Ma trận đề kiểm tra - Chương I - Hình học 9

 Bài 1: Khoanh troøn chöõ caùi ñöùng tröôùc keát quaû maø em choïn:

 Caâu 1: Tam giaùc naøo sau ñaây laø vuoâng, neáu ñoä daøi ba caïnh laø :

 A. 9cm; 41cm; 40cm B. 7cm; 8cm; 12cm

 C. 11cm; 13cm; 6cm D. caû ba caâu ñeàu ñuùng .

 Caâu 2: Cho tam giaùc ABC vuoâng tai A, coù góc B = 600 vaø BC = 30cm thì AC = ?

 A. 15 cm B. 15cm C. 15 cm D. 10 cm

 

doc8 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Ngày: 30/06/2015 | Lượt xem: 1340 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ma trận đề kiểm tra - Chương I - Hình học 9, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai Ma Trận đề kiểm tra - Chương I- Hình Học 9 : ( Trắc nghiệm 100% ) Chủ Đề chính Các mức Độ cần đánh giá Tổng Nhận biết (TNKQ) Thông hiểu (TNKQ) Vận dụng (TNKQ) 1-HT giữa cạnh&đcao trong tgiac vuông 2 1.0 4 2,0 2 1.0 8 4,0 2- Tỷ Số lương giac của các góc nhọn 1 0,5 1 0,5 1 0,5 3 1,5 3- Tính Chất của 2 góc phụ nhau 0 0 2 1,0 1 0,5 3 1,5 4-Hệ thức cạnh & góc trong tg vuông 1 0,5 3 1,5 2 1,0 6 3,0 Đáp án và Biểu Điểm Bộ 03 đề Kiểm tra Đắc nghiệm Đáp án Đề I Câu1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19-20 b a c a b c d a b b b b c c a d b b a-c Đáp án Đề II Câu1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19-20 a c b b b b c b c c d b b c a a c a d-b Đáp án Đề III Câu1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19-20 d a c d c d d a c b d d d a d c a d d-c Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai - Thứ ngày Tháng 10 năm 2011 Họ Tên : Kiểm tra Hình học : Chương I- Lớp 9 Trắc nghiệm 100% . 45 phút Điểm Lời phê của giáo viên Đề số I : Bài 1: Khoanh troøn chöõ caùi ñöùng tröôùc keát quaû maø em choïn: Caâu 1: Tam giaùc naøo sau ñaây laø vuoâng, neáu ñoä daøi ba caïnh laø : A. 9cm; 41cm; 40cm B. 7cm; 8cm; 12cm C. 11cm; 13cm; 6cm D. caû ba caâu ñeàu ñuùng . Caâu 2: Cho tam giaùc ABC vuoâng tai A, coù góc B = 600 vaø BC = 30cm thì AC = ? A. 15cm B. 15cm C. 15cm D. 10cm B A C H a a’ c’ h c b Câu 3 : Trong hình vẽ bên , hệ thức nào là hệ thức sai ? A. h2 = a’.c’ B. c2 = b.c’ C. a2 = a’.c’ D. b.h = a.c Bài 2 : Cho tam gi¸c vu«ng cã ®é dµi c¸c c¹nh gãc vu«ng lµ 6 cm vµ 8 cm C©u 4 : §é dµi c¹nh huyÒn lµ: A.10 cm ; B. 14 cm ; C. 7 cm ; D. Mét kÕt qu¶ kh¸c C©u 5 : §é dµi ®­êng cao øng víi c¹nh huyÒn lµ: A.3,6 cm ; B. 4,8 cm ; C. 4,5 cm ; D. 5 cm C©u 6 : §é dµi h×nh chiÕu cña c¸c