Ôn thi tốt nghiệp bổ túc THPT Văn 12 - Giáo viên: Phạm Trung Kiên - Trung tâm giáo dục thường xuyên Quảng Ninh

1. HCM xem văn nghệ là hoạt động tinh thần phong phú phục vụ hiệu quả cho sự nghiệp CM .

2. HCM đặc biệt chú ý đến đối tượng thưởng thức: Văn chương trong thời đại cách mạng phải coi quảng đại quần chúng là đối tượng phục vụ .

3. Tác phẩm văn chương phải có tính chân thật. Trong sáng, hấp dẫn, ca ngợi cái tốt, phê phán cái xấu, thể hiện tinh thần dân tộc, nhân dân.

 

doc20 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Ngày: 24/02/2014 | Lượt xem: 659 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ôn thi tốt nghiệp bổ túc THPT Văn 12 - Giáo viên: Phạm Trung Kiên - Trung tâm giáo dục thường xuyên Quảng Ninh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHAÀN I: VAấN HOẽC VIEÄT NAM Caõu 1: Trỡnh baứy ngaộn goùn quan ủieồm saựng taực cuỷa HCM 1. HCM xem vaờn ngheọ laứ hoaùt ủoọng tinh thaàn phong phuự phuùc vuù hieọu quaỷ cho sửù nghieọp CM . 2. HCM ủaởc bieọt chuự yự ủeỏn ủoỏi tửụùng thửụỷng thửực: Vaờn chửụng trong thụứi ủaùi caựch maùng phaỷi coi quaỷng ủaùi quaàn chuựng laứ ủoỏi tửụùng phuùc vuù . 3. Taực phaồm vaờn chửụng phaỷi coự tớnh chaõn thaọt. Trong saựng, haỏp daón, ca ngụùi caựi toỏt, pheõ phaựn caựi xaỏu, theồ hieọn tinh thaàn daõn toọc, nhaõn daõn. Caõu 2: Trỡnh baứy ngaộn goùn sửù nghieọp VH cuỷa HCM HCM ủaừ ủeồ laùi cho nhaõn daõn ta moọt sửù nghieọp vaờn chửụng voõ cuứng lụựn lao veà taàm voực, phong phuự ủa daùng veà theồ loaùi, ủaởc saộc veà phong caựch, vieỏt baống tieỏng : Phaựp , Haựn , Vieọt . 1.Vaờn chớnh luaọn : Vieỏt tửứ nhửừng naờm ủaàu TK XX, vụựi buựt danh Nguyeón Aựi Quoỏc – Muùc ủớch ẹaỏu tranh chớnh trũ tieỏn coõng trửùc dieọn keỷ thuứ –Khaỳng ủũnh yự chớ chieỏn ủaỏu, tinh thaàn ủoọc laọp daõn toọc – taực phaồm tieõu bieồu : Baỷn aựn cheỏ ủoọ thửùc daõn Phaựp, Tuyeõn ngoõn ủoọc laọp, Lụứi keõu goùi toaứn quoỏc khaựng chieỏn… 2.Truyeọn – kớ : Vieỏt khoaỷng 1922 – 1925, baống tieỏng Phaựp - Vaùch traàn baỷn chaỏt ủen toỏi cuỷa TDP ,ca ngụùi loứng yeõu nửụực, tinh thaàn CM cuỷa daõn toọc – truyeọn ngaộn NAQ coõ ủoọng, coỏt truyeọn saựng taùo, yự tửụỷng thaõm thuựy, giaứu chaỏt trớ tueọ - Taực phaồm tieõu bieồu: Paris , Lụứi than vaỷn cuỷa baứ Trửng Traộc, Vi Haứnh, …. 3.Thụ ca: Laứ lúnh vửùc noồi baọt trong sửù nghieọp vaờn chửụng cuỷa HCM. Thụ Ngửụứi theồ hieọn moọt taõm hoàn ngheọ sú tinh teỏ, taứi hoa, moọt taỏm gửụng nghũ lửùc phi thửụứng, nhaõn caựch cao ủeùp cuỷa ngửụứi chieỏn sú CM vú ủaùi – Coự treõn 250 baứi coự giaự trũ : Thụ HCM (86 baứi) baống tieỏng Vieọt, Thụ chửừ Haựn ( 36 baứi ) laứ nhửừng baứi coồ thi thaõm thuựy, Nhaọt kớ trong tuứ ( 133 baứi ) . Caõu 3 : Trỡnh baứy ngaộn goùn phong caựch ngheọ thuaọt cuỷa HCM Phong caựch ngheọ thuaọt cuỷa HCM phong phuự, ủa daùng, ủoọc ủaựo, haỏp daón, keỏt hụùp nhuaàn nhuyeón giửừa chớnh trũ vaứ vaờn hoùc, tử tửụỷng ngheọ thuaọt, truyeàn thoỏng vaứ hieọn ủaùi: 1.Vaờn chớnh luaọn: Boọc loọ tử duy saộc saỷo, giaứu tri thửực vaờn hoựa, gaộn lớ luaọn vụựi thửùc tieón,giaứu tớnh luaọn chieỏn, vaọn duùng hieọu quaỷ nhieàu phửụng thửực bieồu hieọn . 