Kiểm tra học sinh giỏi môn Vật lí 8

Câu 1:

Lúc 4h30ph hai xe đạp cùng xuất phát tại một điểm trên một vòng tròn đua bán kính 250m với vận tốc không đổi lần lượt là 32,5km/h và 35km/h. Hỏi:

a) Lần đầu tiên 2 xe gặp nhau lúc mấy giờ? Khi đó mỗi xe đi được quãng đường bao nhiêu km?

b) Trong thời gian biểu diễn 1,5h hai xe gặp nhau bao nhiêu lần?

Câu 2:

Một xe tải chuyển động đều đi lên một cái dốc dài 4km, cao 60m. Công để thắng lực ma sát bằng 40% công của động cơ thực hiện. Lực kéo xe của động cơ là 2500N. Tính:

a) Khối lượng của xe tải và lực ma sát giữa xe tải và mặt đường?

b) Vận tốc của xe tải khi lên dốc? Biết khi đó công suất của động cơ là 20kW.

c) Lực hãm phanh của xe khi xuống dốc. Biết xe chuyển động đều.

 

doc49 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 03/01/2017 | Lượt xem: 372 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Kiểm tra học sinh giỏi môn Vật lí 8, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KIỂM TRA HSG MÔN VẬT LÍ 8 (Thời gian làm bài 90 phút) Câu 1: Lúc 4h30ph hai xe đạp cùng xuất phát tại một điểm trên một vòng tròn đua bán kính 250m với vận tốc không đổi lần lượt là 32,5km/h và 35km/h. Hỏi: Lần đầu tiên 2 xe gặp nhau lúc mấy giờ? Khi đó mỗi xe đi được quãng đường bao nhiêu km? Trong thời gian biểu diễn 1,5h hai xe gặp nhau bao nhiêu lần? Câu 2: Một xe tải chuyển động đều đi lên một cái dốc dài 4km, cao 60m. Công để thắng lực ma sát bằng 40% công của động cơ thực hiện. Lực kéo xe của động cơ là 2500N. Tính: Khối lượng của xe tải và lực ma sát giữa xe tải và mặt đường? Vận tốc của xe tải khi lên dốc? Biết khi đó công suất của động cơ là 20kW. Lực hãm phanh của xe khi xuống dốc. Biết xe chuyển động đều. Câu 3: Cho cơ hệ như hình vẽ, AB là một thanh đồng chất có khối lượng 2kg đang ở trạng thái cân bằng. Ròng rọc có khối lượng 0,5kg. Biết đầu A được gắn vào 1 bản lề, mB = 5,5kg, mC = 10kg và AC = 20cm. Tìm độ dài của thanh AB. A C mC mB B Câu 4: Một bếp dầu dùng để đun sôi 2 lít nước đựng trong một ấm nhôm có khối lượng 200g ở 200C sau 10 phút nước sôi. Biết bếp tỏa nhiệt một cách đều đặn. Nhiệt dung riêng của nhôm là 880J/kg.K và nhiệt dụng riêng của nước là 4200J/kg.K, năng suất tỏa nhiệt của dầu là 44.106J/kg. Tính nhiệt lượng thu vào của ấm nước trong một phút. Tính thời gian cần thiết để đun lượng nước đó từ 200C cho đến khi bay hơi hoàn toàn. Biết cứ 1kg nước bay hơi hoàn toàn ở 1000C cần phải cung cấp một nhiệt lượng là 2,3.106J (trong quá trình bay hơi nhiệt độ không thay đổi) Tính hiệu suất của bếp biết để đun sôi lượng nước nói trên thì phải đốt cháy hết 52g dầu hỏa. Hướng dẫn chấm Câu Yêu cầu nội dung Điểm 1 (2,5đ) a) Thời điểm 2 xe gặp nhau Chu vi của một vòng đua: CV = 2.R = 2.3,14.250 = 1570m = 1,57km. 0.25 Gọi t là thời gian từ khi xuất phát đến khi hai xe gặp nhau lần đầu, thì quãng đường đi được của mỗi xe là: S1 = v1.t = 32,5.t. S2 = v2.t = 35t. 0.5 Vì gặp nhau lần đầu tiên nên quãng đường đi được của xe thứ 2 sẽ lớn hơn xe thứ nhất đúng bằng chu vi của vòng đua. Nên: S1 + CV = S2 hay 32,5.t + 1,57 = 35.t 2,5t – 1,57 => t = = 38ph 0.5 Vậy hai xe gặp nhau lúc : 4h30ph + 38ph = 5h8ph. 0.25 b) Số lần 2 xe