Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Tiết 46: Chuyển động bằng phản lực (Tiếp)

1. Kiến thức:

- Nêu được nguyên tắc chuyển động bằng phản lực.

2. Kỹ năng:

 - Phân biệt hoạt động của động cơ máy bay phản lực và tên lửa vũ trụ.

 - Biết vận dụng định luật để giải một số bài toán tìm động lượng

3. Thái độ

- Tích cực tự giác và hợp tác trong học tập

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 813 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Tiết 46: Chuyển động bằng phản lực (Tiếp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHUYỂN ĐỘNG BẰNG PHẢN LỰC A. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Nêu được nguyên tắc chuyển động bằng phản lực. 2. Kỹ năng: - Phân biệt hoạt động của động cơ máy bay phản lực và tên lửa vũ trụ. - Biết vận dụng định luật để giải một số bài toán tìm động lượng 3. Thái độ - Tích cực tự giác và hợp tác trong học tập B. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên: - Dụng cụ thí nghiệm súng giật khi bắn, con quay nước, pháo thăng thiên - Hình vẽ tên lửa, máy bay phản lực. 2. Học sinh: - Đọc trước bài. - Chuẩn bị thí nghiệm, tranh vẽ. 3.Gợi ý ứng dụng CNTT - GV có thể biên soạn các câu hỏi trắc nghiệm cho phần kiểm tra bài cũ và củng cố bài giảng. - Chuẩn bị những hình ảnh và phim về các chuyển động bằng phản lực. - Mô phỏng hoạt động của động cơ phản lực C. PHÖÔNG PHAÙP - Giaûi quyeát vaán ñeà, thaûo luaän nhoùm D. TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP. 1. OÅn ñònh toå chöùc - OÅn ñònh lôùp, ñieåm danh 2. Kieåm tra baøi cuõ - Phát biểu và viết biểu thức của định luật bảo toàn động lượng? 3. Baøi môùi Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø Noäi dung kieán thöùc Hoạt động 1: Tìm hiểu nguyên tắc chuyển động bằng phản lực. GV: Nêu câu hỏi C1. Gợi ý cho HS trả lời, lấy ví dụ. HS: Trả lời câu C1 Lấy ví dụ thực tế về chuyển động bằng phản lực. GV:Nêu câu hỏi C2 Giải thích cho HS câu C2 HS: Tìm hiểu nguyên tác chuyển động bằng phản lực. Trả lời câu C2. Hoạt động 2: Tìm hiểu động cơ phản lực GV: Gợi ý tìm hiểu động cơ phản lực và động cơ tên lửa. - Hướng dẫn so sánh động cơ phản lực và động cơ tên lửa. HS: Tìm hiểu hoạt động của động cơ phản lực và động cơ tên lửa. - So sánh động cơ phản lực và động cơ tên lửa. Hoạt động 3: Vận dụng làm bài tập về chuyển động bằng phản lực. GV: Yêu cầu hs đọc bài tập, tim hiểu rồi áp dụng định luật bảo toàn động lượng giải bài tập chuyển động bằng phản lực. HS: Giải bài 1,2,3 sgk. - Nêu nhận xét và ‎ nghĩa kết quả các bài toán. 1. Nguyên tắc chuyển động bằng phản lực Chuyển động bằng phản lực là chuyển động của một vật tự tạo ra phản lực bằng cách phóng về một hướng một phần khối lượng của chính nó, để phần kia chuyển động theo hướng ngược lại. 2. Động cơ phản lực. Tên lửa 3. Bài tập về chuyển động bằng phản lực (sgk) 4. Cuûng coá vaø luyeän taäp. GV: Yêu cầu hs kể tên một số ứng dụng của chuyển động bằng phản lực. - Yếu cầu HS nêu phương pháp giải bài tập HS: Hs kể tên một số ứng dụng của chuyển động bằng phản lực. - Trình bày cách giải bài tập áp dụng định luật bảo toàn động lượng. 5. Höôùng daãn hoïc sinh töï hoïc ôû nhaø GV: - Nêu câu hỏi và bài tập về nhà. - Yêu cầu: HS chuẩn bị bài mới “Công – Công suất”. HS: - Ghi câu hỏi và bài tập về nhà. - Đọc trước bài mới “Công – Công suất” + Biểu thức xác định công trong trường hợp tổng quát, biểu thức công suất + Đơn vị công, công suất.

File đính kèm:

  • docTiet 46.doc