Kiểm tra học kì I Lý 8

KIỂM TRA HỌC KÌ I Lý 8

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :

1) Kiến thức :

Kiến thức

-Ch1 Nêu được dấu hiệu để nhận biết chuyển động cơ. Nêu được ví dụ về chuyển động cơ.

- Ch2Nêu được ví dụ về tính tương đối của chuyển động cơ.

- Ch3 Nêu được ý nghĩa của tốc độ là đặc trưng cho sự nhanh, chậm của chuyển động và nêu được đơn vị đo tốc độ.

- Ch4 Nêu được tốc độ trung bình là gì và cách xác định tốc độ trung bình.

- Ch5 Phân biệt được chuyển động đều, chuyển động không đều dựa vào khái niệm tốc độ.

- Ch6 Nêu được ví dụ về tác dụng của lực làm thay đổi tốc độ và hướng chuyển động của vật.

- Ch7 Nêu được lực là đại lượng vectơ.

 

doc6 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 05/01/2017 | Lượt xem: 342 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra học kì I Lý 8, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 18 Tiết : 18 KIỂM TRA HỌC KÌ I Lý 8 I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : 1) Kiến thức : Kiến thức -Ch1 Nêu được dấu hiệu để nhận biết chuyển động cơ. Nêu được ví dụ về chuyển động cơ. - Ch2Nêu được ví dụ về tính tương đối của chuyển động cơ. - Ch3 Nêu được ý nghĩa của tốc độ là đặc trưng cho sự nhanh, chậm của chuyển động và nêu được đơn vị đo tốc độ. - Ch4 Nêu được tốc độ trung bình là gì và cách xác định tốc độ trung bình. - Ch5 Phân biệt được chuyển động đều, chuyển động không đều dựa vào khái niệm tốc độ. - Ch6 Nêu được ví dụ về tác dụng của lực làm thay đổi tốc độ và hướng chuyển động của vật. - Ch7 Nêu được lực là đại lượng vectơ. - Ch8 Nêu được ví dụ về tác dụng của hai lực cân bằng lên một vật chuyển động. - Ch9 Nêu được quán tính của một vật là gì. -Ch10 Nêu được ví dụ về lực ma sát nghỉ, trượt, lăn. - Ch11Nêu được áp lực, áp suất và đơn vị đo áp suất là gì. - Ch12Mô tả được hiện tượng chứng tỏ sự tồn tại của áp suất chất lỏng, áp suất khí quyển. - Ch13Nêu được áp suất có cùng trị số tại các điểm ở cùng một độ cao trong lòng một chất lỏng - Ch14Nêu được các mặt thoáng trong bình thông nhau chứa một loại chất lỏng đứng yên thì ở cùng một độ cao. -Ch15 Mô tả được cấu tạo của máy nén thuỷ lực và nêu được nguyên tắc hoạt động của máy này là truyền nguyên vẹn độ tăng áp suất tới mọi nơi trong chất lỏng. -Ch16 Mô tả được hiện tượng về sự tồn tại của lực đẩy Ác-si-mét . - Ch17Nêu được điều kiện nổi của vật. -Ch18 Nêu được ví dụ trong đó lực thực hiện công hoặc không thực hiện công. -Ch19 Viết được công thức tính công cho trường hợp hướng của lực trùng với hướng dịch chuyển của điểm đặt lực. Nêu được đơn vị đo công. -Ch20 Phát biểu được định luật bảo toàn công cho máy cơ đơn giản. Nêu được ví dụ minh hoạ. -Ch21Nêu được công suất là gì . Viết được công thức tính công suất và nêu được đơn vị đo công suất . -Ch22 Nêu được ý nghĩa số ghi công suất trên các máy móc , dụng cụ hay thiết bị . 