẳng định chủ đề của buổi NK. - Y/c: Ngắn (2đ) + hấp dẫn (6đ) + Mới mẻ (5đ) + Có ý nghĩa (5đ) + Ra, vào nhanh (2đ) => BGK chấm, công bố điểm. * * Giíi thiÖu bµi viÕt cña GV (45’) :...................................... * ....(GV ®äc bµi viÕt vµ cã thÓ tù chuÈn bÞ c¸c tiÕt môc v/nghÖ ®Ó minh häa, tù giíi thiÖu).... c. Thi kể chuyện, hoặc ngâm thơ (3 - 5’ = 20® ) : - Đội trưởng các đội bốc thăm để biết thứ tự và kể chuyện hay ngâm thơ.= chuẩn bị thăm ... - Các đội cử đại diện thể hiện. - Y/c: + Ngắn (2đ) + Míi l¹, s¸ng t¹o (5®) + ý nghÜa (5®) + Hay, diÔn c¶m, hÊp dÉn (6®) + Nhanh (2®) * * Giíi thiÖu bµi viÕt cña GV (45’) :...................................... * ....(GV ®äc bµi viÕt vµ cã thÓ tù chuÈn bÞ c¸c tiÕt môc v/nghÖ ®Ó minh häa, tù giíi thiÖu).... d. Thi trả lời câu hỏi trắc nghiệm (75đ) (5 - 10’): - Các đội cùng bốc thăm, cùng thảo luận nhóm và trả lời, cùng cử đại diện đưa thăm xuống nạp cho BGK khi hết giờ (50 câu/5’ = 50đ => BGK chấm điểm, công bố). - Trong thời gian BGK chấm, GV tổ chức đọc (hoặc cho chiếu lên màn hình) cho mỗi đội 5 câu trắc nghiệm (khó : 5 câu x 5đ/câu = 25đ) = cho phép lớp có thể trả lời tiếp sức cho đội tuyển của mình (GV hướng dẫn đã có ĐA). Nói rõ cho h/s các lớp khác không bày cho nhau, như thế lớp mình sẽ bị kém điểm. => Cộng hai mức điểm = Công bố điểm của từng lớp.(GV dẫn CT). * * * e. Điểm khuyến khích: - Cho toàn đội : + Ho¹t ®éng ®Òu, nhanh, cã chuÈn bÞ kü c¸c ND: 10® + Trang phôc nghiªm chØnh, phï hîp víi chñ ®Ò: 5® + HÇu hÕt mäi ho¹t ®éng ®Òu chiÕm gi¶i nhÊt ( 10® ) nh× : ( 5® ) - Cho lớp: + KLTT tốt nhất: 10® + Ss tham gia đầy đủ nhất: 5® + Có sự tiếp sức: 3®/l­ît ®óng + Có chuẩn bị vµ xung phong nh÷ng tiÕt môc v¨n nghÖ ®Æc s¾c: 5®/tiÕt môc ®Æc s¾c. PhiÕu chÊm ®iÓm : Líp :.................................. Ng­êi chÊm ............................................................... Nhanh ¨n mÆc H/dÉn: S/t¹o ý nghÜa Ng¾n (5-7’) §iÓm th­ëng Tæng XL Cho ®éi Cho líp Chµo hái /2 /6 /5 /5 /2 Ho¹t c¶nh /2 /6 /5 /5 /2 KÓ, ng©m /2 /6 /5 /5 /2 Tr/nghiÖm BGK chÊm: 5 c©u khã: Ghi chó: §iÓm khuyÕn khÝch: Cho ®éi thi: + Ho¹t ®éng ®Òu, nhanh, cã chuÈn bÞ kü c¸c ND: ............../10®. + Trang phôc nghiªm chØnh, phï hîp víi chñ ®Ò: .............../5®. + HÇu hÕt c¸c ND thi ®Òu chiÕm gi¶i: NhÊt ................/10®. Nh× ............/5®. => Tæng:...................®iÓm (®· ghi lªn phiÕu chÊm) Cho Líp : + KØ luËt trËt tù tèt nhÊt: .................../10®. + SÜ sè ®Çy ®ñ nhÊt: ................/5®. + cã tiÕp søc ®óng: ................/l­ît ®óng +Xung phong v/nghÖ X.s¾c: ................ x 5®/tiÕt môc = ..................