Bài giảng Công nghệ Lớp 9 - Tiết 18, Bài 7: Thực hành lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang - Phạm Thị Phương My

Mục tiêu tiết học

1. Hiểu nguyên lí làm việc của mạch đèn ống huỳnh quang.

2. Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch đèn ống huỳnh quang.

3. Dự trù được dụng cụ, vật liệu và thiết bị.

4. Nắm được quy trình lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang .

1. DỤNG CỤ

 * Kìm cắt dây, Kìm tuốt dây

 * Dao nhỏ

 * Tua vít

 * Bút thử điện

 * Khoan điện cầm tay

 * Mũi khoan 2mm và 5mm

 * Thước kẻ

 * Bút chì

2. VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ :

 * Bảng điện

 * Cầu chì.

 * Công tắc

 * Bóng đèn huỳnh quang

 * Tắc te (Starte)

 * Chấn lưu (Ballast)

 * Máng đèn( hép ®Ìn)

 * Dây dẫn điện

 * Băng cách điện, giấy ráp .

 

ppt24 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 16/06/2022 | Lượt xem: 69 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Công nghệ Lớp 9 - Tiết 18, Bài 7: Thực hành lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang - Phạm Thị Phương My, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 An §ång, th¸ng 1112/2008 Tr­êng T.H.C.S An §ång tæ khoa häc tù nhiªn NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o tØnh s¬n la, c¸c em häc sinh vÒ dù tiÕt häc h«m nay M«n c«ng nghÖ 9 Gi¸o viªn : Ph¹m ThÞ Ph­¬ng My 2 N¬i ch­a cã ®iÖn TiÕt kiÖm ®iÖn lµ tiÕt kiÖm tiÒn, gãp phÇn XD ®Êt n­íc 3 KiÓm tra bµi cò Em h·y nªu c¸c b­íc vÏ s¬ ®å l¾p ®Æt m¹ch ®iÖn? B­íc 1: VÏ ®­êng d©y nguån. B­íc 2: X¸c ®Þnh vÞ trÝ ®Ó b¶ng ®iÖn, bãng ®Ìn. B­íc 4: VÏ ®­êng d©y dÉn ®iÖn theo s¬ ®å nguyªn lÝ. B­íc 3: X¸c ®Þnh vÞ trÝ c¸c TB§ trªn b¶ng ®iÖn. 4 Tr­êng THCS An §ång " øng dông c«ng nghÖ th«ng tin " Thùc hµnh: L¾p m¹ch ®iÖn ®Ìn èng huúnh quang ( 2 tiÕt ) TiÕt 18 - Bµi 7 Ngµy 11 / 12/ 2008 5 Ngµy 11 / 12/ 2008 1. HiÓu nguyªn lÝ lµm viÖc cña m¹ch ®Ìn èng huúnh quang. 2. VÏ ®­îc s¬ ®å l¾p ®Æt m¹ch ®Ìn èng huúnh quang. 