Một số đề tham khảo liên quan đến bài Sóng của Xuân Quỳnh

Hình tượng Sóng trong bài thơ cùng tên của Xuân Quỳnh là lời giãi bày rất chân thực về khát vọng tình yêu của tác giả. Hãy phân tích và chứng minh vấn đề trên.

Phân tích hình tượng sóng để làm nổi bật lời giãi bày rất chân thực về khát vọng tình yêu của tác giả. Cần phân tích được các điểm sau qua hình tượng sóng:

- Những nét tâm tình ( đối cực ) trong tâm hồn em trước mối tình đầu.

- Tình yêu là khát vọng.

- Tự mình hỏi: khi nào ta yêu nhau.

- Nhớ anh cả trong mơ còn thức.

- Sẵn sàng vượt qua mọi thử thách để được yêu trong hạnh phúc và thủy chung.

- Nguyện cầu được sống mãi trong một tình yêu đẹp.

 

doc3 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Ngày: 25/02/2014 | Lượt xem: 931 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số đề tham khảo liên quan đến bài Sóng của Xuân Quỳnh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Một số đề tham khảo liên quan đến bài Sóng của Xuân Quỳnh * * * STT Đề bài Những ý chính cần có 1 H×nh t­îng Sãng trong bµi th¬ cïng tªn cña Xu©n Quúnh lµ lêi gi·i bµy rÊt ch©n thùc vÒ kh¸t väng t×nh yªu cña t¸c gi¶. H·y ph©n tÝch vµ chøng minh vÊn ®Ò trªn. Ph©n tÝch h×nh t­îng sãng ®Ó lµm næi bËt lêi gi·i bµy rÊt ch©n thùc vÒ kh¸t väng t×nh yªu cña t¸c gi¶. CÇn ph©n tÝch ®­îc c¸c ®iÓm sau qua h×nh t­îng sãng: - Nh÷ng nÐt t©m t×nh ( ®èi cùc ) trong t©m hån em tr­íc mèi t×nh ®Çu. - T×nh yªu lµ kh¸t väng. - Tù m×nh hái: khi nµo ta yªu nhau. - Nhí anh c¶ trong m¬ cßn thøc. - S½n sµng v­ît qua mäi thö th¸ch ®Ó ®­îc yªu trong h¹nh phóc vµ thñy chung. - NguyÖn cÇu ®­îc sèng m·i trong mét t×nh yªu ®Ñp. 2 B×nh gi¶ng ®o¹n th¬ sau trong bµi Sãng cña Xu©n Quúnh: Con sãng d­íi lßng s©u, Con sãng trªn mÆt n­íc, ¤i con sãng nhí bê Ngµy ®ªm kh«ng ngñ ®­îc. Lßng em nhí ®Õn anh C¶ trong m¬ cßn thøc. - C¾t lµm ba phÇn ®Ó b×nh gi¶ng: 2 - 2 - 2. - ý chñ ®¹o cña ®o¹n th¬ nãi vÒ sãng vµ nçi nhí cña em. - C¸c yÕu tè nghÖ thuËt: cÊu tróc song hµnh ( c©u 1, 2 ); tõ c¶m «i diÔn t¶ c¶m xóc thiÕt