Phân phối chương trình môn Công nghệ lớp 6, 7, 8, 9

TiÕt Bµi Tªn ch­¬ng, bµi

TiÕt 1 Bµi më ®Çu

Ch­¬ng I. May mÆc trong gia ®×nh

TiÕt 2; 3 Bµi 1 C¸c lo¹i v¶i th­êng dïng trong may mÆc

I.1.a) Nguån gèc: Quy tr×nh v¶i sîi thiªn nhiªn (kh«ng d¹y)

I.2.a) Nguån gèc: Quy tr×nh s¶n xuÊt v¶i sîi hãa häc (kh«ng d¹y)

TiÕt 4; 5 Bµi 2 Lùa chän trang phôc

TiÕt 6 Bµi 3 Thùc hµnh: Lùa chän trang phôc

TiÕt 7;8 Bµi 4 Sö dông vµ b¶o qu¶n trang phôc

2.1.c) KÝ hiÖu giÆt lµ (Giíi thiÖu ®Ó häc sinh biÕt)

 

TiÕt 9 Bµi 5 Thùc hµnh: ¤n mét sè mòi kh©u c¬ b¶n

TiÕt 10;11;12 13; 14; 15 Bµi 7 Thùc hµnh: C¾t kh©u vá gèi h×nh ch÷ nhËt

(Kh«ng häc néi dung bµi 6)

 

doc13 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Ngày: 15/04/2014 | Lượt xem: 8779 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân phối chương trình môn Công nghệ lớp 6, 7, 8, 9, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHềNG GD-ĐT HƯƠNG SƠN TRƯỜNG THCS ……………… PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRèNH MễN CễNG NGHỆ LỚP 6 (Áp dụng từ năm học 2013-2014) Cả năm: 35 tuần (70 tiết) Học kì I: 18 tuần (36 tiết) Học kì II: 17 tuần (34 tiết) Học kì I Tiết Bài Tên chương, bài Tiết 1 Bài mở đầu Chương I. May mặc trong gia đình Tiết 2; 3 Bài 1 Các loại vải thường dùng trong may mặc I.1.a) Nguồn gốc: Quy trình vải sợi thiên nhiên (không dạy) I.2.a) Nguồn gốc: Quy trình sản xuất vải sợi hóa học (không dạy) Tiết 4; 5 Bài 2 Lựa chọn trang phục Tiết 6 Bài 3 Thực hành: Lựa chọn trang phục Tiết 7;8 Bài 4 Sử dụng và bảo quản trang phục 2.1.c) Kí hiệu giặt là (Giới thiệu để học sinh biết) Tiết 9 Bài 5 Thực hành: Ôn một số mũi khâu cơ bản Tiết 10;11;12 13; 14; 15 Bài 7 Thực hành: Cắt khâu vỏ gối hình chữ nhật (Không học nội dung bài 6) Tiết 16; 17 Ôn tập chương I Tiết 18 Kiểm tra thực hành Chương II. Trang trí nhà ở Tiết 19; 20 Bài 8 Sắp xếp hợp lí đồ đạc trong gia đình II. 3. b) và II.3.c) (không dạy) Tiết 21; 22 Bài 9 Thực hành: Sắp xếp hợp lí đồ đạc trong gia đình Tiết 23 Bài 10 Gìn giữ nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp Tiết 24; 25 Bài 11 Trang trí nhà ở bằng một số đồ vật Tiết 26; 27 Bài 12 Trang trí nhà ở bằng cây cảnh và hoa Tiết 28;29 Bài 13 Cắm hoa trang trí Tiết 30; 31; 32; 33 Bài 14 Thực hành: Cắm hoa Học mục I. Cắm hoa dạng thẳng đứng (II. Cắm hoa dạng nghiêng (không dạy) III. Cắm hoa dạng tỏa tròn (không dạy)) Tiết 34 Kiểm tra thực hành: Cắm hoa Tiết 35 Ôn tập chương II Tiết 36 Kiểm tra học kì I Học kì II Chương III. Nấu ăn trong gia đình Tiết 37; 38; 39 Bài 15 Cơ sở của ăn uống hợp lí Tiết 40; 41 Bài 16 Vệ sinh an toàn thực phẩm Tiết 42; 43 Bài 17 Bảo quản chất dinh dưỡng trong chế biến món ăn Tiết 44; 45; 46 Bài 18 Các phương pháp chế biến thực phẩm Dạy mục II-1. Trộn dầu dấm và II-2 trộn hỗn hợp . Không dạy các mục còn lại Tiết 47, 48 Bài 24 Tĩa hoa trang trí món ăn từ một số loại rau, củ, quả (Bài này đưa lên trước các bài thực hành chế biến món ăn không sử dụng nhiệt) Tiết 49; 50; 51; 52 Bài 19 Thực hành: Chế biến món ăn – Trộn dầu giấm rau xà lách (Không dạy bài 20. Thực hành: Trộn hỗn hợp) Tiết 53 Kiểm tra thực hành (Thực hành tự chọn) Tiết 54; 55 Bài 21 Tổ chức bữa ăn hợp lí trong gia đình Tiết 56; 57; 58 Bài 22 Quy trình tổ chức bữa ăn Tiết 59; 60 Bài 23 Thực hành: Xây dựng thực đơn Tiết 61 Ôn tập chương III Tiết 62 Kiểm tra Chương IV. Thu chi trong gia đình Tiết 63;64 Bài 25 Thu nhập gia đình Tiết 65; 66 Bài 26 Chi tiêu trong gia đình IV.1. Chi tiêu hợp lí -Phần các ví dụ. (Thay đổi số liệu ở các ví dụ cho phù hợp với thực tế) Tiết 67; 68 Bài 27 Thực hành: Bài tập tình huống về thu chi trong gia đình Tiết 69 Ôn tập chương IV Tiết 70 Kiểm tra học kì II TỔ TRƯỞNG HIỆU TRƯỞNG (Ký tờn) (Ký tờn, đúng dấu) PHềNG GD-ĐT HƯƠNG SƠN TRƯỜNG THCS ………………….…….. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRèNH MễN CễNG NGHỆ LỚP 7 (Áp dụng từ năm học 2013-2014) Cả năm: 35 tuần (52 tiết) Học kì I: 18 tuần (18 tiết) Học kì II: 17 tuần (34 tiết) Học kì I Phần một. Trồng trọt Chương I. Đại cương về kĩ thuật trồng trọt Tiết 1 Bài 1,2 Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt. Khái niệm của đất trồng và thành phần của đất trồng Tiết 2 Bài 3 Một số tính chất chính của đất trồng Tiết 3 Bài 6 Biện pháp sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất Tiết 4 Bài 4; 5 Thực hành: Xác định thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp đơn giản Thực hành: Xác định độ pH của đất bằng phương pháp so màu Tiết 5 Bài 7 Tác dụng của phân bón trong trồng trọt Tiết 6 Bài 9 Cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón thông thường Tiết 7 Bài 10 Vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng III.4. Phương pháp nuôi cấy mô (Không dạy) Tiết 8 Bài 11 Sản xuất và bảo quản giống cây trồng I.2. Sản xuất giống cây trồng bằng nhân giống vô tính (nêu thêm ví dụ: Nhân giống cây trồng bằng phương pháp nuôi cấy mô) Tiết 9 Bài 12 Sâu, bệnh hại cây trồng Tiết 10 Bài 13 Phòng trừ sâu, bệnh hại Tiết 11 Bài 8 Bài 14 Thực hành: Nhận biết một số loại phân hoá học thông thường Thực hành: Nhận biết một số loại thuốc và nhãn hiệu thuốc của thuốc trừ sâu, bệnh hại 2. Quan sát một số dạng thuốc (Khụng bắt buộc) Tiết 12 Kiểm tra 1 tiết Chương II. Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong trồng trọt Tiết 13 Bài 15, 16 Làm đất và bón phân lót. Gieo trồng cây nông nghiệp Tiết 14 Bài 17 Thực hành: Xử lí hạt giống bằng nước ấm. Tiết 15 Bài 19 Các biện pháp chăm sóc cây trồng Tiết 16 Bài 20 Thu hoạch, bảo quản và chế biến nông sản Tiết 17 Ôn tập Tiết 18 Kiểm tra học kì Học kì II Phần hai . Lâm nghiệp Chương I. Kĩ thuật gieo trồng và chăm sóc cây trồng Tiết 19 Bài 21 Luân canh, xen canh, tăng vụ Tiết 20 Bài 22 Vai trò của rừng và nhiệm vụ của trồng rừng Tiết 21 Bài 23 Làm đất gieo ươm cây rừng I.2. Phân chia đất trong vườn gieo ươm (Không dạy) Tiết 22 Bài 24 Gieo hạt và chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng Tiết 23 Bài 25 Thực hành: Gieo hạt và cấy cây vào bầu đất 1. Gieo hạt vào bầu đất (Không dạy) Tiết 24 Bài 26 Trồng cây rừng. Tiết 25 Bài 27 Chăm sóc rừng sau khi trồng Chương II. Khai thác và bảo vệ rừng Tiết 26 Bài 28 Khai thác rừng Tiết 27 Bài 29 Bảo vệ và khoanh nuôi rừng Tiết 28 ễn tập Tiết 29 Kiờm tra 1 tiết Tiết 30, 31,32 Thực hành tham quan thiờn nhiờn tỡm hiểu mụi trường địa phương Phần ba . Chăn nuôi Chương I. Đại cương về kĩ thuật chăn nuôi Tiết 33 Bài 30 Vai trò và nhiệm vụ phát triển chăn nuôi. Tiết 34 Bài 31 Giống vật nuôi I.3 Điều kiện để được công nhận là một giống vật nuôi (Không dạy) Tiết 35 Bài 32 Sự sinh trưởng và phát triển của vật nuôi II. Đặc điểm sinh trưởng, phát dục của vật nuôi (Không dạy) Tiết 36 Bài 33 Một số phương pháp chọn lọc và quản lí giống vật nuôi III. Quản lí giống vật nuôi Không dạy sơ đồ 9 và bài tập ứng dụng. Chỉ giới thiệu cho học sinh nội dung và mục đích quản lí giống vật nuôi Tiết 37 Bài 34 Nhân