3. Dù trï ®­îc dông cô, vËt liÖu vµ thiÕt bÞ. 4. N¾m ®­îc quy tr×nh l¾p m¹ch ®iÖn ®Ìn èng huúnh quang . Thùc hµnh: L¾p m¹ch ®iÖn ®Ìn èng huúnh quang Môc tiªu tiÕt häc 6 BµI 7: L¾p m¹ch ®iÖn ®Ìn èng huúnh quang i. Dông cô, vËt liÖu vµ thiÕt bÞ Em h·y nªu nh÷ng d ông cô, vËt liÖu vµ thiÕt bÞ cÇn chuÈn bÞ ®Ó l¾p ®Æt m¹ch ®iÖn Ngµy 11 / 12/ 2008 7 I. DỤNG CỤ VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ 1. DỤNG CỤ * Kìm c¾t d©y , Kìm tuốt dây * Dao nhỏ * Tua vít * Bút thử điện * Khoan điện cầm tay * Mũi khoan  2mm v à  5mm * Th ướ c k ẻ * B ú t ch ì 2. VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ : * Bảng điện * Cầu chì. * Công tắc * Bóng đèn huỳnh quang * Tắc te (Starte) * Chấn lưu (Ballast) * Máng đèn ( h ép ®Ìn ) * Dây dẫn điện * Băng cách điện, giấy ráp . 8 BµI 7: L¾p m¹ch ®iÖn ®Ìn èng huúnh quang i . Dông cô, vËt liÖu vµ thiÕt bÞ Ii. Néi dung vµ tr×nh tù thùc hµnh 1. V Ï s¬ ®å l¾p ®Æt a) T ×m hiÓu s¬ ®å nguyªn lý m¹ch ®iÖn ®Ìn èng huúnh quang Em h·y nghiªn cøu H7.1/ sgk cho biÕt m¹ch ®Ìn huúnh quang gåm nh÷ng phÇn tö g×? O A Ngµy 11 / 12/ 2008 9 a. TÌM HIỂU SƠ ĐỒ NGUYÊN LÍ MẠCH ĐIỆN ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG VẼ SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT Nguån ®iÖn CÇu ch× O A C«ng t¾c ChÊn l­u T¾c te Bãng ®Ìn 10 a. TÌM HIỂU SƠ ĐỒ NGUYÊN LÍ MẠCH ĐIỆN ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG O A VẼ SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT 11 BµI 7: L¾p m¹ch ®iÖn ®Ìn èng huúnh quang i. Dông cô, vËt liÖu vµ thiÕt bÞ Ii. Néi dung vµ tr×nh tù thùc hµnh 1. V Ï s¬ ®å l¾p ®Æt a) T ×m hiÓu s¬ ®å nguyªn lý m¹ch ®iÖn ®Ìn èng huúnh quang H. 7- 1/SGK b) V Ï s¬ ®å l¾p ®Æt Th¶o luËn nhãm: vÏ hoµn thiÖn s¬ ®å l¾p m¹ch ®Ìn huúnh quang vµo vë BT/ 31 12 O A b . vÏ s¬ ®å l¾p ®Æt m¹ch ®iÖn 13 BµI 7: L¾p m¹ch ®iÖn ®Ìn èng huúnh quang i. Dông cô, vËt liÖu vµ thiÕt bÞ Ii. Néi dung vµ tr×nh tù thùc hµnh 1. V Ï s¬ ®å l¾p ®Æt a) T ×m hiÓu s¬ ®å nguyªn lý m¹ch ®iÖn ®Ìn èng huúnh quang H. 7- 1/SGK b) V Ï s¬ ®å l¾p ®Æt 2. LËp b¶ng dù trï dông cô, vËt liÖu vµ thiÕt bÞ Th¶o luËn nhãm: ®iÒn c¸c dông cô, vËt liÖu, thiÕt bÞ vµo b¶ng TT 1 2 3 4 Tên dụng cụ, vật liệu và thiết bị Số lượng Yêu cầu kĩ thuật 14 2. LẬP BẢNG DỰ TRÙ DỤNG CỤ, VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ TT Tên dụng cụ, vật liệu và thiết bị Số lượng Yêu cầu kĩ thuật 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kìm điện, Kìm tuốt dây Dao nhỏ Tua vít Khoan điện Bút thử điện Bóng đèn Chấn lưu Tắc te Bảng điện Cầu chì Công tắc D©y dÉn 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 m