Kiểm tra 45 phút môn: Vật lý 10 cơ bản

I PHẦN TRẮC NGHIỆM: 4 Đ

1. Một lò xo có K = 200N/m. Khi độ giãn lò xo là 2 cm thì thế năng đàn hồi của lò xo là:

A. 4 J B. 400 J C. 0,04 J D. 0,02 J

2. Khi vaät coù vaän toác taêng gaáp ñoâi , nhöng khoái löôïng khoâng ñoåi thì ñoäng naêng cuûa vaät seõ thay ñoåi nhö theá naøo ?

A Tăng 4 lần B. Tăng 2 lần C . Giảm 2 lần D. giảm 4 lần

3. Khi vaät coù vaän toác giaûm moät nöûa , nhöng khoái löôïng taêng gaáp boán thì ñoäng naêng cuûa vaät seõ thay ñoåi nhö theá naøo ?

A Tăng 4 lần B. Tăng 2 lần C . Không đ ổi D. giảm 4 lần

4. Công thức tính công tổng quát của một lực là:

A. A= F.S B. A = mgh C. A = FS cos D. A=

5. Khi một vật chuyển động có vận tốc tức thời biến thiên từ v1 đến v2 thì công của ngoại lực tác dụng lên vật được tính bởi công thức nào?

A. A= mv2 - mv1 B. A= mv22 – mv12 C. A= D. A= mv2 - mv1

 

doc1 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 12/01/2017 | Lượt xem: 65 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra 45 phút môn: Vật lý 10 cơ bản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Điểm Trường THPT DL Triệu Sơn Kiểm tra 45’ Môn: Vật lý 10 Cơ Bản Họ tên:.................................................................................Lớp................................................................ I PHẦN TRẮC NGHIỆM: 4 Đ 1. Một lò xo có K = 200N/m.. Khi độ giãn lò xo là 2 cm thì thế năng đàn hồi của lò xo là: A. 4 J B. 400 J C. 0,04 J D. 0,02 J 2. Khi vaät coù vaän toác taêng gaáp ñoâi , nhöng khoái löôïng khoâng ñoåi thì ñoäng naêng cuûa vaät seõ thay ñoåi nhö theá naøo ? A Tăng 4 lần B. Tăng 2 lần C . Giảm 2 lần D. giảm 4 lần 3. Khi vaät coù vaän toác giaûm moät nöûa , nhöng khoái löôïng taêng gaáp boán thì ñoäng naêng cuûa vaät seõ thay ñoåi nhö theá naøo ? A Tăng 4 lần B. Tăng 2 lần C . Không đ ổi D. giảm 4 lần 4. Công thức tính công tổng quát của một lực là: A. A= F.S B. A = mgh C. A = FS cos D. A= 5. Khi một vật chuyển động có vận tốc tức thời biến thiên từ v1 đến v2 thì công của ngoại lực tác dụng lên vật được tính bởi công thức nào? A. A= mv2 - mv1 B. A= mv22 – mv12 C. A= D. A= mv2 - mv1 6. Vật có khối lượng 100 g đang chuyển động với động năng 45 J thì tốc độ của vật là: A. 0,2 m/s B. 0,45 m/s C. 30 m/s D. 900m/s 7. Một vật có m= 200 g được ném thẳng đứng xuống dưới với vận tốc ban đầu là 10 m/s từ độ cao 80 m. (Bỏ qua sức cản của không khí).Lấy g = 10 m/ s2 .Cơ năng của vật là: A. 10 J B. 800J C. 2J D. 170 J 8. Một Lò xo có K= 100 N/m đặt nằm ngang trên mặt bàn không ma sát. một đầu lò xo gắn vào vật có khối lượng m= 1Kg. Ban đầu kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng sao cho lò xo giãn 2 cm rồi thả nhẹ. Vận tốc của vật tại vị trí cân bằng là: A. 0,2 m/s B. 20 m/s C. 10 m/s D. 1 m/s II. Phần tự luận. 6Đ 9. Vaät coù khoái löôïng 100g rôi töï do khoâng vaän toác ban ñaàu từ độ cao 80 m. Cho g = 10m/s2. a. Tính cơ năng ban đầu của vật. b. Khi vật cách mặt đất 30 m thì động năng của vật bằng bao nhiêu.? Tính vận tốc của vật khi đó. c. Tìm độ cao của vật vào thời điểm động năng bằng thế năng. 10..Moät vaät coù khoái löôïng 1kg tröôït khoâng ma saùt , khoâng vaän toác ñaàu töø ñænh 1 maët phaúng daøi 10m vaø nghieâng 1 goùc 300 so vôùi maët phaúng naèm ngang . a, Tính độ cao H ban đầu của vật b, Khi ñeán chaân maët phaúng nghieâng, vaän toác cuûa vaät coù giaù trò bao nhieâu ? Cho g = 10m/s2. H 300

File đính kèm:

  • docKIEM TRA VAT LI 10.doc