c¹nh gãc vu«ng lªn c¹nh huyÒn lµ: A. 3 cm vµ 3,6 cm ; C. 3,6 cm vµ 6,4 cm B. 3,6 cm vµ 4,8 cm ; D. 4,8 cm vµ 6,4 cm Bài 3 : Cho tam gi¸c vu«ng cã mét gãc nhän b»ng 300 vµ c¹nh huyÒn b»ng 14 cm. C©u 7 : Gãc nhän cßn l¹i cã sè ®o b»ng: A. 300 ; B. 400 ; C. 500 ; D. 600 C©u 8 : §é dµi c¸c c¹nh gãc vu«ng cña tam gi¸c lµ: A. 7 cm vµ cm ; C. 7 cm vµ cm B. cm vµ cm ; D. Mét kÕt qu¶ kh¸c C©u 9 : §é dµi ®­êng cao xuÊt ph¸t tõ ®Ønh gãc vu«ng lµ: A. 3,5 cm ; B. cm ; C. 7 cm ; D. cm Câu 10 : Chọn câu trả lời đúng. Tính x trong hình vẽ bên: 8cm xcm 10 A. x = 0,08cm; B. x = 6,4cm; C. x = 3,2cm; D. x = 6cm. Bài 4 : Tam giác ABC vuông tại A , kẻ đường cao AH . ( xem hình bên) Biết AB = 12 cm , BH = 6 cm . Hãy chọn câu trả lời đúng cho các câu hỏi từ câu 1 đến câu 6 Câu 11. Độ lớn của góc ACB là A. 500 B. 300 C. 600 D. 270 Câu 12. Trong các biểu thức sau , biểu thức nào là sai ? A. AH = BH.tan B. AH = AC.tan C. D. AH = AB.sinB Câu 13. Trong tam giác ABC , sinB là : A. B. C. D. Câu 14. Trong tam giác AHC có tanA là A. 0,86 B. 0,577 C. 1,732 D. 0,5 Câu 15. Độ dài đoạn HC là A. 18 cm B. 15 cm C. 16 cm D. 14 cm Câu 16. Độ dài cạnh huyền BC là A. 20 cm B. 25 cm C. 26 cm D. 24 cm Caâu 17: Cho cos = 0,5678 thì ñoä lôùn cuûa goùc gaàn baèng: A. 340 36’ B. 550 24’ C. 550 36’ D. 340 35’ Caâu 18: Caùc so saùnh naøo sau ñaây laø sai A. Sin450 < tg 450 B. cos320 < sin320 C. tg300 = cotg600 D. sin650 = cos250 Caâu 19: Cho ABC vuoâng taïi A coù tyû soá ñoä daøi hai caïnh goùc vuoâng laø 5:3. Goùc nhoû nhaát cuûa tam giaùc vuoâng ñoù laø: A. 310 B. 320 C. 590 D. 580 Caâu 20 : Bieát cos = 0,8 thì sin baèng: A. 0.36 B. 0.64 C. 0.6 D. 0.8 GV BM : Xuân Hà Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai - Thứ ngày Tháng 10 năm 2011 Họ Tên : Kiểm tra Hình học : Chương I- Lớp 9 Trắc nghiệm 100% . 45 phút Điểm Lời phê của giáo viên Đề số II : Bài 1: Khoanh troøn chöõ caùi ñöùng tröôùc keát quaû maø em choïn: C©u 1 : Cho tam gi¸c vu«ng cã ®é dµi c¸c c¹nh gãc vu«ng lµ 6 cm vµ 8 cm §é dµi ®­êng cao øng víi c¹nh huyÒn lµ: A 4,8 cm ; B.3,6 cm ; C. 4,5 cm ; D. 5 cm Caâu 2: Tam giaùc naøo sau ñaây laø vuoâng, neáu ñoä daøi ba caïnh laø : A. 9cm; 41cm; 40cm C. 7cm; 8cm; 12cm B. 11cm; 13cm; 6cm D. caû ba caâu ñeàu ñuùng . B A C H a a’ c’ h c b Câu 3 : Trong hình vẽ bên , hệ thức nào là hệ thức sai ? A. h2 = a’.c’ C. c2 = b.c’ B. a2 = a’.c’ D. b.h = a.c Bài 2 : Cho tam gi¸c