Sinh học – Lớp 11, đề 01

Câu 1. Trao đổi nước

1. Động lực nào giúp dòng nước và các ion khoáng di chuyển được từ rễ lên lá ở những cây gỗ cao lớn hàng chục mét?

2. Giải thích vì sao cây trên cạn bị ngập úng lâu sẽ chết?

3. Hạn sinh sinh lý là gì ? Nguyên nhân dẫn đến hạn sinh sinh lý?

4. T¹i sao hiÖn t­îng ø giät chØ x¶y ra ë nh÷ng c©y bôi thÊp vµ ë nh÷ng c©y th©n th¶o?

Câu 2 . Trao đổi khoáng

1. Điều kiện để một sinh vật có khả năng sử dụng trực tiếp nitơ tự do trong không khí?

2. Thực vật bậc cao:

a. Tại sao không thể sử dụng trực tiếp được ni tơ tự do trong không khí?

b. Chúng sử dụng trực tiếp nitơ ở dạng nào?

3. Tại sao khi thiếu ánh sáng kéo dài thì quá trình đồng hoá nitơ ở thực vật cũng bị đình trệ?

 

doc19 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Ngày: 24/02/2014 | Lượt xem: 8743 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Sinh học – Lớp 11, đề 01, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tống Thành: K4 sinh Xuân Hòa Trường THPT Ng Lương Bằng – Yên Bái 01676329369 MÔN SINH HỌC – LỚP 11 ĐỀ 01 Câu 1. Trao đổi nước 1. Động lực nào giúp dòng nước và các ion khoáng di chuyển được từ rễ lên lá ở những cây gỗ cao lớn hàng chục mét? 2. Giải thích vì sao cây trên cạn bị ngập úng lâu sẽ chết? 3. Hạn sinh sinh lý là gì ? Nguyên nhân dẫn đến hạn sinh sinh lý? 4. T¹i sao hiÖn t­îng ø giät chØ x¶y ra ë nh÷ng c©y bôi thÊp vµ ë nh÷ng c©y th©n th¶o? Câu 2 . Trao đổi khoáng 1. Điều kiện để một sinh vật có khả năng sử dụng trực tiếp nitơ tự do trong không khí? 2. Thực vật bậc cao: a. Tại sao không thể sử dụng trực tiếp được ni tơ tự do trong không khí? b. Chúng sử dụng trực tiếp nitơ ở dạng nào? 3. Tại sao khi thiếu ánh sáng kéo dài thì quá trình đồng hoá nitơ ở thực vật cũng bị đình trệ? Câu 3 . Quang hợp 1. Viết phương trình tổng quát các phản ứng xảy ra ở pha sáng, pha tối và phương trình tổng hợp của hai pha trong quang hợp? Từ phương trình tổng hợp đó em rút ra nhận xét gì? 2. Trong quang hợp, để tổng hợp 1 phân tử glucoza thì thực vật C3 cần sử dụng bao nhiêu photon ánh sáng và bao nhiêu ATP và NADPH2? 3. Giải thích tại sao khi chất độc làm ức chế quá trình hoạt động của 1 loại enzim xúc tác cho quá trình chuyển hoá các chất trong chu trình Canvin thì cũng gây ức chế các phản ứng của pha sáng? Câu 4 (. Hô hấp thực vật 1. Cơ quan thực hiện quá trình hô hấp ở thực vật là gì? 2. Bản chất của quá trình hô hấp? 3. Trình bày cơ chế hô hấp với các giai đoạn hô hấp ở tế bào. Câu 5. Tuần hoàn 1. Nêu định nghĩa và nguyên nhân của mạch đập? 2. Nêu sự tiến hoá và ý nghĩa tiến hoá của tim và của hệ tuần hoàn . Câu 6 . Hô hấp động vật 1. Đặc điểm của bề mặt trao đổi khí ở động vật? 2. Động vật có những hình thức trao đổi khí chủ yếu nào? Câu7 . Cảm ứng ở thực vật 1. Nguyên nhân gây ra hướng động và cơ chế chung của hướng động. 2. Phân biệt ứng động với hướng động. Vai trò của ứng động và hướng động đối với thực vật. Câu 8. Cảm ứng động vật 1. Xinap là gì ? Liệt kê các kiểu xinap và các thành phần cấu tạo nên xinap hoá học? 2. Tại sao những người bị hạ canxi huyết lại bị mất cảm giác? 3. Chất trung gian hoá học có vai trò như thế nào trong lan truyền xung động thần kinh qua xinap? 