Kiểm tra định kì Vật lý 8 tiết 25

A)MỤC TIÊU:

-Đánh giá và xếp loại học tập của HS, thông qua bài KT phân loại mức độ nhận thức của HS

-Rèn luyện lĩ năng tính toán, phân tích, tổng hợp, và vận dụng của HS

Phần I : Khoanh tròn chữ cái của câu mà em cho là đúng nhất.

Câu 1 :Trong các vật sau đây vật nào không có động năng ?

 A-Viên đạn đang bay. C- Quả bóng đang lăn.

 B- Con chim đang đậu trên cành. D- Dòng nơước đang chảy.

Câu 2 : Khi quả bóng rơi từ trên cao xuống sẽ có sự chuyển hóa nào sau đây ?

A- Thế năng sang động năng. C- Thế năng sang cơ năng.

B- Động năng sang thế năng. D- Động năng sang cơ nămg.

 

doc5 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 31/12/2016 | Lượt xem: 514 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra định kì Vật lý 8 tiết 25, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 10/03/09 TIẾT25 Ngày dạy: 10/03/09 KIỂM TRA ĐỊNH KÌ A)MỤC TIÊU: -Đánh giá và xếp loại học tập của HS, thông qua bài KT phân loại mức độ nhận thức của HS -Rèn luyện lĩ năng tính toán, phân tích, tổng hợp, và vận dụng của HS PhÇn I : Khoanh trßn ch÷ c¸i cña c©u mµ em cho lµ ®óng nhÊt. C©u 1 :Trong c¸c vËt sau ®©y vËt nµo kh«ng cã ®éng n¨ng ? A-Viªn ®¹n ®ang bay. C- Qu¶ bãng ®ang l¨n. B- Con chim ®ang ®Ëu trªn cµnh. D- Dßng n­íc ®ang ch¶y. C©u 2 : Khi qu¶ bãng r¬i tõ trªn cao xuèng sÏ cã sù chuyÓn hãa nµo sau ®©y ? ThÕ n¨ng sang ®éng n¨ng. C- ThÕ n¨ng sang c¬ n¨ng. §éng n¨ng sang thÕ n¨ng. D- §éng n¨ng sang c¬ n¨mg. C©u 3 : Nguyªn tö, ph©n tö cÊu t¹o nªn vËt kh«ng cã tÝnh chÊt nµo sau ®©y ? Nguyªn tö, ph©n tö chuyÓn ®éng kh«ng ngõng. Nguyªn tö, ph©n tö chuyÓn ®éng cµng nhanh th× nhiÖt ®é cµng cao. C¸c nguyªn tö, ph©n tö ®øng yªn. Gi÷a c¸c nguyªn tö, ph©n tö cã kho¶ng c¸ch. C©u 4 :Một lß xo treo vật m1 thì giãn 1đoạn x1.Cũng lò xo ấy khi treo vật m2 thì giãn 1 đoạn x2. Biết m1>m2. So sánh cơ năng của lò xo trong hai trường hợp đó: A-Hai trường hợp có cơ năng bằng nhau. C-Trường hợp thứ nhất có cơ năng lớn hơn B-Trường hợp 2 có cơ năng lớn hơn. D- Không thể so sánh được. C©u 5 : Nhµ B¸c häc nµo sau ®©y ph¸t hiÖn ra Ng/tö, p/tö lu«n chuyÓn ®éng kh«ng ngõng ? B¬rao. B- Anhxtanh. C- Nuit¬n. D- Acsimet. C©u 6 : Trong c¸c hiÖn t­îng nµo sau ®©y. HiÖn t­îng nµo cã qóa tr×nh truyÒn nhiÖt gi÷a c¸c vËt? Qu¶ bãng r¬i tõ trªn cao xuèng. C- Th¶ côc n­íc ®¸ vµo cèc n­íc Êm. Cä x¸t hai bµn tay víi nhau. D- C¶ ba tr­êng hîp trªn. C©u 7 : Trong