Bài giảng Đại số Lớp 9 - Tiết 17: Ôn tập chương 1 - Năm học 2017-2018

Một số chú ý khi làm dạng toán

Nhận xét biểu thức trong căn. Phán đoán phân tích nhanh để đưa ra hướng làm cho loại toán:

+ Vận dụng các phép biến đổi một cách hợp lý và thành thạo.

+ Phân tích các biểu thức số, tìm cách để đưa về các số có căn bậc hai đúng

hoặc đưa về hằng đẳng thức

+ Luôn chú ý tới dấu hiệu chia hết để thuận tiện cho việc phân tích

+ triệt để sử dụng các phép biến đổi căn thức như: Nhân chia hai căn thức bậc hai, đưa thừa số vào trong hay ra ngoài dấu căn, khử mẫu của căn thức, trục căn thức ở mẫu

 

ppt17 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Ngày: 31/08/2021 | Lượt xem: 191 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 9 - Tiết 17: Ôn tập chương 1 - Năm học 2017-2018, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
«n tËp ch¦¥ng I-tiÕt 17ĐẠI SỐ 9 A. Lý thuyÕtC¸c c«ng thøc biÕn ®æi căn thøc1.2.3.4.5.6. 7.8. 9.1) NÕu CBHSH cña mét sè lµ thì sè ®ã lµ:A. B. 8 C. Kh«ng cã sè nµo2) = -4 thì a b»ng:A. 16 B. -16 C. Kh«ng cã sè nµo 822a B. BµI TËP TR¾C NGHIÖM Chọn đáp án đúng:Bài 1:3)BiÓu thøc x¸c ®Þnh víi c¸c gi¸ trÞ cña x: A. B. C.4) BiÓu thøc x¸c ®Þnh víi c¸c gi¸ trÞ cña x: A. B. C. Bài 2: Điền vào chỗ (...) để được khẳng định đúng: BÀI TẬP TỰ LUẬNDạng 1: Rút gọn biểu thức (dạng số)1. Bµi tËp 70(c, d) tr.40 SGK: Tìm gi¸ trÞ c¸c biÓu thøc sau b»ng c¸ch biÕn ®æi, rót gän thÝch hîp:Giải: Bµi tËp 71(a, c) tr.40 SGK: Rót gän c¸c biÓu thøc sau:Giải:B. BÀI TẬP TỰ LUẬN Bµi tËp 71(b) tr.40 SGK: Rót gän biÓu thøc sau:Mét sè chó ý khi lµm d¹ng to¸n Nhận xét biểu thức trong căn. Phán đoán phân tích nhanh để đưa ra hướng làm cho loại toán: + Vận dụng các phép biến đổi một cách hợp lý và thành thạo.+ Phân tích các biểu thức số, tìm cách để đưa về các số có căn bậc hai đúng hoặc đưa về hằng đẳng thức + Luôn chú ý tới dấu hiệu chia hết để thuận tiện cho việc phân tích+ triệt để sử dụng các phép biến đổi căn thức như: Nhân chia hai căn thức bậc hai, đưa thừa số vào trong hay ra ngoài dấu căn, khử mẫu của căn thức, trục căn thức ở mẫuLà một số nguyênLµm thÕ nµo ®Ó chứng minh được nhỉ ? Bài tập nâng caoChứng minh rằng Do Vậy:Là một số nguyênBài giảiTa có Dạng 2. Rút gọn và các bài toán liên quanCho biểu thứca. Tính giá trị của biểu thức B với b. Rút gọn Ac. Tìm x nguyên để biểu thức A.B nhận giá trị nguyên Dạng 2 . Rút gọn và các bài toán liên quanCho biểu thứcRút gọn PTính P khi c. Tìm x khi P = 4d. Tính giá trị nhỏ nhất của PMét sè b­íc khi lµm lo¹i to¸n nµy(Đây là dạng toán cơ bản và có tính tổng hợp cao)Bước 1: Điều kiện để biểu thức có nghĩa (căn thức xác định, mẫu khác không nếu bài toán chưa cho)Bước 2: Phân tích các mẫu thành nhân tử (áp dụng thành thạo các phép biến đổi căn thức) + Áp dụng quy tắc đổi dấu một cách hợp lý để làm xuất hiện nhân tử chung.+ Thường xuyên để ý xem mẫu này có là bội hoặc ước của mẫu khác không.Bước 3: Tiến hành quy đồng rút gọn, kết hợp với điều kiện của đề bài để kết luận.Bước 4: Làm các câu hỏi phụ theo yêu cầu của bài toán. + Tuân thủ nghiêm ngặt các phép biến đổi phương trình, bất phương trình.+ Kết hợp chặt chẽ với điều kiện của bài toán để nhận nghiệm, loại nghiệm và kết luận. H­íng dÉn vÒ nhµ Xem và làm tiếp các bài tập ôn tập chương ITiết sau kiểm tra 45’Chóc c¸c em häc tètMõng tiÕt häc kÕt thóc tèt ®Ñp

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_9_tiet_17_on_tap_chuong_1_nam_hoc_2017.ppt