2.Truyeọn – kớ: Buựt phaựp chuỷ ủoọng saựng taùo, coự khi laứ loỏi keồ chuyeọn chaõn thaọt, taùo khoõng khớ gaàn guừi, coự khi laứ gioùng ủieọu saộc saỷo, chaõm bieỏm thaõm thuựy vaứ tinh teỏ, giaứu chaỏt trớ tueọ vaứ chaỏt hieọn ủaùi. 3.Thụ ca : Nhieàu baứi coồ thi haứm suực uyeõn thaõm, ủaùt chuaồn mửùc cao veà ngheọ thuaọt – thụ hieọn ủaùi vaọn duùng nhieàu theồ loaùi vaứ phuùc vuù coự hieọu quaỷ cho nhieọm vuù CM. Caõu 4 : Hoaứn caỷnh saựng taực NKTT - Thaựng 8 / 1942 HCM vụựi danh nghúa ủaùi bieồu cuỷa VN ủoọc laọp ủoàng minh vaứ phaõn boọ quoỏc teỏ phaỷn xaõm lửụùc cuỷa VN ủeồ tranh thuỷ sửù vieọn trụù cuỷa quoỏc teỏ. Sau nửỷa naờm trụứi ủi boọ ủeỏn Tuực Vinh – Quaỷng Taõy TQ, Ngửụứi bũ chớnh quyeàn Tửụỷng Giụựi Thaùch baột giam. 13 thaựng tuứ tửứ ngaứy 29 /8/ 1942 – 10 /9 /1943. Ngửụứi bũ ủaứy aỷi qua gaàn 30 nhaứ lao cuỷa 13 huyeọn thuoọc tổnh Quaỷng Taõy. Ngửụứi ủaừ vieỏt 133 baứi thụ chửừ Haựn ghi trong moọt cuoỏn soồ tay vaứ Ngửụứi ủaởt teõn laứ Nguùc Trung Nhaọt Kớ ( NKTT ). Caõu 5 : Vỡ sao noựi NKTT vửứa mang maứu saộc coồ ủieồn, vửứa theồ hieọn tinh thaàn thụứi ủaùi . 1.Maứu saộc coồ ủieồn: ủaọm ủaứ nhaỏt trong hoàn thụ HCM giaứu tỡnh caỷm ủoỏi vụựi thieõn nhieõn, buựt phaựp chaỏm phaự nhử muoỏn ghi laỏy linh hoàn cuỷa taùo vaọt, hỡnh tửụùng nhaõn vaọt trửừ tỡnh ung dung nhaứn nhaừ, taõm hoàn hoứa nhaọp vụựi thieõn nhieõn vuừ truù. 2.Tinh thaàn hieọn ủaùi: Hỡnh tửụùng thụ luoõn vaõn ủoọng, hửụựng veà sửù soỏng, aựnh saựng vaứ tửụng lai. Trong quan heọ vụựi thieõn nhieõn, con ngửụứi laứ chuỷ theồ, khoõng laứ aồn sú maứ laứ thi sú . Caõu 6 : Hoaứn caỷnh saựng taực vaứ muùc ủớch truyeọn ngaộn VI HAỉNH – NAQ. - Naờm 1922, thửùc daõn Phaựp ủửa vua buứ nhỡn Khaỷi ẹũnh sang Phaựp ủeồ dửù cuoọc ủaỏu xaỷo ụỷ Macxaõy. Muùc tieõu cuỷa chuựng laứ lửứa bũp nhaõn daõn Phaựp raống: quoỏc daõn An Nam ủaừ hoaứn toaứn quy phuùc “maóu quoỏc”, Khaỷi ẹũnh sang Phaựp ủeồ taù ụn “baỷo hoọ” vaứ “khai hoựa” cuỷa maóu quoỏc. Tửứ ủoự, chuựng muoỏn nhaõn daõn Phaựp uỷng hoọ chớnh saựch xaõm lửụùc vaứ taờng cửụứng ủaàu tử khai thaực thuoọc ủũa cuỷa chuựng ụỷ ẹoõng Dửụng. - ẹeồ ủaọp tan aõm mửu ủoự, Nguyeón Aựi Quoỏc ủaừ vieỏt trruyeọn ngaộn “Vi Haứnh” ủaờng treõn baựo “Nhaõn ẹaùo” (cụ quan ngoõn luaọn cuỷa ẹaỷng Coọng Saỷn Phaựp ) ủaàu naờm 1923 . - Truyeọn coự teõn laứ Incognito (aồn danh, leựn), Phaùm Huy Thoõng dũch “Vi Haứnh”. - Muùc ủớch : Vaùch traàn baỷn chaỏt heứn haù cuỷa boùn baựn nửụực cuỷa Khaỷi ẹũnh vaứ ủaọp tan aõm mửu xaỷo quyeọt, giaỷ doỏi cuỷa boùn cửụựp nửụực . Caõu 7: Hoaứn caỷnh saựng taực cuỷa baứi thụ MOÄ ( Chieàu Toỏi ) – HCM. - Sau 42 ngaứy ủeõm bũ giam caàm khoõng ủửụùc xeựt xửỷ gỡ, ủuựng ngaứy “song thaọp” ( quoỏc khaựnh nửụực Trung Hoa quoỏc daõn ủaỷng ), Baực bũ chuựng giaỷi tửứ nhaứ lao Tổnh Taõy sang nhaứ lao Thieõn Baỷo, Ngửụứi ủaừ laứm 5 baứi thụ. - “ MOÄ” laứ baứi thửự 3 trong 5 baứi thụ ủoự . Caõu 8: Hoaứn caỷnh saựng taực baứi thụ TAÛO GIAÛI ( Giaỷi ẹi Sụựm) –HCM . “Taỷo Giaỷi” laứ baứi thụ soỏ 42 – 43 cuỷa taọp thụ NKTT ủửụùc Baực vieỏt treõn ủửụứng chuyeồn lao tửứ Long An ủeỏn ẹoàng Chớnh cuoỏi thaựng 10 ủaàu thaựng 11 naờm 1942 . Caõu 9 :Hoaứn caỷnh saựng taựcbaứi thụ TAÂN XUAÁT NGUẽC –HOẽC ẹAấNG SễN (mụựi ra tuứ taọp leo nuựi) HCM. - Sau moọt naờm bũ giam caàm vaứ ủaứy ủoùa, sửực khoỷe Baực bũ giaỷm