tha, båi håi. Sãng ®­îc nh©n hãa nhí bê, kh«ng ngñ ®­îc ( c©u 3, 4 ). - Hai c©u 5 vµ 6 cÇm lµm râ cÊu tróc: Lßng em nhí ®Õn anh C¶ trong m¬ cßn thøc. NghÜa lµ: lßng em nhí ®Õn anh c¶ trong m¬ ( vµ c¶ trong lóc ) cßn thøc. §ã lµ nçi nhí da diÕt, triÒn miªn, båi håi. 3 ¤i con sãng ngµy x­a Vµ ngµy sau vÉn thÕ ... Lßng em nhí ®Õn anh C¶ trong m¬ cßn thøc... Anh ( chÞ ) h·y ph©n tÝch ®o¹n th¬ trªn ®Ó lµm næi râ søc gîi c¶m phong phó, bÊt ngê cña h×nh t­îng sãng trong sù liªn hÖ, ®èi s¸nh víi nh©n vËt tr÷ t×nh em. - Ph©n tÝch ®­îc ®o¹n th¬ 18 c©u trong bµi Sãng lµm næi bËt c¸i hay c¸i ®Ñp vÒ ý t­ëng ( t×nh yªu lµ kh¸t väng, b©ng khu©ng nghÜ vÒ mèi t×nh ®Çu, nçi lßng em nhí anh ), vÒ ng«n ng÷ giµu biÓu c¶m táa s¸ng hån nhiªn, vÒ vÇn ®iÖu du d­¬ng, thiÕt tha, vÒ h×nh t­îng sãng vµ em. Chó ý ®iÖp ng÷. - Tõ sù ph©n tÝch Êy mµ nhÊn m¹nh søc gîi c¶m phong phó, bÊt ngê cña h×nh t­îng sãng trong sù liªn hÖ, ®èi s¸nh víi nh©n vËt tr÷ t×nh. 4 Sãng lµ bµi th¬ t×nh tiªu biÓu cña Xu©n Quúnh, thÓ hiÖn mét t©m hån lu«n lu«n tr¨n trë, kh¸t khao ®­îc yªu th­¬ng g¾n bã. Anh ( chÞ ) h·y b×nh gi¶ng nh÷ng khæ th¬ sau ®©y ®Ó lµm s¸ng tá nhËn ®Þnh trªn: Con sãng d­íi lßng s©u Con sãng trªn mÆt n­íc ... N¬i nµo em còng nghÜ H­íng vÒ anh mét ph­¬ng. - CÇn b×nh gi¶ng ®­îc c¸i hay, c¸i ®Ñp cña ®o¹n th¬ thÓ hiÖn mét t©m hån lu«n lu«n tr¨n trë, kh¸t khao ®­îc yªu th­¬ng, g¾n bã. ë ®©y lµ nçi nhí, sù mong ®îi chê tr«ng, ®inh ninh thñy chung cña ng­êi thiÕu n÷ ®èi víi ng­êi yªu. - Sãng ®­îc nh©n hãa. C¸c ®iÖp ng÷ ( con sãng, dÉu, ph­¬ng, vÒ,... ) vµ biÖn ph¸p song hµnh ®èi xøng ®· lµm cho ©m ®iÖu bµi th¬ triÒn miªn, båi håi, niÒm mong nhí ®îi chê nªn da diÕt, kh¾c kho¶i. 5 B×nh gi¶ng ®o¹n th¬ sau ®©y trong bµi Sãng cña Xu©n Quúnh: Cuéc ®êi tuy dµi thÕ N¨m th¸ng vÉn ®i qua ... Gi÷a biÓn lín t×nh yªu §Ó ngµn n¨m cßn vç. - §©y lµ hai khæ th¬ cuèi bµi Sãng ( 1967 ) cña Xu©n Quúnh nãi lªn niÒm tin vµ niÒm mong ­íc cña thiÕu n÷ vÒ t×nh yªu hµnh phóc v÷ng bÒn, s¾t son. - Giäng th¬ ngät ngµo tha thiÕt. C¸c Èn dô: n¨m th¸ng, m©y, con