vu«ng cã ®é dµi c¸c c¹nh gãc vu«ng lµ 6 cm vµ 8 cm C©u 4 : §é dµi c¹nh huyÒn lµ: A. 14 cm ; B.10 cm ; C. 7 cm ; D. Mét kÕt qu¶ kh¸c C©u 5 : §é dµi h×nh chiÕu cña c¸c c¹nh gãc vu«ng lªn c¹nh huyÒn lµ: A. 3 cm vµ 3,6 cm ; B. 3,6 cm vµ 6,4 cm C. 3,6 cm vµ 4,8 cm ; D. 4,8 cm vµ 6,4 cm Caâu 6: Cho tam giaùc ABC vuoâng tai A, coù góc B = 600 vaø BC = 30cm thì AC = ? A. 15cm B. 15cm C. 15cm D. 10cm Bài 3 : Cho tam gi¸c vu«ng cã mét gãc nhän b»ng 300 vµ c¹nh huyÒn b»ng 14 cm. C©u 7 : Gãc nhän cßn l¹i cã sè ®o b»ng: A. 300 ; B. 400 ; C. 600 D. 500 ; C©u 8 : §é dµi c¸c c¹nh gãc vu«ng cña tam gi¸c lµ: A. cm vµ cm ; C. 7 cm vµ cm B. 7 cm vµ cm ; D. Mét kÕt qu¶ kh¸c 8cm xcm 10 Câu 9 : Chọn câu trả lời đúng. Tính x trong hình vẽ bên: A. x = 0,08cm; C. x = 6,4cm; B. x = 3,2cm; D. x = 6cm. Bài 4 : Tam giác ABC vuông tại A , kẻ đường cao AH . ( xem hình bên) Biết AB = 12 cm , BH = 6 cm . Hãy chọn câu trả lời đúng cho các câu hỏi từ câu 1 đến câu 6 Câu 10. Trong các biểu thức sau , biểu thức nào là sai ? A. AH = BH.tan C. AH = AC.tan B. D. AH = AB.sinB Câu 11. Trong tam giác ABC , sinB là : A. B. C. D. Câu 12. Trong tam giác AHC có tanA là A. 0,86 B. 1,732 C. 0,577 D. 0,5 Câu 13. Độ dài đoạn HC là A. 15 cm B. 18 cm C. 16 cm D. 14 cm Câu 14. Độ dài cạnh huyền BC là A. 20 cm B. 25 cm C. 24 cm D. 26 cm Caâu 15: Cho cos = 0,5678 thì ñoä lôùn cuûa goùc gaàn baèng: A. 550 24’ B. 340 36 C. 550 36’ D. 340 35’ Câu 16. Độ lớn của góc ACB là A. 300 B. 500 C. 600 D. 270 Caâu 17: Caùc so saùnh naøo sau ñaây laø sai A. Sin450 < tg 450 C. cos320 < sin320 B. tg300 = cotg600 D. sin650 = cos250 C©u 18 : Cho tam gi¸c vu«ng cã mét gãc nhän b»ng 300 vµ c¹nh huyÒn b»ng 14 cm. §é dµi ®­êng cao xuÊt ph¸t tõ ®Ønh gãc vu«ng lµ: A. cm B. 3,5 cm ; C. 7 cm ; D. cm Caâu 19 : Bieát cos = 0,8 thì sin baèng: A. 0.36 B. 0.64 C. 0.8 D. 0.6 Caâu 20: Cho ABC vuoâng taïi A coù tyû soá ñoä daøi hai caïnh goùc vuoâng laø 5:3. Goùc nhoû nhaát cuûa tam giaùc vuoâng ñoù laø: A. 320 B. 310 C. 590 D. 580 GV BM : Xuân Hà Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai - Thứ ngày Tháng 10 năm 2011 Họ Tên : Kiểm tra Hình học : Chương I- Lớp 9 Trắc nghiệm 100% . 