Bài giảng Địa lí Lớp 4 - Bài 5: Tây Nguyên - Trường Tiểu học Ái Mộ B

Bài 2: Dựa vào bảng số liệu, em hãy cho biết ở Buôn Ma Thuột:

Mùa mưa vào những tháng nào?

- Mùa khô vào những tháng nào?

- Hãy so sánh lượng mưa trung bình của tháng 4 và tháng 5, tháng 10 và tháng 11?

- Sự chuyển tiếp giữa hai mùa mưa và khô như thế nào?

- Mùa mưa vào những tháng nào?

Mùa mưa vào tháng 5,6,7,8,9,10.

- Mùa khô vào những tháng nào?

Mùa khô vào tháng 1,2,3,4,11,12.

- Hãy so sánh lượng mưa trung bình của tháng 4 và tháng 5, tháng 10 và tháng 11?

Lượng mưa trung bình có sự chênh lệch rất lớn.

- Sự chuyển tiếp giữa hai mùa mưa và khô như thế nào?

Sự chuyển tiếp giữa hai mùa rất rõ rệt.

 

ppt35 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 289 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Địa lí Lớp 4 - Bài 5: Tây Nguyên - Trường Tiểu học Ái Mộ B, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC EM HỌC SINH!VỀ DỰ TIẾT ĐỊA LÍPHÂN MÔN: ĐỊA LÍ LỚP 4KIỂM TRA BÀI CŨ-Hãy mô tả sơ lược đặc điểm địa hình của vùng trung du Bắc Bộ.- Trung du Bắc bộ thích hợp cho việc trồng những loại cây gì?Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu vÞ trÝ, ®Þa h×nh cña T©y NguyªnBản đồ địa lí tự nhiên Việt NamTây Nguyên là vùng đất cao, rộng lớn gồm nhiều các cao nguyên.CAO NGUYÊN KON TUMCAO NGUYÊN PLAY KUCAO NGUYÊN ĐĂKLĂKCAO NGUYÊN LÂM VIÊNCAO NGUYÊN DI LINHQuan sát lược đồ, hãy đọc tên các cao nguyên (theo hướng từ Bắc xuống Nam) và chỉ vị trí của chúng trên lược đồ.CAO NGUYÊN KON TUMCAO NGUYÊN PLAY KUCAO NGUYÊN ĐĂKLĂKCAO NGUYÊN LÂM VIÊNCAO NGUYÊN DI LINHLược đồ các cao nguyên ở Tây NguyênB¶ng sè liÖu vÒ ®é cao cña c¸c cao nguyªnCao nguyªn§é cao trung b×nh*di linh*Kon tum*®¾k l¨k*L©m viªn1000 m1500 m400 m500 mH·y s¾p xÕp c¸c cao nguyªn theo thø tù tõ thÊp ®Õn cao.B¶ng sè liÖu vÒ ®é cao cña c¸c cao nguyªn (®­îc s¾p xÕp theo thø tù tõ thÊp ®Õn cao)Cao nguyªn§é cao trung b×nh*di linh*Kon tum*®¾k lẮk*L©m viªn1000 m1500 m400 m500 mCNBiểu đồ biểu diễn độ cao TB của các cao nguyênĐỘ CAO (m)Kon-TumĐăk-lăkLâm ViênDi Linh50040015001000 1. T©y Nguyªn - xø së cña c¸c cao nguyªn xÕp tÇng.clipBài 1: Nối tên cao nguyên với đặc điểm tương ứng. Tên cao nguyênĐặc điểm tương ứngĐăk LắkGồm những đồi lượn sóng dọc theo những dòng sông. Mùa khô vẫn có mưa nên lúc nào cũng phủ màu xanh.Kon TumRộng lớn, bề mặt khá bằng phẳng có chỗ giống đồng bằng. Thực vật chủ yếu là các loài cỏ.Di LinhĐịa hình phức tạp, nhiều núi cao, thung lũng