suựt nhieàu: maột mụứ, chaõn yeỏu, ủi laùi khoự khaờn . - Ra tuứ, Ngửụứi kieõn trỡ taọp leo nuựi nhaốm mau choựng hoài phuùc sửực khoỷe ủeồ sụựm veà nửụực hoaùt ủoọng caựch maùng . Quaự trỡnh leo nuựi raỏt khoự nhoùc nhửng Ngửụứi khoọng naừn chớ. - Laàn ủaàu tieõn treứo leõn moọt ngoùn nuựi, Ngửụứi sung sửụựng vaứ coự caỷm hửựng laứm baứi thụ naứy - Baứi thụ coự nguyeõn taực chửừ Haựn, nhan ủeà “ Taõn xuaỏt nguùc –hoùc ủaờng sụn”, ủửụùc Baực vieỏt treõn rỡa moọt tụứ baựo TQ, gụỷi veà nửụực vụựi yự nghúa nhaộn tin: Ngửụứi ủaừ ủửụùc tửù do, vaón giửừ ủửụùc taõm hoàn trong saựng. ẹang luyeọn taọp sửực khoỷe ủeồ veà nửụực tieỏp tuùc hoaùt ủoọng caựch maùng . Caõu 10 : Hoaứn caỷnh saựng taực TUYEÂN NGOÂN ẹOÄC LAÄP – HCM . - Ngaứy 19 /8 / 1945 chớnh quyeàn Haứ Noọi veà tay nhaõn daõn, ngaứy 26 / 8/ 1945, Baực tửứ chieỏn khu Vieọt Baộc veà Haứ Noọi. Taùi caờn nhaứ soỏ 48 phoỏ Haứng Ngang, Ngửụứi ủaừ soaùn thaỷo “ TNẹL”. - Ngaứy 2 /9/ 1945, ụỷ quaỷng trửụứng Ba ẹỡnh, Ngửụứi ủaừ thay maởt chớnh phuỷ laõm thụứi ủoùc TNẹL trửụực haứng chuùc vaùn ủoàng baứo . - TNẹL ủaựnh daỏu moọt trang sửỷ veỷ vang cuỷa daõn toọc, chaỏm dửựt hoaứn toaứn cheỏ ủoọ PK,TD ụỷ nửụực ta. Tuyeõn boỏ vụựi toaứn theỏ giụựi sửù ra ủụứi cuỷa nửụực Vieọt Nam Daõn chuỷ Coọng hoứa . - TNẹL coứn ủaọp tan aõm mửu xaỷo traự cuỷa Mú - Phaựp –Anh vụựi chieõu baứi taựi chieỏõm ẹoõng Dửụng ụỷ mieàn Nam, vaứ aõm mửu xaõm lửụùc cuỷa quaọn ủoọi quoỏc daõn ủaỷng ụỷ mieàn Baộc nửụực ta . => Muùc ủớch saựng taực TNẹL : - Khaỳng ủũnh quyeàn ủoọc laọp tửù do cuỷa daõn toọc VN . - Baực boỷ luaọn ủieọu xaỷo traự cuỷa TDP trửụực dử luaọn quoỏc teỏ. Tranh thuỷ sửù ủoàng tỡnh, uỷng hoọ cuỷa nhaõn daõn theỏ giụựi ủoỏi vụựi sửù nghieọp chớnh nghúa cuỷa daõn toọc VN. Caõu 11 : Hoaứn caỷnh saựng taực TAÂM Tệ TRONG TUỉ – Toỏ Hửừu . - ẹaàu naờm 1939, tỡnh hỡnh theỏ giụựi trụỷ neõn caờng thaỳng, cuoọc chieỏn tranh theỏ giụựi coự nguy cụ buứng noồ, thửùc daõn Phaựp trụỷ laùi ủaứn aựp phong traứo caựch maùng ụỷ ẹoõng Dửụng. - Cuoỏi thaựng 4 naờm aỏy, Toỏ Hửừu bũ chớnh quyeàn thửùc daõn baột ụỷ Hueỏ trong moọt ủụùt khuỷng boỏ ẹaỷng CS. - “Taõm Tử Trong Tuứ” ủửụùc vieỏt trong nhửừng ngaứy ủaàu tieõn nhaứ thụ bũ baột giam ụỷ nhaứ lao Thửứa Phuỷ (Hueỏ). Baứi thụ mụỷ ủaàu cho phaàn thụ tuứ, phaàn “Xieàng Xớch” trong taọp “Tửứ Aỏy” . Caõu 12: Hoaứn caỷnh saựng taực VIEÄT BAẫC – Toỏ Hửừu . -Vieọt Baộc laứ caờn cửự ủũa cuỷa caựch maùng vaứ khaựng chieỏn . -Sau chieỏn thaộng ẹieọn Bieõn Phuỷ, hieọp ủũnh Giụnevụ veà ẹoõng Dửụng ủửụùc kớ keỏt (thaựng 7- 1954) hoứa bỡnh laọp laùi, mieàn Baộc nửụực ta ủửụùc giaỷi phoựng. Moọt trang sửỷ mụựi cuỷa ủaỏt nửụực, moọt giai ủoaùn mụựi cuỷa CM ủửụùc mụỷ ra. -Thaựng 10 naờm aỏy, caực cụ quan trung ửụng cuỷa ẹaỷng vaứ chớnh phuỷ rụứi chieỏn khu Vieọt Baộc trụỷ veà Haứ Noọi. Nhaõn sửù kieọn lũch sửỷ aỏy, Toỏ Hửừu saựng taực baứi “Vieọt Baộc” . -“Vieọt Baộc” laứ ủổnh cao cuỷa thụ Toỏ Hửừu vaứ cuừng laứ moọt taực phaồm xuaỏt saộc cuỷa vaờn hoùc Vieọt Nam thụứi khaựng chieỏn choỏng thửùc daõn Phaựp . - Baứi thụ goàm 150 caõu luùc baựt, laứ khuực haựt trửừ tỡnh hay nhaỏt trong taọp thụ cuứng teõn cuỷa nhaứ thụ, ủoaùn trớch (90 caõu luùc baựt ) laứ phaàn mụỷ ủaàu vaứ phaàn I, noựi veà