45 phút Điểm Lời phê của giáo viên Đề số III : Bài 1: Khoanh troøn chöõ caùi ñöùng tröôùc keát quaû maø em choïn: C©u 1 : Cho tam gi¸c vu«ng cã mét gãc nhän b»ng 300 vµ c¹nh huyÒn b»ng 14 cm. §é dµi ®­êng cao xuÊt ph¸t tõ ®Ønh gãc vu«ng lµ: A. 3,5 cm ; B. cm ; C. 7 cm ; D. cm ; Caâu 2: Tam giaùc naøo sau ñaây laø vuoâng, neáu ñoä daøi ba caïnh laø : A. 7cm; 8cm; 12cm B. 9cm; 41cm; 40cm C. 11cm; 13cm; 6cm D. caû ba caâu ñeàu ñuùng . Caâu 3: Cho tam giaùc ABC vuoâng tai A, coù góc B = 600 vaø BC = 30cm thì AC = ? A. 15cm B. 15cm C. 15cm D. 10cm B A C H a a’ c’ h c b Câu 4 : Trong hình vẽ bên , hệ thức nào là hệ thức sai ? A. h2 = a’.c’ B. c2 = b.c’ C. b.h = a.c D. a2 = a’.c’ Bài 2 : Cho tam gi¸c vu«ng cã ®é dµi c¸c c¹nh gãc vu«ng lµ 6 cm vµ 8 cm C©u 5 : §é dµi c¹nh huyÒn lµ: A. 7 cm ; B. 14 cm ; C.10 cm ; D. Mét kÕt qu¶ kh¸c C©u 6 : §é dµi ®­êng cao øng víi c¹nh huyÒn lµ: A.3,6 cm ; B. 5 cm ; C. 4,5 cm ; D. 4,8 cm ; C©u 7 : §é dµi h×nh chiÕu cña c¸c c¹nh gãc vu«ng lªn c¹nh huyÒn lµ: A. 3 cm vµ 3,6 cm ; D. 3,6 cm vµ 6,4 cm B. 3,6 cm vµ 4,8 cm ; C. 4,8 cm vµ 6,4 cm Bài 3 : Cho tam gi¸c vu«ng cã mét gãc nhän b»ng 300 vµ c¹nh huyÒn b»ng 14 cm. C©u 8 : Gãc nhän cßn l¹i cã sè ®o b»ng: A. 600 ; B. 400 ; C. 500 ; D. 300 ; C©u 9 : §é dµi c¸c c¹nh gãc vu«ng cña tam gi¸c lµ: A. 7 cm vµ cm C. 7 cm vµ cm ; B. cm vµ cm ; D. Mét kÕt qu¶ kh¸c Caâu 10 : Bieát cos = 0,8 thì sin baèng: A. 0.36 B. 0.6 C. 0.64 D. 0.8 8cm xcm 10 Câu 11 : Chọn câu trả lời đúng. Tính x trong hình vẽ bên: A. x = 0,08cm; D. x = 6,4cm; C. x = 3,2cm; B. x = 6cm. Bài 4 : Tam giác ABC vuông tại A , kẻ đường cao AH . ( xem hình bên) Biết AB = 12 cm , BH = 6 cm . Hãy chọn câu trả lời đúng cho các câu hỏi từ câu 1 đến câu 6 Câu 12. Độ lớn của góc ACB là A. 500 B. 270 C. 600 D. 300 Câu 13. Trong các biểu thức sau , biểu thức nào là sai ? A. AH = BH.tan D. AH = AC.tan C. B. AH = AB.sinB Câu 14. Trong tam giác ABC , sinB là : A. B. C. D. Câu 15. Trong tam giác AHC có tanA là A. 0,86 B. 0,577 C. 0,5 D. 1,732 Câu 16. Độ dài đoạn HC là A. 16 cm B. 15 cm C. 18 cm D. 14 cm Câu 17. Độ dài cạnh huyền BC là A. 24 cm B. 25 cm C. 26 cm D. 20 cm Caâu 18: Cho cos = 0,5678 thì ñoä lôùn cuûa goùc gaàn baèng: A. 340 36’ B. 340 35’ C. 550 36’ D. 550 24’ Caâu 19: Caùc so saùnh naøo sau ñaây laø sai A. Sin450 < tg 450 D. cos320 < sin320 C. tg300 = cotg600 B. sin650 = cos250 Caâu 20: Cho ABC vuoâng taïi A coù tyû soá ñoä daøi hai caïnh goùc vuoâng laø 5:3. Goùc nhoû nhaát cuûa tam giaùc vuoâng ñoù laø: A. 590 B. 320 C. 310 D. 580 GV BM : Xuân Hà

File đính kèm:

  • docDeDan Ktra HInh hoc 9 chuong I Trac nghiem coMa tran.doc
Giáo án liên quan