2) Kỹ năng : -Ch23 Vận dụng được công thức v = -Ch24 Xác định được tốc độ trung bình bằng thí nghiệm. -Ch25 Tính được tốc độ trung bình của chuyển động không đều. -Ch26 Biểu diễn được lực bằng vectơ. -Ch27 Giải thích được một số hiện tượng thường gặp liên quan tới quán tính. -Ch28 Đề ra được cách làm tăng ma sát có lợi và giảm ma sát có hại trong một số trường hợp cụ thể của đời sống, kĩ thuật. -Ch29 Vận dụng được công thức p = . -Ch30 Vận dụng công thức p = dh đối với áp suất trong lòng chất lỏng. -Ch31 Vận dụng công thức về lực đẩy Ác-si-mét F = Vd. -Ch32 Tiến hành được thí nghiệm để nghiệm lại lực đẩy Ác-si-mét. -Ch33 Vận dụng được công thức A = F.s -Ch34 Vận dụng được công thức P = A/t II . MA TRẬN (từ tiết 1 dến tiết 17) Tên chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng Cấp độ thấp Cấp độ cao TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL 1. Chuyển động cơ Ch1 Ch2 Ch23 Ch23 Ch23 Số câu 1 2 0.5 1 0.5 5 Số điểm 0.25 0.5 0.5 0.25 0.5 2 (20%) 2. Lực cơ Ch9 Ch26 Ch26 Số câu 1 0.5 0.5 2 Số điểm(%) 0.25 0.5 0.5 1.25(12,5%) 3. Áp suất Ch12 , Ch12 Ch16 Ch12 Ch14 Ch13 Ch12 Ch31 Ch12 Ch 11 Ch31 Ch31 Ch17 Số câu 3 3 4 1 1 12 Số điểm(%) 0.75 0.75 1 0.25 1 3.75(37,5%) 4. Công – công suất Ch18 Ch18 Ch33 Ch18 Ch34 Số câu 1 2 0.5 1 0.5 5 Số điểm (%) 0.25 0.5 1 0.25 1 3(30%) Tổng số câu 6 0.5 7 1 6 1.5 1 1 24 Tổng số điểm 1.5 0.5 1.75 1.5 1.5 2.0 0.25 1 10 Tỷ lệ % 20% 32.5% 35% 12.5% 100% Bảng 2: Nội dung Tổng số tiết Lý thuyết Tỷ lệ Trọng số Trọng số bài kiểm tra Lý thuyết Vận dụng Lý thuyết Vận dụng Lý thuyết Vận dụng 1. Chuyển động cơ (20%) 3 3 2.1 0.9 70 30 14% 6% 2. Lực cơ (10%) 3 3 2.1 0.9 70 30 7% 3% 3.Áp suất (50%) 7 5 3.5 3.5 50 50 25% 25% 4. Công – Công suất (20%) 2 2 1.4 0.6 70 30 14% 6% Tổng 15 13 9.1 5.9 260 140 60% 40% Bảng 3 : Cấp độ Nội dung chủ đề Trọng số Số lượng câu hỏi cần kiểm tra Điểm số Tổng số TNKQ TL Cấp độ 1,2 lý thuyết 1.Chuyển động cơ 14% 3.36 (3.5 câu) 3(0.75) 0.5 (0.5) 1.25đ 2. lực cơ 7% 1.68 (1.5 câu) 1(0.25) 0.5(0.5) 0.75đ 3. áp suất 25% 6 câu 6(1.5) 1.5đ 4. công – công suất 14% 3.36(3.5 câu) 3(0.75) 0.5(1đ) 1.25đ Cấp độ 3, 4 vận dụng 1.Chuyển động cơ 6% 1.44 (1.5 câu) 1(0.25) 0.5 (0.5) 0.75đ 2. lực cơ 3% 0.72(0.5 câu) 0.5(0.5) 0.5đ 3. áp suất 25% 6 câu 5(1.25) 1(1đ) 3.25đ 4. công – công suất 6% 1.44(1.5 câu) 1(0.25) 0.5(1đ) 0.75đ Tổng 100% 24 20 (5đ) 4 (5đ) 10đ III. ĐỀ I Ñieàn khuyeát (2,5 ñ) Chuyeån ñoäng vaø ñöùng yeân coù tính tuøy thuoäc vaøo Trong bình thoâng nhau chöùa .. ñöùng yeân , caùc möïc chaát loûng ôû caùc nhaùnh luoân luoân ôû . Ñoä cao . Aùp suaát khí quyeån baèng aùp suaát cuûa coät .. trong thí nghieäm Toârixenli Taùc duïng cuûa aùp löïc caøng lôùn khi caøng lôùn vaø dieän tích bò eùp caøng nhoû . Chæ coù coâng cô hoïc khi . vaø laøm vaät dòch chuyeån . Khoâng moät maùy cô ñôn giaûn naøo cho ta .. ñöôïc lôïi bao nhieâu laàn veà . thì laïi thieät vaø ngöôïc laïi . II Khoanh troøn vaøo caâu traû lôøi maø em choïn laø ñuùng.