nhửừng kổ nieọm vụựi khaựng chieỏn. Caõu 13 : Hoaứn caỷnh saựng taực KÍNH GệÛI CUẽ NGUYEÃN DU – Toỏ Hửừu . -Thaựng 10 vaứ thaựng 11/ 1965, Toỏ Hửừu coự chuyeỏn ủi coõng taực vaứo caực tổnh mieàn Trung. Khi aỏy, cuoọc ch/ tr phaự hoaùi cuỷa ủeỏ quoỏc Myừ ủaừ lan roọng vuứng khu IV cuừ tửứ Thanh Hoựa ủeỏn Quaỷng Bỡnh trụỷ thaứnh tuyeỏn lửỷa aực lieọt -Trong chuyeỏn ủi naứy, Toỏ Hửừu ủaừ laứm moọt chuứm thụ mang tớnh thụứi sửù, in ủaọm nhửừng hỡnh aỷnh vaứ khớ theỏ cuỷa cuoọc chieỏn ủaỏu . -Cuừng trong chuyeỏn ủi ủoự, nhaứ thụ ủaừ qua huyeọn Nghi Xuaõn, queõ hửụng cuù Nguyeón Du ủuựng vaứo dũp kổ nieọm 200 naờm sinh cuỷa ủaùi thi haứo Ng. Du. Toỏ Hửừu saựng taực “Kớnh Gửỷi Cuù N. Du” – ủửa vaứo taọp “RA TRAÄN” 1972 Caõu 14 : Hoaứn caỷnh saựng taực baứi TAÂY TIEÁN – Quang Duừng . -“Taõy Tieỏn” laứ baứi thụ hay nhaỏt cuỷa Quang Duừng vaứ cuừng laứ baứi thụ hay cuỷa thụ ca thụứi choỏng Phaựp . -“Taõy Tieỏn” laứ ủụn vũ boọ ủoọi ủửụùc thaứnh laọp ủaàu naờm 1947 coự nhieọm vuù phoỏi hụùp vụựi boọ ủoọi Laứo baỷo veọ bieõn giụựi Vieọt – Laứo, tieõu hao lửùc lửụùng ủũch ụỷ thửụùng Laứo cuừng nhử mieàn Taõy Baộc boọ VN, ủũa baứn hoaùt ủoọng khaự roọng tửứ Chaõu Mai, Chaõu Moọc sang Saàm Nửựa roài voứng veà Thanh Hoựa. Lớnh Taõy Tieỏn phaàn ủoõng laứ sinh vieọn, hoùc sinh Haứ Noọi . -QuangDuừng tửứng laứm ủaùi ủoọi trửụỷng ụỷ ủoự tửứ khi mụựi thaứnh laọp ủeỏn cuoỏi naờm 1948 ,sau khi rụứi ủụn vũ , chuyeồn sang ủụn vũ khaực. Nhụự ủụn vũ cuừ, oõng vieỏt baứi thụ “NHễÙ TAÂY TIEÁN” -Baứi thụ in laàn ủaàu naờm 1949 – ủeỏn naờm 1957 ủửụùc in laùi vaứ ủoồi teõn “TAÂY TIEÁN” . Caõu 15 : Hoaứn caỷnh saựng taực BEÂN KIA SOÂNG ẹUOÁNG –Hoaứng Caàm. - “BKSẹ” laứ moọt trong nhửừng baứi thụ hay nhaỏt veà queõ hửụng ủaỏt nửụực trong VHVN tửứ sau CM 8/45. - Queõ hửụng Hoaứng Caàm ụỷ bụứ Nam soõng ẹuoỏng. Moọt ủeõm giửừa thaựng 4/ 1948 ủang coõng taực ụỷ VB, trửùc tieỏp nghe tin giaởc taứn phaự queõ hửụng mỡnh, Hoaứng Caàm xuực ủoọng vaứ ngay ủeõm aỏy, oõng vieỏt lieàn moọt maùch baứi thụ “BKSẹ” vụựi taỏt caỷ tỡnh thửụng, nhụự, tieỏc, xoựt xa vaứ caỷ hy voùng. -Baứi thụ ủửụùc in laàn ủaàu treõn baựo Cửựu Quoỏc thaựng 6/ 1948, sau ủoự ủửụùc phoồ bieỏn nhanh choựng tửứ VB tụựi khu III, khu IV, vaứo mieàn Nam vaứ ra taọn Coõn ẹaỷo . Caõu 16: ẹAÁT NệễÙC - Nguyeón ẹỡnh Thi - Ng ẹỡnh Thi laứ moọt th nieõn trớ thửực Haứ Noọi tửứ bieọt queõ hửụng ra ủi ch/ ủaỏu ụỷ chieỏn trửụứng khu Vieọt Baộc. - “ ẹaỏt Nửụực” khụỷi vieỏt naờm 1948-1955 hoaứn thaứnh sau ch/ th ẹBP, in trong taọp “ Ngửụứi Ch/ Sú” (1956). - Baứi thụ laứ sửù keỏt hụùp tửứ ba maỷng thụ : Saựng maựt trong nhử saựng naờm xửa (1948), ẹeõm mớt tinh(1949), khoồ V-khoồ XI (1955). Nhử vaọy nguoàn caỷm hửựng cuỷa Ng.ẹ.Thi traỷi daứi trong suoỏt thụứi kỡ k/ c choỏng Phaựp. Caõu 17: Hoaứn caỷnh saựng taực”TIEÁNG HAÙT CON TAỉU” – Cheỏ Lan Vieõn . - “Tieỏng haựt con taứu” ủửụùc gụùùi caỷm hửựng tửứ sửù kieọn kinh teỏ – xaừ hoọi laứ sửù vaọn ủoọng mieàn xuoõi leõn TB xaõy dửùng kinh teỏ mieàn nuựi vaứo nhửừng naờm 1958-1960 ụỷ mieàn Baộc . - Baứi thụ ruựt ra tửứ taọp “Aựnh saựng vaứ phuứ sa” 1960. Taọp thụ ủaựnh daỏu bửụực trửụỷng thaứnh vửừng chaộc cuỷa C. L V treõn con ủửụứng thụ caựch maùng vaứ cuừng laứ thaứnh coõng xuaỏt