gặp nhau trong thời gian 1,5h n = lần 0.5 Do n phải nguyên nên trong 1,5h, 2 xe gặp nhau 2 lần. 0.5 2 (2,5đ) a) Gọi A, Aci, và Ams là công do động cơ thực hiện, công có ích và công để thắng lực ma sát. A = Aci + Ams => Aci = A – Ams = A- 0,4.A = 0,6.A 0.25 Mà Aci = P.h và A = F.s nên P.h = 0,6. F.s => P = 0.25 Vậy khối lượng của xe tải: m = 0.25 Ta có Ams = 0,4.A Fms.s = 0,4.F.s => Fms = 0,4.F = 0,4.2500 = 1000N. 0.25 b) Vận tốc của xe khi lên dốc: Ta có: P = => v = 0.5 c) Lực hãm phanh khi xuống dốc đều: - Nếu không có ma sát: Fh0.l =P.h => Fh0 = 0.5 Nếu có ma sát: Fh = Fh0-Fms = 1500 – 1000 = 500(n) 0.5 3 (2,5đ) A C mC mB B PAB PC PB FB T T G 1 Dựa vào phân tích lực ở hình vẽ trên, ta có lực tác dụng vào đầu B là: FB = 0.5 Khi thanhAB thăng bằng, ta có: PC.AC + PAB.GA = FB.AB 0.5 Mà GA = nên 10.10.0,2 + 10.2.=30.AB 20 + 10. AB = 40.AB 20.AB = 20 => AB = 1(m) 0.5 4 (2,5đ) a) Nhiệt lượng cần cung cấp để cho nước và ấm sôi: Q1 = Qa + Qn = (maca+mncn)(t2-t1) = (0,2.880 + 2.4200)(100-20) = 686080 (J) 0.5 Do bếp tỏa nhiệt đều đặn nên nhiệt lượng ấm và nước thu vào trong 1 phút: Q1p = 0.25 b) Nhiệt lượng cần cung cấp để cho nước hóa hơi: Q2 = mn.2,3.106 = 2.2,3.106 = 4,6.106 (J) 0.5 Trong thời gian nước hóa hơi nhiệt độ của nước không đổi ở 1000 nên ấm nhôm không thu nhiệt. Thời gian nước hóa hơi: t’ = (ph) = 1h7ph 0.5 Vậy thời gian đun nước từ 200C đến khi hóa hơi hoàn toàn: T = t +t’ = 10ph + 67ph = 77ph = 1h17ph. 0.25 c) Nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 0,052kg dầu: Qd = m. q = 0,052.44.106 = 2,288.106 (J) 0.25 Hiệu suất của bếp dầu: H = 0.25 §Ò thi häc sinh giái cÊp huyÖn m«n VËt lý 8 N¨m häc: 2009 - 2010 Thêi gian lµm bµi: 150 phót Bµi 1(4®iÓm): Mét ng­êi dù ®Þnh ®i bé vÒ th¨m quª, may nhê ®­îc b¹n ®Ìo ®i xe ®ì mét qu·ng nªn chØ sau 2giê 05phót ®· vÒ ®Õn n¬i. BiÕt vËn tèc lóc ®i bé lµ 6km/h, lóc ®i nhê xe lµ 25km/h, ®o¹n ®­êng ®i bé dµi h¬n ®o¹n ®­êng ®i xe lµ 2,5km. H·y tÝnh ®é dµi ®o¹n ®­êng vÒ th¨m quª? Bµi 2(4 ®iÓm): Ba ng­êi ®i xe ®¹p tõ A ®Õn B víi c¸c vËn tèc kh«ng ®æi. Ng­êi thø nhÊt vµ ng­êi thø hai cïng xuÊt ph¸t mét lóc víi vËn tèc t­¬ng øng lµ V1 = 10km/h vµ V2 = 12km/h. Ng­êi thø ba xuÊt ph¸t sau hai ng­êi nãi trªn 30phót. Kho¶ng thêi gian gi÷a hai lÇn gÆp nhau cña ng­êi thø ba víi hai ng­êi tr­íc lµ t =1giê. T×m vËn tèc cña ng­êi thø ba? Bµi 3(4®iÓm): Mét khèi gç h×nh hép ch÷ nhËt tiÕt diÖn S = 40cm2 cao h = 10cm cã khèi l­îng m = 160g. a, Th¶ khèi gç vµo n­íc. T×m chiÒu cao cña phÇn gç næi trªn mÆt n­íc. Cho khèi l­îng riªng cña n­íc lµ D0 =1000kg/m3. b, B©y giê khèi gç ®­îc khoÐt mét lç h×nh trô ë gi÷a cã tiÕt diÖn S = 4cm2 s©uh vµ lÊp ®Çy ch× cã khèi l­îng riªng D2 = 11300kg/m3. Khi th¶ vµo n­íc ng­êi ta thÊy mùc chÊt láng ngang b»ng víi mÆt trªn cña khèi gç. T×m ®é s©u h cña khèi gç? Bµi 4(4 ®iÓm): Mét xe t¶i chuyÓn ®éng ®Òu ®i lªn mét c¸i dèc dµi 4km, cao 60m. C«ng ®Ó th¾ng lùc ma s¸t b»ng 40% c«ng cña ®éng c¬ thùc hiÖn. Lùc kÐo cña ®éng c¬ lµ 2500N. Hái: a, Khèi l­îng cña xe t¶i vµ lùc ma s¸t gi÷a xe víi mÆt ®­êng? b, VËn tèc cña xe khi lªn dèc? BiÕt c«ng suÊt cña ®éng c¬ lµ 20kW. c, Lùc h·m phanh cña xe khi xuèng dèc? BiÕt xe chuyÓn ®éng ®Òu. Bµi 5(4®iÓm): Mét thau b»ng nh«m cã khèi l­îng 0,5kg ®ùng 2lÝt n­íc ë 200C. a, Th¶ vµo thau nh«m mét thái ®ång cã khèi l­îng 200g lÊy ë lß ra thÊy thau n­íc nãng lªn ®Õn 21,20C. T×m nhiÖt ®é cña thái ®ång. Bá qua sù trao ®æi nhiÖt ra ngoµi m«i tr­êng. BiÕt nhiÖt dung riªng cña n­íc, nh«m, ®ång lÇ l­ît lµ 4200J/kg.K; 880J/Kg.K; 380J/Kg.K b, Thùc ra trong tr­êng hîp nµy nhiÖt l­îng to¶ ra ngoµi m«i tr­êng b»ng 10% nhiÖt l­îng cung cÊp cho thau n­íc. T×m nhiÖt l­îng thùc sù bÕp cung cÊp vµ nhiÖt ®é cña thái ®ång? c, NÕu tiÕp tôc bá vµo thau n­íc mét thái n­íc ®¸ cã khèi l­îng 100g ë 00C. N­íc ®¸ cã tan hÕt kh«ng? T×m nhiÖt ®é cuèi cïng cña hÖ thèng hoÆc n­íc ®¸ cßn sãt l¹i kh«ng tan hÕt? BiÕt cø 1kg n­íc ®¸ nãng ch¶y hoµn toµn thµnh n­íc ë 00C ph¶i cung cÊp cho nã mét l­îng nhiÖt lµ 3,4.105J. Bµi 1(4®iÓm): Néi dung BiÓu ®iÓm Tãm t¾t ®óng, ®ñ, cã ®æi ®¬n vÞ 0,5®iÓm - ViÕt ®­îc biÓu thøc tÝnh t1,t2 tõ c«ng thøc tÝnh vËn tèc. - Tõ ®ã cã t1 + t2 = 2h05ph =125/60 s => t1 = 125/60 – t2 (1) - Theo bµi cho cã: S1 = S2 + 2,5 (2) - Gi¶i (1) vµ(2) t×m ®­îc t1 =105/60; t2 = 20/60 Tõ ®ã t×m ®­îc S1 = 10,5km ; S2 = 8km - §é dµi ®o¹n ®­îc vÒ th¨m quª lµ: S = S1 + S2 = 18,5km 0,5®iÓm 1®iÓm 0,5®iÓm 0,5®iÓm 0,5®iÓm 0,5®iÓm Bµi 2(4®iÓm): Néi dung BiÓu ®iÓm Tãm t¾t ®óng, ®ñ, cã ®æi ®¬n vÞ 0,5®iÓm - TÝnh ®­îc qu·ng ®­êng mµ ng­êi thø nhÊt vµ ng­êi thø hai ®i ®­îc sau 30ph. ADCT : V = S/t => S1 = 5km ; S2 = 6km - Ng­êi thø ba xuÊt ph¸t sau hai ng­êi trªn 30phót. Gäi t1, t2 lµ ng­êi thø ba xuÊt ph¸t cho ®Õn khi gÆp lÇn l­ît hai ng­êi trªn. Khi ®ã ng­êi thø ba ®i ®­îc c¸c qu·ng ®­êng t­¬ng øng lµ: S3 = V3 . t1 ; S3’ = V3 . t2 - Sau t1, t2 ng­êi thø nhÊt vµ thø hai ®i ®­îc c¸c qu·ng ®­êng lµ: S1’ = 5 + V1.t1 ; S’2 = 6 + V2.t2 0,5®iÓm 0,5®iÓm 0,5®iÓm - Ng­êi thø ba gÆp ng­êi thø nhÊt khi: S3 = S’1 ó V3. t1 = 5 + V1.t1 => - Ng­êi thø ba gÆp ng­êi thø hai khi: S3’ = S’2 ó V3. t1 = 6 + V2.t2 => - Theo bµi cho kho¶ng thêi gian gi÷a hai lÇn gÆp cña ng­¬× thø ba víi hai ng­êi trªn lµ: t = t2 – t1 => V32 – 23V3 + 120 = 0 ó (V3 – 15) (V3 – 8) = 0 V3 = 15 V3 = 8 XuÊt ph¸t tõ yªu cÇu bµi cho V3 = 15km/h lµ phï hîp. VËy vËn tèc cña ng­êi thø ba lµ 15km/h 0,5®iÓm 0,5®iÓm 0,5®iÓm 0,5®iÓm Bµi 3(4®iÓm): C©u Néi dung BiÓu ®iÓm Tãm t¾t ®óng, ®ñ, cã ®æi ®¬n vÞ 0,5®iÓm a, - VÏ h×nh, ®Æt x lµ phÇn næi trªn mÆt n­íc. LËp luËn chØ ra khi khèi gç næi th× träng lùc c©n b»ng víi lùc ®Èy AcsimÐt: P =FA -ViÕt c¸c biÓu thøc t­¬ng øng: 10.m = d0.S.(h-x) - Thay c¸c d÷ kiÖn tÝnh ®­îc: x = 6(cm) 0,5®iÓm 0,5®iÓm 0,5®iÓm b, - T×m ®­îc khèi l­îng cña khóc gç sau khi khoÐt: m1 = D1.(S.h - S .h)= - T×m ®­îc biÓu thøc khèi l­îng cña ch× lÊp vµo: m2 = D2. S .h - Khèi l­îng tæng céng cña khóc gç vµ ch×: M = m1 + m2 - Dùa vµo bµi cho mÆt trªn cña khèi gç ngang b»ng víi mÆt n­íc ó gç ch×m ó FA = P ó 10.D0.s.h = 10.M =>h = 5,5cm 0,5®iÓm 0,5®iÓm 0,5®iÓm 0,5®iÓm Bµi 4(4®iÓm): C©u Néi dung BiÓu ®iÓm -Tãm t¾t ®óng, ®ñ, ®æi ®¬n vÞ 0,5 ®iÓm a, - ViÕt ®­îc biÓu thøc: + C«ng thùc hiÖn cña ®éng c¬: A = F .s +C«ng cã Ých cña ®éng c¬: A = P.h - Theo bµi cã: Aci = 40%A => P = 100000(N) - Tõ ®ã t×m ®­îc m = 10000(kg) - TÝnh ®­îc: Ams = 0,4A => Fms = 1000(N) 0,5 ®iÓm 0,5 ®iÓm 0,5 ®iÓm b, - ViÕt ®­îc: P = A/t = F.V - Thay sè t×m ®­îc V = 8(m/s) 0,5 ®iÓm 0,5 ®iÓm c, - NÕu kh«ng cã lùc ma s¸t tÝnh ®­îc: Fho = P/h/l = 1500 N - NÕu cã lùc ma s¸t: Fh = Fho – Fms = 500(N) 0,5 ®iÓm 0,5 ®iÓm Bµi 5(4®iÓm): C©u Néi dung BiÓu ®iÓm Tãm t¾t ®óng, ®ñ, cã ®æi ®¬n vÞ 0,5®iÓm a, -TÝnh ®­îc nhiÖt l­îng cÇn cung cÊp ®Ó x« vµ n­íc t¨ng nhiÖt ®é lµ: 10608(J) (QThu) - TÝnh ®­îc nhiÖt l­îng to¶ ra cña thái ®ång khi h¹ tõ t30C –t10C: QTo¶ = m3C3.