giống vật nuôi Tiết 38 Bài 35 Thực hành: Nhận biết và chọn một số giống gà qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều Bước 2: Đo một số chiều đo của gà mái (Không dạy) Tiết 39 Bài 36 Thực hành: Nhận biết và chọn một số giống lợn qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều I. Vật liệu và dụng cụ cần thiết (Phần chuẩn bị vật nuôi thật không phải chuẩn bị) II. Bước 2: Đo một số chiều đo (Không dạy) Tiết 40 Bài 37 Thức ăn vật nuôi Tiết 41 Bài 38 Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi Tiết 42 Bài 39 Chế biến và dự trữ thức ăn đối với vật nuôi Tiết 43 Bài 40 Sản xuất thức ăn vật nuôi Tiết 44 Bài 42 Thực hành: Chế biến thức ăn giàu gluxit bằng men Tiết 45 ễn tập Tiết 46 Kiểm tra 1 tiết Chương II. Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong chăn nuôi Tiết 47 Bài 44 Chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi Tiết 48 Bài 45 Nuôi dưỡng và chăm sóc các loại vật nuôi II. Chăn nuôi vật nuôi đực giống (Đọc thêm) Tiết 49 Bài 46 Phòng trị bệnh thông thường cho vật nuôi Tiết 50 Bài 47 Vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi Tiết 51 Ôn tập Tiết 52 Kiểm tra học kì II TỔ TRƯỞNG HIỆU TRƯỞNG (Ký tờn) (Ký tờn, đúng dấu) PHềNG GD-ĐT HƯƠNG SƠN TRƯỜNG THCS ………………….…….. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRèNH MễN CễNG NGHỆ LỚP 8 (Áp dụng từ năm học 2013-2014) Cả năm: 35 tuần (53 tiết) Học kỡ I: 18 tuần (36 tiết) Học kỡ II: 17 tuần (17 tiết) HỌC Kè I Tiờ́t Chương Bài Nội dung giảm tải Hướng dẫn thực hiện Phần một. VẼ KỸ THUẬT 1 I Bài 1. Vai trũ của bản vẽ kĩ thuật trong sản xuất và đời sống. Cả bài. Cấu trỳc bài 1 như sau: I. Khỏi niệm về bản vẽ kĩ thuật ( lồng nội dung mục I bài 8) II. Bản vẽ kĩ thuật đối với sản xuất III. Bản vẽ kĩ thuật đối với đời sống IV. Bản vẽ dựng trong cỏc lĩnh vực kĩ thuật 2 I Bài 2 Hỡnh chiếu 3 I Bài 4 Bản vẽ cỏc khối đa diện. 4 I Bài 3. Thực hành, Hình chiờ́u của vọ̃t thờ̉, Bài 5. Thực hành: 5 I Bài 6 Bản vẽ các khối trũn.x 6 I Bài 7.Thực hành: Đọc bản vẽ cỏc khối trũn xoay 7 II Bài 8. Khỏi niệm về bản vẽ kĩ thuật - Hỡnh cắt. I. Khỏi niệm bản vẽ kỹ thuật. Chuyển nội dung I về bài 1; Bài 8, dạy nội dung: Khỏi niệm về hỡnh cắt. 8 II Bài 9 Bản vẽ chi tiết. 9 II Bài 10. Thực hành Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản cú ren. 10 II Bài 11 Biểu diễn ren. 11 Bài 12. Thực hành Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản 12 II Bài 13 Bản vẽ lắp 13 II Bài 14.Thực hành: Đọc bản vẽ lắp đơn giản. Cả bài. Khụng bắt buộc. 14 II Bài 15 Bản vẽ nhà. II Bài 16. Thực hành Đọc bản vẽ nhà đơn giản. Cả bài. Khụng dạy. 15 ễn tọ̃p 16 Kiờ̉m tra Phần hai. CƠ KHÍ 17 III Bài 18 Vật liệu cơ khớ . III Bài 19. Thực hành: Vật liệu cơ khớ; Cả bài Khụng dạy. Khi dạy bài 18, mục 1, 2 giỏo viờn lấy vớ dụ về cỏc loại vật liệu kim loại, vật liệu phi kim minh họa. 18 III Bài 20. Dụng cụ cơ khớ. b) Thước cặp Khụng dạy. 19 III Bài 21. Cưa và đục kim loại. II. Đục kim loại Khụng dạy phần II bài 21 và phần II bài 22 Ghộp nội dung I - bài 21 và nội dung I - bài 22, dạy trong 1 tiết. III Bài 22. Dũa và khoan kim loại. II. Khoan kim loại III