®iÓm. =>Tæng: ...........................®iÓm(®· ghi lªn phiÕu chÊm). Thø........ ngµy........ th¸ng ..........n¨m 200 Hä tªn, ch÷ ký ng­êi chÊm (PhiÕu nµy ®­îc in vµ ph¸t cho BGK chÊm t¹i chæ = cuèi buæi BGK n¹p cho GV phô tr¸ch ®Ó tæng céng vµ c«ng bè tr­íc khi L·nh ®¹o tæng kÕt, nhËn xÐt, ph¸t th­ëng.) A. §iÓm phÇn cøng: B. §iÓm khuyÕn khÝch C. Tæng : Chµo hái: ............./20® + .................................................................................................. Ho¹t c¶nh: ............../ 20® + ................................................................................................. KÓ, Ng©m : .............../20® + ................................................................................................ Tr¾c nghiÖm: ............../75® + .................................................................................................. Tæng kÕt: I. NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ cña BL§ nhµ tr­êng( hoÆc tr­ëng BTC) : II. C«ng bè §iÓm vµ xÕp h¹ng cuéc thi vµ häc tËp trong buæi NK cña c¸c líp : TT Líp Chµo hái Ho¹t c¶nh Tr/ nghiÖm KÓ / Ng©m th¬ Th­ëng ®éi thi Th­ëng líp Tæng céng XL 1 2 3 4 5 6 (B¶ng nµy dµnh cho §¹i diÖn BL§ hoÆc Tr­ëng BTC ghi) Thø .......Ngµy .........Th¸ng..........N¨m 200 Thay mÆt BL§ nhµ tr­êng, BTC buæi NK: §· ký: C. Dù kiÕn thêi gian, c¸ch thøc tæ chøc vµ kinh phÝ : 1. Thêi gian: - æn ®Þnh tæ chøc, kiÓm tra sÜ sè, giíi thiÖu ®¹i biÓu ... 10 - 15’ - Mµn chµo hái : tèi ®a 30’ + 10’ dù phßng = 40’ - Mµn Ho¹t c¶nh : (nt) = 40’ + Bµi Ngo¹i khãa cña GV = 45’ (Cã thÓ xen v/nghÖ minh häa, gv tù bè trÝ). - Thi kÓ chuyÖn, hoÆc ng©m th¬ : (nt) = 40’ + Bµi ngo¹i kho¸ cña GV = 45’ (Cã thÓ xen v/nghÖ minh häa, gv tù bè trÝ) - Tr¶ lêi c©u hái tr¾c nghiÖm (nt) = 40’ * TK vµ khen th­ëng : = 10’ => 270’ = 4h30’ Dù kiÕn: + Buæi s¸ng tõ 7h -> 11h30 + Buæi chiÒu tõ 1h -> 5h30 2. C¸ch thøc tæ chøc: a. Mçi ®éi kª mét bµn dµi (bµn h/s). b. S©n khÊu dµnh cho c¸c h/® v/nghÖ. c. C¸c líp ngåi phÝa d­íi s©n. d. Kª bµn dµi cho BGK ë hai phÝa c¸nh gµ. ®, Cã trang trÝ cho phï hîp víi chñ ®Ó cña buæi NK. e. C¸c líp tù chuÈn bÞ cho mäi ho¹t ®éng cña m×nh. 3. Dù kiÕn kinh phÝ: - Chi cho hai bµi viÕt cña GV : 300.000® - Chi cho BTC, trang trÝ s©n khÊu: 250.000® - Chi khen th­ëng : 200.000® ( Líp nhÊt 100.000®, líp nh× 60.000®, líp thø ba 40.000®) - Chi kh¸c : 250.000®. => Tæng dù chi : 1.000.000® ( mét triÖu ®ång/ mét buæi Ngo¹i khãa). Yªn Thµnh ngµy ..30.th¸ng .10..n¨m 2008 Tæ V¨n: Phan anh C­¬ng

File đính kèm:

  • docKE HOACH NGOAI KHOA VAN101112 0809 CHUAN.doc