sãng, biÓn lín t×nh yªu, phÐp ®èi xøng song hµnh ( c©u 1,2 víi c©u 3,4 ). CÊu tróc c©u th¬: tuy ... vÉn, dÉu ... vÉn; ®iÖp ng÷ vÉn. Sù phong phó vÒ vÇn th¬. §ã lµ c¸c yÕu tè nghÖ thuËt cÇn b×nh gi¶ng ®Ó lµm næi bËt c¸i hay, c¸i ®Ñp cña ®o¹n th¬ nµy. 6 B×nh gi¶ng ®o¹n th¬ sau ®©y trong bµi Sãng cña Xu©n Quúnh: Con sãng d­íi lßng s©u Con sãng trªn mÆt n­íc ... N¬i nµo em còng nghÜ H­íng vÒ anh mét ph­¬ng. ( §Ò thi ®¹i häc, cao ®¼ng n¨m 2002 ) - Giíi thiÖu vµi nÐt vÒ t¸c gi¶, t¸c phÈm vµ vÞ trÝ ®o¹n trÝch. + Xu©n Quúnh ( 1942 - 1988 ) lµ mét trong nh÷ng g­¬ng mÆt næi bËt cña thÕ hÖ nhµ th¬ tr­ëng thµnh trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng MÜ cøu n­íc. + Sãng lµ bµi th¬ tiªu biÓu cho hån th¬ Xu©n Quúnh: lu«n lu«n tr¨n trë, kh¸t khao ®­îc yªu th­¬ng g¾n bã. Bµi th¬ ®­îc in ë tËp Hoa däc chiÕn hµo ( 1968 ). + §o¹n th¬ trÝch n»m ë phÇn gi÷a cña bµi th¬. Cã thÓ xem ®ã lµ ®o¹n tiªu biÓu cña t¸c phÈm. Gièng nh­ toµn bµi, ë ®o¹n th¬ nµy, hai h×nh t­îng sãng vµ em lu«n tån t¹i ®an cµi, kh¾c häa râ nÐt nçi nhí, sù thñy chung tha thiÕt cña nhµ th¬. Mçi tr¹ng th¸i t©m hån cña ng­êi phô n÷ ®Òu cã thÓ t×m thÊy sù t­¬ng ®ång víi mét ®Æc ®iÓm nµo ®ã cña sãng. - B×nh gi¶ng 6 c©u th¬ ®Çu: + Nçi nhí bao trïm c¶ kh«ng gian lÉn thêi gian: lßng s©u - mÆt n­íc, ngµy - ®ªm. + Nçi nhí th­êng trùc, kh«ng chØ tån t¹i khi thøc mµ c¶ khi ngñ, len lái c¶ vµo trong giÊc m¬, trong tiÒm thøc ( C¶ trong m¬ cßn thøc ). + C¸ch nãi cã c­êng ®iÖu nh­ng ®óng vµ ch©n thµnh biÓu hiÖn nçi nhí cña mét t×nh yªu m·nh liÖt ( Ngµy ®ªm kh«ng ngñ ®­îc ). + M­în h×nh t­îng sãng ®Ó nãi lªn nçi nhí vÉn ch­a ®ñ, ch­a tháa, nhµ th¬ trùc tiÕp béc lé nçi nhí cña m×nh ( Lßng em nhí ®Õn anh ). - B×nh gi¶ng bèn c©u th¬ tiÕp theo: + Kh¼ng ®Þnh lßng thñy chung: dï ë ph­¬ng nµo, n¬i nµo còng chØ h­íng vÒ anh mét ph­¬ng. + Trong c¸i nÒn mªnh m«ng cña trêi ®Êt, ®· cã ph­¬ng b¾c, ph­¬ng nam th× còng cã ph­¬ng anh. §©y chÝnh lµ ph­¬ng t©m tr¹ng, ph­¬ng cña ng­êi phô n÷ ®ang yªu say ®¾m, thiÕt tha. - Mét sè ®iÓm ®Æc s¾c vÒ mÆt nghÖ thuËt cña c¶ ®o¹n th¬: + ThÓ th¬ 5 ch÷ ®­îc dïng mét c¸ch s¸ng t¹o, thÓ hiÖn nhÞp nhµng cña sãng biÓn, nhÞp lßng cña thi sÜ. + C¸c biÖn ph¸p ®iÖp tõ, ®iÖp có ph¸p gãp phÇn t¹o nªn nhÞp ®iÖu nång nµn, say ®¾m, thÝch hîp cho viÖc diÔn t¶ nçi nhí m·nh liÖt: con sãng ( 3 l©n ), d­íi lßng s©u - trªn mÆt n­íc, dÉu xu«i - dÉu ng­îc. - KÕt luËn: + Trong ®o¹n th¬, Xu©n Quúnh ®· thÓ hiÖn rÊt gîi c¶m, sinh ®éng nh÷ng tr¹ng th¸i c¶m xóc, nh÷ng kh¸t khao m·nh liÖt cña mét ng­êi phô n÷ ®ang yªu. + Tõ ®o¹n th¬, cã thÓ nãi tíi t©m hån cña ng­êi phô n÷ ViÖt Nam trong t×nh yªu: t¸o b¹o, m¹nh mÏ nh÷ng vÉn gi÷ ®­îc nÐt truyÒn thèng tèt ®Ñp ( sù thñy chung, g¾n bã ). 7 Ph©n tÝch h×nh t­îng sãng trong bµi th¬ Sãng cña Xu©n Quúnh. Anh ( chÞ ) c¶m nhËn ®­îc g× vÒ vÎ ®Ñp t©m hån ng­êi phô n÷ trong t×nh yªu qua h×nh t­îng nµy. ( §Ò thi ®¹i häc, cao ®¼ng n¨m 2006 ) - Giíi thiÖu t¸c gi¶, t¸c phÈm: + Xu©n Quúnh ( 1942 - 1988 ) lµ mét nhµ th¬ n÷ xuÊt s¾c cña v¨n häc ViÖt Nam hiÖn ®¹i. Trong th¬ Xu©n Quúnh thÓ hiÖn mét tr¸i tim phô n÷ hån hËu, ch©n thµnh, khao kh¸t t×nh yªu, biÕt n©ng niu h¹nh phóc ®êi th­êng b×nh dÞ. + Sãng in trong tËp Hoa däc chiÕn hµo ®­îc s¸ng t¸c n¨m 1967, tiªu biÓu vÒ nhiÒu mÆt cho hån th¬ Xu©n Quúnh. - Ph©n tÝch h×nh t­îng sãng: + Sãng lµ h×nh t­îng trung t©m cña bµi th¬ vµ lµ mét h×nh t­îng Èn dô. Cïng víi h×nh t­îng em ( hai h×nh t­îng nµy song hµnh suèt t¸c phÈm ), sãng thÓ hiÖn nh÷ng tr¹ng th¸i, quy luËt riªng cña t×nh yªu cïng vÎ ®Ñp t©m hån ng­êi phô n÷ rÊt truyÒn thèng mµ rÊt hiÖn ®¹i. + Sãng cã nhiÒu ®èi cùc nh­ t×nh yªu cã nhiÒu cung bËc, tr¹ng th¸i vµ nh­ t©m hån ng­êi phô n÷ cã nh÷ng mÆt m©u thuÉn mµ thèng nhÊt ( ph©n tÝch hai c©u ®Çu víi kÕt cÊu ®èi lËp - song hµnh vµ víi viÖc ®Æt c¸c tõ dÞu ªm, lÆng lÏ ë cuèi c©u t¹o ®iÓm nhÊn ). + Hµnh tr×nh cña sãng t×m tíi biÓn kh¬i nh­ hµnh tr×nh cña t×nh yªu h­íng vÒ c¸i v« biªn, tuyÖt ®Ýnh, nh­ t©m hån ng­êi phô n÷ kh«ng chÞu chÊp nhËn sù chËt hÑp, tï tóng ( ph©n tÝch hai c©u sau cña khæ 1 víi kiÓu nãi nhÊn m¹nh nh­ kh«ng hiÓu