Tiết 9, giảng văn: Vi Hành

A. PHẦN CHUẨN BỊ

I. YÊU CẦU BÀI DẠY

1. Giúp HS :

- Cảm nhận được T.yêu nước của NAQ qua việc lật tẩy âm mưu của TDP

và chân dung bù nhìn Khải Định. Tập trung vào h.c sáng tác.

- Những sáng tạo độc đáo của ngòi bút truyện ngắn hiện đại NAQ, tài

châm biếm sắc sảo, phong phú của Ng.

- Rèn kĩ năng phân tích.

2. GDHS : lòng yêu nước và kính yêu Bác.

II. CHUẨN BỊ

- GV: SGK, SGV, học tốt văn 12, Truyện và kí NAQ.

- HS : SGK, soạn theo hướng dẫn.

B. PHẦN TRÊN LỚP:

* Ổn định tổ chức

I. KIỂM TRA BÀI CŨ: (7)

1. Câu hỏi:

Nêu và p.tích q.điểm sáng tác của HCM?

2. Đáp án:

- Ng xem văn nghệ là một hoạt động tinh thần phong phú và phục vụ có

hiệu quả chónự nghiệp CM.

- Ng đặc biệt chú ý đến đối tượng thưởng thức và tiếp nhận VC.

- TPVC phải có tính chân thật

II. BÀI MỚI:

* Lời vào bài (1): “Vi hành” như chúng ta đã biết là áng văn xuôi hiện đại nhiều tầng nội dung ý nghĩa, nhiều giá trị nổi bật vô cùng hấp dẫn, thú vị là ở NT châm biếm đả kích đặc sắc.