(t3 – t1) - Do QHP = 0 => QTo¶ = QThu = 10608 => t3 = 160,780C. 0,5®iÓm 0,5®iÓm b, LËp luËn: + Do cã sù to¶ nhiÖt ra m«i tr­êng lµ 10% nhiÖt l­îng cung cÊp cho thau n­íc.ó QHP = 10%QThu = 1060,8J + Tæng nhiÖt l­îng thùc sù mµ thái ®ång cung cÊp lµ: Q’To¶ = QThu + QHP = 11668.8 (J) + Khi ®ã nhiÖt ®é cña thái ®ång ph¶i lµ: Q’To¶ = 0,2.380.(t’3 – 21,2) = 11668,8 => t3’ » 1750C 0,5®iÓm 0,5®iÓm 0,5®iÓm c, Gi¶ sö nhiÖt ®é cña hçn hîp lµ 00C: - TÝnh ®­îc nhiÖt l­îng mµ thái ®¸ thu vµo ®Ó nãng ch¶y hoµn toµn lµ:34000J - NhiÖt l­îng do thau, n­íc ®ång to¶ ra khi h¹ nhiÖt ®é: QTo¶ = 189019,2(J) Cã: QTo¶ > QThu => §¸ sÏ tan hÕt vµ t¨ng lªn nhiÖt ®é t’ nµo ®ã. => nhiÖt l­îng do n­íc ®¸ ë 00C thu vµo t¨ng ®Õn t’ lµ: 420 t’ - NhiÖt l­îng do thau, n­íc ®ång to¶ ra khi h¹ nhiÖt ®é: QTo¶ = 8916(21,2 - t’) => t’ = 16,60C 0,5®iÓm 0,5®iÓm (Chó ý: Häc sinh lµm c¸ch kh¸c ®óng, vÉn cho ®iÓm tèi ®a) Tr­êng THCS Quúnh Hoµng ®Ò thi chän häc sinh giái M«n VËt lý 8 N¨m häc 2008-2009 Thêi gian lµm bµi: 120 phót I/Tr¾c nghiÖm kh¸ch quan (5,0®iÓm) Chän mét ®¸p ¸n ®óng trong c¸c ph­¬ng ¸n ë mçi c©u hái råi ghi vµo bµi lµm: C©u1:§Ó ®i lªn tÇng 5 cña mét toµ nhµ, hai b¹n ®i theo hai cÇu thang kh¸c nhau. Gi¶ sö träng l­îng hai b¹n nh­ nhau th×: A.B¹n nµo ®i cÇu thang cã nhiÒu bËc sÏ tèn nhiÒu c«ng h¬n. B.B¹n nµo ®i cÇu thang cã Ýt bËc sÏ tèn nhiÒu c«ng h¬n. C.B¹n nµo mÊt Ýt thêi gian h¬n th× sÏ tèn Ýt c«ng h¬n. D.C«ng cña hai b¹n nh­ nhau. C©u2: Ba vËt lµm b»ng ba chÊt kh¸c nhau: ®ång, s¾t, nh«m cã khèi l­îng b»ng nhau, khi nhóng ngËp chóng vµo trong n­íc th× lùc ®Èy cña n­íc t¸c dông vµo vËt nµo lµ lín nhÊt, bÐ nhÊt? Chän thø tù ®óng vÒ lùc ®Èy Acsimet tõ lín nhÊt ®Õn bÐ nhÊt ? A. Nh«m – S¾t - §ång B. Nh«m - §ång – S¾t C. S¾t – Nh«m - §ång D. §ång – Nh«m – S¾t C©u 3: §Ó ®o ®é cao cña mét ®Ønh nói ng­êi ta sö dông khÝ ¸p kÕ ®Ó ®o ¸p suÊt. KÕt qu¶ c¸c phÐp ®o cho thÊy: ë ch©n nói ,¸p kÕ chØ 75cmHg, ë ®Ønh nói ¸p kÕ chØ 71,5cmHg. BiÕt träng l­îng riªng cña kh«ng khÝ lµ 12,5N/m3 vµ träng l­îng riªng cña thuû ng©n lµ 136000N/ m3. §é cao cña ®Ønh nói lµ bao nhiªu? A. h = 360,8m B. h = 380,8m C. h = 370,8m D. h = 390,8m C©u 4 :Hai b×nh A vµ B th«ng nhau. B×nh A ®ùng dÇu, b×nh B ®ùng n­íc tíi cïng mét ®é cao nèi th«ng ®¸y b»ng mét èng nhá. Hái sau khi më kho¸ ë èng nèi, n­íc vµ dÇu cã ch¶y tõ b×nh nä sang b×nh kia kh«ng? A.Kh«ng, v× ®é cao cña cét chÊt láng hai b×nh b»ng nhau B.DÇu ch¶y sang n­íc v× l­îng dÇu nhiÒu h¬n. C.DÇu ch¶y sang n­íc v× l­îng dÇu nhÑ h¬n. D.N­íc ch¶y sang dÇu v× ¸p suÊt cét n­íc lín h¬n ¸p suÊt cét dÇu do träng l­îng riªng cña n­íc lín h¬n cña dÇu. C©u 5 :Hµnh kh¸ch trªn tµu A thÊy tµu B ®ang chuyÓn ®éng vÒ phÝa tr­íc, cßn hµnh kh¸ch trªn tµu B l¹i thÊy tµu C còng ®ang chuyÓn ®éng vÒ phÝa tr­íc.VËy, hµnh kh¸ch trªn tµu A sÏ thÊy tµu C : A.