Bài giảng Khoa học Lớp 4 - Tuần 3: Vai trò của vi-ta-min, chất khoáng và chất xơ - Năm học 2017-2018

HOẠT ĐỘNG 2: Vai trò của Vi-ta-min, chất khoáng và chất xơ.

Nhóm1:

Kể tên một số vi-ta-min mà em biết. Nêu vai trò của vi-ta-min đó?

 Nêu vai trò của nhóm thức ăn chứa vi-ta-min đối với cơ thể?

Nhóm2:

Kể tên một số chất khoáng mà em biết. Nêu vai trò của chất khoáng đó?

 Nêu vai trò của nhóm thức ăn chứa chất khoáng đối với cơ thể?

Nhóm3:

Tại sao hàng ngày chúng ta phải ăn các loại thức ăn có chất xơ?

Hàng ngày chúng ta phải uống bao nhiêu lít nước,tại sao cần uống đủ nước?

Một số loại vi-ta-min: Vi-ta-min A; vi-ta-min B; vi-ta-min C; vi-ta-min D

Vai trò của Vi-ta-min:

Vi-ta-min không tham gia trực tiếp vào việc xây dựng cơ thể hay cung cấp năng lượng cho cơ thể hoạt động. Nhưng chúng lại rất cần cho hoạt động sống của cơ thể. Nếu thiếu vi-ta-min cơ thể sẽ bị bệnh.

 Một số chất khoáng như sắt, canxi tham gia vào việc xây dựng cơ thể. Một số chất khoáng khác cơ thể chỉ cần một lượng nhỏ để tạo ra các men thúc đẩy và điều khiển hoạt động sống. Nếu thiếu các chất khoáng cơ thể sẽ bị bệnh.

Chất xơ không có gía trị dinh dưỡng, nhưng rất cần thiết để đảm bảo hoạt động bình thường của bộ máy tiêu hóa. Giúp cơ thể thải được chất cặn bã ra ngoài

- Hàng ngày chúng ta cần uống khoảng 2 lít nước. Nước giúp cho việc thải các chất thừa, chất độc hại ra khỏi cơ thể.

 

ppt12 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 270 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Khoa học Lớp 4 - Tuần 3: Vai trò của vi-ta-min, chất khoáng và chất xơ - Năm học 2017-2018, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ÔN BÀI CŨ: Em hãy kể một số thức ăn có chứa đạm và nêu vai trò của nó với sức khỏe con người?KHOA HỌC 4Bài 6: Vai trò của vi-ta-min, chất khoáng và chất xơSữaTrứngCà rốtCải bắpGạoChuốiCà chuaHOẠT ĐỘNG 1:KÓ tªn mét sè thøc ¨n chøa nhiÒu vi-ta-min, chÊt kho¸ng vµ chÊt x¬?ThịtCamThanh longCáCuaCác loại rauDầu thực vậtRau cải§¸nh dÊu X vµo c¸c cét t­¬ng øng trong b¶ng sau (theo mÉu)Tªn thøc ¨nChøa Vi-ta-minChøa chÊt kho¸ngChøa chÊt x¬Cã nguån gèc thùc vËtCã nguån gèc ®éng vËtS÷aXXXTrøngCµ rètC¶i b¾pG¹oThÞt lînCuaCµ chuaCamC¸c lo¹i rauRau muèngC¸.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXC¸c thøc ¨n chøa nhiÒuvi-ta-min vµ chÊt kho¸ngC¸c thøc ¨n chøa nhiÒu chÊt x¬SữaTrứngChuốiCà chuaCáCua..Cà rốtCải bắpRau cảiRau muèng..HOẠT ĐỘNG 2: Vai trò của Vi-ta-min, chất khoáng và chất xơ.Nhóm1: KÓ tªn mét sè vi-ta-min mµ em biÕt. Nªu vai trß cña vi-ta-min ®ã? Nªu vai trß cña nhãm thøc ¨n chøa vi-ta-min ®èi víi c¬ thÓ?Nhóm2: KÓ tªn mét sè chÊt kho¸ng mµ em biÕt. Nªu vai trß cña chÊt kho¸ng ®ã? Nªu vai trß cña nhãm thøc ¨n chøa chÊt kho¸ng ®èi víi c¬ thÓ?Nhóm3: T¹i sao hµng ngµy chóng ta ph¶i ¨n c¸c lo¹i thøc ¨n cã chÊt x¬? Hµng ngµy chóng ta ph¶i uèng bao nhiªu lÝt n­íc,t¹i sao cÇn uèng ®ñ n­íc? Vai trß cña Vi-ta-min:Mét sè lo¹i vi-ta-min: Vi-ta-min A; vi-ta-min B; vi-ta-min C; vi-ta-min D Vi-ta-min không tham gia trực tiếp vào việc xây dựng cơ thể hay cung cấp năng lượng cho cơ thể hoạt động. Nhưng chúng lại rất cần cho hoạt động sống của cơ thể. Nếu thiếu vi-ta-min cơ thể sẽ bị bệnh. Vai trß cña chÊt kho¸ng:Mét sè lo¹i chÊt kho¸ng: s¾t, canxi, ièt, Một số chất khoáng như sắt, canxi tham gia vào việc xây dựng cơ thể. Một số chất khoáng khác cơ thể chỉ cần một lượng nhỏ để tạo ra các men thúc đẩy và điều khiển hoạt động sống. Nếu thiếu các chất khoáng cơ thể sẽ bị bệnh. Vai trß cña chÊt x¬ vµ n­ướcChất xơ không có gía trị dinh dưỡng, nhưng rất cần thiết để đảm bảo hoạt động bình thường của bộ máy tiêu hóa. Giúp cơ thể thải được chất cặn bã ra ngoài- Hàng ngày chúng ta cần uống khoảng 2 lít nước. Nước giúp cho việc thải các chất thừa, chất độc hại ra khỏi cơ thể.Mét sè lo¹i chÊt xơ : các loại rau, đỗ, khoai Kết luận: - Vi-ta-min không tham gia trực tiếp vào việc xây dựng cơ thể hay cung cấp năng lượng cho cơ thể hoạt động. Nhưng chúng lại rất cần cho hoạt động sống của cơ thể. Nếu thiếu vi-ta-min cơ thể sẽ bị bệnh. - Một số chất khoáng như sắt, canxi tham gia vào việc xây dựng cơ thể. Một số chất khoáng khác cơ thể chỉ cần một lượng nhỏ để tạo ra các men thúc đẩy và điều khiển hoạt động sống.Nếu thiếu các chất khoáng cơ thể sẽ bị bệnh - Chất xơ không có gía trị dinh dưỡng, nhưng rất cần thiết để đảm bảo hoạt động bình thường của bộ máy tiêu hóa. Giúp cơ thể thải được chất cặn bã ra ngoài - Hàng ngày chúng ta cần uống khoảng 2 lít nước. Nước giúp cho việc thải các chất thừa, chất độc hại ra khỏi cơ thể.KÍNH CHÚC THẦY, CÔ MẠNH KHỎECÁC EM HỌC SINH CHĂM NGOAN, HỌC GIỎI !

File đính kèm:

  • pptbai_giang_khoa_hoc_lop_4_tuan_3_vai_tro_cua_vi_ta_min_chat_k.ppt