doc3 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Ngày: 28/02/2014 | Lượt xem: 1042 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiết 9, giảng văn: Vi Hành, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: TiÕt 9, Gi¶ng v¨n VI HµNH (TrÝch “Nh÷ng bøc th­ göi c« em hä” do t¸c gi¶ tù dÞch tõ tiÕng An Nam ) NguyÔn ¸i Quèc A. PhÇn chuÈn bÞ I. Yªu cÇu bµi d¹y 1. Gióp HS : - C¶m nhËn ®­îc T.yªu n­íc cña NAQ qua viÖc lËt tÈy ©m m­u cña TDP vµ ch©n dung bï nh×n Kh¶i §Þnh. TËp trung vµo h.c s¸ng t¸c. - Nh÷ng s¸ng t¹o ®éc ®¸o cña ngßi bót truyÖn ng¾n hiÖn ®¹i NAQ, tµi ch©m biÕm s¾c s¶o, phong phó cña Ng. - RÌn kÜ n¨ng ph©n tÝch. 2. GDHS : lßng yªu n­íc vµ kÝnh yªu B¸c. II. ChuÈn bÞ - GV: SGK, SGV, häc tèt v¨n 12, TruyÖn vµ kÝ NAQ. - HS : SGK, so¹n theo h­íng dÉn. B. PhÇn trªn líp: * æn ®Þnh tæ chøc I. KiÓm tra bµi cò: (7’) 1. C©u hái: Nªu vµ p.tÝch q.®iÓm s¸ng t¸c cña HCM? 2. §¸p ¸n: - Ng xem v¨n nghÖ lµ mét ho¹t ®éng tinh thÇn phong phó vµ phôc vô cã hiÖu qu¶ chãnù nghiÖp CM. - Ng ®Æc biÖt chó ý ®Õn ®èi t­îng th­ëng thøc vµ tiÕp nhËn VC. - TPVC ph¶i cã tÝnh ch©n thËt II. Bµi míi: * Lêi vµo bµi (1’): “Vi hµnh” nh­ chóng ta ®· biÕt lµ ¸ng v¨n xu«i hiÖn ®¹i nhiÒu tÇng néi dung ý nghÜa, nhiÒu gi¸ trÞ næi bËt v« cïng hÊp dÉn, thó vÞ lµ ë NT ch©m biÕm ®¶ kÝch ®Æc s¾c... I. Nh÷ng vÊn ®Ò chung (21’) ? H·y nªu hoµn c¶nh s¸ng t¸c? ? TP viÕt cho ai, viÕt ®Ó lµm g×? ?TP viÕt cho ai? * Hoµn c¶nh s¸ng t¸c: - 1922 TDP ®­a Kh¶i §Þnh sang ''mÉu quèc'' dù cuéc ®Êu x¶o thuéc ®Þa tæ chøc t¹i M¸cX©y. §©y lµ ©m m­u lõa g¹t cña TDP nh»m ®¸nh lõa d­ luËn. + Nhµ n­íc An Nam ®· quy phôc mÉu quèc. + Sù ''B¶o hé'' cña nhµ n­íc Ph¸p ®­îc d©n VN hoan nghªng. - Trong thêi gian nµy NAQ ®ang ho¹t ®éng CM ë Ph¸p. Ng viÕt nhiÒu TP cïng ®Ò tµi. ''Vi hµnh'' lµ TP cuèi cïng n»m trong lo¹t TP ®ã ®­îc ®¨ng trªn b¸o Nh©n ®¹o cña §CS Ph¸p vµo ®Çu n¨m1923. * Môc ®Ých s¸ng t¸c: - V¹ch trÇn bé mÆt xÊu xa cña K§- 1 tªn vua b¸n n­íc cã nh©n c¸ch tåi tÖ. - §¶ kÝch m¹nh mÏ TDP, lËt tÈy ©m m­u lõa g¹t tè c¸o b¶n chÊt ®iªu tr¸ cña nh÷ng danh tõ: v¨n minh; khai ho¸.... * Nhan ®Ò: do dÞch gi¶ Ph¹m Huy Th«ng dÞch. Nguyªn v¨n tiÕng Ph¸p incognito nghÜa lµ: kh«ng ®Ó ng­êi ta biÕt; §éi 1 c¸i tªn kh«ng ph¶i lµ tªn thËt - NAQ dïng tinh vi h¬n: h­ h­ thùc thùc; Ch­a h¼n lµ K§, ®óng lµ K§. - ViÕt b»ng tiÕng Ph¸p, nh»m vµo ®éc gi¶ P. ChuyÖn thêi sù nãng hæi trong sinh ho¹t gi¶i trÝ cña ng­êi Pari II. Ph©n tÝch: ? TP viÕt c¸i g× vµ viÕt NTN? ? Theo E chuyÖn cã thËt hay h­ cÊu? (2’) - H­ cÊu, bÞa, dùa trªn sù thËt K§ sang P. 1. T¹o t×nh huèng nhÇm lÉn (8’) ? NhÇm lÉn ai? Ai nhÇm? ? NhÇm lÉn nh»m môc ®Ých g×? ? NhËn xÐt vÒ t×nh huèng truyÖn? T¸c dông? - NhÇm t¸c gi¶ víi K§ ®i vi hµnh. §«i trai g¸i ng­êi Ph¸p. Sù nhÇm lÉn cã dông ý nh­ng kh«ng v« lý. - NhÇm lÉn míi cã c¬ héi l¾ng nghe 1 c¸ch kh¸ch quan d­ luËn cña ng Ph¸p nãi vÒ K§ t/gi¶ nghe lám ®­îc c©u chuyÖn - T×nh huèng ®éc ®¸o, o¸i ¨m, võa vui, hãm hØnh -> t¹o hiÖu qu¶ ch©m biÕm s©u cay. K§ kh«ng xuÊt hiÖn trong TP mµ ch©n dung h¾n l¹i ®­îc dùng lªn hÕt søc cô thÓ vµ ngé nghÜnh. C¸ch lè bÞch ho¸ tªn vua K§ -> gi÷ ®­îc tÝnh kh¸ch quan * Cñng cè: (4’) ? T¹i sao nãi: Vi hµnh lµ 1 TP ®­îc t¸c gi¶ dïng 1 mòi tªn tróng 2 ®Ých? §¸p: Nãi nh­ vËy v×: + TP ®· v¹ch mÆt tªn vua bï nh×n K§- 1 kÎ b¸n n­íc h¹i d©n. + §ång thêi lËt tÈy ©m m­u x©m l­îc ®Çy ®iªu tr¸ cña TDP. III. HD häc vµ lµm bµi tËp: (2’) 1. Bµi cò: - §äc l¹i TP - N¾m ch¾c ND bµi häc. 2. Bµi míi:

File đính kèm:

  • docTiet 9 Vi hanh.doc