4. Tại sao atropin lại có khả năng làm giảm đau ở người? Câu 9 . Sinh sản thực vật 1. Sinh sản hữu tính là gì ? ở thực vật có hoa sinh sản hữu tính diễn ra như thế nào? 2. Trình bày nguồn gốc của quả và hạt. Câu 10 . Sinh sản động vật 1. Phân biệt động vật đơn tính với động vật lưỡng tính, nêu ưu điểm và nhược điểm của động vật lưỡng tính. 2. Trong quá trình tiến hoá, động vật tiến từ dưới nước lên sống trên cạn sẽ gặp những trở ngại gì liên quan đến sinh sản? những trở ngại đó đã được khắc phục như thế nào? MÔN SINH HỌC – LỚP 11 ĐỀ 02 Câu 1: THOÁT HƠI NƯỚC Ở TV/10 Nªu c¸c con ®­êng mÊt n­íc ë c©y? b. Cho bảng số liệu sau: STT Loài thực vật Áp suất thẩm thấu của tế bào 1 Rong đuôi chó 3,11 atm 2 Bèo hoa dâu 3,45 atm 3 Cây mướp 8,79 atm 4 Cây bắp cải 10,34 atm 5 Cây phi lao 19,27 atm 6 Cây xương rồng 26, 15 atm Từ bảng số liệu trên có thể rút ra nhận xét gì? Nêu cơ sở của những nhận xét đó. Câu 2 . VAI TRÒ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ KHOÁNG/21 a. Dư lượng nitrat cao trong các loại rau xanh ảnh hưởng như thế nào tới sức khoẻ con người? b. Nêu các điều kiện cơ bản để xảy ra quá trình cố định nitơ khí quyển (N2). c. Có ý kiến cho rằng: Khi làm tăng độ thoáng của đất có thể dẫn đến làm giảm lượng nitơ trong đất. Hãy cho biết quan điểm của em. Câu 3 . QUANG HỢP Ở TV C3-C4/41 a. So sánh sự khác nhau về cấu trúc lục lạp mô giậu và lục lạp bao bó mạch ở thực vật C4. Ng­êi ta tiÕn hµnh c¸c thÝ nghiÖm sau: - ThÝ nghiÖm 1: Trång thùc vËt C3 vµ thùc vËt C4 trong nhµ kÝnh vµ cã thÓ ®iÒu chØnh ®­îc nång ®é oxi. - ThÝ nghiÖm 2: §­a thùc vËt C3 vµ thùc vËt C4 vµo trong chu«ng thuû tinh kÝn vµ chiÕu s¸ng liªn tôc. - ThÝ nghiÖm 3: §o c­êng ®é quang hîp (mg CO2 / dm2 l¸. giê) cña thùc vËt C3 vµ thùc vËt C4 ë c¸c ®iÒu kiÖn c­êng ®é ¸nh s¸ng m¹nh, nhiÖt ®é cao. Dùa vµo c¸c thÝ nghiÖm trªn, cã thÓ ph©n biÖt ®­îc thùc vËt C3 vµ C4 kh«ng? Câu 4 . QUANG HỢP VÀ HÔ HẤP Ở TV/37-52 So sánh quá trình photphorin hóa quang hợp và photphorin hóa oxi hóa. Tại sao thực vật C4 và thực vật CAM không có hô hấp sáng? Câu 5 . CẢM ỨNG Ở TV/97 Phân biệt hướng động và ứng động ở thực vật. Ánh sáng đơn sắc nào có hiệu quả nhất đối với vận động theo ánh sáng ? Câu 6 . Nêu những biến đổi xảy ra trong quá trình chín của quả và hạt. Vì sao muốn quả chín nhanh người ta phải ủ kín? HOOC MÔN ỨC CHẾ Ở TV/141 Nêu các kiểu quả không hạt được tạo nên trong tự nhiên. Dựa trên cơ sở khoa học nào, người ta tạo ra quả không hạt. SS HỮU TÍNH Ở TV/160 Câu 7 . TÕ bµo hång cÇu kh«ng cã nh©n cßn tÕ bµo b¹ch cÇu th× cã nh©n. CÊu t¹o nh­ vËy phï hîp víi chøc n¨ng nh­ thÕ nµo? b. Nhân dân ta thường nói : “ Khớp đớp tim”. Em hãy giải thích cơ sở khoa học của câu nói trên. Câu 8 . CẢM ỨNG Ở ĐV/108 Nêu đặc điểm của quá trình truyền tin qua xináp hoá học. b. Hãy cho biết, sự dẫn truyền xung thần kinh ở dây giao cảm và đối giao cảm thì ở dây thần kinh nào sẽ nhanh hơn? Tại sao? Câu 9 : HÔ HẤP Ở ĐV/72 Quá trình trao đổi khí ở côn trùng diễn ra như thế nào? Ưu điểm của hình thức trao đổi khí đó? b. V× sao nãi h« hÊp ë chim ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt so víi ®éng vËt ë trªn c¹n? Câu 10 . SS Ở ĐV/171 a. Nªu chiÒu h­íng tiÕn hãa trong sinh s¶n h÷u tÝnh ë ®éng vËt ? b. Thể vàng có tồn tại suốt trong thời kì mang thai ở người phụ nữ không? Vì sao? c.Trình bày cơ chế ngăn cản không cho tinh trùng khác xâm nhập vào tế bào trứng trong quá trình thụ tinh? MÔN SINH HỌC – LỚP 11 ĐỀ 03 Tống Thành: K4 sinh Xuân Hòa Trường THPT Ng Lương Bằng – Yên Bái 01676329369 PHẦN SINH LÝ THỰC VẬT Phần Trao đổi nước ở thực vật . Câu 1. Chú thích vào các mũi tên trên hình vẽ để chỉ ra các con đường hấp thụ nước từ đất vào đến mạch gỗ. Phân tích 2 con đường vận chuyển đó? Phần Trao đổi khoáng và nitơ Câu 2. Trong cơ thể thực vật, để có thể hình thành các hợp chất chứa nitơ và các hợp chất thứ cấp khác có sự tham gia của các quá trình sinh lý nào? Phần quang hợp . Câu 3. Phân biệt con đường photphorin hóa vòng và photphorin hóa không vòng trong quang hợp? Phần hô hấp ở thực vật . Câu 4. Trình bày về năng lượng hô hấp ở thực vật? Phần Cảm ứng ở thực vật . Câu 5. Trình bày thí nghiệm chứng minh vai trò của auxin trong vận động hướng động của thực vật? Vì sao hướng động xảy ra chậm, trong khi ứng động xảy ra nhanh. Phần Sinh sản ở thực vật . Câu 6. Ở một loài thực vật thụ tinh kép, khi quan sát 1 tế bào sinh dưỡng bình thường đang ờ kì giữa của nguyên phân thấy có 48 cromatit. Giả sử quá trình thụ tinh của hạt phấn đạt 87,5%, của noãn là 100% đã hình thành 56 hợp tử lưỡng bội sau đó thành 56 hạt chắc. (giả thiết các hạt phấn tham gia thụ phấn đều thụ tinh) a. Tính số lượng nhiễm sắc thể đơn tương đương nguyên liệu môi trường nội bào cung cấp cho các tế bào sinh tinh và sinh trứng thực hiện quá trình phân bào cho đến lúc hoàn thành sự thụ tinh để đạt số hạt nói trên? b. Tính số lượng nhiễm sắc thể đơn đã bị tiêu biến trong quá trình phân bào cho đến khi hoàn thành thụ tinh từ tất cả các tế bào sinh trứng và sinh tinh nói trên? PHẦN SINH LÝ ĐỘNG VẬT Phần Hô hấp – Tuần hoàn . Câu 7. a. Vạch đường đi của một phân tử oxi không khí đến tế bào có trong cánh tay của bạn, kể tên các cấu trúc có thể gặp trên đường đi đó? b. Tưởng tượng đường đi của 1giọt máu trong tĩnh mạch phổi qua tim và vòng quanh cơ thể rồi lại trở về tĩnh mạch phổi. nêu rõ các ngăn tim, van tim và các loại mạch gặp trong hành trình tuần hoàn đó? Câu 8. Ở người, một số cơ chế được hoạt hóa trong trường hợp số lượng hồng cầu bị giảm nghiêm trọng. Một số cơ quan (bộ phận), chất được tiết ra, cơ quan đích và sự đáp ứng sinh học được liệt kê trong danh sách dưới đây (1-13). Hãy xem và điền các số thích hợp vào các ô thích hợp ở trong bảng. 1. Gan. 2. Thận. 3.Tim. 4. Chất Erythropietin. 5. Phổi. 6. Lách. 7. Tủy xương. 8. Hoocmon chống mất nước ADH. 9. Renin. 10. Các hoocmon sinh dục nam. 11. Ađrelanin. 12. Tăng tạo hồng cầu. 13. Tăng lượng glucozơ trong máu. Tác nhân kích thích Cơ quan, mô bị kích thích Chất được tiết ra Cơ quan đích Sự đáp ứng sinh học Giảm số lượng hồng cầu (Học sinh chỉ kẻ bảng và điền số thích hợp vào bài làm). Phần Cảm ứng . Câu 9. Sự khác nhau giữa lan truyền xung thần kinh: a. trên sợi thần kinh có bao mielin và trên sợi trục thần kinh không có baomielin? b. trên sợi thần kinh và trong cung phản xạ? Phần Sinh sản ở động vật . Câu 10. a. Nhau thai có những chức năng gì? Phân tích rõ các chức năng đó? b. Phân tích cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai. Tống Thành: K4 sinh Xuân Hòa Gặp Ngô Thế Dũng Thạch An Cao Bằng Trường