saộc cuỷa thụ , ủoựng goựp vaứo neàn thụ hieọn ủaùi VN. Caõu 18 :CAÙC Về LA HAÙN CHUỉA TAÂY PHệễNG – Huy Caọn -Chuứa Taõy Phửụng ụỷ tổnh Haứ Taõy coự 18 vũ La Haựn ủửụùc ủaựnh giaự laứ taực phaồm ủeùp vaứ baọc nhaỏt cuỷa ngheọ thuaọt ủieõu khaộc coồ Vieọt Nam. Naờm 1940, Huy Caọn ủaừ coự dũp laứm quen vụựi nhoựm tửụùng La Haựn khi ủi tỡm hieồu di saỷn vaờn hoựa daõn toọc. Sau chuyeỏn aỏy ủi nhaứ thụ cửự vaỏn vửụng, aựm aỷnh maừi, ủeỏn 20 naờm sau (1960), Huy Caọn trụỷ laùi thaờm chuứa vaứ saựng taực baứi thụ naứy . Baứi thụ ủửụùc in trong baựo teỏt 1961 giửừa khoõng khớ phaỏn khụỷi mieàn Baộc ủi nhửừng bửụực vửừng chaộc treõn con ủửụứng xaõy dửùng xaừ hoọi chuỷ nghúa, chuaồn bũ ủi vaứo keỏ hoùach naờm naờm laàn thửự nhaỏt _Thụứi ủieồm naứy HCM vieỏt : “ẹửụứng haùnh phuực roọng theõnh theõnh”. (Chuực mửứng naờm mụựi 1961). _ Toỏ Hửừu vieỏt : “Chaứo 61 ủổnh cao muoõn trửụùng” (Baứi ca xuaõn 61). Caõu 19 : Hoaứn caỷnh saựng taực ẹAÁT NệễÙC – Nguyeón Khoa ẹieàm . -“ẹaỏt Nửụực” trớch phaàn ủaàu chửụng V cuỷa trửụứng ca “Maởt ẹửụứng Khaựt Voùng” .Nguyeón Khoa ẹieàm. -Baỷn trửụứng ca vieỏt veà sửù thửực tổnh cuỷa tuoồi treỷ thaứnh thũ vuứng ủũch taùm chieỏm mieàn Nam, nhaọn roừ boọ maởt xaõm lửụùc cuỷa Myừ, hửụựng veà nhaõn daõn ủaỏt nửụực, yự thửực ủửụùc vaọn meọnh cuỷa theỏ heọ mỡnh, ủửựng daọy xuoỏng ủửụứng ủaỏu tranh hoứa hụùp vụựi cuoọc chieỏn ủaỏu cuỷa daõn toọc. -“Maởt ẹửụứng Khaựt Voùng” ủửụùc taực giaỷ hoaứn thaứnh ụỷ chieỏn trửụứng Bỡnh Trũ Thieõn naờm 1971. Caõu 20 : Hoaứn caỷnh saựng taực SOÙNG – Xuaõn Quyứnh . -"Soựng” laứ hỡnh tửụùng aồn duù ủeồ noựi ủeỏn khaựt voùng tỡnh yeõu maừnh lieọt . Baứi thụ ủửụùc saựng taực vaứo ngaứy 29/ 12/ 1967khi cuoọc kh/ ch choỏng Myừ dieón ra aực lieọt, dửừ doọi,baỏy giụứ X. Quyứnh 25 tuoồi chớn chaộn trong t /yeõu . -Baứi thụ ủửụùc in trong taọp “Hoa doùc chieỏn haứo” – 1968 . Caõu 21 : Hoaứn caỷnh saựng taực ẹOÂI MAẫT – Nam Cao . -ẹoõi Maột laứ taọp truyeọn ngaộn xuaỏt saộc cuỷa vaờn hoùc V N thụứi choỏng Phaựp. -ẹoõi Maột ủửụùc saựng taực vaứo nhửừng ngaứy ủaàu xuaõn naờm 1948, moọt thụứi ủieồm maứ vaỏn ủeà “nhaọn ủửụứng” ủang ủaởt ra gay gaột ủoỏi vụựi lụựp vaờn ngheọ sú ủang tham gia khaựng chieỏn choỏng Phaựp. Phaàn ủoõng, hoù chửa coự caựi nhỡn ủuựng ủaộn veà caựch maùng vaứ quaàn chuựng caựch maùng –“ẹoõi Maột” phaỷn aựnh roừ neựt vaỏn ủeà ủoự -Luực ủaàu, Nam Cao ủaởt teõn truyeọn laứ “Tieõn sử thaống Taứo Thaựo”, sau ủoự nghú ủeỏn yự nghúa trieỏt luaọn cuỷa taực phaồm, nhaứ vaờn ủoồi teõn laứ “ẹoõi Maột”. -Coự theồ xem taực phaồm laứ “Tuyeõn ngoõn ngheọ thuaọt cuỷa caực nhaứ lụựp nhaứ vaờn theỏ heọ trửụực ủi theo caựch maùng” – Toõ Hoaứi . Caõu 22 : Hoaứn caỷnh saựng taực Vễẽ CHOÀNG A PHUÛ – Toõ Hoaứi . -Naờm 1952,Toõ Hoaứi ủi cuứng boọ ủoọi vaứo giaỷi phoựng Taõy Baộc. Vụựi chuyeỏn ủi daứi 8 thaựng aỏy, Toõ Hoaứi ủaừ soỏng cuứng ủoàng baứo caực daõn toọc : Meứo, Thaựi, Dao, Mửụứng ụỷ nhieàu vuứng ụỷ ủaõy. Chuyeỏn ủi aỏy ủaừ giuựp oõng hieồu roừ veà cuoọc soỏng vaứ con ngửụứi mieàn nuựi ủaừ ủeồ laùi cho oõng nhửừng kổ nieọm khoự queõn vaứ tỡnh caỷm thaộm thieỏt ủoỏi vụựi ủaỏt nửụực vaứ con ngửụứi Taõy Baộc. -Truyeọn “Taõy Baộc” laứ keỏt quaỷ cuỷa chuyeỏn ủi ủoự, laứ taực phaồm vaờn xuoõi