Vật lý 6 - Tiết 26: Kiểm tra 1 tiết

Tiết 26: Kiểm tra 1 tiết

I.Mục tiêu:

1. Phạm vi kiến thức:-Kiểm tra kiến thức từ bài 15 đến bài 22.

2.Mục đích:

-Đối với học sinh rèn luyện kỹ năng làm bài tập vật lý, tính cẩn thận, trung thực.

-Đối với giáo viên phân loại được HS bổ sung biện pháp giúp HS nắm được kiến thức.

II.Chuẩn bị:

 1. GV: soạn đề kết hợp TNKQ và tự luận (30% TNKQ, 70% TL)+trộn đề, photo

 2.HS: Ôn tập từ bài 15 đến bài 22.

III. Thiết lập ma trận đề kiểm tra :

 

doc5 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 12/11/2014 | Lượt xem: 945 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Vật lý 6 - Tiết 26: Kiểm tra 1 tiết, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày dạy: 01/03/2012. Tiết 26: Kiểm tra 1 tiết I.Mục tiêu: 1. Phạm vi kiến thức:-Kiểm tra kiến thức từ bài 15 đến bài 22. 2.Mục đích: -Đối với học sinh rèn luyện kỹ năng làm bài tập vật lý, tính cẩn thận, trung thực. -Đối với giáo viên phân loại được HS bổ sung biện pháp giúp HS nắm được kiến thức. II.Chuẩn bị: 1. GV: soạn đề kết hợp TNKQ và tự luận (30% TNKQ, 70% TL)+trộn đề, photo 2.HS: Ôn tập từ bài 15 đến bài 22. III. Thiết lập ma trận đề kiểm tra : 1) Tính trọng số nội dung kiểm tra theo khung phân phối chương trình: Nội dung Tổng số tiết LT Tỉ lệ thực dạy Trọng số LT (1, 2) VD (3, 4) LT ( 1, 2) VD (3, 4) ròng rọc. 1 1 0,7 0,3 11,67 5 Sự nở vì nhiệt 4 4 2,8 1,2 46,66 20 Nhiệt kế. Nhiệt giai. 1 1 0,7 0,3 11,67 5 Tổng 6 6 4,2 1,8 70 30 2) Tính số câu hỏi và điểm số chủ đề kiểm tra ở các cấp độ: Nội dung Trọng số Số lượng câu Điểm số T.số TN TL ròng rọc. 11,67 2 1 1 1,25 Sự nở vì nhiệt 46,66 4 3 1 4,5 Nhiệt kế. Nhiệt giai. 11,67 1,5 1 0,5* 1,25 ròng rọc. 5 1 1 0,5 Sự nở vì nhiệt 20 1 1 2 Nhiệt kế. Nhiệt giai. 5 0,5 0,5* 0,5 Tổng 100 10 6 4 10 Tên chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng TNKQ TL TNKQ TL Cấp độ thấp Cấp độ cao TNKQ TL TNKQ TL ròng rọc. - Nêu được tác dụng của rßng räc là giảm lực kéo hoặc đổi hướng của lực kÐo. - Nêu được rßng räc cã trong mét sè vật dụng và thiết bị thông thường Nêu được tác dụng cña rßng räc trong các ví dụ thực tế, vµ x¸c ®Þnh ®­îc lùc kÐo vËt. .- Sử dụng được rßng räc phù hợp trong những trường hợp thực tế cụ thể và chỉ rõ được lợi ích của nó. Số câu hỏi 1 1 1 3(1,75®) Số điểm 0,5® 0,75® 0,5® Sự nở vì nhiệt - Mô tả được hiện tượng nở vì nhiệt của các chất rắn, lỏng, khí. Nhận biết được các chất khác nhau nở vì nhiệt khác nhau. - Nêu được ví dụ về các vật khi nở vì nhiệt, nếu bị ngăn cản thì gây ra lực lớn. - Vận dụng kiến thức về sự nở vì nhiệt để giải thích được một số hiện tượng và ứng dụng thực tế. Số câu hỏi 3 1 1 5(6,5®) Số điểm 1,5® 3® 2® Nhiệt kế. Nhiệt giai. - Mô tả