THPT Ng Lương Bằng – Yên Bái 01676329369 MÔN SINH HỌC – LỚP 11 ĐỀ 04 Câu 1: SỰ HẤP THỤ NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG Ở RỄ/6 Nước được hấp thụ từ đất vào cây qua rễ theo hai con đường : Đó là hai con đường nào ? Nêu những đặc điểm lợi và bất lợi của hai con đường đó? Hệ rễ đã khắc phục đặc điểm bất lợi của hai con đường đó bằng cách nào ? Câu 2: HIỆN TƯỢNG CO NGHUYÊN SINH/44-SLTV Cho tế bào thực vật đã phát triển đầy đủ vào một dung dịch .Hãy cho biết : Khi nào sức căng trương nước T xuất hiện và tăng ? Khi nào T cực đại và khi T cực đại thì bằng bao nhiêu ? Khi nào T giảm và T giảm đến O ? Một cây được tưới nước và bón phân bình thường.Hãy nêu những trường hợp T có thể tăng ? Câu 3: DINH DƯỠNG N Ở TV/29 a) Hãy giải thích tại sao tồn tại hai nhóm vi khuẩn cố định nitơ : nhóm tự do và nhóm cộng sinh ? b) Có ý kiến cho rằng “ Khi chu trình Crep ngừng hoạt động thì cây bị ngộ độc NH3” Điều đó có đúng không ?Vì sao? c) Chứng minh mối liên quan chặt chẽ giữa quá trình hô hấp với quá trình dinh dưỡng khoáng và trao đổi nitơ ? d) Người ta vận dụng mối quan hệ này trong thực tiễn trồng trọt như thế nào . Câu 4: QUANG HỢP Ở TV C3/40 Về quá trình quang hợp : Ở thực vật C3,khi tắt ánh sáng hoặc giảm CO2 thì chất nào tăng ,chất nào giảm?Giải thích ? Giải thích tại sao khi nồng độ CO2 trong dung dịch nuôi tảo tăng thì bọt khí O2 lại nổi lên nhiều hơn? Câu 5: HÔ HẤP VÀ QUANG HỢP Ở TV C3,C4/40-53 Hãy trả lời các câu hỏi sau đây liên quan đến hai nhóm thực vật C3 và C4 : So sánh sự khác nhau giữa chúng về cơ quan quang hợp So sánh sự khác nhau về cấu trúc lục lạp mô giậu và lục lạp bao bó mạch ở thực vật C4? Vì sao nói hô hấp sáng gắn liền với thực vật C3 ? Câu 6. a)Mạch đập ở cổ tay và thái dương có phải do máu chảy trong hệ mạch gây nên hay không ?Giải thích ? b) Hãy nêu những đặc điểm hô hấp ở cá và chim ? HÔ HẤP Ở ĐV/71 Câu 7. HÔC MÔN SINH TRƯỞNG Ở ĐV/152 : Hãy nêu thành phần của dịch tụy được tiết ra từ phần ngoại tiết của tuyến tuỵ ?Vì sao tripxin được xem là enzym quan trọng nhất trong sự phân giải protein? Câu 8:( 2 điểm ) CẢM ỨNG Ở TV/97 Giải thích vì sao quá trình vận động hướng động và vận động cảm ứng lại có sự khác nhau về thời gian phản ứng với các yếu tố tác động của môi trường ?Cho ví dụ? Câu 9. CẢM ỨNG Ở ĐV/107 a)Những nhóm động vật sau thuộc dạng thần kinh nào: thuỷ tức,giun tròn,côn trùng,cá miệng tròn,hải quì ,lưỡng cư ,bò sát ,thân mềm,thỏ ,giun đốt. b)Nêu đặc điểm cấu tạo của các dạng thần kinh trên và rút ra chiều hướng tiến hoá của hệ thần kinh. Câu 10: CƠ CHẾ ĐIỀU HÒA SS/180 Dựa vào sự biến động về nồng độ hoocmôn sinh sản trong thời kỳ mang thai của phụ nữ hãy cho biết : tại sao nang trứng không chín ,chín không rụng và không có kinh nguyệt trong thời kỳ phụ nữ mang thai ? Câu 11: SS VÔ TÍNH Ở TV/161 Nêu ưu điểm và nhược điểm của phương pháp giâm ,chiết cành ? Câu 12: SS HỮU TÍNH Ở TV/163-166 Dựa trên nguyên tắc nào người ta tạo quả không hạt ? ------------------------------------------------Hết-------------------------------------------------- Tống Thành: K4 sinh Xuân Hòa Gặp Ngô Thế Dũng Thạch An Cao Bằng Trường THPT Ng Lương Bằng – Yên Bái 01676329369 MÔN SINH HỌC – LỚP 11 ĐỀ 05 C©u 1: So s¸nh sù thay ®æi vÒ nång ®é cña c¸c hoocm«n: FSH, LH, ¬str«gen vµ pr«gestªr«n ë ng­êi phô n÷ tr­ëng thµnh trong giai ®o¹n tr­íc khi trøng rông vµ sau khi trøng rông. Gi¶i thÝch t¹i sao cã sù thay ®æi ®ã? CƠ CHẾ ĐIỀU HÒA SS Ở ĐV/176 C©u 2: §å thÞ sau ®©y m« t¶ ®iÖn thÕ ho¹t ®éng cña mét n¬ron: A B C D E Tr×nh bµy chiÒu dÞch chuyÓn cña c¸c ion Na+ vµ K+ qua mµng sîi trôc cña n¬ron ë c¸c giai ®o¹n: AB, BC, CD vµ DE (Kh«ng tÝnh ®Õn ho¹t ®éng cña b¬m Na-K). ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG/117 C©u 3: Hô HẤP Ở ĐV/72 a. Tõ ®Æc ®iÓm h« hÊp cña c¸c nhãm ®éng vËt: Õch, nh¸i, bß s¸t, chim vµ thó h·y chØ ra h­íng tiÕn ho¸ cña hÖ h« hÊp ë ®éng vËt? b. T¹i sao nãi chim lµ ®éng vËt trªn c¹n trao ®æi khÝ cã hiÖu qu¶ nhÊt? C©u 4: TUẦN HOÀN MÁU/79 a. Tr×nh bµy cÊu t¹o cña c¬ tim phï hîp víi chøc n¨ng ? b. So s¸nh sù kh¸c nhau tuÇn hoµn kÝn vµ tuÇn hoµn hë? C©u 5: SS VÔ TÍNH Ở TV/160 Tại sao đối với cây ăn quả lâu năm người ta thường nhân giống bằng phương pháp chiết cành? C©u 6: SỰ HẤP THỤ NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG TRONG CÂY/7 Một cây thuộc loài thực vật ẩm sinh mọc trong đất có nồng độ muối cao, mặc dù đã được tưới nước cây này vẫn bị héo. a. Cho biết 3 giá trị đo được về thế nước của cây trên là: – 5 atm, - 1 atm và – 8 atm. Hãy xếp các giá trị trên tương ứng với thế nước ở lá, rễ và đất? b. Để cây không bị héo có thể sử dụng phương pháp nào trong các phương pháp sau là hiệu quả nhất, giải thích tại sao? + Tăng độ ẩm không khí. + Tưới nước tiếp tục cho cây. + Phủ một lớp sáp trên bề mặt lá. + Đưa cây vào bóng râm. C©u 7: CƠ CHẾ HẤP THỤ NƯỚC VÀ ION KHOÁNG Ở RỄ CÂY/7 Chọn phuơng án trả lời đúng và giải thích phương án đó? Giả sử một cây bị thiếu vòng đai caspari ở rễ. Cây này sẽ không có khả năng cố định nitơ. không có khả năng vận chuyển nước và các chất khoáng lên lá. không có khả năng kiểm tra lượng nước và các chất khoáng hấp thu. có khả năng tạo áp suất rễ cao hơn so với các cây khác. C©u 8: DINH DƯỠNG N Ở TV/23 Các ion nitơ sau khi được hấp thụ vào rễ sẽ biến đổi như thế nào? Viết các phương trình biến đổi đó? C©u 9: QUANG HỢP Ở NHÓM TV C4/42 Trong điều kiện nhiệt độ cao, trong lục lạp lượng ôxi hòa tan cao hơn lượng CO2, Cây nào dưới đây quá trình quang hợp không giảm. Vì sao? + Dưa hấu, Ngô, Lúa nước, Rau cải,bí ngô. C©u 10: (1,0 ®iÓm) QUANG HỢP Ở CÁC NHÓM TV C3,C4 CAM/43 a. Vì sao ở thực vật C3 chu trình Canvin – Benson không cần sự tham gia trực tiếp của ánh sáng nhưng cũng không xảy ra vào ban đêm? b. Vì sao ở thực vật CAM loại bỏ hoàn toàn tinh bột ở lục lạp thì quá trình cố định CO2 ban đêm không tiếp tục xảy ra? C©u 11: HÔ HẤP Ở TV/52 So sánh sự khác nhau giữa hô hấp sáng và hô hấp tối (không cần ánh sáng)? C©u 12: HOOC MÔN ỨC CHẾ/140 Bạn cần nhiều quả lê cho buổi liên hoan nhưng chúng còn xanh. Bằng cách nào trong các cách sau làm cho chúng chín nhanh? Giải thích? + Cho lê vào trong tối. + Cho lê vào tủ lạnh. + Cho lê ra cạnh của sổ. + Gói lê vào tờ giấy nâu cùng các quả táo đã chín. C©u 13: CẢM ỨNG Ở TV/97 Thế nào là vận động theo đồng hồ sinh học? Giải thích. C©u 14: SS Ở TV/160 Trình bày vai trò của hạt đối với sự hình thành và phát triển của quả? Từ những hiểu biết đó có thể ứng dụng gì vào thực tế trồng trọt? MÔN SINH HỌC – LỚP 11 ĐỀ 06 Tống Thành: K4 sinh Xuân Hòa Gặp Ngô Thế Dũng Thạch An Cao Bằng Trường THPT Ng Lương Bằng – Yên Bái 01676329369 Câu 1: SỰ HẤP THỤ NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG Ở RỄ/6 Chức năng của rễ? Trình bày đặc điểm cấu tạo của rễ thích nghi với chức năng hút nước và muối khoáng? Tại sao nói: Thoát hơi nước là tai họa tất yếu của cây? Câu 2: DINH DƯỠNG N Ở TV/25 Vì sao đất chua thường nghèo dinh dưỡng? Nitơ cung cấp cho cây có thể được cung cấp từ những nguồn nào? Thực vật hô hấp hiếu khí nhưng VSV cộng sinh lại cố định nito trong điều kiện kị khí. Cây khắc phục hiện tượng này như thế nào? Nồng độ NH4+ cao có ảnh hưởng gì cho cây? Cây khắc phục điều đó ra sao? Câu 3: QUANG HỢP Ở TV C4/42 Cho hình vẽ: Hình vẽ trên mô tả cấu trúc lá của nhóm thực vật nào? Giải thích? Ghi chú thích cho các chữ cái và chữ số ở hình vẽ trên. Phân biệt cấu trúc của lục lạp ở tế bào A và B. Câu 4: HÔ HẤP Ở TV/51 Hệ số hô hấp là gì? Có nhận xét gì về hệ số hô hấp của hạt cây họ lúa và hạt hướng dương trong quá trình nảy mầm? Tính năng lượng thu được trong các giai đoạn của quá trình hô hấp khi oxi hóa hết 18g Glucozo? Câu 5: TUẦN HOÀN MÁU /78 Vận tốc dòng máu, huyết áp khác nhau như thế nào ở các loại mạch? Vẽ đồ thị thể hiện. Đặc điểm cấu tạo của hồng cầu: hình đĩa, lõm hai mặt mang lại những lợi thế gì? Câu 6: HÔ HẤP Ở ĐV/71 Tại sao nói: Trao đổi khí ở Chim hiệu quả hơn trao đổi khí ở Thú? Mô tả hoạt động trao đổi khí ở cá xương? Tại sao vớt cá lên cạn sau một thời gian sẽ bị chết? Các bề mặt trao đổi khí có đặc điểm gì? Câu 7: CẢM ỨNG Ở TV/97 Giải thích hiện tượng tự vệ ở cây trinh nữ? Mô tả thí nghiệm chứng minh tính hướng đất ( hướng trọng lực) của cây? Giải thích kết quả quan sát được. HƯỚNG ĐỘNG/97 Câu 8: CƠ CHẾ HÌNH THÀNH ĐIỆN THẾ NGHỈ/ 115 Cơ chế hình thành điện thế nghỉ? Có nhận xét gì về điện thế nghỉ ở các tế bào khác nhau? Giải thích? Phản xạ và cảm ứng có gì giống và khác nhau? Có phải ở tất cả các đối tượng động vật đều có phản xạ không? Tại sao? Câu 9: TÍNH TOÀN NĂNG CỦA TB- SS VÔ TÍNH HỮU TÍNH CỦA TV/159 Ứng dụng phương pháp nuôi cấy mô tế bào trong sản xuất giống cây trồng có những ưu điểm gì? Cơ sở khoa học của phương pháp này? Mô tả cấu tạo của hoa? Nêu một số ưu điểm của sinh sản hữu tính? Câu 10: CƠ CHẾ ĐIỀU HÒA SS/180 FSH và LH có tác dụng khác nhau như thế nào ở con cái và con đực? Tại sao khi trứng chín và rụng, được thụ tinh, phát triển thành phôi thai thì sẽ không có trứng nào khác rụng trong khoảng thời gian đó? Đề 7 Câu 1: CƠ CHẾ ĐỂ DÒNG NƯỚC MỘT CHIỀU TỪ RỄ VÀO ĐẤT LÊN THÂN/8 a. Tại sao hiện tượng ứ giọt chỉ xảy ra ở cây thân bụi và cây thân thảo? Thí nghiệm chứng minh có hiện tượng ứ giọt? b. Vì sao khi cây bị hạn hàm lượng axit abxixic tăng? Câu 2: VAI TRÒ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ KHOÁNG/21 a. Khi quán sát các ruộng cây bị thiếu các nguyên tố khoáng người ta nhận thấy có 2 nguyên tố mà khi cây thiếu 1 trong 2 nguyên tố đều có biểu hiện: lá vàng, vàng lá bắt đầu từ đỉnh lá, sau đó héo và rụng, ra hoa giảm. Đó là 2 nguyên tố nào? Nêu cách kiểm tra sự thiếu hụt nguyên tố đó? b. Mối quan hệ của nguyên tố phôtpho đối với cây trồng như thế nào? (Dạng hấp thụ. Vai trò, triệu chứng khi thiếu). Vì sao khi bón phân