xuaỏt saộc cuỷa vaờn hoùc Vieọt Nam thụứi khaựng chieỏn choỏng Phaựp . -Taực phaồm naứy ủửụùc taởng giaỷi thửụỷng cuỷa hoọi vaờn ngheọ Vieọt Nam 1954 – 1955. -“Vụù Choàng A Phuỷ” laứ truyeọn ngaộn xuaỏt saộc ủửụùc ruựt ra tửứ taọp truyeọn “Taõy Baộc”. Caõu 23 : Hoaứn caỷnh saựng taực Vễẽ NHAậT – Kim Laõn . -ẹaàu naờm 1940, phaựt xớt Nhaọt nhaỷy vaứo ẹoõng Dửụng, nhaõn daõn ta laõm vaứo tỡnh theỏ moọt coồ hai troứng. ễÛ mieàn Baộc nửụực ta. Nhaọt baột nhoồ luựa troàng ủay, trong khi ủoự, Phaựp taờng thueỏ ra sửực vụ veựt, boực loọt nhaõn daõn ta. - ẹeỏn naờm 1945 hụn 2 trieọu ngửụứi Vieọt Nam cheỏt ủoựi. ẹieàu naứy ủaừ laứm xuực ủoọng giụựi vaờn ngheọ sú, Kim Laõn ủaừ ủoựng goựp thaứnh coõng moọt truyeọn ngaộn, ủoự laứ “Vụù Nhaởt”. -Luực ủaàu,truyeọn coự teõn laứ”Xoựm Nguù Cử”,hoứa bỡnh laọp laùi 1954, K. Laõn sửỷa laùi in chớnh thửực“Vụù Nhaởt”. Caõu 24 : Hoaứn caỷnh saựng taực TUỉY BUÙT NGệễỉI LAÙI ẹOỉ SOÂNG ẹAỉ – Nguyeón Tuaõn. -Naờm 1958, Nguyeón Tuaõn ủi thửùc teỏ ụỷ Taõy Baộc, ghi nhaọn nhieàu bửực tranh sinh ủoọng vaứ nhieàu hỡnh aỷnh ngheọ thuaọt ủaày sửực haỏp daón, ủaọm ủaứ caỷm hửựng laừng maùn trong saựng taực baống taực phaồm “Soõng ẹaứ” vụựi 15 tuứy buựt . moọt trong nhửừng tuứy buựt ủoự laứ “Ngửụứi Laựi ẹoứ Soõng ẹaứ”. -Baứi vaờn ủaày aộp nhửừng tử lieọu ủũa lớ, lũch sửỷ ngoùn nguoàn cuỷa soõng ẹaứ. Nhửừng ủũa theỏủaởc bieọt, nhửừng con thaực dửừ, lũch sửỷ ủaỏu tranh caựch maùng cuỷa nhaõn daõn vuứng cao Taõy Baộc. ẹoàng thụứi mieõu taỷ hỡnh aỷnh con soõng ẹaứ baống moọt phong caựch ngheọ thuaọt ủoọc ủaựo. Caõu 25: Hoaứn caỷnh saựng taực RệỉNG XAỉ NU – Nguyeón Trung Thaứnh -Naờm 1965 cuoọc chieỏn tranh cuùc boọ baột ủaàu noồ ra ụỷ mieàn Nam, Mú ủoồ quaõn oà aùt vaứo tham chieỏn . Chớnh trong thụứi ủieồm noựng boỷng naứy “Rửứng Xaứ Nu” cuỷa Nguyeón Trung Thaứnh ra ủụứi, taựi hieọn khoõng khớ cuỷa moọt giai ủoaùn lũch sửỷ quyeỏt lieọt trong phong traứo giaỷi phoựng mieàn Nam tửứ 1955 – 1975 . -Truyeọn ủửụùc in treõn baựo vaờn ngheọ giaỷi phoựng mieàn Trung Trung Boọ ( soỏ 2 / 1965 ) . sau ủoự in trong taọp “Treõn Queõ Hửụng Nhửừng Anh huứng ẹieọn Ngoùc” . Caõu 26 : Hoaứn caỷnh saựng taực MAÛNH TRAấNG CUOÁI RệỉNG – Nguyeón Minh Chaõu . -“Maỷnh traờng cuoỏi rửứng” ủửụùc vieỏt vaứo nhửừng ngaứy ủaàu cuỷa cuoọc chieỏn tranh phaự hoaùi cuỷa giaởc Mú ụỷ mieàn Baộc nửụực ta, truyeọn ủửụùc in trong tuyeồn taọp “Nhửừng vuứng trụứi khaực nhau” - 1970 . -Luực ủaàu truyeọn coự teõn “Maỷnh Traờng”, khi ủửa vaứo taọp “Nhửừng vuứng trụứi khaực nhau”, taực giaỷ sửỷa laùi laứ “Maỷnh Traờng Cuoỏi Rửứng”. Caõu 27 : Trỡnh baứy sửù nghieọp vaờn chửụng (con ủửụứng thụ ) cuỷa Toỏ Hửừu. -Caực chaởng ủửụứng thụ Toỏ Hửừu gaộn boự song haứnh vụựi caực giai ủoaùn caựch maùng, phaỷn aựnh nhửừng chaởng ủửụứng caựch maùng, ủoàng thụứi theồ hieọn sửù vaọn ủoọng tử tửụỷng vaứ ngheọ thuaọt cuỷa nhaứ thụ : -Tệỉ AÁY : ( 1937 – 1946 ) : Laứ taọp thụ ủaàu tay, laứ tieỏng haựt say meõ lớ tửụỷng cuỷa ngửụứi thanh nieõn caựchmaùng, goàm 3 phaàn : Maựu lửỷa, Xieàng Xớch, Giaỷi Phoựng . “Tửứ Aỏy” (Tửứ aỏy , ẹi ủi em, Tieỏng haựt ủi ủaứy, lieõn hieọp laùi ,…). -VIEÄT BAẫC : ( 1947 – 1954 ) : Laứ baỷn anh huứng ca cuỷa cuoọc khaựng chieỏn choỏng Phaựp, phaỷn aựnh nhửừng