hình vẽ bên, O là vị trí cân bằng của lò xo.Hãy cho biết dạng cơ năng nào chuyển hoá thành dạng nào khi lò xo chuyển động từ Bđến O: A-ThÕ n¨ng sang ®éng n¨ng. C- ThÕ n¨ng sang c¬ n¨ng. B- §éng n¨ng sang thÕ n¨ng. D- §éng n¨ng sang c¬ n¨mg C©u 8 : Khi c¸c nguyªn tö, ph©n tö chuyÓn ®éng nhanh lªn th× ®¹i l­îng nµo sau ®©y thay ®æi ? A-Khèi l­îng. B-Träng l­îng. C- C¶ khèi l­îng vµ träng l­îng. D- NhiÖt ®é. Câu 9: Trong câu hái sè 4: hãy so sánh x1 và x2: A-x1=x2. B-Không thể so sánh được. C-x1>x2. D-x1<x2. PhÇn II : Chän tõ côm tõ thÝch hîp ®iÒn vµo chæ trèng c¸c c©u sau. C©u 1 : §éng n¨ng cña mét vËt phï thuéc vµo.......................... vµ ............................cña vËt. C©u 2 : ............................................cña vËt phï thuéc vµo ®é biÕn d¹ng cña vËt ®ã. C©u 3 : Th¶ qu¶ bãng r¬i tõ trªn cao xuèng th× .......................cña qu¶ bãng gi¶m vµ chuyÓn hãa thµnh ............................. C©u 4 :Mọi vật đều có nhiệt năng vì: ............................................................................................ C©u 5 : Khi truyÒn nhiÖt cho vËt th× ....................................... cña vËt bÞ thay ®æi. C©u 6 : NhiÖt ®é cña vËt cµng ............................ th× c¸c .................................... cÊu t¹o nªn vËt chuyÓn ®éng cµng chËm. PhÇn 3 : Tù luËn ( Giải toán vµo mÆt sau cña tê kiÓm tra) C©u 1 : Mét m¸y b¬m b¬m n­íc lªn cao 5m. Trong mçi gi©y m¸y sinh c«ng lµ 7500J. Hái khi m¸y ho¹t ®éng liªn tôc trong 1h th× thÓ tÝch n­íc b¬m ®­îc lµ bao nhiªu? ( biết dn=10000N/m3) ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM Ph ần I : ch ọn m ỗi c âu đ úng đ ư ợc 0,5 đi ểm Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Đáp án B A C C A C A D C Phần II : Mỗi câu điền chĩnh xác được 0,5 điểm Câu 1 : ( khối lượng ); ( vận tốc ). Câu 2 : Thế năng đàn hồi. Câu 3 : ( thế năng ); (động năng ) Câu 4 : ( các chất được cáu tọ từ các phân tử, nguyên tử. Các phân tử , nguyên tử chuyển động không ngừng). Câu 5 : ( nhiệt độ ). Câu 6 : ( thấp ); ( nguyên tử, phân tử ). Phần III : Làm đầy đỷ chính xác được 3 điểm. Tóm tắt : t= 1h= 3600s Giải : h= 5m Công của máy bơm thực hiện được trong 1h là : dn= 10000n/m3. ADCT : P=A/t P= 7500W => A= P.t = 7500.3600 = 27000000( J ) V= ? Trọng lượng của nước đã đưa lên bể là : ADCT : A= P.h P= A: h = 27000000 : 5 = 5400000 ( N) Thể tích của nước đã đưa lên bể là : ADCT: d= P: V => V= P:d = 