lân cho cây người ta thường đào thành rãnh quanh gốc? Câu 3. QUANG PHỔ A/S/33 a. Tính năng lượng cần thiết để hình thành 1 phân tử glucoz đối với ánh sáng đỏ và ánh sáng xanh tím ? b. Đối với quang hợp, tia sáng đơn sắc nào có hiệu ứng quang hoá mạnh nhất ? Tại sao ? Câu 4: HƯỚNG ĐỘNG/97 a.Cho một số hạt đậu nảy mầm trọng mùn cưa ướt trên 1 cái rây đặt nằm ngang. Rễ cây mọc xuống, thò ra ngoài rây, nhưng sau 1 thời gian thì cong lại chui vào trong rây. Em hãy giải thích hiện tượng nói trên. Nếu đặt rây nằm nghiêng 45°, rễ cây sẽ phản ứng như thế nào ? Giải thích? b.Có 2 lọ thí nghiệm được bịt kín, bên trong chứa số lượng hạt như nhau: 1 lọ đựng hạt nảy mầm, 1 lọ đựng hạt khô. Sau 1 thời gian dùng nhiệt kế đo nhiệt độ của 2 lọ kết quả sẽ như thê nào/ giải thích? Câu 5: HOOC MÔN SINH TRƯỞNG TV/140 Trình bày thí nghiệm chứng minh tác dụng sinh lý ưu thế đỉnh sinh trưởng của auxin và tác dụng ngược lại của xitokinin trên hạt đậu đang nảy mầm ? Câu 6: máu a. Erythropoietin là một loại thuốc, vì sao người tập thể thao thường dùng loại thuốc này? Dự đoán hậu quả về lâu dài khi dùng loại thuốc này? b.Bệnh nhân với bệnh giảm chức năng thận thường thiếu máu. Mặt khác,Một số người bị u tại thận lại bị chứng tăng sản hồng cầu quá mức . Giải thích hiện tượng này? Câu 7: a.Bệnh nhân mắc chứng bệnh do vi khuẩn hoại thư gây nên. Bác sĩ đã chữa bệnh cho bệnh nhân bằng cách cho bệnh nhân vào buồng chứa oxi. Giải thích cơ sở khoa học của việc làm đó? b. Giải thích vì sao nếu lấy hết CO2 trong máu thì hoạt động hô hấp, tuần hoàn sẽ rất yếu và các tế bào mô lại bị thiếu ôxy ? Câu 8: a.Một số cơ trơn có khả năng hoạt động tự động . Đó là nó hoạt động không cần kích thích bên ngoài nào. Để giải thích khả năng hoạt động tự động của cơ trơn thì phải dựa vào nững gì bạn biết về điện thế màng? b.Nếu bạn có 2 sợi dây TK cùng đường kính, nhưng 1 bị melin hoá còn 1 thì không. Vậy dây TK nào tạo điện thế hoạt động có hiệu quả năng lượng hơn? Câu 9: a. Trình bày các nguồn cung cấp nitơ cho cây xanh ? Người ta thường khuyên rằng:"Rau xanh vừa tưới phân đạm xong không nên ăn ngay". Hãy giải thích lời khuyên đó? b.Quan sát màu sắc lá của 1 số cây thấy lá không có màu xanh nhưng vẫn sống bình thường. Giải thích và chứng minh quan điểm giải thích của mình? Câu 10: a. Vì sao khi trứng không thụ tinh, thể vàng tiêu biến? Điều này có ý nghĩa gì? b. Vì sao trứng được thụ tinh khi đã di chuyển được 1/3 đoạn đường trong ống dẫn trứng mà hiếm khi xảy ra ở vị trí khác? MÔN SINH HỌC – LỚP 11 ĐỀ 07 Tống Thành: K4 sinh Xuân Hòa Gặp Ngô Thế Dũng Thạch An Cao Bằng Trường THPT Ng Lương Bằng – Yên Bái 01676329369 Câu DINH DƯỠNG N Ở TV/25 Các ion nitơ sau khi được hấp thụ vào rễ sẽ biến đổi như thế nào? Viết các phương trình biến đổi đó? Câu 2. QUANG HỢP Ở TV C3-C4/40 a. So sánh sự khác nhau về cấu trúc lục lạp mô giậu và lục lạp bao bó mạch ở thực vật C4. Ng­êi ta tiÕn hµnh c¸c thÝ nghiÖm sau: - ThÝ nghiÖm 1: Trång thùc vËt C3 vµ thùc vËt C4 trong nhµ kÝnh vµ cã thÓ ®iÒu chØnh ®­îc nång ®é oxi. - ThÝ nghiÖm 2: §­a thùc vËt C3 vµ thùc vËt C4 vµo trong chu«ng thuû tinh kÝn vµ chiÕu s¸ng liªn tôc. - ThÝ nghiÖm 3: §o c­êng ®é quang hîp (mg CO2 / dm2 l¸. giê) cña thùc vËt C3 vµ thùc vËt C4 ë c¸c ®iÒu kiÖn c­êng ®é ¸nh s¸ng m¹nh, nhiÖt ®é cao. Dùa vµo c¸c thÝ nghiÖm trªn, cã thÓ ph©n biÖt ®­îc thùc vËt C3 vµ C4 kh«ng? Câu 3 CẢM ỨNG/97 Phân biệt hướng động và ứng động ở thực vật. b. Ánh sáng đơn sắc nào có hiệu quả nhất đối với vận động theo ánh sáng Câu 4: A/H CỦA NỒNG ĐỘ CO 2 ĐẾN QH Đồ thị sau biểu diễn sự thay đổi tốc độ cố định CO2 của một thực vật theo cường độ ánh sáng và nồng độ CO2 trong không khí Tốc độ cố định CO2 CO2 300 ppm CO2 150 ppm a b Cường độ ánh sáng Câu 5 TIÊU HÓA Ở ĐV/64 Hãy nêu thành phần của dịch tụy được tiết ra từ phần ngoại tiết của tuyến tuỵ ?Vì sao tripxin được xem là enzym quan trọng nhất trong sự phân giải protein? Câu 6 HÔ HẤP Ở ĐV/73 Tại sao nói ở cá dòng nước chảy một chiều và gần như là liên tục qua mang ? Câu 7. SỰ LAN TRUYỀN XUNG THÂN KINH/118 Sự khác nhau giữa lan truyền xung thần kinh: a. trên sợi thần kinh có bao mielin và trên sợi trục thần kinh không có baomielin? b. trên sợi thần kinh và trong cung phản xạ? Câu 8 SS HỮU TÍNH Ở ĐV/177 1. Phân biệt động vật đơn tính với động vật lưỡng tính, nêu ưu điểm và nhược điểm của động vật lưỡng tính. 2. Trong quá trình tiến hoá, động vật tiến từ dưới nước lên sống trên cạn sẽ gặp những trở ngại gì liên quan đến sinh sản? những trở ngại đó đã được khắc phục như thế nào? Câu 9: DINH DƯỠNG N Ở TV/29 a) Hãy giải thích tại sao tồn tại hai nhóm vi khuẩn cố định nitơ : nhóm tự do và nhóm cộng sinh ? b) Có ý kiến cho rằng “ Khi chu trình Crep ngừng hoạt động thì cây bị ngộ độc NH3” Điều đó có đúng không ?Vì sao? c) Chứng minh mối liên quan chặt chẽ giữa quá trình hô hấp với quá trình dinh dưỡng khoáng và trao đổi nitơ ? d) Người ta vận dụng mối quan hệ này trong thực tiễn trồng trọt như thế nào Câu 10: QUANG PHỔ/44 a. Tính năng lượng cần thiết để hình thành 1 phân tử glucoz đối với ánh sáng đỏ và ánh sáng xanh tím ? b. Đối với quang hợp, tia sáng đơn sắc nào có hiệu ứng quang hoá mạnh nhất ? Tại sao ? ..................................................... HẾT........................................................... MÔN SINH HỌC – LỚP 11 ĐỀ 08 Tống Thành: K4 sinh Xuân Hòa Gặp Ngô Thế Dũng Thạch An: Cao Bằng – Cao Sơn: Lào cai Trường THPT Ng Lương Bằng – Yên Bái 01676329369 Câu 1: Khi trồng cây trên đất có chứa hàm lượng muối vô cơ cao thì tốc độ sinh trưởng của cây sẽ như thế nào? Giải thích? TRAO ĐÔI KHOÁNG Ở TV/21 Câu 2. Tại sao môi trường quá thừa hay quá thiếu ánh sáng đều làm giảm sự đồng hoá CO2 ở cây xanh? ẢNH HƯỞNG CỦA A/S ĐẾN QH/45 Câu 3. Cho rằng đất có pH axít thì đất sẽ nghèo chất dinh dưỡng. TRAO ĐỔI KHOÁNG Ở TV/20 a. Điều này đúng hay sai? Giải thích? b. Có những biện pháp nào để làm tăng độ màu mỡ của đất? Câu 4. Sự tiêu hoá hoá học ở dạ dày diễn ra như thế nào? Thức ăn sau khi được tiêu hoá ở dạ dày được chuyển xuống ruột từng đợt với lượng nhỏ có ý nghĩa gì? Trình bày cơ chế của hiện tượng trên. TIÊU HÓA Ở ĐV/67 Câu 5. Tại sao pH trung bình của máu chỉ dao động trong giới hạn hẹp: 7,35 - 7,45? VAI TRÒ CỦA HỆ ĐỆM TRONG CÂN BẰNG PH NỘI MÔI/86 Câu 6. Đồ thị sau biểu diễn sự thay đổi tốc độ cố định CO2 của một thực vật theo cường độ ánh sáng và nồng độ CO2 trong không khí ẢNH HƯỞNG CỦA CO2 ĐẾN QH/45 Tốc độ cố định CO2 CO2 300 ppm CO2 150 ppm

File đính kèm:

  • docHoc sinh gioi 11.doc