chaởng ủửụứng gian lao anh duừng vaứ thaộng lụùi cuỷa cuoọc khaựng chieỏn choỏng Phaựp ( Vieọt baộc ,Hoan hoõ chieỏn sú ẹieọn Bieõn, Ta ủi tụựi ,… ). -GIOÙ LOÄNG ( 1955 – 1961 ) : Tieỏng haựt ca ngụùi cuoọc soỏng mụựi XHCN vaứ tieỏng theựt caờm thuứ ủoứi giaỷi phoựng mieàn Nam. ( 30 naờm ủụứi ta coự ẹaỷng, Baứi ca xuaõn 61,….) -RA TRAÄN : (1962 – 1971 ) : Tieỏng keõu goùi haứo huứng vaứ thieỏt tha ca ngụùi cuoọc chieỏn ủaỏu ụỷ hai mieàn Nam –Baộc . ( Kớnh gửỷi cuù Nguyeón Du, Haừy nhụự laỏy lụứi toõi, …). -MAÙU VAỉ HOA ( 1972 – 1977 ) :Tieỏp tuùc ca ngụùi, coồ vuừ cuoọc chieỏn ủaỏu choỏng Mú, khaỳng ủũnh yự nghúa thụứi ủaùi cuỷa cuoọc chieỏn ủaỏu naứy. Khaỳng ủũnh phaồm chaỏt con ngửụứi Vieọt Nam trửụực lũch sửỷ . Taọp thụ coứn laứ khuực khaỷi hoaứn, keỏt thuực cuoọc khaựng chieỏn choỏng Mú cửựu nửụực . ( Maựu vaứ hoa, Vui theỏ… hoõm nay,…) . =>Ngoaứi ra coứn hai taọp thụ : Moọt tieỏng ủụứn ( 1992 ) , Ta vụựi ta ( 1999) . Caõu 28 : Trỡnh baứy phong caựch ngheọ thuaọt thụ Toỏ Hửừu . -Thụ Toỏ Hửừu laứ Thụ trửừ tỡnh chớnh trũ : Lớ tửụỷng caựch maùng, caực vaỏn ủeà chớnh trũ, caực sửù kieọn lụựn cuỷa ủaỏt nửụực laứ nguoàn caỷm hửựng ngheọ thuaọt chớnh cuỷa thụ Toỏ Hửừu . -Thụ Toỏ Hửừu gaộn lieàn vụựi khuynh hửụựng sửỷ thi, caỷm hửựng laừng maùn : Tửứ cuoỏi taọp Vieọt Baộc veà sau . caựi toõi trửừ tỡnh, nhaõn vaọt trửừ tỡnh laứ nhửừng con ngửụứi ủaùi dieọn giai caỏp , cho daõn toọc, cho caựch maùng, mang taàm voực thụứi ủaùi , caỷm hửựng thụ Toỏ Hửừu laứ caỷm hửựng veà lũch sửỷ daõn toọc. -Thụ Toỏ Hửừu coự gioùng ủieọu taõm tỡnh ngoùt ngaứo, tha thieỏt cuỷa queõ hửụng xửự Hueỏ : Thụ Toỏ Hửừu laứ sửù giao hoứa giửừa ngửụứi vụựi caỷnh vaọt , gioùng thụ taõm tỡnh ngoùt ngaứo ủaọm ủaứ “chaỏt Hueỏ”. -Thụ Toỏ Hửừu ủaọm ủaứ baỷn saộc daõn toọc : phaỷn aựnh ủaọm neựt hỡnh aỷnh con ngửụứi Vieọt Nam, toồ quoỏc VN trong thụứi ủaùi CM, ủửa tử tửụỷng tỡnh caỷm CM hoứa nhaọp vaứ tieỏp noỏi truyeàn thoỏng ủaùo lớ daõn toọc . Sửỷ duùng thaứnh coõng nhieàu theồ thụ nhaỏt laứ thụ luùc –baựt , thụ 7 tieỏng, phaựt huy tớnh nhaùc phong phuự cuỷa TV. Caõu 29 : Cuoọc ủụứi, sửù nghieọp cuỷa Toỏ Hửừu . a/ . Gia ủỡnh, queõ hửụng laứ nhửừng yeỏu toỏ taùo neõn neàn moựng cho thụ Toỏ Hửừu tửứ nhoỷ : -Teõn thaọt laứ Nguyeón Kim Thaứnh ( 1920 – 2002 ) sinh taùi Thửứa Thieõn Hueỏ . -Cha laứ ngửụứi yeõu thụ, tửứ nhoỷ ủửụùc hoùc laứm thụ, cheựp thụ cho cha. -Meù con nhaứ nho thuoọc nhieàu ca dao, daõn ca, Toỏ Hửừu lụựn leõn trong lụứi ru cuỷa meù . -Queõ hửụng xửự Hueỏ thụ moọng, coự truyeàn thoỏng thụ ca nuoõi dửụừng hoàn thụ Toỏ Hửừu . b/. Con ủửụứng caựch maùng cuỷa Toỏ Hửừu : -Khi coứn laứ hoùc sinh quoỏc hoùc Hueỏ, Toỏ Hửừu ủaừ tham gia caựch maùng . -1938 gia nhaọp ẹaỷng coọng saỷn , thaựng 4 / 1939 bũ baột giam ụỷ nhaứ tuứ. -Thaựng 3 / 1942 vửụùt nguùc tieỏp tuùc hoaùt ủoọng caựch maùng. -Caựch maùng thaựng 8 thaứnh coõng, oõng laứm chuỷ tũch uỷy ban khụỷi nghúa Hueỏ . Sau CM 8 ủeỏn 1986, Toỏ Hửừu giửừ nhieàu chửực vuù quan troùng trong ẹaỷng, chớnh phuỷ, laừnh ủaùo veà vaờn hoựa ngheọ thuaọt. -1996, Toỏ Hửừu nhaọn giaỷi thửụỷng Hoà Chớ Minh veà vaờn hoùc ngheọ thuaọt. Caõu 30 : Neõu nhửừng tieàn ủeà chung cho sửù phaựt trieồn VHVN 1945 – 1975. -ẹửụứng loỏi laừnh ủaùo