Bài 23. Thực hành: Đo và vạch dấu. Cả bài Khụng bắt buộc. 20 IV Bài 24. Khỏi niệm về chi tiết mỏy và lắp ghộp. Hỡnh 24.3 Khụng dạy. Giỏo viờn cú thể chọn thay bằng hỡnh khỏc phự hợp 21 IV Bài 25. Mụ́i ghép cụ́ định, Mụ́i ghép khụng tháo được 22 IV Bài 26: Mối ghộp thỏo được 23 IV Bài 27: Mối ghộp động 24 V Bài 29: Truyền chuyển động. 25 V Bài 30 Biến đổi chuyển động. 26 V Bài 31. Thực hành: Truyền và biến đổi chuyển động. 3. Tỡm hiểu cấu tạo và nguyờn lý làm việc của mụ hỡnh động cơ 4 kỡ Khụng bắt buộc. 27 ễn tọ̃p 28 Kiờ̉m tra thực hành Phần ba. KỸ THUẬT ĐIỆN 29 Bài 32 Vai trũ của điện năng trong sản xuất và đời sống. 30 VI Bài 33 An toàn điện 31 VI Bài 34. Thực hành: Dụng cụ bảo vợ̀ an toàn điợ̀n 32;33 VI Bài 35. Thực hành: Cứu người bị tai nạn điện. 34 Bài 36.Vật liệu kĩ thuật điện 35 ễn tập 36 VII Kiểm tra học kỡ I Học kỳ II 37 VII Bài 38 . Đồ dựng điện quang Đốn sợi đốt. 38 VII Đốn huỳnh quang 39 VII Bài 39. TH Đốn huỳnh quang 40 VII Bài 40 Đồ dựng Điện Nhiệt Bàn là điện, bếp điện, nồi cơm điờn GV lồng ghộp cỏc slkt vào ở bài 37. 41 VII Bài 41 Đồ dựng Điện-cơ Quạt điện Bếp điện III. Mỏy bơm nước Khụng dạy. 42 VII Bài 46. Mỏy biến ỏp một pha 2. Nguyờn lớ làm việc Khụng dạy. 43 VIII Bài 48 Sử dụng hợp lý điợ̀n năng. 44 TH Tớnh toỏn điện năng tiờu thụ 45 Kiểm tra chương VI,VII 46 VIII Bài 50 Đặc điểm và cấu tạo của mạng điện trong nhà. 47 VIII Bài 51 Thiết bị đúng cắt và lấy điện.. 48 VIII Bài 53,54 - Thiết bị bảo vệ của mạng điện trong nhà. - Thực hành: Cầu chỡ 49 VIII Bài 55 Sơ đồ điện 50 VIII Bài 56. Thực hành vẽ sơ đồ nguyờn lý mạch điện 51 VIII Bài 58. Thiờ́t kờ́ mạch điợ̀n 52 ễn tọ̃p 53 Kiờ̉m tra học kỳ II TỔ TRƯỞNG HIỆU TRƯỞNG (Ký tờn) (Ký tờn, đúng dấu) PHềNG GD-ĐT HƯƠNG SƠN TRƯỜNG THCS ………………….…….. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRèNH MễN CễNG NGHỆ LỚP 9 (Áp dụng từ năm học 2013-2014) Cả năm: 35 tuần (35 tiết) Học kỡ I: 18 tuần (18 tiết) Học kỡ II: 17 tuần (17 tiết) Tiờ́t Bài Nội dung giảm tải Hướng dẫn thực hiện 1 Bài 1 Giới thiệu về nghề điện dõn dụng. 2;3 Bài 2 Vật liệu dựng trong lắp đặt mạng điện trong nhà. 4;5 Bài 3 Dụng cụ dựng trong lắp đặt mạng điện 6;7 Bài 4 Thực hành: Sử dụng đụ̀ng hụ̀ đo điợ̀n. Tuỳ theo điều kiện nhà trường chỉ dạy một trong hai phương ỏn 8;9;10 Bài 5. Thực hành: Nối dõy dẫn điện. Hàn mối nối. Khụng bắt buộc. 11 Kiờ̉m tra 12;13;14 Bài 6 Thực hành Lắp mạch điện bảng điện. 15-16 Bài 7 Thực hành: Lắp mạch điện đốn ống huỳnh quang. 17 ễn tập học kỡ I 18 Kiờ̉m tra học kỳ I 19;20;21 Bài 8 Thực hành: Lắp mạch điện hai cụng tắc hai cực điều khiển hai đốn. 22;23;24 Bài 10 : Thực hành: Lắp mạch điện một cụng tắc ba cực điều khiển hai đốn. 25;26;27 Bài 9 : Thực hành: Lắp mạch điện hai cụng tắc ba cực điều khiển một đốn. 28 ễn tập 29 Kiờ̉m tra thực hành 30;31 Bài 11 Lắp đặt dõy dõ̃n của mạng điợ̀n trong nhà. 3. Quy trỡnh lắp đặt mạch điện. Khụng dạy. 32 Bài 12 Kiờ̉m tra an toàn của mạng điợ̀n trong nhà. Tớch hợp TKNL, ATĐ 33;34 ễn tọ̃p ( Lý thuyờ́t và thực hành ) 35 Kiờ̉m tra học kỳ II TỔ TRƯỞNG HIỆU TRƯỞNG (Ký tờn) (Ký tờn, đúng dấu)

File đính kèm:

  • docCÔNG NGHỆ.doc