được nguyên tắc cấu tạo và cách chia độ của nhiệt kế dùng chất lỏng. - Nhận biết được một số nhiệt độ thường gặp theo thang nhiệt độ Xen - xi - ut. - Nêu được ứng dụng của nhiệt kế dùng trong phòng thí nghiệm, nhiệt kế rượu và nhiệt kế y tế. - Biết sử dụng các nhiệt kế thông thường để đo nhiệt độ theo đúng quy trình. - Xác định được GHĐ và ĐCNN của mỗi loại nhiệt kế khi quan sát trực tiếp hoặc qua ảnh chụp, hình vẽ. - Lập được bảng theo dõi sự thay đổi nhiệt độ của một vật theo thời gian. Số câu hỏi 1 0,5* 0,5* 2(1,75®) Số điểm 0,5® 0,75® 0,5® TS câu hỏi 5 2,5 2,5 10(10®) TS điểm 2,5® 4,5® 3® 3. Ma trận kiểm tra: IV. Nội dung đề: ĐỀ SỐ 1: A. TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn vào đáp án đúng ở các câu sau : C©u 1: M¸y c¬ ®¬n gi¶n nµo sau ®©y kh«ng thÓ thay ®æi ®ång thêi c¶ ®é lín vµ h­íng cña lùc? §ßn bÈy vµ rßng räc cè ®Þnh. Rßng räc cè ®Þnh vµ rßng räc ®éng. MÆt ph¼ng nghiªng vµ ®ßn bÈy. Rßng räc ®éng vµ mÆt ph¼ng nghiªng. C©u 2: Ng­êi ta dïng mét pal¨ng gåm mét rßng räc ®éng vµ mét rßng räc cè ®Þnh ®Ó ®­a mét vËt cã khèi l­îng 50kg tõ mÆt ®Êt lªn cao 8m. H·y chän c©u tr¶ lêi ®óng: A. Lùc kÐo vËt lµ 250N vµ ®Çu sîi d©y ph¶i di chuyÓn xuèng d­íi 8m. B. Lùc kÐo vËt lµ 50N vµ ®Çu sîi d©y ph¶i di chuyÓn lªn trªn 8m. C. Lùc kÐo vËt lµ 25N vµ ®Çu sîi d©y ph¶i di chuyÓn lªn trªn 16m. D. Lùc kÐo vËt lµ 250N vµ ®Çu sîi d©y ph¶i di chuyÓn xuèng d­íi 16m. Câu 3: Khi nói về sự dãn nở vì nhiệt của các chất, câu kết luận không đúng là A. Chất rắn nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng. B. Chất lỏng nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi. C. Chất khí nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi. D. Chất rắn nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi. Câu 4: Khi nói về sự nở vì nhiệt của các chất, câu kết luận không đúng là A. Các chất rắn khác nhau, nở vì nhiệt khác nhau B. Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau C. Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt giống nhau. D. C¸c chất khí nở vì nhiệt Ýt h¬n c¸c chÊt láng. Câu 5: Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi nung nóng một vật rắn? A. Khối lượng của vật tăng. B. Khối lượng riêng của vật tăng. C. Thể tích của vật tăng. D. Cả thể tích và khối lượng riêng của vật đều tăng Câu 6: Nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của nhiệt kế dùng chất lỏng dựa trên: A. sự dãn nở vì nhiệt của chất rắn. B. sự dãn nở vì nhiệt của chất lỏng. C. sự dãn nở vì nhiệt của chất khí. D. sự dãn nở vì nhiệt của các chất. B. TỰ LUẬN: C©u 7(0,75®): LÊy 1 vÝ dô vÒ rßng räc có trong vật dụng và thiết bị thông thường ? Muèn ®­îc lîi c¶ h­íng vµ ®é lín cña lùc th× khi sö dông rßng räc ta