Có cách điện Có cách điện Có cách điện Có cách điện 220V 0,6m _ 220V 20W _ 220V 220V KT:150 x180 mm 220V- 5A, cã n¾p che 220V- 5A, cã n¾p che Cã vá bäc c¸ch ®iÖn 15 BµI 7: L¾p m¹ch ®iÖn ®Ìn èng huúnh quang i. Dông cô, vËt liÖu vµ thiÕt bÞ Ii. Néi dung vµ tr×nh tù thùc hµnh 1. V Ï s¬ ®å l¾p ®Æt a) T ×m hiÓu s¬ ®å nguyªn lý m¹ch ®iÖn ®Ìn èng huúnh quang H. 7- 1/SGK b) V Ï s¬ ®å l¾p ®Æt 2. LËp b¶ng dù trï dông cô, vËt liÖu vµ thiÕt bÞ 3. L¾p ®Æt m¹ch ®iÖn Quy tr×nh l¾p m¹ch ®Ìn èng huúnh quang gåm mÊy b­íc? Lµ nh÷ng b­íc nµo? 16 3. LẮP m¹ch ĐIỆN ®Ìn èng huúnh quang Vạch dấu Khoan lỗ Lắp TBĐ vào BĐ Nối dây bộ đèn Nối dây mạch điện ? ? ? ? ? Kiểm tra ? Quy tr×nh l¾p m¹ch ®Ìn èng huúnh quang 17 V¹ch dÊu Khoan lç L¾p TB§ cña B§ 18 Nối dây bộ đèn ? Hộp gắn tắc te Chân đèn Ballast Máng đèn Đến c«ng tắc Đến d©y TT 19 O A Nối dây Nối dây Nối dây mạch điện 20 Qua bµi häc nµy c¸c em cÇn n¾m ®­îc nh÷ng vÊn ®Ò chÝnh nµo? .) VÏ vµ hiÓu ®­îc s¬ ®å l¾p ®Æt. .) Quy tr×nh l¾p ®Æt m¹ch ®Ìn èng huúnh quang. Cñng cè bµi häc 21 Em h·y nèi mçi côm tõ ë cét A víi côm tõ ë cét B ®­îc c©u tr¶ lêi ®óng: Néi dung c¸c b­íc cña quy tr×nh l ắp đặt mạch ®Ìn ống huỳnh quang lµ: B­íc 1 A A . Khoan l ỗ B­íc 2 B­íc 3 B­íc 4 B­íc 5 B­íc 6 B C . Nèi d©y m¹ch ®iÖn B . V ạch dấu . F . Nèi d©y bé ®Ìn E . L ắp TBĐ của BĐ D . KiÓm tra. Cñng cè bµi häc 22 Ngµy 11 / 12/ 2008 Cñng cè bµi häc H×nh vÏ sau ®©y thÓ hiÖn c«ng ®o¹n nèi d©y trong m¸ng ®Ìn ®· hoµn thµnh. Em h·y thùc hiÖn c«ng ®o¹n tiÕp theo b»ng c¸ch nèi mçi côm tõ ë cét A víi mçi côm tõ ë cét B cho ®óng §Çu d©y 1 A A Nèi víi c«ng t¾c, cÇu ch× vµ nèi víi d©y trung tÝnh B B . Nèi víi d©y trung tÝnh C. Nèi víi d©y pha D . Nèi víi c«ng t¾c, cÇu ch× vµ nèi víi d©y pha §Çu d©y 2 §ui ®Ìn 2 1 CL 23 Tr­êng THCS An §ång " øng dông c«ng nghÖ th«ng tin " Ngµy 11 / 12/ 2008 H­íng dÉn vÒ nhµ: Häc n¾m v÷ng s¬ ®å l¾p ®Æt vµ quy tr×nh l¾p m¹ch ®Ìn èng huúnh quang. ChuÈn bÞ thùc hµnh: mçi nhãm chuÈn bÞ: .) Dông cô: giÊy r¸p, dao con s¾c. .) ThiÕt bÞ:: D©y lâi nhiÒu sîi: 3m. C«ng t¾c, cÇu ch×. B¨ng c¸ch ®iÖn. 24 BTVN Xin chóc søc khoÎ c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c em häc sinh ! Xin ch©n thµnh c¶m ¬n!

File đính kèm:

  • pptbai_giang_cong_nghe_lop_9_tiet_18_bai_7_thuc_hanh_lap_mjach.ppt
Giáo án liên quan