sâu, có nhiều thác ghềnh. Khí hậu mát quanh nămLâm ViênCao nguyên thấp nhất , bề mặt khá bằng phẳng, nhiều sông suối và đồng cỏ, đất đai phì nhiêu nên tập trung dân đông nhất.clipBài 1: Nối tên cao nguyên với đặc điểm tương ứng. Tên cao nguyênĐặc điểm tương ứngĐăk LắkGồm những đồi lượn sóng dọc theo những dòng sông. Mùa khô vẫn có mưa nên lúc nào cũng phủ màu xanhKon TumRộng lớn, bề mặt khá bằng phẳng có chỗ giống đồng bằng. Thực vật chủ yếu là các loài cỏ.Di LinhĐịa hình phức tạp, nhiều núi cao, thung lũng sâu, có nhiều thác ghềnh. Khí hậu mát quanh năm.Lâm ViênCao nguyên thấp nhất, bề mặt khá bằng phẳng, nhiều sông suối và đồng cỏ, đất đai phì nhiêu nên tập trung đông dân nhất. Lược đồ các cao nguyên ở Tây NguyênCAO NGUYÊN KON TUMCAO NGUYÊN PLAY KUCAO NGUYÊN ĐĂKLĂKCAO NGUYÊN LÂM VIÊNCAO NGUYÊN DI LINHHo¹t ®éng 2: T×m hiÓu khÝ hËu cña T©y NguyªnL­îc ®å c¸c cao nguyªn ë T©y NguyªnH·y chØ vÞ trÝ cña thµnh phè Bu«n Ma Thuét.Bu«n Ma Thuét n»m ë cao nguyªn nµo?Cao nguyªn §¾k L¾kB¶ng sè liÖu vÒ l­îng m­a trung b×nh th¸ng( mm) ë Bu«n Ma ThuétTh¸ng123456789101112L­îng M­a4622972262412662932982059322MïaMïa kh«Mïa m­aBài 2: Dựa vào bảng số liệu, em hãy cho biết ở Buôn Ma Thuột:- Mùa mưa vào những tháng nào?- Mùa khô vào những tháng nào?- Hãy so sánh lượng mưa trung bình của tháng 4 và tháng 5, tháng 10 và tháng 11?- Sự chuyển tiếp giữa hai mùa mưa và khô như thế nào?B¶ng sè liÖu vÒ l­îng m­a trung b×nh th¸ng( mm) ë Bu«n Ma ThuétTh¸ng123456789101112L­îng M­a4622972262412662932982059322MïaMïa kh«Mïa m­aBài 2: Dựa vào bảng số liệu, em hãy cho biết ở Buôn Ma Thuột:- Mùa mưa vào những tháng nào?- Mùa khô vào những tháng nào?- Hãy so sánh lượng mưa trung bình của tháng 4 và tháng 5, tháng 10 và tháng 11?- Sự chuyển tiếp giữa hai mùa mưa và khô như thế nào?Mùa mưa vào tháng 5,6,7,8,9,10.Mùa khô vào tháng 1,2,3,4,11,12.Lượng mưa trung bình có sự chênh lệch rất lớn.Sự chuyển tiếp giữa hai mùa rất rõ rệt.Em rót ra ®iÒu g× vÒ khÝ hËu ë T©y Nguyªn?2- T©y Nguyªn cã hai mïa râ rÖt: mïa m­a vµ mïa kh«t©y nguyªn§Þa h×nhKhÝ hËuT©y Nguyªn gåm c¸c cao nguyªn xÕp tÇng cao thÊp kh¸c nhau nh­: cao nguyªn Kon Tum, §ắk Lắk, L©m Viªn, Di Linh,ë ®©y khÝ hËu cã hai mïa râ rÖt: mïa m­a vµ mïa kh«.Lêi dÆn dß:Häc thuéc ghi nhí, s­u tÇm tranh ¶nh vÒ thiªn nhiªn ë T©y NguyªnT×m hiÓu, s­u tÇm tranh ¶nh vÒ mét sè d©n téc ë T©y Nguyªn

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dia_li_lop_4_bai_5_tay_nguyen_truong_tieu_hoc_ai_m.ppt
Giáo án liên quan