(2,5 ñ) 1)Coù moät oâ toâ ñang chaïy treân ñöôøng . Caâu moâ taû naøo sau ñaây laø khoâng ñuùng?: A. OÂ toâ chuyeån ñoäng so vôùi maët ñöôøng . B. OÂ toâ ñöùng yeân so vôùi ngöôøi laùi xe. C. OÂ toâ chuyeån ñoäng so vôùi ngöôøi laùi xe. D. OÂ toâ chuyeån ñoäng so vôùi caây beân ñöôøng 2/ ) Chæ ra caâu phaùt bieåu sai : A. Trong cuøng moät chaát loûng ñöùng yeân , aùp suaát taïi nhöõng ñieåm treân cuøng moät maët phaúng naèm ngang ñeàu baèng nhau . B. Trong chaát loûng , caøng xuoáng saâu , aùp suaát caøng giaûm . C. Bình thoâng nhau laø bình ít nhaát coù hai nhaùnh thoâng vôùi nhau . D. Chaân ñeâ, chaân ñaäp phaûi laøm roäng hôn maët ñeâ, maêït ñaäp . 3/ Haûi ñi töø nhaø ñeán tröôøng heát 30 phuùt , giaû söû treân suoát quaõng ñöôøng Haûi ñi vôùi vaän toác khoâng ñoåi baèng 15 km/h . Quaõng ñöôøng töø nhaø Haûi ñeán tröôøng laø : A. 450 m B. 750 m C. 7500 m D. 75000 m. 4)Haønh khaùch ngoài treân xe oâ toâ ñang chuyeån ñoäng, boãng thaáy mình bò nghieâng ngöôøi sang phaûi chöùng toû xe : Ñoät ngoät giaûm vaän toác. C.Ñoät ngoät reõ sang traùi Ñoät ngoät taêng vaän toác. D.Ñoät ngoät reõ sang phaûi 5) Moùng nhaø phaûi xaây roäng baûn hôn töôøng vì : A. Ñeå giaûm troïng löôïng cuûa töôøng xuoáng maët ñaát . C. Ñeå taêng aùp suaát taùc duïng leân maët ñaát B. Ñeå taêng troïng löôïng cuûa töôøng xuoáng maët ñaát . D. Ñeå giaûm aùp suaát taùc duïng leân maët ñaát 6) Caâu naøo sau ñaây laø ñuùng khi noùi veà aùp suaát trong loøng chaát loûng : A. Chaát loûng gaây ra aùp suaát theo phöông thaúng ñöùng höôùng töø döôøi leân treân . B. Chaát loûng gaây ra aùp suaát theo phöông naèm ngang . C. Chaát loûng chæ gaây ra aùp suaát taïi ñaùy bình chöùa noù . D. Chaát loûng gaây ra aùp suaát theo moïi phöông leân ñaùy bình , thaønh bình vaø caùc vaät ôû trong loøng noù 7) Coù söï toàn taïi cuûa aùp suaát khí quyeån laø do: A. Khoâng khí giaûn nôû vì nhieät . B. Khoâng khí cuõng coù troïng löôïng . C. Chaát loûng cuõng coù troïng löôïng . D. Caû ba lyù do treân. 8) Cöù leân cao 12m thì aùp suaát khí quyeån giaûm trung bình khoaûng 1 mmHg . Aùp suaát khí qyueån ôû ñoä cao 500m laø : A. 724 mmHg B. 718,4 mmHg C. 704 mmHg D. 690mmHg 9) Khi ngaâm mình trong nöôùc ta thaáy nheï hôn trong khoâng khí vì : A. Do caûm giaùc taâm lyù B. Do löïc ñaåy Acsimet C. Do löïc huùt cuûa Traùi Ñaát taùc duïng leân ngöôøi giaûm D. Caùc caâu treân ñeàu sai 10) Nhuùng ngaäp hai quaû caàu moät baèng saét , moät baèng nhoâm coù theå tích baèng nhau vaøo nöôùc . So saùnh löïc ñaåy acsimet taùc duïng leân hai quaû