ủuựng ủaộn cuỷa ẹaỷng vaứ sửù ủoựng goựp saựng taùo cuỷa nhaứ vaờn cho neàn vaờn hoùc caựch maùng -Hieọn thửùc caựch maùng khụi nguoàn saựng taùo vaứ laứ ủoỏi tửụùng phaỷn aựnh chuỷ yeỏu cuỷa nhieàu taực phaồm vaờn chửụng. -Moọt ủoọi nguừ nhaứ vaờn giaứu nhieọt tỡnh caựch maùng vaứ giaứu sửực saựng taùo . Caõu 31 : Nhửừng thaứnh tửùu cuỷa vaờn hoùc 1945-1975 qua caực giai ủoaùn phaựt trieồn . a/, Giai ủoaùn khaựng chieỏn choỏng Phaựp ( 1946 – 1954 ) : -Truyeọn – kớ : Thaứnh coõng tieõu bieồu laứ : Moọt laàn tụựi thuỷ ủoõ [ Traàn ẹaờng ], ẹoõi Maột [ Nam Cao ], ẹaỏt nửụực ủửựng leõn [ Nguyeõn Ngoùc ], kớ sửù Cao Laùng [Nguyeón Huy Tửụỷng], Truyeọn Taõy Baộc [ Toõ Hoaứi],…. -Thụ : Coự nhieàu thaứnh tửùu ,khaộc hoùa h/ aỷ nh/daõn trong kh/ chieỏn, tỡnh yeõu queõ hửụng ủaỏt nửụực : Thụ khaựng chieỏn cuỷa [HCM], Taõy Tieỏn [Q D], Beõn kia soõng ẹuoỏng [ H.C], ẹaỏt nửụực [ N.ẹ.T], Vieọt Baộc [TỏH]…. -Kũch : cuỷa Theỏ lửừ , ẹoaứn Phuự Tửự. b/. Giai ủoaùn xaõy dửùng hoứa bỡnh, chuỷ nghúa xaừ hoọi (1955 – 1964) : *Truyeọn – kớ : Mụỷ roọng ủeà taứi treõn nhieàu phửụng dieọn : +ẹeà taứi khaựng chieỏn : Soỏng Maừi vụựi thuỷ ủoõ [ Nguyeón Huy Tửụỷng], Cao ủieồm cuoỏi cuứng [ Hửừu Mai], Trửụực giụứ noồ suựng [Leõ Khaõm]… +ẹeà taứi veà cuoọc ủụứi cuừ : Vụừ bụứ [Nguyeón ẹỡnh Thi], Cửỷa Bieồn [Nguyeõn Hoàng],… +ẹeà taứi xaõy dửùng CNXH : Baừo bieồn [Chu Vaờn], Muứa Laùc [Nguyeón Khaỷi],… +ẹeà taứi veà mieàn Nam: Moọt chuyeọn cheựp ụỷ beọnh vieọn [Buứi ẹửực Aựi], Chieỏc lửụùc ngaứ [Ng. Quang Saựng],… * Thụ : ẹửụùc muứa lụựn, nhieàu caõy buựt theồ hieọn nhửừng caỷm hửựng ủeùp veà CNXH hoaởc nhụự mieàn Nam : +ẹeà taứi xd ủaỏt nửụực, xd CNXH : Trụứi moói ngaứy laùi saựng [Huy Caọn], Gioự loọng [ Toỏ Hửừu], Rieõng chung [Xuaõn Dieọu], Aựnh saựng vaứ phuứ sa [ Cheỏ Lan Vieõn],… +ẹeà taứi chieỏn ủaỏu ụỷ mieàn Nam : Tieỏng soựng [Teỏ Hanh], Queõ Hửụng [G. Nam], Moà anh nụỷ hoa [Thanh Haỷi],… *Kũch : Chũ Hoứa [Hoùc Phi], Chũ Nhaứn [ẹaứo Hoàng Caồm],… c/. Giai ủoaùn choỏng Myừ cửựu nửụực ( 1965 – 1975 ) : *Vaờn Xuoõi : +Vaờn xuoõi caựch maùng mieàn Nam nụỷ roọ vụựi nhieàu taực phaồm coự giaự trũ : Soỏng nhử anh [Traàn ẹỡnh Vaõn], Ngửụứi meù caàm suựng [Nguyeón Thi], Hoứn ủaỏt [Anh ẹửực], … +ễÛ mieàn Baộc truyeọn –kớ phaựt trieồn : Daỏu chaõn ngửụứi lớnh [ Nguyeón Minh Chaõu], Vuứng trụứi [Hửừu Mai],… *Thụ : ẹoọi nguừ taực giaỷ ủửụùc boồ sung ,beõn caùnh nhửừng nhaứ thụ theỏ heọ trửụực, xuaỏt hieọn nhieàu caõy buựt treỷ ủaày taứi naờng: Xuaõn Quyứnh, Phaùm Tieỏn Duaọt, Nguyeón khoa ẹieàm, Traàn ẹaờng Khoa,…Taực phaồm tieõu bieồu : Ra traọn , Maựu vaứ hoa [ Toỏ Hửừu], Chim Baựo baừo [Cheỏ Lan Vieõn], Maởt ủửụứng khaựt voùng [Ng.Khoa ẹieàm].. * Kũch : Tuyeàn tuyeỏn goùi [ Traàn Quaựn Anh], Queõ hửụng [ Xuaõn Trỡnh],… *Vaờn hoc ủoõ thũ mieàn Nam : phaựt trieồn khaự maùnh : (vaờn) Leõ Vúnh Hoứa, Lyự Vaờn Saõm, Sụn Nam,… (thụ) Vieón Phửụng, Traàn Quang Long,… Caõu 32 : ẹaởc ủieồm chung VHVH ( 45 – 75 ). 1. Lớ tửụỷng, noọi dung yeõu nửụực,yeõu chuỷ nghúa xaừ hoọi laứ ủaởc ủieồm noồi baọt cuỷa vaờn hoùc giai ủoaùn naứy : Lyự tửụỷng yeõu nửụực, yeõu CNXH trụỷ thaứnh caỷm hửựng cao ủeùp, nuoõi dửụừng ,chi phoỏi caực taực

File đính kèm:

  • docHoi Dap on thi van lop 12.doc