5400000: 100000= 540 ( m3 ) Hä vµ tªn :.............................. .... Bµi kiÓm tra ®Þnh k× lÇn II ( Đề chẳn ) Líp : ....... Thêi gian : 45 phót M«n : VËt lÝ. PhÇn I : Khoanh trßn ch÷ c¸i cña c©u mµ em cho lµ ®óng nhÊt. C©u 1: Trong c¸c hiÖn t­îng nµo sau ®©y. HiÖn t­îng nµo cã qóa tr×nh truyÒn nhiÖt gi÷a c¸c vËt? Qu¶ bãng r¬i tõ trªn cao xuèng. C- Th¶ côc n­íc ®¸ vµo cèc n­íc Êm. Cä x¸t hai bµn tay víi nhau. D- C¶ ba tr­êng hîp trªn. C©u 2: Nhµ B¸c häc nµo sau ®©y ph¸t hiÖn ra Ng/tö, p/tö lu«n chuyÓn ®éng kh«ng ngõng ? Nuit¬n. B- Acsimet. C- B¬rao. D- Anhxtanh. C©u 3: Nguyªn tö, ph©n tö cÊu t¹o nªn vËt kh«ng cã tÝnh chÊt nµo sau ®©y ? Nguyªn tö, ph©n tö chuyÓn ®éng kh«ng ngõng. Nguyªn tö, ph©n tö chuyÓn ®éng cµng nhanh th× nhiÖt ®é cµng cao. C¸c nguyªn tö, ph©n tö ®øng yªn. Gi÷a c¸c nguyªn tö, ph©n tö cã kho¶ng c¸ch. C©u 4: Trong c¸c vËt sau ®©y vËt nµo kh«ng cã ®éng n¨ng ? A-Viªn ®¹n ®ang bay. C- Qu¶ bãng ®ang l¨n. B- Con chim ®ang ®Ëu trªn cµnh. D- Dßng n­íc ®ang ch¶y. C©u5: Khi c¸c nguyªn tö, ph©n tö chuyÓn ®éng nhanh lªn th× ®¹i l­îng nµo sau ®©y thay ®æi ? A- Khèi l­îng. B-Träng l­îng C- NhiÖt ®é. D- C¶ 3 đại lượng trên C©u 6: Trong hình vẽ bên, O là vị trí cân bằng của lò xo.Hãy cho biết dạng cơ năng nào chuyển hoá thành dạng nào khi lò xo chuyển động từ Ađến O: A-ThÕ n¨ng sang ®éng n¨ng. C- ThÕ n¨ng sang c¬ n¨ng. B- §éng n¨ng sang thÕ n¨ng. D- §éng n¨ng sang c¬ n¨mg. C©u 7: Khi qu¶ bãng r¬i tõ trªn cao xuèng sÏ cã sù chuyÓn hãa nµo sau ®©y ? A-ThÕ n¨ng sang ®éng n¨ng. C- ThÕ n¨ng sang c¬ n¨ng. B-§éng n¨ng sang thÕ n¨ng. D- §éng n¨ng sang c¬ n¨mg. C©u 8: Một lß xo treo vật m1 thì giãn 1đoạn x1.Cũng lò xo ấy khi treo vật m2 thì giãn 1 đoạn x2. Biết m1<m2. So sánh cơ năng của lò xo trong hai trường hợp đó: A-Hai trường hợp có cơ năng bằng nhau. C-Trường hợp thứ nhất có cơ năng lớn hơn B-Trường hợp 2 có cơ năng lớn hơn. D- Không thể so sánh được. Câu 9: Trong câu hái sè 8: hãy so sánh x1 và x2: A-x1=x2. B-Không thể so sánh được. C-x1>x2. D-x1<x2. PhÇn II : Chän tõ côm tõ thÝch hîp ®iÒn vµo chæ trèng c¸c c©u sau. C©u 1 : Khi truyÒn nhiÖt cho vËt th× ....................................... cña vËt bÞ thay ®æi. C©u 2 : Th¶ qu¶ bãng r¬i tõ trªn cao xuèng th× .......................cña qu¶ bãng gi¶m vµ chuyÓn hãa thµnh ............................. C©u 3: Mọi vật đều có nhiệt năng vì:................................................................................................ C©u 4 : §éng n¨ng cña mét vËt phï thuéc vµo.......................... vµ ............................cña vËt. C©u 5 : NhiÖt ®é cña vËt cµng ............................ th× c¸c .................................... cÊu t¹o nªn vËt chuyÓn ®éng cµng chËm. C©u 6 : ............................................cña vËt phï thuéc vµo ®é biÕn d¹ng cña vËt ®ã. PhÇn 3 : Tù luËn ( Tr¶ lêi c©u hái vµo mÆt sau cña tê kiÓm tra ) C©u1: Mét m¸y b¬m b¬m n­íc lªn cao 5,5m. Trong mçi gi©y m¸y sinh c«ng lµ 7500J. Hái khi m¸y ho¹t ®éng liªn tôc trong 1h th× thÓ tÝch n­íc b¬m ®­îc lµ bao nhiªu? C©u2: §Ó kÐo mét vËt cã khèi l­îng 72kg lªn cao10m ng­êi ta dïng m¸y cã c«ng suÊt lµ 1580W vµ hiÖu suÊt lµ 75%.TÝnh thêi gian m¸y thùc hiÖn c«ng viÖc trªn . §iÓm Bµi kiÓm tra ®Þnh k× lÇn II . Hä vµ tªn :.............................. Thêi gian : 45 phót Líp : .... M«n : VËt lÝ. PhÇn I : H¶y khoanh trßn vµo c©u tr¶ lêi mµ em cho lµ ®óng nhÊt C©u 1:Trong c¸c c©u viÕt vÒ nhiÖt n¨ng sau ®©y, c©u nµo lµ kh«ng ®óng ? A- NhiÖt n¨ng lµ mét d¹ng n¨ng l­îng. B- NhiÖt n¨ng cña mét vËt lµ nhiÖt l­îng thu vµo hay to¶ ra. C- NhiÖt n¨ng cña mét vËt lµ tæng ®éng n¨ng cña c¸c nguyªn tö cÊu t¹o nªn vËt. D- NhiÖt n¨ng cña mét vËt phï thuéc vµo nhiÖt ®é cña vËt. C©u 2 : DÉn nhiÖt lµ h×nh thøc truyÒn nhiÖt cã thÓ x¶y ra ®èi víi : A- ChØ ë chÊt láng. B- ChØ ë chÊt r¾n. C- ChØ ë chÊt khÝ. D- C¶ ë ba chÊt r¾n, láng, khÝ. C©u 3 : NhiÖt truyÒn tõ bÕp lß ®Õn ng­êi ®øng gÇn bÕp lß chñ yÕu b»ng h×nh thøc : A- DÉn nhiÖt. B- Bøc x¹ nhiÖt. C- §èi l­u. D- DÉn nhiÖt vµ ®èi l­u. C©u 4 : Hai hßn bi thÐp A vµ B gièng hÖt nhau, ®­îc treo vµo hai sîi d©y cã chiÒu dµi nh­ nhau, khi kÐo bi A lªn råi th¶ cho r¬i xuèng va ch¹m vµo bi B ng­êi ta thÊy bi B b¾n lªn ngang víi ®é cao cña bi A khi ®­îc th¶ r¬i, hái khi ®ã bi A sÏ thÕ nµo ? A- §øng yªn ë vÞ trÝ ban ®Çu cña bi B. B- BËt l¹i tíi ®é cao khi ®­îc th¶ r¬i. C- BËt l¹i nh­ng kh«ng tíi ®é cao khi ®­îc th¶ r¬i. D- ChuyÓn ®éng theo bi B. C©u 5 : Cã 4 b×nh A,B,C vµ D ®ùng n­íc ®Òu ë cïng mét nhiÖt ®é cã møc n­íc t¨ng dÇn: A-B-C-D, sau khi dïng ®Ìn cån ®un c¸c b×nh nµy cïng mét thêi gian th× nhiÖt ®é b×nh nµo cao nhÊt ? A- B×nh A. B- B×nh B. C- B×nh C. D- B×nh D. C©u 6 : Trong c¸c c©u nãi vÒ hiÖu suÊt cña ®éng c¬ nhiÖt sau ®©y c©u nµo ®óng ? A- HiÖu suÊt cho biÕt ®éng c¬ m¹nh hay yÕu. B- HiÖu suÊt cho biÕt ®éng c¬ thùc hiÖn c«ng nhanh hay chËm C- HiÖu suÊt cho