§øng yªn B.Ch¹y lïi vÒ phÝa sau. C.TiÕn vÒ phÝa tr­íc. D.TiÕn vÒ phÝa tr­íc råi sau ®ã lïi vÒ phÝa sau II/ PhÇn tù luËn ( 15 ®iÓm) Bµi 1: ( 8 ®iÓm ) T¹i hai ®iÓm A vµ B trªn cïng mét ®­êng th¼ng c¸ch nhau 120 km. Hai «t« cïng khëi hµnh 1 lóc ch¹y ng­îc chiÒu nhau. Xe ®i tõ A cã vËn tèc v1 = 30 km/h , xe ®i tõ B cã vËn tèc v2 = 50 km/h. a./ LËp c«ng thøc x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña hai xe ®èi víi A vµo thêi ®iÓm t kÓ tõ lóc hai xe khëi hµnh. b./ X¸c ®Þnh thêi ®iÓm vµ vÞ trÝ hai xe gÆp nhau. c./ X¸c ®Þnh thêi ®iÓm vµ vÞ trÝ hai xe c¸ch nhau 40 km. Bµi 1: (7 ®iÓm) Trong hai b×nh c¸ch nhiÖt cã chøa hai chÊt láng kh¸c nhau ë hai nhiÖt ®é ban ®Çu kh¸c nhau. Ng­êi ta dïng mét nhiÖt kÕ lÇn l­ît nhóng ®i nhóng l¹i vµo b×nh 1, råi l¹i vµo b×nh 2. ChØ sè cña nhiÖt kÕ lÇn l­ît lµ 400C ; 80C ; 390C ; 9,50C. a./ §Õn lÇn nhóng tiÕp theo nhiÖt kÕ chØ bao nhiªu? b./ Sau mét sè rÊt lín lÇn nhóng nh­ vËy, nhiÖt kÕ sÏ chØ bao nhiªu? HÕt ®¸p ¸n vµ BiÓu ®iÓm . I/ PhÇn tr¾c nghiÖm. C©u 1 2 3 4 5 §¸p ¸n D A B D C II/ PhÇn tù luËn. C©u 1: ( 7 ®iÓm ) ý C¸c b­íc chÝnh §iÓm a Qu·ng ®­êng xe tõ A ; B ®i ®­îc : S1 = v1 .t = 30.t S2 = v2 .t = 50.t 1 Xe xuÊt ph¸t tõ A vµ tõ B c¸ch A : S1 = 30.t S’ = S – S2 = 120 – 50.t 1,5 VÞ trÝ cña hai xe ®èi víi A : S1 = 30.t S’ = 120 – 50.t 1 b VÞ trÝ cña hai xe ®èi víi A : S1 = 30.t S’ = 120 – 50.t Hai xe gÆp nhau: S1 = S’ 30.t = 120 – 50.t => t = 1,5 ( h) Hai xe gÆp nhau sau 1,5 h vµ c¸ch A lµ 45 km. 2 c Cã hai tr­êng hîp: */ TH1:Khi hai xe ch­a gÆp nhau, c¸ch nhau 40 km. S’ – S1 = 40 t = 1 h. Xe tõ A c¸ch A 30 km; xe tõ B c¸ch A 70 km. */ TH2: Sau khi hai xe ®· gÆp nhau S1` - S’ = 40 t = 2 h Xe tõ A c¸ch A 60 km; xe tõ B c¸ch A 20 km. 1,5 1,5 Bµi 2: ( 8 ®iÓm ) . ý C¸c b­íc chÝnh §iÓm a - Gäi q1 lµ nhiÖt dung cña b×nh 1 vµ chÊt láng trong ®ã. Gäi q2 lµ nhiÖt dung cña b×nh 2 vµ chÊt láng trong ®ã. Gäi q lµ nhiÖt dung cña nhiÖt kÕ. 0,5 - Ph­¬ng tr×nh c©n b»ng nhiÖt khi nhóng nhiÖt kÕ vµo b×nh 2 lÇn thø hai ( nhiÖt ®é ban ®Çu cña b×nh lµ 400C; cña nhiÖt kÕ lµ 80C; nhiÖt ®é c©n b»ng lµ 390C): (40 - 39).q1 = (39 – 8).q q1 = 31.q 2 - Víi lÇn nhóng sau ®ã vµo b×nh 2, ta cã ph­¬ng tr×nh c©n b»ng nhiÖt: ( 39 – t).q = ( 9 – 8,5 ).q2 1,5 b Sau mét sè lín lÇn nhóng : ( q1 + q ).( 38 – t’) = q2.( t’ – 9,5 ) 3 UBND HuyÖn Phßng GD&§T Tham kh¶o §Ò thi häc sinh giái cÊp huyÖn n¨m häc 2007 – 2008 M«n thi: VËt Lý líp 8 Thêi gian lµm bµi 150 phót A.Tr¾c nghiÖm 3 ®iÓm C©u 1(1,5 ®iÓm): Mét xe chuyÓn ®éng trªn ®o¹n ®­êng AB. Nöa thêi gian ®Çu xe chuyÓn ®éng víi vËn tèc V1= 30 km/h, nöa thêi gian sau xe chuyÓn ®éng víi vËn tèc V2= 40km/h. VËn tèc trung b×nh trªn ®o¹n ®­êng AB lµ: A/ 70km/h B/ 34,2857km/h C/ 30km/h D/ 40km/h C©u 2 (1,5 ®iÓm): Mét vËt chuyÓn ®éng trªn ®o¹n AB chia lµm hai giai ®o¹n AC vµ CB víi AC = CB víi vËn tèc t­¬ng øng lµ V1vµ V2. VËn tèc trung b×nh trªn ®o¹n ®­êng AB ®­îc tÝnh bëi c«ng thøc nµo sau ®©y? H·y chän ®¸p ¸n ®óng vµ gi¶i thÝch kÕt qu¶ m×nh chän. A/. Vtb= B/. Vtb= C/. Vtb= D/. Vtb= B.Tù l­Ën 7 ®iÓm C©u 3 (1,5 ®iÓm): Mét Can« ch¹y tõ bÕn A ®Õn bÕn B råi l¹i trë l¹i bÕn A trªn mét dßng s«ng.TÝnh vËn tèc trung b×nh cña Can« trong suèt qu¸ tr×nh c¶ ®i lÉn vÒ? C©u 4 (2 ®iÓm): Lóc 6 giê s¸ng mét ng­êi ®i xe g¾n m¸y tõ thµnh phè A vÒ phÝa thµnh phè B ë c¸ch A 300km, víi vËn tèc V1= 50km/h. Lóc 7 giê mét xe « t« ®i tõ B vÒ phÝa A víi vËn tèc V2= 75km/h. a/ Hái hai xe gÆp nhau lóc mÊy giê vµ c¸ch A bao nhiªu km? b/ Trªn ®­êng cã mét ng­êi ®i xe ®¹p, lóc nµo còng c¸ch ®Òu hai xe trªn. BiÕt r»ng ng­êi ®i xe ®¹p khëi hµnh lóc 7 h. Hái. -VËn tèc cña ng­êi ®i xe ®¹p? -Ng­êi ®ã ®i theo h­íng nµo? -§iÓm khëi hµnh cña ng­êi ®ã c¸ch B bao nhiªu km? C©u 5(2 ®iÓm): Hai h×nh trô A vµ B ®Æt th¼ng ®øng cã tiÕt diÖn lÇn l­ît lµ 100cm2 vµ 200cm2 ®­îc nèi th«ng ®¸y b»ng mét èng nhá qua kho¸ k nh­ h×nh vÏ. Lóc ®Çu kho¸ k ®Ó ng¨n c¸ch hai b×nh, sau ®ã ®æ 3 lÝt dÇu vµo b×nh A, ®æ 5,4 lÝt n­íc vµo b×nh B. Sau ®ã më kho¸ k ®Ó t¹o thµnh mét b×nh th«ng nhau. TÝnh ®é cao mùc chÊt láng ë mçi b×nh. Cho biÕt träng l­îng riªng cña dÇu vµ cña n­íc lÇn l­ît lµ: d1=8000N/m3 ; d2= 10 000N/m3; B A k Bµi 6 (1,5 ®iÓm): Mét chiÕc vßng b»ng hîp kim vµng vµ b¹c, khi c©n trong kh«ng khÝ cã träng l­îng P0= 3N. Khi c©n trong n­íc, vßng cã träng l­îng P = 2,74N. H·y x¸c ®Þnh khèi l­îng phÇn vµng vµ khèi l­îng phÇn b¹c trong chiÕc vßng nÕu xem r»ng thÓ tÝch V cña vßng ®óng b»ng tæng thÓ tÝch ban ®Çu V1 cña vµng vµ thÓ tÝch ban ®Çu V2 cña b¹c. Khèi l­îng riªng cña vµng lµ 19300kg/m3, cña b¹c 10500kg/m3. ==========HÕt========== UBND HuyÖn Phßng GD&§T Tham kh¶o ®¸p ¸n chÊm thi häc sinh giái cÊp huyÖn n¨m häc 2007 – 2008 M«n thi: VËt Lý líp 8 A.Tr¾c nghiÖm 3 ®iÓm C©u 1: B/ 34,2857km/h (1,5 ®iÓm) C©u 2: Chän ®¸p ¸n C/. Vtb= (0,5 ®iÓm) Gi¶i thÝch Thêi gian vËt ®i hÕt ®o¹n ®­êng AC lµ: t1= Thêi gian vËt ®i hÕt ®o¹n ®­êng CB lµ: t2= VËn tèc trung b×nh trªn ®o¹n AB ®­îc tÝnh bëi c«ng thøc: Vtb= (1,0 ®iÓm) B Tù luËn 7 ®iÓm C©u 3 (1,5 ®iÓm) Gäi V1 lµ vËn tèc cña Can« Gäi V2 lµ vËn tèc dßng n­íc. VËn tèc cña Can« khi xu«i dßng (Tõ A ®Õn B). Vx = V1 + V2 Thêi gian Can« ®i tõ A ®Õn B: t1 = (0,25 ®iÓm) VËn tèc cña Can« khi ng­îc dßng tõ B ®Õn A. VN = V1 - V2 Thêi gian Can« ®i tõ B ®Õn A: t2 = ( 0,25 ®iÓm) Thêi gian Can« ®i hÕt qu·ng ®­êng tõ A - B - A: t=t1 + t2 = (0,5 ®iÓm) VËy vËn tèc trung b×nh lµ:Vtb= (0,5 ®iÓm) C©u 4 (2 ®iÓm) a/ Gäi t lµ thêi gian hai xe gÆp nhau Qu·ng ®­êng mµ xe g¾n m¸y ®· ®i lµ : S1= V1.(t - 6) = 50.(t-6) Qu·ng ®­êng mµ « t« ®· ®i lµ : S2= V2.(t - 7) = 75.(t-7) Qu·ng ®­êng tæng céng mµ hai xe ®i ®Õn gÆp nhau. AB = S1 + S2 (0,5 ®iÓm) AB = 50. (t - 6) + 75. (t - 7) 300 = 50t - 300 + 75t - 525 125t = 1125 t = 9 (h) S1=50. ( 9 - 6 ) = 150 km (0,5 ®iÓm) VËy hai xe gÆp nhau lóc 9 h vµ hai xe gÆp nhau t¹i vÞ trÝ c¸ch A: 150km vµ c¸ch B: 150 km. b/ VÞ trÝ ban ®Çu cña ng­êi ®i bé lóc 7 h. Qu·ng ®­êng mµ xe g¾n m¾y ®· ®i ®Õn thêi ®iÓm t = 7h. AC = S1 = 50.