nªn lµm thÕ nµo? C©u 8(3®): Nêu 3 hiÖn t­îng về các chÊt r¾n, láng, khÝ khi nở vì nhiệt, nếu bị ngăn cản thì gây ra lực lớn vµ c¸ch kh¾c phôc. C©u 9(2®): T¹i sao khi nhóng nhiÖt kÕ vµo n­íc nãng th× mùc chÊt láng trong nhiÖt kÕ h¹ xuèng mét Ýt råi sau ®ã míi d©ng cao h¬n møc ban ®Çu ? Câu 10(1,25®): a) Nêu ứng dụng của nhiệt kế dùng trong phòng thí nghiệm, nhiệt kế rượu và nhiệt kế y tế? b) Khi đun nước một học sinh đã theo dõi sự thay đổi nhiệt độ của nước theo thời gian và thu được kết quả như sau: - Sau 2 phút đầu nhiệt độ của nước tăng từ 250C đến 300C - Đến phút thứ 5 nhiệt độ của nước là 360C - Đến phút thứ 10 nhiệt độ của nước là 450C Hãy lập bảng theo dõi nhiệt độ của nước theo thời gian? ĐỀ SỐ 2: A. TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn vào đáp án đúng ở các câu sau : C©u 1: M¸y c¬ ®¬n gi¶n nµo sau ®©y kh«ng thÓ thay ®æi ®ång thêi c¶ ®é lín vµ h­íng cña lùc? A. Rßng räc cè ®Þnh vµ rßng räc ®éng. B. §ßn bÈy vµ rßng räc cè ®Þnh. C. MÆt ph¼ng nghiªng vµ ®ßn bÈy. D. Rßng räc ®éng vµ mÆt ph¼ng nghiªng. C©u 2: Ng­êi ta dïng mét pal¨ng gåm mét rßng räc ®éng vµ mét rßng räc cè ®Þnh ®Ó ®­a mét vËt cã khèi l­îng 50kg tõ mÆt ®Êt lªn cao 8m. H·y chän c©u tr¶ lêi ®óng: A. Lùc kÐo vËt lµ 25N vµ ®Çu sîi d©y ph¶i di chuyÓn lªn trªn 16m. B. Lùc kÐo vËt lµ 250N vµ ®Çu sîi d©y ph¶i di chuyÓn xuèng d­íi 16m. C. Lùc kÐo vËt lµ 250N vµ ®Çu sîi d©y ph¶i di chuyÓn xuèng d­íi 8m. D. Lùc kÐo vËt lµ 50N vµ ®Çu sîi d©y ph¶i di chuyÓn lªn trªn 8m. Câu 3: Khi nói về sự dãn nở vì nhiệt của các chất, câu kết luận không đúng là A. Chất rắn nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi. B. Chất lỏng nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi. C. Chất khí nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi. D. Chất rắn nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng. Câu 4: Khi nói về sự nở vì nhiệt của các chất, câu kết luận không đúng là A. Các chất rắn khác nhau, nở vì nhiệt khác nhau B. Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau C. C¸c chất khí nở vì nhiệt Ýt h¬n c¸c chÊt láng. D. Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt giống nhau. Câu 5: Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi nung nóng một vật rắn? A. Thể tích của vật tăng. B. Khối lượng riêng của vật tăng. C. Khối lượng của vật tăng. D. Cả thể tích và khối lượng riêng của vật đều tăng Câu 6: Nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của nhiệt kế dùng chất lỏng dựa trên: A. sự dãn nở vì nhiệt của chất lỏng. B. sự dãn nở vì nhiệt của chất rắn. C. sự dãn nở vì nhiệt của chất khí. D. sự dãn nở vì nhiệt của các chất. B. TỰ LUẬN: C©u 7(0,75®): LÊy 1 vÝ dô vÒ rßng räc có trong vật dụng và thiết bị thông