næi, t×m ra tËn,... ). + §iÓm khëi ®Çu bÝ Èn cña sãng gièng ®iÓm khëi ®Çu vµ sù mÇu nhiÖm, khã n¾m b¾t cña t×nh yªu ( ph©n tÝch c¸c khæ 3, 4 cña bµi th¬ víi ®iÖp tõ nghÜ vµ sù xuÊt hiÖn cña nhiÒu c©u hái,... ). + Sãng lu«n vËn ®éng nh­ t×nh yªu g¾n liÒn víi nh÷ng kh¸t khao, tr¨n trë kh«ng yªn, nh­ ng­êi phô n÷ khi yªu lu«n da diÕt nhí nhung, cån cµo ­íc väng vÒ mét t×nh yªu v÷ng bÒn, chung thñy ( ph©n tÝch c¸c khæ 5, 6, 7, 8 cña bµi th¬ víi lèi sö dông ®iÖp tõ, ®iÖp ng÷, ®iÖp có ph¸p; víi hiÖu qu¶ cña h×nh thøc ®èi lËp trªn - d­íi, thøc - ngñ, b¾c - nam, xu«i - ng­îc,...; víi kiÓu gi·i bµy t×nh c¶m béc trùc nh­ Lßng em nhí ®Õn anh - C¶ trong m¬ cßn thøc ). + Sãng lµ hiÖn t­îng thiªn nhiªn vÜnh cöu nh­ t×nh yªu lµ kh¸t väng mu«n ®êi cña con ng­êi, tr­íc hÕt lµ ng­êi phô n÷ ( nh©n vËt tr÷ t×nh ) muèn d©ng hiÕn c¶ cuéc ®êi cho mét t×nh yªu ®Ých thùc ( ph©n tÝch khæ cuèi cña bµi th¬ víi ý nghÜa vµ c¸ch nãi rÊt t¸o b¹o cña mét ng­êi con g¸i hiÖn ®¹i: Lµm sao ®­îc tan ra... - Nªu c¶m nhËn vÒ vÎ ®Ñp t©m hån ng­êi phô n÷ trong t×nh yªu qua h×nh t­îng sãng: + Tr­íc hÕt, h×nh t­îng sãng cho ta thÊy ®­îc nh÷ng nÐt ®Ñp truyÒn thèng cña ng­êi phô n÷ trong t×nh yªu: thËt ®»m th¾m, dÞu dµng, thËt ®«n hËu dÔ th­¬ng, thËt thñy chung. + H×nh t­îng sãng còng thÓ hiÖn ®­îc nÐt ®Ñp hiÖn ®¹i cña ng­êi phô n÷ trong t×nh yªu: t¸o b¹o, m·nh liÖt, d¸m v­ît qua mäi trë ng¹i ®Ó gi÷ g×n h¹nh phóc, dï cã phÊp pháng tr­íc c¸i v« tËn cña thêi gian nh­ng v÷ng tin vµo søc m¹nh cña t×nh yªu. - KÕt luËn: + Sãng lµ bµi th¬ t×nh thuéc lo¹i hay nhÊt cña Xu©n Quúnh nãi riªng vµ th¬ ViÖt Nam hiÖn ®¹i nãi chung. + Riªng viÖc sö dông h×nh t­îng sãng lµm Èn dô th× kh«ng míi nh­ng nh÷ng t©m sù vÒ t×nh yªu cïng c¸ch khai th¸c søc chøa cña Èn dô nµy l¹i cã nh÷ng nÐt thùc sù míi mÎ. Xu©n Quúnh qu¶ ®· t×m ®­îc mét h×nh t­îng th¬ ®Ñp ®Ó gi·i bµy t×nh yªu dÞu dµng mµ m·nh liÖt, gÇn gòi, riªng t­ mµ réng më, phãng kho¸ng cña ng­êi phô n÷. ----------Hết----------

File đính kèm:

  • docMot so de tham khao ve bai Song Xuan Quynh.doc