( 7 - 6 ) = 50 km. Kho¶ng c¸ch gi÷a ng­êi ®i xe g¾n m¸y vµ ng­êi ®i «t« lóc 7 giê. CB =AB - AC = 300 - 50 =250km. Do ng­êi ®i xe ®¹p c¸ch ®Òu hai ng­êi trªn nªn: DB = CD = . (0,5 ®iÓm) Do xe «t« cã vËn tèc V2=75km/h > V1 nªn ng­êi ®i xe ®¹p ph¶i h­íng vÒ phÝa A. V× ng­êi ®i xe ®¹p lu«n c¸ch ®Òu hai ng­êi ®Çu nªn hä ph¶i gÆp nhau t¹i ®iÓm G c¸ch B 150km lóc 9 giê. NghÜa lµ thêi gian ng­êi ®i xe ®¹p ®i lµ: rt = 9 - 7 = 2giê Qu·ng ®­êng ®i ®­îc lµ: DG = GB - DB = 150 - 125 = 25 km VËn tèc cña ng­êi ®i xe ®¹p lµ. V3 = (0,5 ®iÓm) C©u 5(2 ®iÓm): Gäi h1, h2 lµ ®é cao mùc n­íc ë b×nh A vµ b×nh B khi ®· c©n b»ng. SA.h1+SB.h2 =V2 100 .h1 + 200.h2 =5,4.103 (cm3) h1 + 2.h2= 54 cm (1) B A k B A k h1 h2 §é cao mùc dÇu ë b×nh B: h3 = . (0,25 ®iÓm) ¸p suÊt ë ®¸y hai b×nh lµ b»ng nhau nªn. d2h1 + d1h3 = d2h2 10000.h1 + 8000.30 = 10000.h2 h2 = h1 + 24 (2) (0,25 ®iÓm) Tõ (1) vµ (2) ta suy ra: h1+2(h1 +24 ) = 54 h1= 2 cm h2= 26 cm (0,5 ®iÓm) Bµi 6 (1,5 ®iÓm): Gäi m1, V1, D1 ,lµ khèi l­îng, thÓ tÝch vµ khèi l­îng riªng cña vµng. Gäi m2, V2, D2 ,lµ khèi l­îng, thÓ tÝch vµ khèi l­îng riªng cña b¹c. Khi c©n ngoµi kh«ng khÝ. P0 = ( m1 + m2 ).10 (1) (0,5 ®iÓm) Khi c©n trong n­íc. P = P0 - (V1 + V2).d = = = (2) (0,5 ®iÓm) Tõ (1) vµ (2) ta ®­îc. 10m1.D. =P - P0. vµ 10m2.D. =P - P0. Thay sè ta ®­îc m1=59,2g vµ m2= 240,8g. (0,5 ®iÓm) UBND HuyÖn Phßng GD&§T Tham kh¶o §Ò thi häc sinh giái cÊp huyÖn n¨m häc 2007 – 2008 M«n thi: VËt Lý líp 8 Thêi gian lµm bµi 150 phót A Tr¾c nghiÖm 3 ®iÓm C©u 1 (1,5 ®iÓm): Mét vËt chuyÓn ®éng trªn hai ®o¹n ®­êng víi vËn tèc trung b×nh lµ V1 vµ V2. Trong ®iÒu kiÖn nµo th× vËn tèc trung b×nh trªn c¶ ®o¹n ®­êng b»ng trung b×nh céng cña hai vËn tèc trªn? H·y chän ®¸p ¸n ®óng vµ gi¶i thÝch ph­¬ng ¸n m×nh chän. A/ t1 = t2 ; B/ t1 = 2t2 ; C/ S1 = S2 ; D/ Mét ®¸p ¸n kh¸c C©u2(1,5®iÓm): A(J) S(m) M N – – Cho ®å thÞ biÓu diÔn c«ng A t¸c dông lùc F theo qu·ng ®­êng s. So s¸nh ®é lín cña lùc t¸c dông vµo vËt t¹i hai thêi ®iÓm ®­îc biÓu diÔn b»ng hai ®iÓm M vµ N trªn ®å thÞ. A/ FN > FM B/ FN=FM C/ FN < FM D/ Kh«ng so s¸nh ®­îc B.Tù luËn 7 ®iÓm C©u 3(1,5®iÓm): Mét ng­êi ®i tõ A ®Õn B. qu·ng ®­êng ®Çu ng­êi ®ã ®i víi vËn tèc v1, thêi gian cßn l¹i ®i víi vËn tèc v2. Qu·ng ®­êng cuèi ®i víi vËn tèc v3. TÝnh vËn tèc trung b×nh cña ng­êi ®ã trªn c¶ qu·ng ®­êng? C©u 4 ( 2®iÓm): Ba èng gièng nhau vµ th«ng ®¸y, ch­a ®Çy. §æ vµo cét bªn tr¸i mét cét dÇu cao H1=20 cm vµ ®æ vµo èng bªn ph¶i mét cét dÇu cao 10cm. Hái mùc chÊt láng ë èng gi÷a sÏ d©ng cao lªn bao nhiªu? BiÕt träng l­îng riªng cña n­íc vµ cña dÇu lµ: d1= 10 000 N/m3 ; d2=8 000 N/m3 C©u 5 (2 ®iÓm): Mét chiÕc Can« chuyÓn ®éng theo dßng s«ng th¼ng tõ bÕn A ®Õn bÕn B xu«i theo dßng n­íc. Sau ®ã l¹i chuyÓn ®éng ng­îc dßng n­íc tõ bÕn B ®Õn bÕn A. BiÕt r»ng thêi gian ®i tõ B ®Õn A gÊp 1,5 lÇn thêi gian ®i tõ A ®Õn B (n­íc ch¶y ®Òu). Kho¶ng c¸ch gi÷a hai bÕn A, B lµ 48 km vµ thêi gian Can« ®i tõ B ®Õn A lµ 1,5 giê. TÝnh vËn tèc cña Can«, vËn tèc cña dßng n­íc vµ vËn tèc trung b×nh cña Can« trong mét l­ît ®i vÒ? C©u 6(1,5®iÓm): Mét qu¶ cÇu ®Æc b»ng nh«m, ë ngoµi kh«ng khÝ cã träng l­îng 1,458N. Hái ph¶i khoÐt lâi qu¶ cÇu mét phÇn cã thÓ tÝch bao nhiªu ®Ó khi th¶ vµo n­íc qu¶ cÇu n»m l¬ löng trong n­íc? BiÕt dnh«m = 27 000N/m3, dn­íc =10 000N/m3. ==========HÕt========== UBND HuyÖn Phßng GD&§T tham kh¶o ®¸p ¸n chÊm thi häc sinh giái cÊp huyÖn n¨m häc 2007 – 2008 M«n thi: VËt Lý líp 8 Thêi gian lµm bµi 150 phót A.Tr¾c nghiÖm C©u 1 (1,5 ®iÓm): A/ t1 = t2 (0,5 ®iÓm) Ta cã vËn tèc trung b×nh: Vtb = (1) Cßn trung b×nh céng vËn tèc lµ: V’tb = (2) T×m ®iÒu kiÖn ®Ó Vtb = V’tb = (0,5 ®iÓm) 2V1.t1+2V2.t2 = V1.t1+V2.t1 +V1.t2+V2.t2 V1.