biÕt cã bao nhiªu % nhiÖt l­îng bÞ ®èt ch¸y to¶ ra biÕn thµnh c«ng cã Ých. D- HiÖu suÊt cho biÕt cho biÕt nhiÖt l­îng to¶ ra khi mét kil«gam nhiªn liÖu bÞ ®èt ch¸y trong ®éng c¬. PhÇn II : Chän tõ, côm tõ thÝch hîp ®iÒn vµo chæ trèng cña c¸c c©u d­íi ®©y : C©u 1: C¸c chÊt ®­îc cÊu t¹o tõ ............................... chóng chuyÓn ®éng .......................... . NhiÖt ®é cña vËt cµng ........... th× chóng chuyÓn ®éng cµng ................... C©u 2 : NhiÖt n¨ng cã thÓ thay ®æi b»ng c¸ch ........................ vµ .............................. C©u 3 : NhiÖt dung riªng cña ®ång lµ ..................... C©u 4 : N¨ng suÊt to¶ nhiÖt cña dÇu ho¶ lµ 44. 106 J/kg cã nghÜa lµ : Khi ®èt ch¸y hoµn toµn ........................ th× sÏ to· ra .................................. lµ ......................... C©u 5 : Khi më mét lä n­íc hoa trong líp häc th× x·y ra hiÖn t­îng ................................ PhÇn III :Tù luËn ( tr¶ lêi c¸c c©u hái sau vµo mÆt sau cña bµi kiÓm tra) C©u 1 : Nung nãng mét miÕng ®ång råi th¶ vµo mét cèc n­íc l¹nh. Hái sù b¶o toµn n¨ng l­îng ®­îc thÓ hiÖn nh­ thÕ nµo ? C©u 2 : TÝnh hiÖu suÊt cña ®éng c¬ cña mét «t« biÕt r»ng khi «t« chuyÓn ®éng víi vËn tèc 60 km/h th× cã c«ng suÊt lµ 18kW vµ tiªu thô hÕt 20kg x¨ng ®Ó ch¹y 180 km. ( BiÕt qx¨ng =46.106J/kg ) §èi l­u lµ sù truyÒn nhiÖt x¶y ra trong chÊt nµo ? ChÊt láng. C- ChÊt láng vµ chÊt khÝ. ChÊt khÝ. D- chÊt láng, chÊt r¾n vµ chÊt khÝ. Trong qu¸ tr×nh dÈn nhiÖt, nhiÖt ®­îc truyÒn tõ vËt nµo sang vËt nµo ? Tõ vËt cã khèi l­îng lín h¬n sang vËt cã khèi l­îng nhá h¬n. Tõ vËt cã nhiÖt n¨ng lín h¬n sang vËt cã nhiÖt n¨ng nhá h¬n. Tõ vËt cã nhiÖt ®é lín h¬n sang vËt cã nhiÖt ®é thÊp h¬n. C¶ ba c©u trªn ®Òu ®óng.: Trong qu¸ tr×nh dÈn nhiÖt, nhiÖt ®­îc truyÒn tõ vËt nµo sang vËt nµo ? Tõ vËt cã khèi l­îng lín h¬n sang vËt cã khèi l­îng nhá h¬n. Tõ vËt cã nhiÖt n¨ng lín h¬n sang vËt cã nhiÖt n¨ng nhá h¬n. Tõ vËt cã nhiÖt ®é lín h¬n sang vËt cã nhiÖt ®é thÊp h¬n. C¶ ba c©u trªn ®Òu ®óng. V× sao ®un n­íc ng­êi ta ph¶i ®un tõ phÝa d­íi mµ kh«ng ®un ë phÝa trªn ? Cã ba h×nh thøc ........................... ®ã lµ ...............................; .............................. vµ bức x¹ nhiÖt. §èi l­u lµ sù truyÒn nhiÖt x¶y ra trong chÊt nµo ? ChÊt láng. C- ChÊt láng vµ chÊt khÝ. ChÊt khÝ. D- chÊt láng, chÊt r¾n vµ chÊt khÝ.

File đính kèm:

  • docDe KTDK lan 2 dap an Vat li 8 0809 .doc
Giáo án liên quan