thường ? Muèn ®­îc lîi c¶ h­íng vµ ®é lín cña lùc th× khi sö dông rßng räc ta nªn lµm thÕ nµo? C©u 8(3®): Nêu 3 hiÖn t­îng về các chÊt r¾n, láng, khÝ khi nở vì nhiệt, nếu bị ngăn cản thì gây ra lực lớn vµ c¸ch kh¾c phôc. C©u 9(2®): T¹i sao khi nhóng nhiÖt kÕ vµo n­íc nãng th× mùc chÊt láng trong nhiÖt kÕ h¹ xuèng mét Ýt råi sau ®ã míi d©ng cao h¬n møc ban ®Çu ? Câu 10(1,25®): a) Nêu ứng dụng của nhiệt kế dùng trong phòng thí nghiệm, nhiệt kế rượu và nhiệt kế y tế? b) Khi đun nước một học sinh đã theo dõi sự thay đổi nhiệt độ của nước theo thời gian và thu được kết quả như sau: - Sau 2 phút đầu nhiệt độ của nước tăng từ 250C đến 300C - Đến phút thứ 5 nhiệt độ của nước là 360C - Đến phút thứ 10 nhiệt độ của nước là 450C Hãy lập bảng theo dõi nhiệt độ của nước theo thời gian? V. Đáp án và biểu điểm : A. TRẮC NGHIỆM: 3 điểm (chọn đúng đáp án mỗi câu cho 0,5 điểm) ĐỀ SỐ 1: Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 Đáp án B B D C A A ĐỀ SỐ 2: Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 Đáp án A D A D C B B. TỰ LUẬN: 7 điểm C©u Néi dung §iÓm 7 (0,75®) - LÊy 1 vÝ dô vÒ rßng räc có trong vật dụng và thiết bị thông thường: Máy tời ở công trường xây dựng (hoÆc ròng rọc kéo gầu nước giếng) 0,5® Muèn ®­îc lîi c¶ h­íng vµ ®é lín cña lùc th× khi sö dông rßng räc ta nªn kÕt hîp c¶ rßng räc cè ®Þnh vµ rßng räc ®éng, thiÕt bÞ nµy gäi lµ pal¨ng. 0,25® 8 (3®) - Chỗ tiếp nối của hai thanh ray đường sắt nÕu s¸t vµo nhau th× khi nhiÖt ®é t¨ng hai thanh ray d·n në sÏ bÞ ng¨n c¶n lÉn nhau nªn chóng ®Èy nhau, kÕt qu¶ lµ c¶ hai thanh ®Òu bÞ cong. C¸ch kh¾c phôc lµ t¹o ra mét khe hë hîp lÝ gi÷a hai thanh. 1® - Khi ®un n­íc nÕu ta ®æ n­íc ®Çy Êm th× khi s«i, n­íc në nhiÒu h¬n Êm nªn n­íc bÞ c¶n trë, v× vËy n­íc ®Èy vung bËt lªn vµ trµo ra ngoµi. C¸ch kh¾c phôc lµ khi ®un n­íc ta kh«ng nªn ®æ n­íc thËt ®Çy Êm. 1® - NÕu ta b¬m xe ®¹p qu¸ c¨ng th× khi nhiÖt ®é t¨ng, khÝ trong x¨m xe d·n në nhiÒu h¬n x¨m bÞ x¨m ng¨n c¶n nªn t¸c dông lùc lín vµo x¨m g©y næ x¨m. C¸ch kh¾c phôc lµ kh«ng nªn b¬m xe ®¹p qu¸ c¨ng, 1® 9 (2®) Khi nhóng nhiÖt kÕ vµo n­íc nãng th× lóc ®Çu mùc chÊt láng trong nhiÖt kÕ gi¶m xuèng v× thuû tinh në ra nh­ng chÊt láng ch­a kÞp në. 1® Sau ®ã chÊt láng në ra, vµ në nhiÒu h¬n chÊt r¾n nªn mùc chÊt láng trong nhiÖt kÕ d©ng lªn cao h¬n møc ban ®Çu. 1® 10 (1,25®) a) - Nhiệt kế dùng trong phòng thí nghiệm thường dùng để đo nhiệt không khí, nhiệt độ nước. 0,25® - Nhiệt kế y tế dùng để đo nhiệt độ cơ thể người. 0,25® - Nhiệt kế rượu thường dùng để đo nhiệt độ không khí. 0,25® b) Lập được bảng sau Thời gian (phút) 0 2 5 10 Nhiệt độ (0C) 25 30 36 45 0,5® BGH duyệt:

File đính kèm:

  • dockiem tra vat li 6 tiet 26.doc
Giáo án liên quan