(t1 - t2) + V2.(t2- t1) = 0 Hay ( V1-V2 ) .(t1 - t2) = 0 V× V1 ≠ V2 nªn t1 - t2 = 0 VËy: t1 = t2 (0,5 ®iÓm) A(J) S(m) M N – – S1 S2 A1 A2 C©u 2 (1,5 ®iÓm): B/ FN=FM (0,5 ®iÓm) XÐt hai tam gi¸c ®ång d¹ng OMS1 vµ ONS2 Cã V× MS1=A1; OS1= s1; NS2=A2; OS2= s2 Nªn (1 ®iÓm) VËy chän ®¸p ¸n B lµ ®óng B.Tù luËn 7 ®iÓm C©u 3(1,5®iÓm): Gäi s1 lµ qu·ng ®­êng ®i víi vËn tèc v1, mÊt thêi gian t1. Gäi s2 lµ qu·ng ®­êng ®i víi vËn tèc v2, mÊt thêi gian t2. Gäi s3 lµ qu·ng ®­êng ®i víi vËn tèc v3, mÊt thêi gian t3. Gäi s lµ qu·ng ®­êng AB. Theo bµi ra ta cã:s1= (1) (0.25 ®iÓm) Mµ ta cã:t2 = ; t3= Do t2 = 2 . t3 nªn = 2. (2) (0.25 ®iÓm) Mµ ta cã: s2 + s3 = (3) Tõ (2) vµ (3) ta ®­îc = t3 = (4) (0.25 ®iÓm) = t2 = (5) (0.25 ®iÓm) VËn tèc trung b×nh trªn c¶ qu·ng ®­êng lµ: vtb = Tõ (1), (4), (5) ta ®­îc vtb = = (1 ®iÓm) h C©u 4 ( 2®iÓm): Sau khi ®æ dÇu vµo nh¸nh tr¸i vµ nh¸nh ph¶i, mùc n­íc trong ba nh¸nh lÇn l­ît c¸ch ®¸y lµ: h1, h2, h3, ¸p suÊt t¹i ba ®iÓm A, B, C ®Òu b»ng nhau ta cã: PA=PC H1d2=h3d1 (1) (0.25 ®iÓm) PB=PC H2d2 +h2d1 =h3d1 (2) (0,25 ®iÓm) H2 h1 h2 h3 H1 A B C MÆt kh¸c thÓ tÝch n­íc lµ kh«ng ®æi nªn ta cã: h1+ h2+ h3 = 3h (3) (0.5 ®iÓm) Tõ (1),(2),(3) ta suy ra: h=h3- h = = 8 cm (0.5 ®iÓm) C©u 5 ( 2 ®iÓm) : Cho biÕt: t2=1,5h ; S = 48 km ; t2=1,5 t1 t1=1 h CÇn t×m: V1, V2, Vtb Gäi vËn tèc cña Can« lµ V1 Gäi vËn tèc cña dßng n­íc lµ V2 VËn tèc cña Can« khi xu«i dßng tõ bÕn A ®Õn bÕn B lµ: Vx=V1+V2 (0.25 ®iÓm) Thêi gian Can« ®i tõ A ®Õn B. t1= 1 = V1 + V2 = 48 (1) (0.25 ®iÓm) VËn tèc cña Can« khi ng­îc dßng tõ B ®Õn A. VN = V1 - V2 (0.25 ®iÓm) Thêi gian Can« ®i tõ B ®Õn A : t2= V1 - V2= 32 (2). (0.25 ®iÓm) C«ng (1) víi (2) ta ®­îc. 2V1= 80 V1= 40km/h (0.25 ®iÓm) ThÕ V1= 40km/h vµo (2) ta ®­îc. 40 - V2 = 32 V2 = 8km/h. (0.25 ®iÓm) VËn tèc trung b×nh cña Can« trong mét l­ît ®i - vÒ lµ: Vtb = (0.5 ®iÓm) C©u 6(1,5®iÓm): ThÓ tÝch toµn bé qu¶ cÇu ®Æc lµ: V= (0.5 ®iÓm) Gäi thÓ tÝch phÇn ®Æc cña qu¶ cÇu sau khi khoÐt lç lµ V’. §Ó qu¶ cÇu n»m l¬ löng trong n­íc th× träng l­îng P’ cña qu¶ cÇu ph¶i c©n b»ng víi lùc ®Èy ¸c si mÐt: P’ = FAS dnhom.V’ = dn­íc.V V’= (0.5 ®iÓm) VËy thÓ tÝch nh«m ph¶i khoÐt ®i lµ: 54cm3 - 20cm3 = 34 cm3 (0.5 ®iÓm) T r­êng thcs §«ng S¥N ®Ò thi chän häc sinh giái líp 8 m«n : vËt lý Thêi gian : 90 phót Bµi 1: (5®) Lóc 7h mét ng­êi ®i xe ®¹p ®uæi theo mét ng­êi ®i bé c¸ch anh ta 10 km. c¶ hai chuyÓn ®éng ®Òu víi c¸c vËn tèc 12 km/h vµ 4 km/h T×m vÞ trÝ vµ thêi gian ng­êi ®i xe ®¹p ®uæi kÞp ng­êi ®i bé Bµi 2: (5®) Mét toµ nhµ cao 10 tÇng mçi tÇng cao 3,4m, cã mét thang m¸y chë tèi ®a ®­îc 20 ng­êi, mçi ng­êi cã khèi l­îng trung b×nh 50 kg. Mçi chuyÕn lªn tÇng 10 nÕu kh«ng dõng ë c¸c tÇng kh¸c mÊt mét phót. a. C«ng suÊt tèi thiÓu cña ®éng c¬ thang m¸y ph¶i lµ bao nhiªu? b. §Ó ®¶m b¶o an toµn, ng­êi ta dïng mét ®éng c¬ cã c«ng suÊt gÊp ®«i møc tèi thiÓu trªn. BiÕt r»ng gi¸ 1 kw ®iÖn lµ 750 ®ång. Hái chi phÝ mçi lÇn lªn thang m¸y lµ bao nhiªu? Bµi 3: (6®) Ng­êi kª mét tÊm v¸

File đính kèm:

  • docDe Thi HSG Rat Hay(9).doc