caàu . A. Baèng nhau C. Quaû caàu nhoâm chòu löïc ñaåy Acsimets lôùn hôn B. Quaû caàu saét chòu löïc ñaåy Acsimets lôùn hôn D. Taát caû ñeàu sai . III. Töï luaän : (5ñ) Caâu 1) Dieãn taû baèng lôøi caùc yeáu toá cuûa löïc ôû hình veõ : cho bieát tyû xích öùng vôùi 10N (1ñ ) A F Caâu 2 (1ñ)Moät vaän ñoäng vieân ñua xe ñaïp chuyeån ñoäng treân ñöôøng ñua vôùi vaän toác trung bình 40 km/h . Sau 30 phuùt , vaän ñoäng vieân ñi ñöôïc bao nhieâu km ? Caâu 3 )(2ñ)Moät ngöôøi coâng nhaân söû duïng heä thoáng nhö hình veõ ñeå keùo vaät leân cao.Bieát vaät coù khoái löôïng 80kg. Bieát ñoä cao naâng vaät leân laø 5m .Tính : a/ Löïc keùo daây cuûa ngöôøi coâng nhaân? Tính coâng thöïc hieän vaø quaûng ñöôøng dòch chuyeån cuûa daây keùo? b/ Thôøi gian keùo vaät leân laø 1 phuùt. Tính coâng suaát cuûa ngöôøi coâng nhaân F P Caâu 3 (1ñ)Moät vaät coù troïng löôïng rieâng d = 4 000 N/m3 thaû trong moät coác ñaày nöôùc coù troïng löôïng rieâng d/ = 10 000 N/m3 . Hoûi vaät bò chìm bao nhieâu phaàn traêm theå tích cuûa noù ôû trong nöôùc . IV ÑAÙP AÙN – BIEÅU ÑIEÅM I/ Ñieàn khuyeát : ( Moãi töø ñieàn ñuùng 0,25 ñ) Töông ñoái – vaät laøm moác . Cuøng moät chaát loûng – cuøng moät Thuûy ngaân Aùp löïc Coù löïc taùc duïng vaøo vaät Lôïi veà coâng – löïc – baáy nhieâu laàn veà ñöôøng ñi II/ Khoanh troøn ( Moãi caâu khoanh ñuùng 0,25 ñ ) Caâu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ñaùp aùn C B C C D D B B B A III/ Töï luaän : Caâu 1: 1ñ ( Moãi yù ñoïc ñuùng 0,25 ñ ) Ñieåm ñaët : A Phöông : Naèm ngang Chieàu ; Töø traùi sang phaûi Cöôøng ñoä : 40 N Caâu 2 : Quaõng ñöôøng vaän ñoäng vieân ñaõ ñi ñöôïc laø : S = v.t (0.5ñ) = 40 . ½ = 20 (km) (0.5ñ) Caâu 3: a) Troïng löôïng cuûa vaät : P = 10.m = 10.80 = 800 (N) (0,25ñ) Löïc keùo daây cuûa ngöôøi coäng nhaân ; Heä thoáng goàm moät roøng roïc ñoäng neân cho ta lôïi 2 laàn veà löïc : F = ½ P = ½ .800 = 400 (N) (0,5 ñ) b) Quaõng ñöôøng dòch chuyeån cuûa daây keùo : Heä thoáng goàm moät roøng roïc ñoäng neân ta bò thieät 2 laàn veà ñöôøng ñi : l = 2h = 2.5 = 10 (m) (0,25 ñ) Coâng thöïc hieän cuûa ngöôøi coâng nhaân : A = P.h = 800. 5 = 4 000 (J) (0,5 ñ) c) Coâng suaát cuûa ngöôøi coâng nhaân : P = A/t = 4 000 / 60 = 66,7 (W) (0.5ñ) Caâu 3: Goïi V laø theå tích cuûa vaät , V/ laø theå tích phaàn vaät chìm trong nöôùc . Troïng löôïng cuûa vaät : P = d.V Löïc ñaåy Aùc si meùt : FA = d/ .V/ 0,25 ñ Khi vaät noåi : FA = P ó d.V = d/ .V/ 0,5 ñ d/d/ = V/ /V 0,25 ñ V/ /V = 4 000 / 10 000 = 40% V/ THỐNG KÊ KẾT QUẢ BÀI KIỂM TRA : Lôùp HS Gioûi Khaù TB Coäng Yếu Kém Coäng sl % sl % sl % sl % sl % sl % sl % 8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 8A6 8A7 VI / NHẬN XET – RUT KINH NGHIỆM : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docDE HK I THAM KHAO.DOC
Giáo án liên quan